Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovensko a habsburská monarchia v rokoch 1780 až 1848

Slovensko a habsburská monarchia v rokoch 1780 až 1848

1. V 2. polovici 18. stor. začal proces modernizácie spoločnosti:

- rástol význam trhu
- vznikli nové vrstvy spoločnosti
- zárodkom novej spoločnosti bola nešľachtická inteligencia
- obdobie romantizmu a racionalizmu

2. Jozef II. – 1780 – 1790:

- pokračoval v reformách Márie Terézie
- vydal okolo 6000 patentov, z ktorých väčšinu neskôr odvolal
- chcel vytvoriť jednotný centralizovaný štát
- úradným jazykom bola nemčina
- podporoval jazyky ostatných národov
- rast národného povedomia
- štát riadil podľa novej správy – prebudoval štátny aparát

3. Jozefínske reformy:

a) zrušenie nevoľníctva:
- 1781 – v Rakúsku + České krajiny
- 1785 – v Uhorsku
- poddaný už nebol závislý od zemepána
- získali osobnú slobodu – mohol sa voľne sťahovať, ženiť sa....
- vydal všeobecný zákonník o zločinoch a trestoch – zákon trestu smrti a rovnosť obyvateľov pred zákonom

b) Tolerančný patent – 1781
- v monarchii povolená náboženská sloboda – hlavne pre Židov

c) zrušil kláštory

d) zmena štátnej správy
- zrušil šľachtickú samosprávu
- z monarchie 10 dištriktov (3 na Slovensku)

e) zaviedol germanizáciu
- obmedzil výdavky dvora
- zákaz dovozu tovaru – luxusného
- sčítanie obyvateľstva
- obmedzil cenzúru a dočasne zdanil šachtu

4. Leopold II. (1790 – 1792)

- Jozefov brat
- pokračoval v reformách
- náhla smrť

5. František I. (II.) (1792 – 1835)

- zavádzal opäť konzervatizmus

a) zahraničná politika:
- vojenská politika
- 5 vojen sa zúčastnil
- 1804 – Rakúske cisárstvo
- 1806 – vzdal sa titulu cisára nemeckej ríše

b) diplomatická
- vydal dcéru za Napoleona

c) vnútorná
- ovplyvňovaná zahraničím
- nastolená absolutistická vláda
- vykonávateľom vlády knieža Metternich – ovplyvňoval politiku – zaviedol centralizáciu a konzervativizmus – vládol 40 rokov
6. Ferdinand V. (1835 – 1848):

- vláda ovplyvnená Metternichom
- bol psychicky narušený cisár
- neodolal tlaku revolúcie
- vzdal sa trónu

7. Jakobínske hnutie:

- u nás pod vplyvom revolúcie
- 2 smery:

a) Spoločnosť reformátorov – stredná šľachta

b) Spoločnosť slobody a rovnosti – radikálna: nešľachtici, inteligencia
- v Uhorsku na čele Ignác Martinovič
- na Slovensku na čele Hajnóci

vytvorenie federilizácie monarchie
- 1704 – hnutie odhalené
- 60 jakobínov chytených
- 20. 5. 1795 – 7 predstaviteľov popravených na Krvavom poli

8. Maďarské reformné hnutie:

- odpor proti centralizácii = vyvolal rast národného povedomia uhorskej strednej šľachty
- Maďari sa považovali za vládnuci národ v Uhorsku
- 1790 a 1792 – schválenie maďarčiny ako úradného jazyka
- snaha Maďarov pomaďarčiť ostatné národy
- v 30-tych rokoch – predstaviteľ týchto myšlienok Kossuth
- 30. – 40. roky 18. storočia – zákony = maďarčina do škôl, úradov

9. Cirkev a národnostná situácia v Uhorsku:

- katolícka cirkev – nadnárodný charakter
- na Slovensku 3 nové arcibiskupstvá
- evanjelická cirkev – autonómny charakter
- na Slovensku 3 dištrikty

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk