Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svetový komunizmus v praxi

Svetový komunizmus v praxi

Čína
- Po kapitulácii Japonska vypukla v Číne občianska vojna, proti sebe stáli Kuomintang a komunisti – zvíťazili komunisti
- 1.10.1949 bola vyhlásená Čínska ľudová republika
- 1950 – spojenecká zmluva so ZSSR – vplyv ZSSR
- veľkostatkárom bola odobratá pôda
- boli vytvorené družstvá – družstevníci dostávali mzdu úmernú podielu ktorý vložili
- zmeny boli úspešné až do začiatku druhej fázy, kedy mali všetci dostávať rovnakú mzdu bez ohľadu na vložený podiel - výroba začala stagnovať
- 1958 – vznik komún – presná štruktúra, ktorá kontrolovala a organizovala život členov
- štátny obilný monopol reguloval ceny a prídely potravín, roľníci boli pripútaní k miestu kde žili, pretože iba tam im vydali prídely potravín
- v prvej päťročnici pomoc od ZSSR - pôžičky mali vysoké úroky, experti zo ZSSR nebrali do úvahy podmienky v Číne
- po smrti Stalina sa Čína vymanila z vplyvu ZSSR
- začiatkom rozporu boli Chruščovove pokusy a zmierenie s kapitalistickými krajinami
- socialistický tábor sa rozdelil na ZSSR a štáty ktoré sa chceli vymaniť z jeho vplyvu (Čína, Albánsko, Kórea)
- Mao Ce-tung opustil sovietsky model a presadzoval vlastný plán rozvoja – „čínska cesta“
- plány však nevyšli a výsledkom bola úplná dezorganizácia
- Čína musela dovážať potraviny a zaviesť prídelový systém
- prevýchova starej spoločnosti a odstránenie „škodlivých“ vplyvov – najmä konfuciánske tradície a individualizmus
- základom uctievanie osoby Mao Ce-tunga a Malá červená knižka – citáty Mao Ce-tunga
- pri revolúcii sa opieral o Červené gardy – skupiny mládeže, študentov a mladých robotníkov, ktorí zasahovali proti odporcom – zavládol chaos – Mao Ce-tung prikázal armáde obnoviť poriadok – potlačiť Červené gardy
- Komunisti sa nechystali vzdať vládnutia, no v hospodárstve sa objavili liberálne formy – súkromné podnikanie a súkromný obchod
- po rozpade komunizmu v Európe - v Číne demonštrácie – študenti žiadali reformy
- demonštrácie boli potlačené

ZSSR
- v rokoch 1956 – 1970 prestalo byť rýchle víťazstvo komunizmu reálne, preto sa komunistickí politici snažili nájsť riešenia, ktoré viac vyhovovali potrebám daného štátu
- najväčšie rozpory - medzi Čínou a ZSSR kvôli snahám ZSSR o hegemóniu v soc. tábore
- pohraničné roztržky vyvrcholili roku 1969 bojmi na rieke Ussuri
- jar 1966 – záujmy socialistov majú prednosť pred záujmami jednotlivých štátov a ZSSR má právo zasiahnuť ak štáty majú iné záujmy než usúdi ZSSR za správne – Brežnevova doktrína
- takýto postup použitý pri zásahoch v Česko-Slovensku (1968) a Poľsku (1980-81)
- L. Brežnev nepokračoval v neustálych zmenách ako Chruščov, čo ľudia prijali dobre
- obdobie zmien sa však skončilo, nastalo obdobie nehybnosti
- namiesto reforiem začal ZSSR s dovozom technológií zo zahraničia
- peniaze na nákupy týchto technológií plynuli z vývozu ropy, zemného plynu a elektriny
- poľnohospodárstvo zostávalo zaostalé, obilie sa muselo dovážať

- 1982 - generálnym tajomníkom komunistickej strany sa stal Jurij Andropov, ktorý mal v pláne reformy, predčasne zomiera
- 1984 - jeho nástupca Konstantin Černenko uprednostnil brežnevovský spôsob nehybnosti
- po niekoľkých mesiacoch sa však musel nechať zastupovať Michailom Gorbačovom až do svojej smrti 1985
- Michail Gorbačov sa snažil stagnáciu riešiť reformami
- pod heslom „glasnosť“ začala verejná diskusia o problémoch spoločnosti – alkoholizmus, korupcia, kriminalita a ďalšie
- reformy však nemali uspokojivé výsledky a odpor funkcionárskych kruhov silnel
- roku 1991 - pokus o prevrat, ktorý prekazil Boris Jeľcin ale len aby sa sám chopil moci
- zrušil komunistickú stranu
- ZSSR sa oficiálne rozpadol 31.12.1991

Ostatné socialistické štáty
- v ich vývoji sa odrážali všetky problémy ZSSR
- spochybňovala sa vedúca úloha komunistických strán
- najviac sa to prejavilo v Poľsku kde si robotníci po niekoľkých povstaniach vytvorili slobodné odbory
- socialistické štáty postupne prikračovali k voľbám a pluralitnému systému
- jar 1990 – jednota socialistických štátov sa rozpadla


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk