Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenská republika 1939-1945

(14.3.1939-apríl1945) obdobie 2. republiky. Hitler nazval akciurozbitia ČSR Fallgrun. Opieral sa o Sudetských Nemcov, ktorí mali čs. vláde klásť také požiadavky, aby ich nemohla splniť. 24.4.1938 v Karlových Varoch na zjazde Sudetonemeckej strany žiadali Nemciautonómiu. Čs.vláda to neprijala a vyhlásila čiastočnú mobilizáciu.(Hitler chcel rozbiť ČSR, ale nechcel, aby to bola agresia,ale rozpadnutie zvnútra,stiahol sa)

15.9.1938
sa Hitler stretol v Brechtesgadenes Chamberlainom a ten mu sľúbil, že VB nezasiahne v prospech ČSR

29.9.1938
Mníchovská dohoda, podpísali ju Hitler, Musillini, Daladier, Chamberlain,Sudety pripadli Nemecku.
Vláda diktát prijala, Beneš emigroval do Londýna. Slovensko si vydobylo autonómiu-6.10.1938 v Žiline v katolíckom dome bolavyhlásenáautonómia Slovenska predsedom vlády Jozefom Tisom.

2.11.1938 Viedenská arbitráž
Slovensko dalo Maďarsku južné územia a časť Podkarpatskej Rusi, Nemecku Petržalku a Devína Poľsku Tešínsko.
Za prezidenta bol zvolený Dr. Emil Hácha a vznikla nová vláda agrárnika Berana. Hitler hrozí rozdelením Slovenska medzi Maďarskoa Poľsko, tlačí na čs. vládu i predstaviteľovautomómnejslov. vlády. Čs. vláda má strach z osamostatnenia Slovenska.

9.-10.3.1939
vyhlásila čs. vláda vojenskú diktatúru naSlovensku (Homolov puč).Slovenský predstavitelia sú zatknutía odvedení do Čiech, Nemci sa postavili na stranu
Slovenska a čs. vláda obnoví autonómiu Slovenska a predsedom vlády sa stáva Karol Sidor. Nemecko tlačí na Sidora, aby vyhlásil samostatný štát. Nemecko má 3 riešenia budúcnosti Nemecka:1.rozdelenie Slov. medzi Maďarsko, Poľsko a Nemecko, 2.vyhlásenie samostatné hoštátu,3.pripojenie celého Slovenska k Maďarsku. Sidor odmieta.

14.3.1939
Hácha zvolal zasadanie slov. snemu, ktorý odsúhlasil vyhlásenie Slov.štátu-Slovenskej republiky.(teória menšiehozla) 16.3.1939- vzniká protektorát Čiech a Moravy.
Slovenská republika
obyvateľov - 2,7mil.,Slováci,Česi,Židia,Maďari
územie- 38 000km2 , 6 žúp. Bratislavská,Nitrianska,Trenčianska,Pohronská,Tatranská,Šarišsko-Zemplínska

Politický systém
SR bola totalitný štát (3princípy fašizmu)- vedúce postavenie 1 strany(HSĽS+ ozbrojená zložkaHlinkove gardy): vodca Tiso: rasizmus-diskriminačné zákony.

Vystriedali sa 4 vlády:

1. od 14.3.1939- 26.10.1939- predseda J. Tiso
2.od 27.10.1939- 28.7.1940- predseda V. Tuka
3.od 29.7.1940- 5.9.1942
4.od 5.9.1944- apríl 1945- predseda Š. Tiso

21.6.1939
bola prijatáústava SR slovenským snemom. Bola ovplyvnená talianskou, rakúskoua portugalskou ústavou. Ústava zakotvila práva národostných menšínv takom rozsahu, v akom ich používajú Slováci v štátoch,ktorých sa to týka(princípreciprocity) stavovské zriadenie(6 stavov)-korporatívny štát

Zákonodárna moc:
Slovenský snem- volený na 5 rokov, predseda M. Sokol, 80 členov

Výkonná moc:
Prezident-občan SR nad 40 rokov, volený snemom, postaveniesilného prezidenta,zvolával, rozpúštalsnem, menoval a odvolával ministrov, najvyžší veliteľa armády, snemu nebol zodpovedný za výkon funkcie,vládol dekrétmy.

Vláda-predseda+ ministri, ktorých menoval prezident,člen vlády nemohol byť členom organizácie zárobkovo činnej, smen moholvláde vyhlásiť nedôveru.

Štátna rada z talianskej ústavy, zostavovala kandidátku, mohla trestne stíhať prezidenta a členov vlády, členovia: predseda vlády,predseda snemu, 6 členov menoval prezident, 10 členov z HSĽS, po 1 členovy z politických strán národostných menšín(Karpatonemecká,Zjednotená maďarská strana)

26.10.1939
bol za prezidenta zvolený Dr.Jozef Tiso. Počas celejexistencie SR neboli voľby, obmedzená sloboda tlače a vyjadrovania sa + tajná služba VŠB

Medzinárodné postavenie
23.3.1939
Malá vojna Slovenského štátu, Maďarsko vrs. Slovensko.

25.3.1939
Bolo podpísané prímerie,Slovenská republika bola uznaná 27 štátmi de jure aj de facto, len USA ju neuznalo.SR bola satelitom Nemecka.

23.3.1939
podpísaná Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom.

Obsahovala:
Slovenská zahraničná politika bude v súlade s Nemeckou do ministerstiev, orgánov armády a polície boli dosadenínem. Poradcovia hranicu s Moravou kontrolovali nemecké posádky hospodárstvo a zbrojársky priemysel bude pomáhať Nemecku bola podpísaná na 2 krát,mala platiť 25 rokov:
1. 18.3. podpísal Tuka a Ďurčanský
2. 23.3. podpísal Tiso


Historické medzníky

14.3.1939-28.7.1940(Salzburg)
v tomto období mala republika vnútornú a zahraničnú stabilitu,v Salzburgu Hitler dosadilk moci radikálne krídlo HSĽS.

29.7.1940-29.8.1944 (vypuknutieSNP)
väčšie zasahovanie Nemeckaa presadzovanie radikálneho krídlaHSĽS, vnútorná kríza režimu

29.8.1944- apríl 1945
SR okupované Nemeckom, odchod našich politikov do zahraničia.

Dve krídla v HSĽS
umiernené- Ferdinand Ďurčanský (min. zahran. Vecí), J. Tiso
radikálne(profašistické)-Vojtech Tuka( po Salzburgu predseda vlády a minister zahraničných vecí)
Alexander Mach (po Salzburgu min. vnútra a načele Hlinkovej gardy) vydávajú 14 bodov národného socializmu(kopíroval nem. systém štátu)

Zmluvy so ZSSR:
1941-ZSSR uznal emigrantskú vládu v Londýne a mohli vznikať voj. Jednotky(buzuluk)
12.12.1943- Zmluva o priateľstve a povojnovej spolupráci, platila na 20 rokov

Židovská otázka:
Žid, kto mal žid. náboženstvo alebo bez vyznania deti žid. rodičov

1940
Zákon o pozemkovej reforme- Židia mohli pôdu dediť, neskôr všetku pôdu zhabala vláda

9.9.1941

Vydaný Židovský kódex ako súčasť Slovenského zákonníka, riešilp olitické postavenie Židov(zbavení občianskych a ľudskýchpráv,majetku, vysídlení do koncentrákov)

pojem Žid
každý, kto pochádzal z najmenej 3 žid. prarodičov paragrafy 255 a 256 umožnovali prezidentovi udelit výnimku označenie Židov žltou hviezdou, nemohli vlastniť obrazy a bustz št. predstaviteľov, arizácia

Tuka uzavrel s Nemeckom dohodu o vyväzení všetkých Židov doRíše(zaŽida 500 mariek).
1. transport odišiel 25.3.1942
Z Popradu(ženy),posledný 20.10.1942(Lamač- ženy, Sereď , Žilina,Nováky- muži).Vyviezlosa okolo 57 000 Židov. Transporty boli ajpočas SNP. Slovenskýparlament odhlasoval 15.5. „vysťahovalecký zákon“. Protihlasoval EsterHázy, nehlasovali Čarnogurský , Lukáč, Filkorn, Ferenčík.

Holokaust
vyvražďovanie Židov, koncentračné tábory v Osvienčine ,Terezíne,na Slovensku v Seredíne (nie vyhladzovací)

Hospodárstvo
Prudkýrozvoj priemyslu, vysoký kurz slovenskej koruny, úplnázamestnanosť-vytvorilili sa nové prac. Miesta v nových podnikoch,voľné miestapo Židoch a Čechoch, veľa ľudí odišlo pracovať doNemecka, veľaľudí pracovalo v prac. Táboroch pre Nemcov- obyv.boli na tomrelatívne dobre oproti Čechom, väčšina sa nestavalaotvorene proti vláde.


Odboj
Doma sa vytváralo veľaprotifašistických organizácii: Demec, Justícia,Obrana národa, Flóra.Hlinkove gardy odhaľovali ilegálne skupiny,oficiálne informácie bolilen pronemecké.


Zahraničný:

Londýn, sídlila tu dočasná čs. Vláda, ktorú od r.1940 začali uznávaťiné štáty, chceli obnoviť ČSR na demokratickom princípe, používali čs.vojsko,ktoré bojovalo na strane spojencov.
Moskva, komunistický Gotwald, Husák, chceli pričleniť Slovensko k ZSSR.

Domáci:
občiansky- spolupracuje s Londýnom, príslušnici bývalej čs. armády a inteligencia
komunistický- spolupracuje s Moskvou, chceli ideu komunistického Slovenska, členovia-ilegálne vedenie KSS.

december1943
spojili sa predstavitelia komunistickéhoa občianskeho odbojapodpísaním Vianočnej dohody, ktorou savytvorila SNR.

Dohoda obsahovala:
-spoločne bojovať proti fašizmu
-vo vhodný čas prevziať moc na Slovensku
-obnoviť ČSR ako demokratický štát
-spolunažívanie Čechov a Slovákov má byť na základe rovný s rovným

Podpísali ju:
za komunistov- Šmidke, Husák, Novomestský
za občiansky odboj-Lethrich, Ursíny, Josko, Ertl

SNP (29.8.1944-27.10.1944)
Organizujesa povstanie, vznikajú ilegálne Národné výborya partizánskeskupiny(zbehovia, prenasledovaný). Oporoupovstania jearmáda(pl.Golián, Viest), ktorá odmietla poslušnosťvláde a Nemcom.

2 plány povstania:
1. povstanie začne keď príde červená armáda, povstalci sa k nej pridajú + pridajú sa aj 2 divízie na východnom Slovensku.
2.povstanie začne ako odpoveď vláde alebo Nemcom po nejakomzásahu.

11.8.1944
pre veľký pohyb partizánov vyhlásila vláda stannéprávo(pozotmení nikto nesmie vychádzať z domu, každý je povinnýnosiť sosebou preukaz totožnosti, prísna policajná kontrola)
Nemci začali obsadzovať Slovensko. Povstanie začalo heslo„Začnites vysťahovaním“, ktoré vyhlásil pl. Golia v BB29.8.1944.Divízie na vych. Slovensku zlyhali, boliodzbrojenéNemcami(Kartoffelernte). Na čele povstania- vojenské ústredieSNR. Prvéboje vypukli v oblasti Žiliny, pri Strečne.
1.9.1944-vydala SNR Dekláráciu, kde hovorí o boji proti Nemcom,obnoveníČSR, lepšie sociálne podmienky na Slovensku, princíp rovnýs rovným.
SNR vydala zákon, ktorým prevzala vládu na Slovensku, život riadili Národné výbory.

Časopisy:
Bojovník ,Čas ,Pravda, Nové slovo. V BB bol slobodný vysielač, začal vysielať 30.8.1944.
Vo Zvolene boli vyrobené 3 pancierové vlaky- Hurban , Masaryk,Štefánik.Počas povstania sa spojila koministická a sociálno demokratická strana. Vznikla DS.

8.9.1944
začala Karpato- duklianska operácia červenej armády

15.10.1944

v Podbrezovej konferencia závodných výborov a tá dala základ povojnovej odborovej spolupráci.

27.10.1944
padla BB, Goliana a Viesta zajali a odviezli dokoncent.táborov, povstanie bolo potlačené, na Slovensku začal teror.

Slovensko oslobodili čs.vojská(L.Svoboda), rumunské vojská, sovietske vojská(4. ukrajinskýfront vedení gen. Jeremenkom,2. ukrajinský frontvedený gen.Malinovským). Oslobodzovanie začalo od januára 1945.
Kalinov -1 .dedina oslobodená v septembri 1944
4.4.1945- Bratislava
30.4.1945-Žilina
1.5.1945-Čadca


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk