Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Viedenský kongres a obdobie reštaurácie 1815 - 1847

Viedenský kongres a obdobie reštaurácie 1815 - 1847

1. v Európe bol zrušený feudálny systém

- nastoľovanie politického a hospodárskeho systému podľa vzoru Francúzska
- nárast miestnej buržoázie
- v marci 1814 bola podpísaná zmluva protinapoleonskych krajín
- Rusko, Rakúsko, Anglicko a Prusko
- v septembri 1814 až v júni 1815 prebiehali rokovania Viedenského kongresu – zúčastnili sa ho všetky európske krajiny

- cieľom bolo vyriešiť usporiadanie Európy po napoleonských vojnách
- začína sa obdobie reštaurácie – návrat k starým dynastiám a poriadkom
- na rokovania bolo pozvané i Francúzsko
- Francúzsko + Rakúsko + Rusko + Anglicko + Prusko – tvorili veľkú päťku

2. Francúzsko:

- na Viedenskom kongrese mu boli uložené sankcie:
- odovzdať loďstvo
- odovzdať získané územia
- vojenské separácie
- obnovená monarchia – na čele Ľudovít XVIII.
- oklieštené hranice

3. Rusko:

- získalo časť Varšavského veľkovojvodstva pripojeného personálnou úniou
- zvyšok Poľska tvorilo Poľské kráľovstvo = kongresovka
- získalo územie Fínska a Besarábie (Rumunsko a časť Moldavska)

4. Rakúsko:

- udržalo si Halič
- získalo Benátky, Dalmáciu, Lombardiu, Istriu a Chorvátsko
- vznik Nemeckého spolku – 35 štátov + 4 slobodné mestá – Hamburg, Brémy, Frankfurt nad Mohanom (sídlo nemeckého snemu, ktorému predsedali Habsburgovci) a Lubeck

5. Prusko:

- získalo Porýnie, Poznaňsko, časť Sliezska a Saska

6. Švédsko:

- pripojilo si Nórsko personálnou úniou

7. Nizozemsko:

- získalo Belgicko a personálnou úniou pripojené Luxembursko – kráľovstvo Nizozemské

8. Taliansko:

- rozdelené krajina na menšie časti
- sever a Piemont patril Habsburgovcom
- Neapolsko – Bourbonovci
- stred – Rím – patril pápežovi

9. Anglicko:

- získalo Maltu, Iónske ostrovy, Cejlón, Antily, Indický oceán – strategické body, Helgoland v Severnom mori

Hlavnou úlohou týchto krajín bolo chrániť nové hranice a diplomaticky riešiť problémy, ak by boli pokusy o porušenie dohody.

10. Prebiehalo ešte niekoľko kongresov v rokoch 1818 – 1821 (štyri kongresy)

- Viedenský kongres určil pravidlá pri diplomatickom riešení sporov
- na prvom zasadnutí na podnet ruského cára bola 26. Decembra 1815 bola prijatá proklamácia (vyhlásenie) – Svätá aliancia
- jej cieľom bolo spísanie zásad, ako umožniť práva zvrhnutých dynastií a ako majú spolupracovať jednotlivý panovníci v duchu kresťanských zásad
- nepodpísal pápež a anglický kráľ
- v revolučnom roku 1848 končí Svätá aliancia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk