referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Justína
Nedeľa, 14. apríla 2024
Volebný systém do Národnej Rady SR
Dátum pridania: 17.10.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 608
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 22.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 37m 10s
Pomalé čítanie: 55m 45s
 
V Ústave Slovenskej republiky je toto aktívne a pasívne volebné právo charakterizované takto: „Volebné právo je všeobecné rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním. Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám.”4 Na inom mieste ústava stanovuje: „Poslanci sú volení vo všeobecných, rovných, priamych voľbách s tajným hlasovaním. Za poslanca možno zvoliť občana, ktorý má volebné právo, dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.”5

1.2 Volebné systémy

Pojmom volebný systém sa označuje „legislatívny základ spôsobu volieb”6. Volebný systém určuje pravidlá na prerozdeľovanie mandátov v zastupiteľskom orgáne, v našom prípade NR SR, na základe odovzdaných hlasov voličov. Volebný systém je
„súhrn všetkých pravidiel či sociálnych noriem, ktoré regulujú volebné vzťahy.”7 Ústava SR hovorí o základných princípoch volebného systému a konkrétne postupy volieb sú upravené v Zákone o voľbách do NR SR. Do úvahy treba brať aj daľšie normy, ktoré majú vplyv na volebný systém. Ich pôsobenie spôsobuje napríklad iný prejav toho istého typu volebného systému. Sú to
normy organizačne upravujúce postup riešenia volebných otázok, morálne pravidlá uplatňované vo vzťahoch medzi kandidujúcimi subjektami a pod.

V užšom slova zmysle sa volebný systém charakterizuje ako spôsob rozdelovania mandátov, ktorý je sprostredkujúcim článkom medzi výsledkom hlasovania a konkrétnym zložením voleného orgánu. Prostredníctvom volebného systému sa technicky prevádza vôľa občanov na počet mandátov v zastupiteľskom zbore a tak sa napĺňa primárna úloha volieb, teda účasť občanov na politickom rozhodovaní v štáte. Takto definovaný volebný systém sa stotožňuje s volebnou formulou t.j. „spôsobom akým sa prevádzajú alebo prepočítavajú hlasy voličov pri rozdeľovaní mandátov medzi volené strany a ich kandidátov.”8 Podľa tohto kritéria vzniká základné rozdelenie volebných systémov na väčšinový a pomerný volebný systém.

Volebná formula spolu s veľkosťou volebného obvodu sú najvýznamnejšie faktory volebného systému. Na základe volebnej formule sa definuje základné delenie volebných systémov na väčšinové a pomerné. Väčšinový volebný systém je založený na
jednomandátových volebných obvodoch, v ktorých víťazí kandidát s najväčším počtom hlasov a pomerný volebný systém je naopak založený na viacmandátových volebných obvodoch, pričom pomer obdržaných mandátov v parlamente zodpovedá pomeru získaných hlasov pre danú politickú stranu. Obsadenie zastupiteľského zboru pomocou väčšinového volebného systému vyžaduje obdržanie rôzneho počtu hlasov pre jednotlivého kandidáta v závislosti od volebnej formule na rozdiel od pomerného
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. BÁRÁNY, E. Aký volebný systém pre Slovensko Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, e. V., 1997, BÚTORA, M. a IVANTYŠIN, M. (eds.) Slovensko 1997. Súhrná správa o spolocnosti a trendoch na rok 1998. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1998, BÚTORA, M. , MESEŽNIKOV, G. , BÚTOROVÁ, Z. Slovenské volby 1998. Kto? Preco? Ako? Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1999, CIC, M. a kol. Komentár k ústave Slovenskej republiky. Martin: Vydavatelstvo Matice Slovenskej, 1997, DAHL, R. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria pubhlising, 1995, DAHRENDORF, R. Moderný sociálny konflikt. Bratislava: ARCHA, 1991, FILIP, J. Základní otázky volebního práva v CSFR. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 1992, FÖLDERSOVÁ, A. Volebné systémy. Bratislava: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 1998, GALANDA, M. , HRABKO, J. Poslanecký mandát na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1998, CHAPMAN, D. Možno sa vyhnút obcianskym vojnám? Volebné a ústavné modely pre etnicky rozdelené krajiny. Bratislava: Slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie, 1996, CHOVANEC, J. Malý volebný slovník. Bratislava: Ing. Miroslav Mracko, 1998, JOHNSON, David B. Teória verejnej volby. Úvod do novej politickej ekonómie, Bratislava: SOFA, 1997, KLÍMA, M. Ústavní právo. Praha: Victoria publishing, 1995. 14. KLÍMA, M. Volby a politické strany v moderních Praha: RADIX, 1998, KRIVÝ, V. Hodnotové orientácie na Slovensku – skupinové portréty. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1998, KRIVÝ, V. Politické orientácie na Slovensku– skupinové profily. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1998, KREJCÍ, O. Kniha o volbách. Praha. Victoria publishing, 1994, KRESÁK, P. Porovnávacie štátne právo. Bratislava: Vydavatelské oddelenie PF UK, 1993, KUBÍN, L. , VELŠIC, M. Slovensko a jeho volebné pravidlá. Bratislava: VEDA, 1998, KULAŠIK, P. a TÓTH, R. Úvod do politológie. Liptovský Mikuláš: TATRA revue, 1998, LIDÁK, J. , KOGANOVÁ, V. , LEŠKA, D. Politické strany a hnutia na Slovensku po roku 1989. Bratislava: Ekonóm, 1999, LIDÁK, J. , KOGANOVÁ, V. a LUPTÁK, L. Kapitoly z politológie. Bratislava: EKONÓM, 1996, NOVÁK, M. Systémy politických stran. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997, PETÖCZ, K. Základy demokratických volebných systémov. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky , 1997, PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava: Vydavatelské oddelenie PF UK, 1999, SARTORI, G. Teória demokracie. Bratislava: ARCHA, 1993, SVÁK, J. a kol. Ústavné právo Slovenskej republiky. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 1999, ŠVEDA, D. , PETRLOVÁ, M. , ŠKULTÉTYOVÁ, L. Parlamentné volby. Bratislava: EPOS , 1998, TÓTH, R. Koncepcia politického systému. Bratislava: Úrad pre stratégiu rozvoja spolocnosti, vedy a techniky SR, 1998, TÓTH, R. Základy politológie (clovek v politike), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 1994, ZBIERKA ZÁKONOV SNR. Rocník 1990 a Rocník 1992, ZBIERKA ZÁKONOV NR SR. Rocník 1994,1995,1998, 1999
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.