Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Význam nizozemskej a anglickej revolúcie pre európsky vývoj

- prvé 2 revolúcie, kt. umožnili nástup buržoázie ako novej spoloč. triedy k moci
- postupne sa začína oslabovať moc šľachty v Z Európe, prejavilo sa to v 2 veciach:
1. klesol počet poddaných, stúpol počet slobodných roľníkov
2. vytv. sa podm. pre prvotnú akumuláciu kapitálu - šľachta bola donútená podnikať, a tým sa vytv. finančné zdroje, kt. investuje do rozvoja výroby al. obchodu -> tým sa vytv. podmienky pre rozvoj kapitalistickej výroby
- vytv. sa veľké obchodné (Amsterdam a Antverpy - burzy a obchody) a výrobné centrá (vznikli vo vš. väčších mestách Z Európy, sústreďuje sa tam manufaktúrna výroba)
- začali veľké ekonom., polit. a spoloč. zmeny

ekonomické zmeny
1. premena trojpoľného osevného systému na striedavý, bola vynútená znížením počtu prac. síl v poľnohosp.
2. rozvoj manufaktúrnej výroby a presunutia centra výroby z vidieku do miest
3. s tým súvisí -> veľkomiest
4. zavedenie nových ekonom. teórií do výroby (17. st. - merkantilizmus, fyziokratizmus)

politické zmeny
1. -> inteligencie ako samost. spoloč. triedy
2. oslabenie šľachty a posilnenie pozície buržoázie
3. presunom obyv. do miest - rast kriminality a alkoholizmus (anonymnosť mesta)
4. veľké demografické zmeny - presúvanie obyv. už nielen v rámci Európy
5. zvýšenie vzdelanosti (najmä zásluha reformácie)
6. zvýšenie kultúry spoloč. života

spoločenské zmeny
- prejavili sa v nerovnomernom vývoji Európy (Z Európa - zrýchlenie vývoja, V a str. Európa - poddanstvo a nevoľníctvo (feudalizmus) - vývoj sa spomalil)
- Franc. stratilo polit. vplyv v Európe, ten prešiel na Angl. a Nizozemsko.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk