Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

O našom západnom susedovi

Územie Čiech bolo voľakedy ohraničené lesmi. Rozprestieralo sa v povodí riek Labe, Ohře a dolného toku Vltavy. V 8. a 9. stor. tu došlo k rozpadu rodového zriadenia, lebo na jeho území sa vytvorili kmeňové kniežatstvá, ktorých úlohou bolo chrániť územie pred útokmi Východofranskej ríše. V tomto boji zohral významnú úlohu kmeň Čechov, v ktorom vládli kniežatá rodu Přemyslovcov.

Prvým historicky známym kniežaťom z tohto rodu bol knieža BOŘIVOJ, ktorý so svojou manželkou prijal vo Svätoplukovom sídle kresťanstvo, čo svedčí o priamych kontaktoch medzi Veľkou Moravou a vynikajúcim českým štátom. Ďalším kniežaťom bol knieža VÁCLAV, ktorý už vystupuje ako jediný vládca v Čechách. Počas svojej vlády sa snažil ubrániť krajinu pred nemeckými výbojmi, preto sa zaviazal platiť nemeckému kráľovi poplatky, čo vyvolalo odpor mnohých veľmožov. Tí sa postavili proti nemu aj s jeho bratom Boleslavom, ktorý dal nakoniec Václava zavraždiť. Václav bol po svojej smrti vyhlásený za svätého. BOLESLAV I. vnútorne upevňuje krajinu, nakoľko sa mu podarilo ubrániť ju pred nepriateľom. Počas jeho vlády sa Praha stáva hlavným strediskom obchodu a preto zavádza aj prvé peniaze - denáre.

Od polovice 11. stor. vo vnútri českého štátu dochádza k mnohým vnútorným rozporom, ktoré sa podarilo prekonať až PŘEMYSLOVI OTAKAROVI I., ktorý si svoju moc upevnil natoľko, že získava od nemeckého kráľa Fridricha II. Štaufského r.1212 listinu ZLATÁ BULA SICÍLSKA, ktorá okrem iného potvrdzovala dedičnosť českého kráľovského titulu.

Vláda PŘEMYSLA OTAKARA II. bola neustále vyplnená rôznymi výbojmi, a tak územie Čiech rozšíril až do oblasti Jadranského mora. Napriek svojim výbojom dokázal krajinu hospodársky pozdvihnúť. Časté boje viedol hlavne s Rudolfom I. Habsburským (rakúsky panovník), r.1278 padol v bitke na Moravskom poli. Zanechal po sebe nedospelého syna Václava II., za ktorého vládol Oto Branderburský, ktorý nemal záujem o rozvoj kráľovstva. Preto krajina upadla, kráľovská pokladnica sa vyprázdňovala. A tak po nástupe na trón stál Václav II. pred neľahkou úlohou. V prvom rade sa musel porátať s neposlušnou šľachtou a dať do poriadku hospodárstvo krajiny. K hospodárskemu rozkvetu prispeli počas jeho vlády nové náleziská striebra v Kutnej hore. Preto dáva raziť nové mince - pražské groše. Vydáva 1. banský zákonník v strednej Európe. Za jeho vlády dochádza k hospodárskemu a politickému povzneseniu českého kráľovstva. Snažil sa vytvoriť v strednej Európe veľkú ríšu, a tak vyženil poľskú korunu a r. 1301 získava pre svojho syna uhorskú korunu.

Vláda VÁCLAVA III. bola veľmi krátka. Počas jednej výpravy do Poľska bol v Olomouci r. 1306 zavraždený. R. 1306 vymiera kráľovský rod Přemyslovcov po meči.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk