Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Historický pohľad na vysoké školy

Téma: Historický pohľad na vysoké školy

Obsah
I. Základná charakteristika obdobia - stredoveku 12-16 storočie
II. Chronologický prehľad zakladania univerzít v Európe
III. Prehľad vysokých škôl na Slovensku v tomto školskom roku
IV. Trnavská univerzita vznik a súčasnosť
V. Záver
VI. Zoznam použitej literatúry

I. Základná charakteristika obdobia

Rozvojom remesiel vznikali remeselnícke dielne, ktoré sa sústreďovali do trhových osád. Z nich sa postupne vyvinuli stredoveké mestá.
Prvé stredoveké mestá vznikali v Taliansku a Byzantskej ríši. V západnej Európe to bolo v 11. storočí. V ostatnej Európe vznikali mestá až v 12. a 13. storočí. Remeselníci a obchodníci, ktorí bohatli svojou prácou a podnikavosťou, sa nezaobišli bez znalosti písma, čítania a počítania. Kláštorné školy už nestačili, a preto sa zriaďovali mestské školy. Aby sa zvýšila vzdelanosť, zakladali sa prvé vysoké školy – univerzity.

Najstaršie univerzity vznikli v Taliansku, Anglicku, vo Francúzsku a v Španielsku. Medzi najstaršie a najvychýrenejšie patrili univerzity v Bologni a v Paríži. Mali vlastné organizačné modely, ktoré sa stali vzorom pre mnoho iných univerzít, založených na konci stredoveku, napríklad v Prahe a v Krakove.
Prvá univerzita v strednej Európe bola založená v Prahe. Univerzity sa delili na oddelenia – fakulty. Na čele univerzity bol volený rektor, na čele každej fakulty jej správca – dekan.

Prednášalo sa po latinsky, takže sa tu mohli vzdelávať študenti z rôznych krajín. Na univerzite sa vzdelávali učitelia – bakalári, kňazi, lekári, a právnici. Výučba na stredovekých univerzitách mala zväčša ústnu formu. Študenti, okrem medikov, boli väčšinou príslušníkmi duchovného stavu, laici začali študovať na univerzitách až po roku 1500.
Matej Korvín zriaďoval školy, v Bratislave založil v 2. polovici 15 storočia v roku 1465 prvú Vysokú školu - univerzitu - Academiu Istropolitanu.

Vznik academie súvisí s ekonomickým a politickým rozvojom krajiny v 15. storočí. Bratislavská univerzita, ktorá bola jedinou vysokou školou v Uhorsku mala tieto fakulty: lekársku, právnickú a teologickú. Zanikla po smrti svojho zakladateľa Mateja Korvína v rokoch 1490-1491. Po jej zániku slovenskí študenti opäť navštevovali univerzity v Prahe a v Krakove.

Veľkým prínosom pre školstvo bolo pôsobenie v rokoch 1592-1670 učiteľa Jána Amosa Komenského, ktorý hoci nebol slovák, vplýval aj na náš výchovný systém. Komenský zaviedol poriadok do školskej organizácie. On prvý zaviedol formu vyučovacej hodiny. Vo svojich pedagogických spisoch žiadal, aby sa vyučovalo v materinskom jazyku. Dodnes sa v školách na celom svete učí aj podľa jeho zásad. V mnohých krajinách zriaďoval nové moderné školy. Preto ho nazývame učiteľom národov.

II. Chronologický prehľad zakladania univerzít v Európe

Rok založenia:
Bolonská univerzita v Taliansku - 1158
Oxfordská univerzita v Anglicku - 1168
Sorbonna v Paríži vo Francúzsku - 1206
Cambridská univerzita v Anglicku - 1209
Univerzita v Salamance - 1218
Univerzita v Padove - 1222
Univerzita v Toulouse - 1229
Univerzita v Siene - 1240
Univerzita v Janove - 1243
Univerzita v Perugii - 1276
Univerzita v Montpellier - 1289
Univerzita v Lisabone - 1290
Univerzita v Ríme - 1303
Univerzita vo Florencii - 1321
Univerzita v Pise - 1338
Univerzita v Grenoble - 1339
Karlova univerzita v Prahe - 1348
Krakovská univerzita - 1364
Viedenská univerzita - 1365
Univerzita v Kolíne  - 1388
Univerzita v Lipsku - 1409
Univerzita v Turíne - 1418
Univerzita v Rostocku - 1419
Univerzita v Leuven - 1425
Univerzita v Bratislave - 1465
Univerzita v Ingolstadte - 1472
Univerzita v Valencii - 1500
Univerzita vo Santiago de Compostela - 1501
Univerzita v Seville - 1502
Univerzita v Madride - 1508
Univerzita v Marburgu - 1527
Univerzita Palackého v Olomouci - 1573
Univerzita vo Würzburgu - 1582
Univerzita v Dubline - 1591
Univerzita v Ljublane - 1595
Univerzita vo Vase - 1606
Univerzita v Štrasburgu - 1621
Univerzita v Salcburku - 1622
Univerzita v Trnave - 1635
Univerzita v Budapešťi - 1635
Košická univerzita - 1657
Univerzita v Halle - 1694
Univerzita jezuitská vo Wroclaw - 1702
Univerzita v Göttingene - 1737
Univerzita M.V. Lomonosova v Moskve - 1755
Univerzita v Bonne - 1786
Univerzita vo Viľnjuse - 1803
Univerzita v Palerme - 1805
Univerzita v Charkove - 1805
Univerzita v Lyone - 1809
Univerzita v Oslo - 1811
Univerzita vo Varšave - 1816
Univerzita v Lutychu - 1817
Univerzita v Gande - 1817
Univerzita v Wittenbergu - 1817
Univerzita v Leningrade - 1819
Univerzita v Mníchove - 1826
Univerzita v Helsinkách - 1828
Univerzita v Kodaňi - 1829
Univerzita v Curychu - 1833
Univerzita v Bruseli - 1834
Univerzita v Berne - 1834
Univerzita katolícka v Leuven - 1835
Univerzita v Londýne - 1836
Univerzita v Aténach - 1837
Univerzita v Bukurešťi - 1864
Univerzita v Debrecíne - 1868
Univerzita v Szegede - 1872
Univerzita v Ženeve - 1873
Univerzita v Záhrebe - 1874
Univerzita v Stockholme - 1877
Univerzita v Amsterdame - 1877
Univerzita v Hannoveri - 1879
Univerzita v Amsterdame - 1880
Univerzita v Sofii - 1888
Univerzita v Göteborgu - 1891
Univerzita v Birminghame - 1900
Univerzita v Liverpoole - 1903
Univerzita v Dubline - 1909
Univerzita v Bristole - 1909
Univerzita v Kolíne - 1913
Univerzita v Frankfurte nad Mohanom - 1914
Univerzita v Lubline - 1918
Univerzita v Poznaňi - 1918
Univerzita Komenského v Bratislave - 1919
Univerzita J. E. Purkine v Brne - 1919
Univerzita v Hamburku - 1919
Univerzita v Miláne - 1920
Slovenská vysoká škola technická Košice - 1937
Univerzita v Terste - 1938
Univerzita v Lubline - 1944
Univerzita v Lodži - 1945
Univerzita P. J. Šafárika v Prešove - 1959
Univerzita 17.novembra v Prahe a Bratislave - 1961
Univerzita v Trnave - 1992
Katolícka univerzita v Ružomberku - 2000
III. Prehľad vysokých škôl na Slovensku

1. Univerzita Komenského Bratislava – 13 fakúlt
- Evanjelická bohoslovecká fakulta
- Farmaceutická fakulta
- Filozofická fakulta
- Lekárska fakulta
- Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
- Fakulta manažmentu
- Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
- Pedagogická fakulta
- Právnická fakulta
- Prírodovedecká fakulta
- Rimskokatolícka cyrilometodská fakulta
- Fakulta telesnej výchovy a športu
- Inštitút judaistiky

2. Ekonomická Univerzita Bratislava – 6 fakúlt
- Národohospodárska fakulta
- Obchodná fakulta
- Fakulta hospodárskej informatiky
- Fakulta podnikového manažmentu
- Fakulta medzinárodných vzťahov
- Podnikovo hospodárska fakulta UE v Košiciach

3. Slovenská Technická Univerzita Bratislava – 6 fakúlt
- Fakulta architektúry
- Fakulta elektrotechniky a informatiky
- Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
- Materiálovo-technologická fakulta Trnava
- Strojárska fakulta
- Stavebná fakulta

4. Vysoká Škola Muzických Umení Bratislava – 3 fakulty
- Činoherná a bábkárska fakulta
- Filmová a televízna fakulta
- Hudobná a tanečná fakulta

5. Vysoká Škola Výtvarných Umení Bratislava

6. Akadémia Policajného Zboru Bratislava

7. Trnavská Univerzita Trnava – 5 fakúlt
- Fakulta humanistiky
- Pedagogická fakulta
- Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
- Teologická fakulta
- Právnická fakulta
8. Univerzita Sv. Cyrila a Metoda Trnava – 3 fakulty
- Filozofická fakulta
- Fakulta masmediálnej komunikácie
- Fakulta prírodných vied

9. Trenčianska Univerzita Trenčín – 4 fakulty
- Fakulta mechatroniky
- Fakulta špeciálnej techniky
- Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
- Fakulta priemyselných technológií

10. Univerzia Konštantína Filozofa Nitra – 4 fakulty
- Pedagogická fakulta
- Filozofická fakulta
- Fakulta sociálnych vied
- Fakulta prírodných vied

11. Slovenská Poľnohospodárska Univerzita – 4 fakulty
- Agronomická fakulta
- Fakulta ekonomiky a manažmentu
- Mechanizačná fakulta
- Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

12. Žilinská Univerzita Žilina – 7 fakúlt
- Elektrotechnická fakulta
- Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
- Fakulta prírodných vied
- Fakulta riadenia a informatiky
- Stavebná fakulta
- Strojnícka fakulta
- Fakulta špeciálneho inžinierstva

13. Katolícka Univerzita v Ružomberku – 2 fakulty
- Pedagogická fakulta
- Filozofická fakulta

14. Vojenská Akadémia Liptovský Mikuláš – 4 fakulty
- Fakulta pozemného vojska
- Fakulta protivzdušnej obrany
- Fakulta logistiky
- Fakulta zabezpečenia velenia
15. Univerzita M. Bela Banská Bystrica – 8 fakúlt
- Filologická fakulta
- Ekonomická fakulta
- Fakulta financií
- Fakulta humanitných vied
- Pedagogická fakulta
- Fakulta politických vied
- Právnická fakulta
- Fakulta prírodných vied

16. Akadémia Umení Banská Bystrica – 3 fakulty
- Fakulta výtvarných umení
- Fakulta múzických umení
- Fakulta dramatických umení

17. Technická Univerzita Zvolen – 4 fakulty
- Lesnícka fakulta
- Drevárska fakulta
- Fakulta ekológie a enviromentalistiky
- Fakulta enviromentalistiky a výrobnej techniky

18. Univerzita P. Jozefa Šafárika Košice – 4 fakulty
- Lekárska fakulta
- Právnická fakulta
- Prírodovedecká fakulta
- Fakulta verejnej správy

19. Technická Univerzita Košice – 8 fakúlt
- Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
- Ekonomická fakulta
- Fakulta elektrotechniky a informatiky
- Hutnícka fakulta
- Stavebná fakulta
- Strojnícka fakulta
- Fakulta umení
- Fakulta výrobných technológií

20. Univerzita Veterinárneho Lekárstva Košice

21. Vojenská Letecká Akadémia Gen. M. R. Štefánika Košice

22. Prešovská Univerzita Prešov – 5 fakúlt
- Filozofická fakulta
- Grekokatolícka bohoslovecká fakulta
- Fakulta humanitných a prírodných vied
- Pedagogická fakulta
- Pravoslávna bohoslovecká fakulta
IV. Vznik a súčasnosť Trnavskej univerzity

Trnavská univerzita je jedna z najmladších univerzít v Slovenskej republike, ktorá nadväzuje na slávne univerzitné a historické úspechy jednej z najstarších univerzít v strednej Európe.
Trnavská univerzita založená v roku 1635 kardinálom Petrom Pazmáňom mala 4 fakulty: teologickú, umenia, právnickú a lekársku. V roku 1777 prešla do Budína.

Slovenská národná rada obnovila 25. 3. 1992 Trnavskú univerzitu zákonom č. 191/1992 a znovu otvorila 1. 7. 1992. Akademický senát Trnavskej univerzity zriadil 1. 9. 1992 Fakultu humanistiky /FH/ a Pedagogickú fakultu /PdF/. Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce /FOSP/ bola založená v roku 1994.
V roku 1998 sa zmenil názov tejto fakulty na fakultu zdravotníctva a sociálnej práce. Pedagogický inštitút sv. Ondreja v Ružomberku stal sa súčasťou Trnavskej univerzity, z ktorého vznikla v školskom roku 1996/97 Katecheticko - pedagogická fakulta sv. Ondreja. Táto fakulta prešla od 1. 11. 1997 do zväzku Žilinskej univerzity v Žiline.

Teologický inštitút sv. Alojza SJ zriadený rektorom TU 1. 9. 1994 stal sa súčasťou TU, z ktorého bola 23. 10. 1997 zriadená Teologická fakulta TU so sídlom v Bratislave, 1. 10. 1998 bola zriadená právnická fakulta TU. Prvý rektor znovu zriadenej TU bol prof. RNDr. Anton Hajduk DrSc. od 15. 5. 1992 - 21. 10. 1996.
Trnavská univerzita sa hlási k princípom Veľkej Charty európskych univerzít, ktoré obhajujú pre univerzity ich plnú nezávislosť od politickej a ekonomickej moci, ich slobodu uskutočňovať výskum a vyučovať. Trnavská univerzita obhajuje kresťanské princípy, chce chrániť morálne a duchovné hodnoty, vychovávať v duchu ekumenizmu, spolupracovať s univerzitami.

Trnavská univerzita nadviazala kontakty nielen s univerzitami v SR, ale aj s 13 univerzitami v zahraničí / v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británie, Taliansku, Švédsku, USA, Poľsku, Maďarsku / s ktorými sa vyvinula spolupráca na dobrej úrovni.

V. Záver

Ako už vypláva z chronologického prehľadu zakladania univerzít v Európe, dve najstaršie univerzity vznikli v roku 1158 v Boloni v Taliansku, a v roku 1168 v Oxforde v Anglicku.
Následne vznikali ďalšie univerzity v celej Európe. Veľký význam vzniku univerzít je hlavne vo zvyšovaní vzdelanostnej úrovne obyvateľstva a tým aj zvyšovanie životnej úrovne.

So zvyšovaním vzdelanostnej úrovne súvisí aj rozvoj obchodu a ekonomiky v jednotlivých štátov. Prvoradou úlohou každého štátu je, aby umožnil vzdelávanie všetkým tým ktorí majú o to záujem.
V dnešnej dobe sa kladie veľký dôraz na vzdelanie a je jedno z kritérií pri integrácií jednotlivých štátov do Európskej únie.

Zdroje:
Hotár, V. a kol.: Pedagogická encyklopédia 1-2. Bratislava, Veda SAV 1985 -
Říman, J. a kol.: Malá Československá encyklopedie 1-6. Praha, ČSAV 1985 -
Skladaný, M. a kol. : Dejepis / 6. Bratislava, SPN 1990 -
Kollárová, E: Pred štartom na vysokú školu. Bratislava, Infopres 2002 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk