Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovensko za vlády oligarchov – začiatok 14. storočia

Posledný Arpádovec Ondrej III. zomrel bez mužského potomka v roku 1301. Nastali boje o uhorský trón medzi bohatými veľmožmi – OLIGARCHAMI.
Matúš Čák Trenčiansky ovládal západné Slovensko a časť stredného Slovenska Omodejovci.
Karol Veľký z Anjou – z Talianska, po korunovácii a po víťazstve nad Omodejovcami v bitke pri Rozhanovciach v roku 1312 zmenil Slovensko na šlachtické stoly. Podporoval vznik banských miest. Slovensko bohaté na Cu, Au, Ag, Hg, ktoré sa u nás ťažili a spracovávali v Kremnici. Založil mincovňu – zlaté florény – kremnické dukáty od r. 1329.
Banícke komory, vedené grófom, kontrolovali kvalitu. Ručil za správne odvádzanie dôchodkov – vzbura. Mincovné komory speňažovali drahé kovy. Na Slovensku sa urovnávali politické spory.
Ľudovít Veľký – syn Karola – Uhorsko mocnelo. Slováci tvorili drobné remeselníctvo, mestskú chudobu. Známi boli aj cigáni.

Stredoveké mestá na Slovensku.

Slovenské mestá najviac rozkvitali za vlády Anjouovcov. Do miest prišli Nemci. Boli skúsení baníci, hutníci a remeselníci. Kráľ im udeľoval výsady. Mestá boli nezávislé od vrchnosti
Ferdinand I. Habsburgský, ale aj uhorský veľmož a sedmohradský vojvoda Ján Zápoľský si robili nárok na uhorský trón. Uhorsko malo 2 kráľov, ktorí bojovali proti sebe. Ján Zápoľský sa spojil so sultánom, s Turkami. Turci dobili Budín, tam bol Budínsky pašalík. Tam mal svoj hlavný stan. Uhorsko bolo rozdelené na 3 časti: Dnešné Maďarsko obsadili Turci, Sedmohradsko a východné Slovensko Zápoľský. Západné Uhorsko Ferdinand I. Habsburgský. Ten vytvoril Habsburgskú ríšu. Opieral sa o Slovensko. Bratislava bola korunovačným mestom uhorských kráľov, sídlo uhorských úradov. Trnava – sídlo arcibiskupa. Slovensko nieslo ťarchu obrany Uhorska pred Turkami. Od pol. 16. stor. lúpili od Ipľa až po Hron. Turci dobili Modrý kameň, Devín, Fiľakovo. Na získanom území vytvorili 4 okresy sandžaky. Museli sme Turkom platiť dane. Obyvateľstvo slobodného územia tiež platili dane, pracovalo na pánov, živili vojsko. Turci rabovali, brali dobytok, ľudí do zajatia. Hlavná protiturecká pevnosť bola v Nových Zámkoch. Turci ju v roku 1663 dobili. Ohrozovali banské mestá. Slovensko im nepodľahlo. V bitke pri Viedni v r. 1683 vojská Habsburgovcov a poľského kráľa Sobieskeho Jána Turkov porazili.Slovenský vidiek v 16. – 17. storočí

Na vidieku si šlachta upevňovala svoje postavenie.

Najväčší mediarsky podnik v Európe – TURZOVSKO, Tugerovská.
Vyčerpané banské mestá ( 8 )
Reformácia na území Slovenska ( 10 )
Rekatolizácia
Šlachtické povstania na Slovensku v 17. stor. ( 12 ) proti centralistickej moci Habsburgovcov a za náboženskú slobodu.

Osvietenský absolutizmus

Mária Terézia a príčiny jej reforiem
Pragmatická sankcia
Osvietenský absolutizmus

Slovenské národné obrodenie I. – III. etapa 18. – 19. stor.

Str. 20,22,24,34,36,38 naučiť sa

Na Slovensku vládli rakúski Habsburgovci, uhorským kráľom sa stal Leopold II. Uhorský snem vyhlásil Uhorsko za nezávislé kráľovstvo s vlastnou ústavou. Úradný jazyk – maďarčina.
V roku 1781 vydával Daniel Tállay prvé slovenské noviny - Pressburgské noviny.
Jozef Ignác Bajza napísal prvý slovenský román „ René mládenca, príhody a skúsenosti “.
Vznikli pokusy o skúmanie slovenských dejín a to historická práca Juraja Papaňka a Juraja Sklenára.

Zápas o spisovnú slovenčinu.
Za vlády Jozefa I. sa mladá slovenská katolícka inteligencia pod vedením Antona Bernoláka rozhodla vypracovať v roku 1787 Filozoficko – kritickú rozpravu. Základom sa stalo západoslovenské nárečie. Anton Bernolák vypracoval Gramatiku slabiku.
Slovenské učené tovarišstvo malo zásluhu na rozšírení bernolákovčiny. Jeho predsedom bol Juraj Fándly a malo 446 členov. V r. 1785 sa z iniciatívy Ondreja Plachého založili slovanskú spoločnosť.
Pokrokové myšlienky Štúrovcov.

Národovci v r. 1834 v Pešti založili Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej.
Spoločnosť československá pôsobila na bratislavskom evanjelickom líceu. Na jej čele bol Štúr. Spolupracovníci: Hodža, Hurban, Rimavský, Škultéty. Zoch....
V r. 1843 sa stretli Štúrovci v Hlbokom a dohodli sa na celonárodnom používaní slovenského jazyka na základe stredoslovenského nárečia. Vydávali Slovenské národné noviny. Podarilo sa im zrušiť poddanstvo.

1. svetová vojna

Národnooslobodzovací boj balkánskych národov v 19. stor.
Balkánske národy koncom 19. storočia trpeli pod tureckou nadvládou, preto vznikol ich národnooslobodzovací boj proti osmanskej ríši. Bojovali vzájomne proti sebe o územie. Svoje záujmy tu mali i Rusko, Nemecko, Taliansko. V r. 1912-1913 došlo k balkánskym vojnám o deľbu územia.
Imperializmus a vznik vojenských blokov
Koncom 19. stor. začali najmocnejšie štáty podmaňovať si krajiny a ich obyvateľov mimo európskych oblastí. Zakladali monopoly, vznikol silný bankový kapitál, priemyselné výrobky vyvážali do kolónií za vysoké ceny. Využívali lacnú pracovnú silu domorodcov a nízke ceny surovín. Pestovali nadradenosť Európanov. Afrika bola rozdelená medzi európske mocnosti. Koncom 19. stor. chceli nové delenie sveta, nové kolónie.

Nemecko, Rakúsko, Uhorsko a Taliansko aj medzi Veľkou Britániou a Francúzov vznikali nové bloky.
DVOJSPOLOK – Rakúsko –Uhorsko, Nemecko
TROJSPOLOK - Rakúsko- Uhorsko, Nemecko , Taliansko, neskôr aj Tuecko
DVOJDOHODA – Rusko, Francúzsko
TROJDOHODA – Rusko, Francúzsko, VB

Príčiny 1. svetovej vojny
Snaha Nemecka a Rakúsko-Uhorska meniť rozdelenie Európy a získať nové kolónie.
Rusi chránili Srbsko.
28. 6. 1914 uskutočnil Gavrielo Princip v Sarajeve atentát na následníka R-U trónu Františka Ferdinanda d Este a jeho manželku. R-U pod tlakom Nemecka vypovedalo Srbsku vojnu 28. 7. 1914.
Rusi podporovali Srbov. Nemecko vypovedalo vojnu Rusku. Nemecko zároveň vypovedalo vojnu Francúzsku.

Priebeh 1. svetovej vojny
V Európe boli 3 fronty. Bola plánovaná blesková vojna, ktorá sa zmenila na zákopovú pozičnú. Bola to vojna totálna, t.j. hospodársky aj politicky a spoločenský život sa zmenil. Bojovalo sa na súši, vo vode, ale aj vo vzduchu. Vojna priniesla rozčarovanie, smrť, biedu a choroby. Priniesla krízu mora. Vojna na rieke Marne o pevnosť Verdun, na rieke Somme. Udalosti v RUSKU
Počas revolúcie 1905-1907 v Sankt Petersburgu vojaci strieľali do sprievodu. Chceli slobodu tlače a pozemkovú reformu, voľby do parlamentu. Počas „ Krvavej nedele „ zabili 1000 demonštrantov. Cár Mikuláš II. Sľubil ustanoviť parlament – DUNU, ale vládol absolutisticky. V marci 1917 zvrhli cárske samoderžavie. Vyhlásili republiku, moc prevzala dočasná vláda. Boľševici uzavreli mier s Nemeckom. V marci 1918 v Brest Litovsku uzavreli mier.

Vstup USA do vojny
Hospodárske kruhy USA obchodovali s vojnou zničenými štátmi a zvyšovali svoje zisky. Uskutočňovali dodávky do Francúzska a VB. Proti Nemecku a R-U Wilson vyhlásil program USA na skončenie vojny. Nemeckí vojaci chceli ukončiť vojnu.
Najprv kapitulovalo Bulharsko, v októbri R- U a Turecko, v novembri 11. 11. 1918 Nemecko. Zvíťazili štáty Dohody.
Dôsledky 1. svet. vojny.
Nevrátilo sa z boja 10 000 000 vojakov. Európa stratila svoje mocenské, ekonomické postavenie. Vo vojne zvíťazilo USA. Zanikli 4 monarchie: Ruská, Habsburgská, Nemecká, Turecká. Vznikol priestor pre vznik nových štátov: Polsko, ČSR, Kráľovstvo Srbov, Slovincov a Chorvátov,od r. 1929 Juhoslávia, Rakúsko, Maďarsko, Rumunsko a Taliansko čiastočne. Vojna spôsobila krízu morálky, neskôr zapríčinila vznik FAŠIZMU.
Mierové konferencie
V Paríži v r. 1919-1920 Versailská sústava mierových zmlúv. Zúčastnili sa ich víťazné mocnosti: USA, VB, Francúzsko, Taliansko, Japonsko.
Prijali 5 mierových zmlúv: Zmluva s BRD, Osteraichom, Sain German, Hungarom v Trianone.
Najvyššý orgán ČS odboja vznikol v Paríži v r. 1916 a to Československá národná rada. Jej predsedom bol T. G. Masaryk, podpredsedom M. R. Štefánik, tajomníkom E. Beneš.

Légie vznikali vo Francúzsku a Taliansku. Štefánik uskutočnil nábor dobrovoľníkov do légií vo februári 1917. V r. 1917 nastali v Habsburgskej monarchii nepokoje proti biede, hladu a vojne a za národné oslobodenie. ČS légie v ZSSR odmietli plniť rozkaz sovietskej vlády a zmocnili sa sibírskej magistrály. Vystúpenie ČS légií prispelo k tomu, že Dohoda uznala ČSNR za československú vládu a Československo za spriatelenú krajinu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk