Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Osvietenstvo - vek rozumu

- vzniká v prvej pol. 17. stor. - Anglicko
- vrchol dosahuje v 18. stor. vo Francúzsku
- osvietenci verili, že rozum osvieti ľudstvo a nastane lepšia doba - osvietenstvo je vekom rozumu (odklon od viery a náboženského výkladu sveta v dobe ,,temna"- stredovek)
- vznik a uplatnenie osvietenstva umožnil rozvoj vedy a techniky
- v 17. stor. boli položené základy moderných vied: matematika, fyzika, chémia, biológia, medicína
- nové vedecké poznatky: Isaac Newton - objav gravitácie; ľudia spoznávali elektrinu; bola vytvorená vakcína proti čiernym kiahňam; James Watt - zdokonalil parný stroj
- francúzski osvietenci zhrnuli všetko dovtedajšie poznanie vo viaczväzkovom slovníku: encyklopédia
- rozšírila sa viera, že Boh stvoril svet, ale viac do neho nezasahuje, ktorú označujeme ako deizmus

- najvýznamnejšími osvietencami boli Francúzi:

-Voltaire - presadzoval slobodu presvedčenia
-Montesquieu - rozdelil moc na 3 zložky - výkonnú, zákonodarnú a súdnu - majú byť nezávislé a majú sa vzájomne kontrolovať
  - prirodzené práva človeka sú sloboda a rovnosť pred zákonom
- Rousseau
  - moc štátu pochádza od ľudí
  - človek má právo na odpor voči despotickej vláde

- za najdôležitejšiu vec považovali vzdelanie - je potrebné učiť všetkých, aj najnižšie vrstvy, aby rozumeli, používali sa národné jazyky (dovtedy latinčina a francúzština)
- význam: zrušenie mučenia a telesných trestov, náboženská tolerancia, podpora vzdelania, zlepšenie postavenia poddaných


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk