Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Byzantská ríša (476 - 1453)

- byzantsko-slovanská obl.
- -> z Východorímskej ríše, v 12. st. dostala názov podľa bývalej gr. kolónie Byzantion (neskôr tu -> Konštantinopol)

Justinian I. (527 - 565)
Michal III. (856 - 867)
Konštantín Porfyrogenetos (912 - 959)
Basileos II. Bulharobijca (976 - 1025)
Konštantín IX. (1448 - 1453)

476 - 1204 - 1. obd. Byz. ríše
1204 - 1261 - Latinské kráľovstvo - križiacky št., križiaci prerušili trvanie Byz. r.
1261 - 1453 - 2. obd. Byz. r. (1453 - pád Carihradu a pád byz. r. - začínajú sa dejiny novoveku - Turci sa dostali do Európy)

Justinian I.
- jeho manželka Theodora - pôvodne herečka v cirkuse, nesmierne inteligentná a vzdelaná, radila mu, pomáhala mu riadiť št.
- bol pracovitý, ani nespával
- rozhodol sa vytv. pevnú centralizovanú moc => odobral právomoci št. úradníkom, o vš. rozhodoval cisár (= moc v jedných rukách; teokratický charakter vlády. panovník považ. za nástupcu Krista na zemi)
- reforma armády - zriadil silnú armádu, pripravoval sa na veľké výboje (chcel obnoviť slávu rímskeho impéria), najväčšia armáda na zač. stredoveku, disciplinovaná, dával im odmeny
- uvedomil si, že kresťanstvo môže zohrať dôležitú úl. - r. 529 - zákaz vš. pohanských kultov, jediné náboženstvo - kresťanstvo (bol tak dôsledný, že dal spáliť najväčšiu antickú knižnicu - v Alexandrii - najlepšie diela najv. filozofov), vyhnal Platónových žiakov z aténskej Akadémie a posl. 7 učiteľov)
- vedel o spore, či Ježiš Kristus je sv. podstatou Boh al. človek
- nechcel uznať Z kresťanstvo, chcel, aby hlava cirkvi sídlila v Byzantskej ríši => uprednostnil V kresťanstvo

532 - povstanie Niká (povstanie modrých a zelených)
- = zvíťazíš
- zaviedol daňovú reformu - bola tvrdá, vyvolala veľké povstanie
- -> v cirkuse - dôležité kult. strediská
- pri gladiátorských a zvieracích zápasoch sa delili na 2 skup. - zelení a modrí -tí sa postavili proti cisárovi
- nebyť Theodory, nedopadlo by to dobre, tá sv. diplomaciou povstanie potlačila
- cisár zmenil sv. rozhodnutie = zmiernil dane

Corpus iuris civilis
- zistil, že nemajú právny systém
- súbor občianskeho práva
- nadviazal na rímsky právny systém (čo nie je zakázané, je dovolené, neznalosť zákona neospravedlňuje)
- týkal sa vš. obl. života
- vybudoval sa na ňom stredoveký právny systém

cézaropapizmus
- zaviedol ho
- vyhlásil sa za najv.

svetského panovníka a za hlavu cirkvi
- spojenie svetskej a cirkevnej moci v jednej osobe

- vybudoval sa za neho pevný centralizovaný št.
- za jeho vlády sa rozšírila moc Byzantskej ríše na celý Balkánsky pol. a S Taliansko (Rawena - nádherné kostoly a pamiatky)
- začal napĺňať sen o vytv. bývalého rímskeho impéria
- zomiera

Michal III.
- knieža Rastislav posiela do Byz. r. poslov
- r. 863 - Michal III. posiela na veľkú Moravu solúnskych bratov, vierozvestov Konštantína a Metoda

Konštantín Porfyrogenetos
- vládla jeho manželka
- bol predovš. historik, napísal 212 dielov hist. encyklopédie, zachovalo sa len 6
- prvýkrát použil názov Veľká Morava, on napísal tradovanú legendu o Svätoplukových prútoch - nevieme, či je pravdivá

Bazileos II. Bulharobijca
- prvý byzantský cisár, kt. ovládol a zničil 1. št. Bulharov (1018)
- (Bulhari - prví Slovania, kt. si vytv. št.)
- ovládol územie Bulharského št. a ukončil jeho existenciu

29. 5. 1453 - dobytie Carihradu Turkami
- do Carihradu vtrhli Turci a sultán Mehmed II. tu urobil sv. sídlo
- Konštantín XI. - posledný cisár, padol pri obliehaní Carihradu Turkami

Byzantská kultúra
- Konštantín XI. dal postaviť Chrám božej múdrosti Hagia sofia (Konštantinopol, 1. pol. 6. st.)
- vplyv gr. (helénskej) kult. + orient. prvky
- veľkoleposť a nádhera => výchova k zbožnosti, viere
- nositeľ kult. - vysoká aristokracia (cirk. dvor), štátna byrokracia

architektúra
- antické prvky + orientálne = kupola - symbol zeme, vesmíru, nebeskej klenby
- pôdorys - často tvar kríža
- vnútro obložené farebným mramorom
- na stenách a kopule nástenné maľby al. mozaiky

výtvarné umenie
- prísne pravidlá výzdoby a rozloženia predmetov: v klenutej časti Kristus vo vzpriamenom postoji (vševládnucí pán sveta) al. Matka božia s Ježiškom
- mozaikové obrazy - náb. námety al. portréty
- ikony - maľby na drevených doskách, obrazy Krista al. iných svätých a mučeníkov (strnulosť, vážnosť, vnút. sústredenie, výraz meditácie, ak chceš hovoriť s Bohom - stav tranzu)
- mentika, knižná maľba v rukopisoch - miniatúry na zlatom podklade

- medaión
- poháre, výšivky, sošky zo slonoviny, reliéfy
- sprac. kovov, zlatníctvo s využ. drahokamov, hodvábnictvo (tajomstvo výroby prepašované z Číny)

vzdelanosť a písomníctvo
- organiz. školstvo => vysoká úroveň všeob. vzdelania + vysoké vzdelanie (fil., reč., pr., teol.), vplyv cirkvi
- prevaha náučnej lit.:
teologická lit. - dogmat. a polemické spisy, bohosluž. texty, časti Biblie v slovanskom jazyku
hagiografia - lit. o svätých
historiografia - kritická činnosť, objektívnosť
krásna lit.

- kroniky, dialógy, morálne naučenia, román, epigramy, cirk. hymny, satirická lit., hrdinské eposy, rytierske skladby, bájky
- rozvoj právnickej lit., lekárstva, filozofie, matematiky, astronómie, chémie, techniky
- prepisovanie starých antických textov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk