Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Teória o vzniku vesmíru

Ako vznikol náš vesmír? Vedci sa domnievajú, že pred mnohými rokmi obrovskou eplóziou zvanou Veľký tresk. Počas niekoľkých sekúnd došlo k exlózii žeravej gule a hneď k prudkému ochladeniu, následkom čoho bol vznik vesmíru. Miliardy čiastočiek vytvorených ochladením horúceho plynu uvoľneného explóziou sa začali pôsobením príťažlivej sily zhlukovať a postupne sa z nich vytvorili hviezdy a planéty. Naša planéta Zem vznikla pred 4 600 miliónmi rokov. Dnes máme päť svetadielov, ale vždy to tak nebolo. V priebehu miliónov rokov sa svetadiely presúvali, spájali a rozdeľovali. Pôvodne existoval iba jeden súvislý svetadiel, Pangea.
Poznáme tiež viacero hypotéz o vzniku a vývine života na Zemi.

V hypotéze zvanej abiogenéza sa autori Aristoteles, Redl, Pasteur, Oparin a Haldene usilujú pochopiť zákony vzniku života a neživej hmoty. Je to teória o vzniku organizmov z neživých látok (vodíka, uhlíka, dusíka a kyslíka) nachádzajúcich sa v prírode. Živé systémy – organizmy - sa vyvinuli na povrchu Zeme asi pred 3, 8 miliardami rokov, miliardu potom, čo sa naša planéta sformovala. Uvoľnenie elektrickej energie v pôvodnej atmosfére Zeme pôsobilo na metán, vodík, amoniak a vodu natoľko, že z nich vznikli prvé aminokyseliny, komplexné molekuly, ktoré sú podmienkou životne dôležitých chemických procesov. Čisto chemickými reakciami vznikajú organické látky, hlavne polyméry. Vo vodných nádržiach sa hromadia molekulové polyméry a ich zahustený roztok vytvára drobné kvypky – koacerváty. Tie rastú, vyvíjajú sa a delia. Časť týchto koacervátov (promitívnych organizmov), pri nedostatku organických živín v okolitom prostredí prechádza postupne na autotrofnú výživu, teda je schopná využívať anorganické látky a slnečnú energiu.

Postupne sa vyvíjajú fotosyntetizujúce organizmy (prvoté zelené rastliny). Tieto sa čiastočne stávajú potravou iných organizmov – baktérií a nižších heterotrofných organizmov, ktoré začali pri svojom dýchaní využívať kyslík z ovzdušia. Ďaľšia hypotéza sa nazýva pansperizmus, je to o rozšírení zárodkov života všade vo vesmíre. Ich prenesenie na Zem sa mohlo udiať za pomoci meteoritov a alebo tlakom svetla. Smerovaný pansmerizmus je hypotéza o prenesení živých organizmov na Zem za pomoci vyspelých mimozemských civilizácií. Kreocionalistická teória vychádza z faktu, že stvoriteľom Zeme je Boh. Evolučná teória Charlesa Darwina je, že človek sa vyvinul postupne z najjednoduchších organmizmov až po človeka dnešného typu. Stanovisko cirkvi ukázal Pius XII vo vyhlásení Humanis generis, nie je proti viere zahrnúť do vývojového procesu živočíšneho sveta aj človeka pod podmienkou, že sa pripustí bezprostredné stvorenie duše človeka Bohom.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk