Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Veľká Francúzska revolúcia

Heslo: SLOBODA-ROVNOSŤ-BRATSTVO

1.Situácia vo FR pred revolúciou

2.Priebeh VFR

- 1.obdobie FR 1789 – 1793 –konštitučná monarchia
-zákonná revolúcia
-najvýznamnejšie

- 2.obdobie FR 1793 –94 – diktatúra jakobínov
- nezákonná forma vlády

- 3.obdobie FR 1794 –99 – obdobie vlády 5.direktorov

3.Význam

4.revolúcia v dejinách ľudstva =veľká , dala svetu najviac demokracie, rovnosť ľudí....

1.

Francúzsko agrárna krajina, hospodárska kríza v 80 r. spôsobená:

1.zlou zahraničnou politikou fr. Kráľov, zadĺžené FR
2.sucho (5 rokov vo FR nepršalo), v niektorých častiach hladomor

Mária Antoaneta dcéra M.Terézie, Paríž sa pomaly dostáva na nohy
Kráľ Ľudovít XVI. spolu s ministrom zaviedol dane:
stavy fr. obyvateľov : 1. Šľachta –neplatila dane
2. Cirkev –neplatila dane
1. a 2. Stav = 3% privilegované stavy –mali výsady
3. všetci ostatní –musia platiť dane
- 97%,platila len buržoázia, kt. mala peniaze
-zdaniť 1.a 2. Stav mohol len parlament –GS Generálny Stav

máj 1789 –zvolaný GS do Versailu (rozpustenie GS)
sedenie 3.stavu jún 1789 =3.stav sa vyhlásil za „národne zhromaždenie“
vytváranie nového parlamentu
14.júl 1789 –útok parížskej chudoby na Bastilu (väznicu)-prepustenie väzňov začiatok VFR

1.obdobie 1789-1792 obdobie konštitučnej monarchie =kráľ vládne, ale jeho moc je takmer úplne obmedzená, kontroluje ho NZ
Po páde Bastili sa formujú - Politické kluby
1.Girodisti= liberáli(slobodomyseľní) – likvidácia privilégií
- zdanenie šľachty a cirkvi
- likvidácia absolutizmu
- premeniť človeka na občana
-má všetky politické a demokratické práva =sú si rovní, presazdzovanie zákonmi, podnikatelia a tí majetnejší
2.Jakobíni =radikálni (revoluční) –splnenie cieľov chceli dosiahnuť násilím (boje,atentáty,teror)
- volali sa podľa kostola –živnostníci /inteligencia právnici
-bolo ich> ako girondistov
*Sansculoti =bez nohavíc –príslušníci robotníckych skupín, vyčlenila sa skupina “zúriví”
rojalisti =monarchisti
rojalisti chceli dynastiu Burbunovcov Ľudovít XVI.

14.júla girondisti =likvidácia feudalizmu

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk