Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Uhorsko po roku 1526 - po Moháčškej bytke

29.8. 1526- bitka pri Moháči

 • zomiera Ľudovít II. Jagelovský- zostala po ňom vdova Mária Habsburská
 • uvoľnili sa dva tróny: uhorský


: český
Český trón bol už obsadený v októbri 1526, nastúpil naň Ľudovítov švagor- Ferdinand Habsburský. Česká šľachta mu dala trón, pretože sľúbil, že bude konať po porade so šľachtou a bude sídliť v Prahe » len sľuby
Uhorský trón- národná skupina v októbri 1526 zvolila za kráľa Jána Zápoľského- sedmohradský
magnát.

- vysoká šľachta + uhor. stolice na západe v novembri 1527 zvolili za kráľa
Ferdinanda Habsburského, ktorý sa opiera o podporu Márie Habsburskej a o zmluvu
Maximiliána Habsburského, ktorý dohodol sobáš:

 • Ľudovít II. + Mária Habsburská
 • Anna Jagelovská + Ferdinand Habsburský

Ferdinanda podporovali nemeckí žoldnieri, pomohli mu vytlačiť J. Zápoľského z Podunajskej nížiny a v novembri 1528 sa nechal korunovať v Stoličnom Belehrade.
Ján Zápoľský sa spojil s Turkami- Süleymanom II., zložil mu vazalský sľub a využíval jeho podporu. Turci prenikli do stredu Podunajskej nížiny a na južné Slovensko.
Po dlhoročných bojoch Ján Zápoľský a Ferdinand Habsburský v roku 1538 uzavreli mier vo Varadíne => dohodli sa, že si ponechajú územia, ktoré dovtedy ovládali. Zápoľský sľúbil,že po jeho smrti jeho územie pripadne Ferdinandovi.
1540- J. Zápoľskému sa narodil syn, krátko na to Zápoľský zomrel. Jeho dediči nerešpektovali Veľkovaradínsky mier, požiadali o pomoc Süleymana II.- obsadil stred Podunajskej nížiny a zriadil tam tureckú provinciu- Pašalik. Centrum mala v Budíne = Budínsky Pašalik.
1541- Budínsky Pašalik

 • Sedmohradské kniežatstvo- Ján Zápoľský
 • Slovensko a časť uhor. stolíc na západe pripadne Ferdinandovi

Ferdinand I. Habsburský:

 • snaha o centralizáciu krajiny
 • 1547: potlačil odboj českých miest a stavov, dokonale ovládol české mestá
 • Uhorsko je ohrozené Turkami, a preto tam Ferdinand nemohol tvrdo vystupovať proti šľachte
 • ústredné orgány presťahoval z Budína do Bratislavy. V Bratislave malo sídlo:

UHORSKÁ KOMORA: má na starosti hosp. záležitosti:

 1. výber daní
 2. spravovala kráľov. pozemky, majetky
 3. istý čas vyberala cirkevné desiatky

UHORSKÁ KANCELÁRIA: najvyšší správny orgán v krajine
:1529-preniesli ju do Viedne, tam zanikla ako oddelenie dvorskej
kancelárie

MIESTODRŽITEĽSKÁ RADA (1542): mala spravovať Uhorsko v mene panovníka
: bol zrušený palatín => odstaví najvyššiu šľachtu
- vojenské velenie a obrana bola podriadená Viedni a rozdelená na 2 kapitanáty:

 1. Hornouhorský
 2. Preddunajský
 3. neskôr Banský
 • Ferdinandove pozície sa upevnili po tom, čo jeho brat Karol V. odstúpil z nemeckého trónu
  a Ferdinand sa stáva nemeckým cisárom
 • mohol vybudovať väčšie žoldnierske vojsko, mal viac financií
 • uhorská šľachta neznášala jeho snahy o centralizáciu

15-ročná vojna:
V 16. storočí vznikajú konflikty medzi Habsburgovcami a Tureckou ríšou. Turci dobyli stredoslovenské banské mestá. Otvorený konflikt - vojna vzn. od roku 1593 a s prestávkami trvala 15 rokov. Habsburgovcom sa podarilo vytlačiť Turkov za rieku Ipeľ- stáva sa hranicou.


Stavovské povstania

- boj uhorskej šľachty za náboženskú slobodu

 1. povstanie Štefana Bočkaja: 1601-1606
  = Stavovské povstanie. Rudolf II. tvrdo vystupuje proti protestantom, čo vyvolá odpor u protestantských uhorských stavov na čele so Štefanom Bočkajom. Bočkaj sa spojí s Turkami a obsadí takmer celé Slovensko. Toto povstanie končí r. 1606 Viedenským mierom, ktorý zaruč. nekatolíkom náboženskú slobodu. V tom istom roku sa uzavrel aj mier s Turkami pri rieke Žitava. Viedenský mier bol doplnený r.1608- Matej II. –ústupky voči protestantom:
  - na sneme v Bratislave sa náboženská sloboda rozšírila okrem šľachticov a mešťanov aj na
  poddaných
  - znovu sa obnovil úrad Palatína
  - uhorský snem sa upravil na 2 komory: snemovňa magnátov
  : snemovňa šľachty

 2. povstanie Gabriela Betlena:1619-1622
  - vzn. v Sedmohradsku
  - povstalci obsadili Košice a umučili troch kňazov
  - spojil sa s českými stavmi, ktoré sa vzbúrili v tomto období proti Ferdinandovi II.
  1619- spolu obiehali Viedeň
  - vojenské akcie neboli dobre organizované, a tak 2. šancu hľadal na cisárskom dvore. Podarilo sa mu zmocniť uhor. kráľovskej koruny a v auguste 1620 sa nechal zvoliť za kráľa, ale nedal sa korunovať, aby sa niekedy ešte mohol dohodnúť s Habsburgovcami.
  1620- vrcholí české stavovské povstanie => prehrali; Betlen im neposkytol pomoc.
  Betlen uzavrel mier s cisárskym dvorom v Mikulove začiatkom roka 1622.
  Mikulovský mier: protestantom zaručil náboženské slobody, Betlen získal titul ríšskeho kniežaťa + 2 kniežatstvá v Sliezsku a doživotnú držbu siedmich východouhorských stolíc. Keďže s výsledka-
  mi tohto mieru nebol spokojný, v ďalších rokoch v spolupráci s nem. protestantskými kniežatami a Francúzskom obnovil vojenské akcie proti cisárskym vojskám.

 3. povstanie Juraja Rákociho:
  - od roku 1622 nadväzoval kontakty so Švédskom a Francúzskom. Mal vpadnúť do Uhorska, no keď padol švédsky kráľ v bitke pri Lützene, Rákoci sa neopovážil vojensky vystúpiť proti cisárovi. Urobil tak v rokoch 1644-1645, keď jeho vojská prenikli z východného až na západné Slovensko. Cisárska armáda ich však vytlačila a svoje pozície si udržali vo východoslovenských mestách. Povstanie Juraja Rákociho sa skončilo mierom v Linci 1645- priznal nábož. slobodu aj poddaným.
  Šľachta posilnila svoje postavenie v stoličnej správe, v podstate neobmedzene vládla nad svojimi poddanými.

 4. povstanie – vojna s Turkami: 1663-1664
  = VEŠELÉNIHO SPRISAHANIE
  1663- Turci porušili prímerie a začala otvorená vojna. Dobyli Nové Zámky, Nitru, Levice. Cisárskym vojskám sa v bitke pri Gothrade podarilo vyhrať, poraziť Turkov. Lenže cisár uzavrel nevýhodný mier vo Vasvári (1664) a nespokojnosť vyvrcholila do Vešeléniho sprisahania.
  František Vešeléni- palatín
  - pred odhalením, že bol vodcom sprisahania zomrel. Ostatných pochytali a r. 1671 popravili, napr.: František Nádašdy
  František Frankopan
  Peter Zrínsky
  - mnohým odsúdeným bol skomfiškovaný majetok

 5. povstanie Imricha Tököliho:
  1678- vypuklo v Sedmohradsku, na čele Imrch Tököli- kežmarský magnát.
  Obsadil celé Slovensko, cisár zo strachu z úspechu povstania zvolal snem v Šoproni – 1681
  1682- Tököli bol pod Fiľakovským hradom korunovaný tureckým miestodržiteľom za kráľa stredného Uhorska a tiež sa stal tureckým vazalom.
  1683- Turci podnikli veľkú ofenzívu proti Viedni. Za nimi šli Tököliho vojská, ktoré zabíjali katolíkov. Cisár mal šťastie, s pomocou poľského kráľa – Ján Sobriski – v bitke pri Viedni vyhral.
  1683-1686- začiatok oslobodzovania dobytého územia: Štúrovo, Nové Zámky, Ostrihom, Budín
  1687 – snem v Bratislave: 1. vyhlásená dedičnosť Habsburgovcov na uhorskom tróne
  2. uhor. šľachte sa zruš. právo na odpor voči panovníkovi
  3. potvrdené dominantné postavenie katolíckej cirkvi
  1697- Turkov v bitke pri Zente porazil vojvoda Eugen Savojský
  1699- mier, ktorý Turci museli uzavrieť v Srienskych Katoviciach- definitívne vyhnaní
  z Uhorska
  Porážka Turkov znamenala koniec Tököliho povstania a musel ujsť do exilu.

 6. povstanie Františka II. Rákociho: 1703
  - najväčšie povstanie- na svoju stranu získal poddaných aj šľachtu
  - bol katolík, cieľom jeho povstania bolo zlepšiť postavenie Uhorska v rámci monarchie
  1707- Onód- snem- zvrhli Habsburgovcov z trónu a František II. Rákoci sa nechal korunovať
  1708- bitka pri Trenčíne, kde cisárske vojská viedol generál Heister, povstalcov porazil
  1711- koniec povstaní
  - podpísaný Satmársky mier pri Satu Mare, kde povstalci zložili zbrane a prisahali vernosť
  cisárskemu dvoru; František II. ušiel do Turecka, tam aj zomrel.
  Uhorská šľachta si udržala svoje výsady- neplatili dane, mala nadvládu nad poddanými- do r.1848

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk