Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Grécko - archaické obdobie

- doba rozkvetu a vzostupu gr. spoločnosti
- začína sa veľkou gr. kolonizáciou

veľká gr. kolonizácia
príčiny: preľudnenie G, nedostatok obilia a zákl. životných potrieb => Gréci hľadali ornú pôdu - potrebovali ju

1. kolonizačná vlna - Z (cez Stredozemné more do Z Európy)
osídlili J Talianska a Sicíliu - vytv. tam gr. obchodné osady (Syrakúzy)
odtiaľ na J pobrežie Francúzska, V pobr. Pyrenejského polostrova - založili Marseille, Tarent
osídlili V pobrežie Španielska - aj tu obchodné osady
2. kolonizačná vlna (do S Afriky)
obsadili tu pôvodné fenické osady
3. kolonizačná vlna - V (na pobrežie Čierneho mora)
založili Odesu a a Varnu (ovládli tým najvýznam. námorné obchodné cesty)

dôsledky:
- G získalo rozsiahle územia mimo pevniny G
- rozšírenie obchodu, zdokonalenie remeselnej výroby
- do G začalo prúdiť lacné obilie z novoobsadených oblastí, oni sa venovali len pestovaniu viniča a olív (negatíva: doplatilo na to domáce roľníctvo)

Sparta
- mestský štát, kon. 9. st. p. n. l.
- žiadna kultúra - vojenský štát
- za zakl. sa považuje Lykurgos
- položil základy spartského vojenského št.
- jeho exist. nie je hist. doložená
- správy o ňom sa iba tradovali
- prvé spartské zákony, zákonodarca
- pripisuje sa mu, že zakázal obyvateľstvu Sparty (plnoprávnym) pracovať

oligarchická forma vlády (vláda malej skupiny privilegovaných ľudí al. skupín; bohatí s pôvodom)
o 2 králi
- (aby jeden nemohol vládnuť neobmedzene)
- stáli na čele
- riadili št. a zodpovedali zaň v čase vojny aj mieru
- zodpovedali sa gerúzii

o 30 členná gerúzia
- patrili sem aj 2 králi
- ostatní členovia: plnoprávni občania, kt. mali viac ako 60 rokov a boli dosadení doživotne
- rozhodovala o vš. zásadných problémoch št.
- mohla prijímať zákony

o úrad 5 eforov
- inšpektori
- dohliadali nad vš. zákonmi
- kontrolovali gerúziu a kráľov
- bez ich súhlasu nemohol byť prijatý žiadny nový zákon

o ľudové zhromaždenie
- slobodní Sparťania nad 30 rokov (= plnoletosť)
- nemohlo rozhodoavť, ale mohlo odporúčať

triedne rozdelenie:
1. plnoprávni Sparťania
- len obyvatelia dórskeho pôvodu, rodičia museli byť narodení v Sparte
- nepracovali
- mali vš. osobné a politické práva
- len oni mohli vykonávať úrady

2.

Peroikovia
- z pôvodného achájskeho obyvateľstva (podmaneného)
- mali osobnú slobodu, ale žiadne politické práva (nesmeli vykonávať úrady)
- pracovali - remeselníci + obchodníci

3. Heilóti
= spartskí otroci
- nemali osobnú slobodu ani politické práva
- považovaní za vec

- deti od 7. roku vychovávaní št., odobraté rodičom a vychovávané vo vojenských táboroch (do 20-teho roku veku)
- aj dievčatá do 12-tich rokov vychovávané vo vojenskom tábore, potom sa vrátili do rodiny, považované za plnoleté (muži ako 30 roční), rodili deti
- neexistovalo tu súkromné vlastníctvo - otroci a pôda (dokonca aj deti) = majetok štátu
- štát prideľoval pôdu, neexist. peniaze - nebolo to potrebné (veľké kusy železa) - výmenný obchod
- beseda - rada slobodných občanov
- krypthie - spartské hry (konali sa od 12. roku veku, v noci vyrazili do terénu a zabíjali heilótov - kto zabil najviac, vyhral; tí sa pred nimi schovávali do zem => slovo krypta)
- mali len základy písania a čítania
- stavali si jednoduché príbytky
- nazývali ich aj lakedaimónčania (Pelop. ostrov = Lakémia) => lakonický - jednoduchý, strohý (spartská výchova: nerozprávať veľa a vyjadrovať sa jednoducho, napr.: „So štítom, na štíte.")
- báli sa, že ich napadnú susedné štáty, a preto každoročne robili výpravy do mestských št. a zničili jeden z nich - tak si vytvorili Peloponézsky spolok
- vstúpili doň vš. mestské št. na Peloponézskom ostrove (dobrovoľne al. nasilu)
- vznikol v pol. 6. st. p. n. l.
- museli dodávať sparte vojakov a peniaze
- týmto si Sparta na Peloponéze získala hegemóniu = nadvládu
- diktatúra, totalita

Atény
- nikdy sa tu nevytvorilo kráľovstvo, ale od začiatku sa tu formovala rodová aristokracia až po vznik demokratického systému
- vznikli v 8. st. p. n. l.

spoločenské rozdelenie:
1. plnoprávni Aténčania
- obaja rodičia museli byť narodení v Aténach, aby mohli zastávať úrady (politické práva)
- platili pre nich výhody aténskeho štátu

2. Metoikovia
- remeselníci + obchodníci
- osobne slobodní ale politicky bezprávni

3. Otroci

- 1. forma vlády - vlády sa ujala rodová aristokracia - bývalí rodoví náčelníci a členovia bojových družín
- v 7. st. p. n. l.

- timokracia - vláda bohatých bez ohľadu na pôvod
9 archonti
- na čele
- volení z mužov nad 60 rokov ľudovým zhromaždením na dobu ľ roka
- keď sa ich vláda skončila odchádzali do

aeropágu
- rada starších
- kontrolovali dodržiavanie aténskych zákonov
- trvala až do vydania aténskych ústav

- bolo treba spísať aténske zákony - archont Drakón ->
Drakónove zákony
- prvé spísané zákony s presne určenou výškou trestu (dovtedy len zvykové právo)
- upravili systém v Aténach
- veľmi kruté (drakonický = symbol krutosti)
- skoro za všetko trest smrti
- zakázal krvnú pomstu
- tí, čo neplatili dlhy a boli plnoprávni občania, stávali sa otrokmi => zmenšovanie počtu plnoprávnych občanov
- rozlišovali medzi vraždou a neúmyselným zabitím
- používali sa do 6. st. p. n. l. - potom Solón

Solón
- zakl. demokratického systému v Aténach
- 1. aténska ústava
o zrušenie otroctva pre dlhy, vš. plnoprávnych občanov vykúpil z otroctva => zvýšil počet plnoprávnych občanov
o rozdelenie obyvateľstva podľa majetku - 4 vrstvy, každá mala určené koľko vojakov a s akou výzbrojom má dodávať
- prikázal občanom účasť na rozhodovaní štátu - každý sa musel pripojiť na niekt. stranu sporu
- dedičstvo nemuselo ostať v rodine - občan mohol o sv. súkr. majetku slobodne rozhodovať, slobodne s ním nakladať
- syn nemusel živiť otca
- zákony platili pre každého rovnako
- občan má povinnosť zúčastňovať sa na politickom živote št.

- po Solónovej smrti sa mení forma vlády - bohatí zvrhli timokraciu a nastolili tyraniu
tyrania - vláda jedného človeka, ale nie krutovláda, všetci tyrani svoj majetok investovali do rozvoja Atén

Peizistratos
- nastolil tyraniu, pokrokový spôsob vlády
- začal stavať Akropolu
- aby si na svoju stranu získal roľníkov, pridelil niekt. bezzemkom pôdu

Hyparchos, Hipiros
- jeho synovia
- vláda v Aténach ich nezaujímala, iba hýrili
- jedného zabili, druhého vyhnali

- vrátila sa timokracia

Kleistén
- na čele
- 2. aténska ústava (ďalší krok k demokracii, 2. stupeň)
- rozdelenie obyvateľstva podľa miesta bydliska - vytvorilo sa 10 fýl, každá volila 50 zástupcov a tí sa stávali zástupcami v rade 500 (500 členné ľudové zhromaždenie)
- zaviedol sa ostrakizmus = črepinový súd (až do kon. klasického obd.)
(Ak sa niekto obával, že je ohrozená demokracia muselo sa zísť aspoň 6 tis. občanov. Ak sa 3000 občanov vyjadrilo, že demokracia ohrozená je, dostali ďalšiu črepinu a museli napísať kto ju ohrozuje. vinník na 10 rokov vyhnaný z Atén, no jeho majetok ostal neporušený)
- končí sa ním archaické obd.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk