Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svätopluk

Svätopluk spočiatku vládol v Nitre. V roku 870 uzavrel spojenectvo so synom východofranského kráľa Ľ. Nemca Karolmanom. V tom istom roku ho Karolman obvinil z porušenia prísahy vernosti a uväznil niekde v Bavorsku. Na čelo slovenského odporu proti franskej nadvláde sa postavil kňaz Slavomír z mojmírovskej dynastie.

Po svojom prepustení roku 871 sa Svätopluk tajne spojil so Slavomírom a po porážke franských vojsk sa stal jediným vladárom Slovenskej ríše. O tri roky neskôr (874) uzavrel mier s Ľ. Nemcom a jeho synmi. V roku 880 oznámil pápež Ján VIII. Svätoplukovi, že prijíma jeho kráľovstvo pod ochranu sv. Petra. V 80. rokoch rozšíril kráľ Svätopluk I. svoje kráľovstvo výbojmi a podrobil si mnohé susedné územia obývané slovanskými kmeňmi – Sliezsko, Lužické Srbsko, územie dnešných Čiech, Vislansko (južná časť Poľska). V rokoch 889 – 893 Svätoplukova ríša odolala niekoľkým nájazdom a ťaženiam ugrofínskych nomádov a vojsk východofranského kráľa Arnulfa. Kráľ Svätopluk zomrel 17.3. 894.

Svätopluk celkom určite najslávnejší Nitran, patrí medzi najromantickejšie a najrozpornejšie postavy našich dejín. Tupený i oslavovaný, nasilu zavrhovaný a nemenej nasilu privlastňovaný, dobyvateľ i vierolomník, vášnivec i múdry starec, to všetko pospletané žije v nás ako zložitý a protirečivý obraz človeka, k menu, ktorého sa viaže najväčší rozkvet Veľkomoravskej ríše.

Najznámejšia je snáď legenda o troch prúdoch.
Keď zomieral, rozdelil svoju krajinu na tri časti a svojim trom synom zanechal po jednej časti. Prvého ustanovil za veľkoknieža, ostatných dvoch však, aby boli pod vládou prvého syna. A napomínal ich, aby nerobili roztržku jeden proti druhému. Predložil im takýto príklad: Vzal totiž tri prúty a podal ich prvému synovi, aby ich zlomil. Keď to ten nevládal, dal ich opäť druhému synovi a podobne aj tretiemu. Potom tie tri prúty rozviazal a dal ich tým trom po jednom. Oni ich vzali a na príkaz, aby ich zlomili, ihneď zlomili. A takýmto príkladom ich napomenul a povedal: „ Keď ostanete v dorozumení a v láske nerozluční, nepriatelia vás nebudú môcť poraziť a podmaniť. Ak však povstane medzi vami roztržka i súperenie a oddelíte sa na tri osobitné vlády, nepodliehajúc prvému bratovi, zničíte sa navzájom i susedia, nepriatelia vás úplne spustošia.“
Nastali ťažké časy. Po nejakom čase, keď sa Veľká Morava bránila ešte tlaku, napokon nevydržala a rozpadla sa na menšie celky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk