Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Matica slovenská

Matica slovenská je celonárodný slovenský kultúrny orgán so sídlom v Martine. Je konzervačnou i depozitnou knižnicou, prednostne uchováva slovenské dokumenty a dokumenty týkajúce sa Slovenska. Svojou činnosťou sa v začiatkoch svojej existencie zaslúžila o rozšírenie slovenského jazyka.
Bola založená roku 1863 v Martine a stala sa celonárodnou inštitúciou. Prvé slávnostné zhromaždenie sa konalo 4. augusta 1863 v Martine. Prvým predsedom bol zvolený katolícky biskup Štefan Moyzes a podpredsedom Karol Kuzmány.
Názov „Matica“ pochádza zo srbského jazyka a znamená „zdroj“ alebo „včelia kráľovná“. Založenie Matice slovenskej bolo inšpirované inštitúciami v niektorých ďalších slovanských krajinách, ako napr. v Česku založili Maticu českú v roku 1831.
Rakúsky cisár, pod tlakom požiadaviek Memoranda národa slovenského, povolil Slovákom financovať národné kultúrne inštitúcie. To viedlo k založeniu Matice slovenskej na valnom zhromaždení v Turčianskom Svätom Martine. Bola financovaná dobrovoľnými príspevkami a rakúskym cisárom. V roku 1873, Matica slovenská mala asi 1300 členov, medzi nimi mnoho obcí, knižníc, škôl a iných inštitúcií.
Matica sa stala centrom a symbolom slovenskej "nezávislosti" a národného povedomia. Od začiatku mala zakázané zúčastňovať sa politických aktivít a zriaďovať regionálne pobočky. Matica slovenská združila v meste kruh popredných vzdelancov, položila základy celonárodných vedeckých pracovísk, kníhtlače. Založila prvú národnú knižnicu. V roku 1870 otvorila v Martine Slovenské národné múzeum. Vydávala desiatky odborných monografií a prvý slovensky vedecký časopis - Letopis Matice slovenskej.
Zaslúžila sa o jazykové zjednotenie Slovákov. Zastávala miesto národných politických inštitúcií, ktorých zakladanie bolo v Uhorsku zakázané v podmienkach silnej maďarizácie. V porovnaní s podobnými ustanovizňami ďalších slovanských národov dosiahla jednoznačne najväčší rozmach.
6. apríla 1875 bola činnosť Matice zastavená a nariadením ministra vnútra Kolomana Tiszu. 12. novembra 1875 bola Matica slovenská rozpustená a jej majetok zhabaný. Tisza v rozhodnutí, ktoré uverejnili aj Národné noviny zdôvodnil, že činnosť Matice nezodpovedala stanovám a že jej činnosť po dlhé roky jej trvania bola protivlastenecká a protištátna. Svoju činnosť Matica obnovila 1. januára 1919 po vzniku Česko-Slovenska na základe rozhodnutia Dr. Vavra Šrobára, ministra pre správu Slovenska. Od roku 2010 je predsedom Matice slovenskej Marián Tkáč.

Linky:
wikipedia - wikipedia.com

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk