Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Martinská fakultná nemocnica

Nemocnica v Martine, vybudovaná pred sto rokmi, má bohatú históriu. Na začiatku, aj keď mala honosný titul župnej nemocnice, bola v skutočnosti iba monoprimariátom s 26 posteľami.

V polovici minulého storočia boli zdravotné pomery obyvateľstva vo vtedajšej Turčianskej župe veľmi nepriaznivé. Riešilo ich iba niekoľko praktických lekárov. Najbližšie nemocnice boli v Nitre, Trenčíne a Tešíne, teda na niekoľko desiatok až vyše stovky kilometrov od Martina. Preto župný lekár MUDr. Jakub Haas 23. Mája 1886 podal Uhorskej miestodržiteľskej rade v Budíne prvý návrh na vybudovanie nemocnice v Martine, ako sídle župy. No až vybudovanie dôležitej železničnej križovatky a železničných dielní v blízkych Vrútkach (1872) a vytvorenie kultúrneho centra Slovákov v Martine znovu rozprúdili snahy o vybudovanie nemocnice. K výstavbe sa prikročilo roku 1884. Koncom roku 1888 sa dokončila stavba jednoposchodovej nemocničnej budovy a po prieťahoch s kolaudáciou sa v apríli 1889 otvorili brány tohto prvého stáleho zdravotníckeho zariadenia v Turci.

Narastajúca chorobnosť, nákazlivé choroby a stúpajúca úrazovosť nastolili zakrátko požiadavku rozšíriť nemocnicu. V 90. rokoch sa podarilo vybudovať infekčný pavilón a hospodársku budovu, V čase prvej svetovej vojny sa nemocnica stala vojenskou.
Prvé obdobie intenzívneho rozvoja zaznamenala nemocnica po vzniku Československej republiky. V roku 1919 prevzal vedenie nemocnice český internista MUDr. J. Kofránek a po ňom chirurg MUDr. Arnošt Dudek, ktorí vynaložil veľa úsilia na jej ďalšie vybudovanie. Nemocnica sa sľubne rozvíjala aj v 30. rokoch. Stala sa treťou najväčšou na Slovensku. V čase druhej svetovej vojny pracovníci nemocnice preukázali pokrokovosť výrazným protifašistickým postojom v Slovenskom národnom povstaní.
Po oslobodení sa uskutočnil ďalší intenzívny rozvoj nemocnice. V roku 1953 sa stala jedným zo štyroch klinických centier Strediska pre doškoľovanie lekárov na Slovensku.

V roku 1962 po zložitých rokovaniach stranícke a štátne orgány rozhodli o založení tretej lekárskej fakulty na Slovensku v Martine. V roku 1962 sa začalo na fakulte a v nemocnici s vyučovaním medicíny najprv v klinických predmetoch, od roku 1966 aj v teoretických a predklinických disciplínach. V roku 1967 sa nemocnica ako zdravotnícke zariadenie 3. typu stala samostatnou klinickou bázou výchovy lekárov s názvom fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP). Nemocničné oddelenia sa stali klinikami.
Fakultná nemocnica od začiatku zápasila s nedostatkom priestorov. Tento problém sa riešil naposol prístavbami a prestavbami.

Pracovalo sa väčšinou so zastaralou prístrojovou technikou. Napriek tomu martinská nemocnica dovršuje svoju storočnicu výraznými úspechmi. Dnes v nej pracuje vyše 1600 zamestnancov. Takmer 42 % tvoria strední zdravotnícki pracovníci. V nemocnici pôsobí 280 lekárov, z nich vyše stovky pedagógov. Nemocnica má okolo 1129 postelí, v roku 1986 sa v nej liečilo 26973 pacientov. Má 18 kliník, 9 oddelení, dva ústavy a ústavnú lekáreň. Výsledky odbornej práce sa prezentujú najmä na podujatiach Spolku lekárov v Martine, ako aj na širších fórach v československom i medzinárodnom meradle. Dnes nemocnica poskytuje vysokokvalifikované odborné zdravotnícke služby s určením pre obyvateľstvo severnej časti Stredoslovenského kraja. Jej pôsobenie sa prehlbuje nielen pedagogicko-výchovnou, ale aj vedeckovýskumnou činnosťou. Činnosť nemocnice bola ocenená niekoľkými vyznamenaniami. Doterajšie úspechy napriek niektorým problémom sú solídnou základňou pre jej ďalší rozvoj.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk