Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Výkonná moc SR

VÝKONNÁ MOC SR

Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezidenta volia občania na štyri roky. Na zvolenie prezidenta je potrebná trojpätinová väčšina hlasov. Za prezidenta môže byť zvolený človek ,ktorý má aspoň 40 rokov. Prezident nesmie vykonávať žiadnu inú platenú funkciu. Zastupuje Slovenskú republiku navonok, prijíma a poveruje vyslancov, zvoláva ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky
a podpisuje zákony. Vymenúva a odvoláva: predsedu vlády, vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov, profesorov a rektorov vysokých škôl a generálov, ktorých aj povyšuje. Členov vlády Slovenskej republiky poveruje riadením ministerstiev a prijíma ich demisie. Udeľuje amnestiu, odpúšťa a zmierňuje tresty uložené trestnými súdmi a nariaďuje, aby sa trestné konanie nezačínalo, alebo aby sa v ňom nepokračovalo. Je hlavným veliteľom ozbrojených síl. Vyhlasuje vojnový stav a na základe rozhodnutia NRSR vypovedá vojnu. Prezidenta možno stíhať len pre velezradu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk