Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Reformy Márie Terézie

Ideovým východiskom reforiem Márie Terézie bolo osvietenstvo a s ním spojené ekonomické teórie. Reformy sa sústreďovali na hospodárske povznesenie monarchie, aby bola schopná konkurovať ostatným krajinám západnej Európy (Francúzsku, Veľkej Británii a predovšetkým hospodársky a mocensky silnému Prusku). Reformy postupne zasiahli všetky sféry života monarchie. Mária Terézia nepatrila k bezvýhradným podporovateľom osvietenstva, obklopovala sa však osvietenskými poradcami a prijímala ich rady. Tereziánske reformy označujeme za počiatok osvietenského absolutizmu. Najvýznamnejšou hospodárskou reformou bol urbársky patent z roku 1767. Upravoval povinnosti poddaných voči zemepánovi. Do vzťahu medzi poddaným a zemepánom vstúpil štát: chránil poddaného pred nadmerným zaťažením, určil maximálne poddanské povinnosti, čím zlepšil jeho sociálne postavenie a určil veľkosť poddanskej usadlosti. Zo súkromnoprávneho vzťahu medzi poddaným a zemepánom sa stal verejnoprávny vzťah. Ročné povinnosti poddaného na jednu usadlosť :
- peňažné : 1 zlatka za dom
- robotné : odpracovať 52 dní so záprahom alebo 104 dní bez záprahu,
- naturálne: (mohli sa vyplatiť aj v peniazoch)
10 % výnosu odovzdať cirki (cirkevný desiatok – dežma)
10 % výnosu odovzdať zemepánovi (zemepánsky deviatok)
2 sliepky, 2 kohúty, 12 vajec, holba masla,. . . . . - príložitostné : dovoz úrody zemepánovi na vlastné náklady
výkup zemepána zo zajatia
peňažná alebo naturálna daň pri rodinných oslavách
zemepána (sobáš, krstiny,...)
a ďalšie
Reformné nariadenia Márie Terézie sa dotýkali aj remeselnej výroby. Podporovali rozvoj manufaktúr. Reforma školstva
V školskej politike sa presadila politika, že vzdelanie treba každému. V roku 1777 Maria Terézia vydala Ratio education – organizačný poriadok pre školstvo. Táto reforma zaviedla povinnú školskú dochádzku pre deti od 6 – 12 rokov. Zaviedla 3 typy škôl. V tzv. triviálnych ( ľudových ) sa žiaci učili čítanie, písanie, počty a základy moderného umenia. Popri gymnáziách a lýceách sa väčšia pozornosť začala venovať prírodovedným predmetom. Vznikali hospodárske ústavy, ktoré pripravovali študentov na prácu v poľnohospodárstve a v priemysle. Univerzity boli vyňaté spod právomoci cirkvi, boli poštátnené a začali sa meniť na vedecké inštitúcie. V 18. stor. na Slovensku existovali 2 univerzity : v Trnave a v Košiciach. Začiatkom 60. rokov bola v Banskej Štiavnici založená Banská akadémia, najstaršia vysoká škola v odbore baníctva na svete.

Neskôr bola presťahovaná do Maďarska. Stredné školy spravovala až do polovice 18. stor. cirkev. Vyučovacím jazykom na stredných školách bola latinčina na ľudových zväčša materinský jazyk. Ďalšie reformy Márie Terézie :

V rámci reformy súdnictva zakázala procesy s čarodejnicami a zrušila stredoveké mučenie – tortúru. Novinkou bolo právo poddaného na obhajcu. Veľká pozornosť sa venovala zdravotníctvu a osvete. Špeciálna zdravotná komisia pri Miestodržiteľskej rade sa venovala ochrane obyvateľstva pred nákazlivými chorobami, najmä pred morom. Obyvateľstvu odporúčala stavať murované domy a zakazovala ľudové povery a mágiu. Výsledkom bolo zlepšovanie zdravotného stavu obyv. a rast populácie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk