Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Medzivojnová Európa

Medzinárodné vzťahy v 20-tych rokoch 20. st. určovali:
a) výsledky Versaillskej mierovej konferencie
- hneď na zač. 20-tych rokov sa ukázalo, že Versailles bol zlý

b) Spoločnosť národov
- taktiež na zač. sa ukázalo, že je absolútne nefunkčná
- rúrska kríza - 1. konflikt a SN neurobila nič
- Mníchov, občianska vojna v Španielsku

c) -> dipolárneho rozdelenia sveta
- 1/6 sveta - boľševický št., zvyšok sveta si myslel, že boľševizmus zastaví izolovaním

d) zmenil sa pomer síl na polit. scéne
- pred 1. SV polit. ovplyvňovalo niekoľko št. - Angl., Franc., Rusko, USA; po 1. SV - USA
- USA politiku ovplyvňovali cez ekonomiku, inak izolacionizmus, potrebovali si vybaviť veci na Ďalekom Východe
- 1921 - 22 Washingtonská konferencia - rozdelenie vplyvu medzi USA a Japon. na Ďalekom Východe
- -> éra amerikanizmu

e) vzťahy št. a cirkvi
- po 1. SV ateistické prúdy
- cirkev sa postavila proti rodiacim sa demokraciám
- cirkev - spätá s monarchiami - pre ľudí predstavovala spiatočný trend
- negatívne dôsledky: rozpad tradičnej kresť. morálky, rozbitie klasickej predstavy o fungovaní spoločnosti

f) ekonom. stav Európy po 1. SV
- hlboká hosp. povojnová kríza (v ČSR sa to tak neprejavilo)

2. etapa priemyselnej revolúcie
- vš., čo sa počas vojny využilo vo vojne sa začína využívať aj v obyč. živote
- charakt. zn.: najprv sa niečo vedecky objaví, až potom praktické využitie -> veda predbieha výrobu (v 1. etape, 19. st., to bolo naopak)
- mohli profitovať len tie št., kt. mohli investovať do vedy
- 2 podoby:
o USA, Japonsko
- vedecký výskum vďaka peniazom urýchľuje využitie technológií v živote
- USA - pásová a automatizovaná výroba, jediný št. vo svete, kt. je schopný produkovať toľko, koľko je dopyt, nulová nezamestnanosť, zvýšené platy, uplatnenie na vš. svet. trhoch

o št. postihnuté vojnou
- obmedzené finančné prostriedky investovali len do obl. zbrojenia, vojenstva
- nerozvinula sa civilná letecká doprava, ale stíhačky a bombardéry

- 20-te roky vyplnené diplomat. aktivitou - odstrániť negatívne javy v medzinár. polit.

1922 - konferencia v Janove
- 1. medzinár. povojnová konferencia
- venovaná čisto ekonom. ?
- cieľ: nadviazať hosp. kontakty, uzavrieť hosp. zmluvy medzi jednotlivými št. - ukázala neschopnosť dohodnúť sa, skončila neúspechom
- bolo pozvané aj Nemecko a sovietske Rusko (zdroj surovín)
- outsideri podpísali zmluvu - Nem.+ sovietske rep. = Rappalská dohoda (do Nem.

- strategické suroviny na zbrojenie, do Ruska - výrobky)

31. december 1922 - -> ZSSR
- -> spojením 6 sovietskych rep. (Ruská, Ukrajinská, Bieloruská, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan)
- trval do 30. decembra 1991

1923 - rúrska kríza
- 1. udalosť, kt. upozornila, že niečo nie je v poriadku
- Nem. mali splácať reparácie, 70% malo ísť Franc.
- 1922 - Nem. splácanie zastavili (nemali z čoho), Franc. ich vyzvali, aby platili
- Nem. finančné prostriedky nemali, a preto sa Franc. rozhodli, že si to zoberú v naturáliách
- franc. vojská vtrhli do Nem. a obsadili Porúrie = okupácia Porúria (uhlie)
- spôsobilo to absolútny krach nem. hosp.
- marka sa zrútila - hyperinflácia - vydávali sa biliónové bankovky (16 miliárd mariek = 1 libra, hodnota biliónovej bankovky = hodnota 1 balíčka zápaliek)
- toto nahralo fašistom
- Angl. a USA dali Franc. ultimátum na opustenie územia, Franc. Nem. opustili
- (Nem. po 1. SV vyprovokovali Franc. k tomuto zásahu, tabuľka na hraniciach „Psom a Francúzom vstup zakázaný" bola otvorená provokácia)

1924 - Dawesov pán
- Dawes - finančník, kt. plán vypracoval
- USA sa rozhodli Nem. poskytnúť finančnú pomoc na splácanie reparačných splátok
- niekoľkomiliónová pôžička v USD
- 70% poskytli USA, 30% poskytla banka
- chybou plánu bolo, že nebol stanovený nikto, kto by financie kontroloval => Nem. ich vrazili do zbrojenia
- istý čas čiastočne platili, no potom už peniaze na reparácie nemali => zmena v úprave ->

1929 - Yongov plán
- reparačné splátky boli menšie a rozdelené na dlhšie obd., mali ich platiť až do r. 1986
- do r. 1933 platili, potom Hitler

1925 - konferencia v Locarne
- mala vyriešiť ? zabezpečenia hraníc v Európe (5 rokov od mierovej konf., no nikto neveril, že hranice sú pevné)
- iniciátor - Franc. (neverili versaillskému mierovému systému)
- Franc., Nem., Belg.
- garanti: Angl., Tal.
- pozorovatelia: ČSR, Poľsko
- Franc. žiadali, aby sa Nem. zaviazalo, že neporuší neutralitu Belg. => že nenapadne Franc. cez nechránenú fr.-belg. hranicu
- výsledok: garančný pakt - Nem. uznáva neutralitu Belg., rešpektuje nemennosť a neporušiteľnosť fr.-nem. hranice
- netýkalo sa to východných nem. hraníc (záujem ČSR a Poľska)
- mali sa uzavrieť rovnaké pakty aj pre ČSR a Poľsko, no Franc. v snahe uzatvoriť svoju zmluvu sa na ČSR a Poľsko vykašľalo (mali si to vybaviť samy = nemožné)
- Franc.

neverilo sľubom Nem., hneď po návrate začali na S hranici budovať opevnenú Mařinotovu líniu

- Európa nepociťovala záruky bezpečnosti
- Spoločnosť národov - nemala veľa možností na udržanie mieru => hľadanie iných možností

1928 - Briand - Kellogov plán
- Briand - franc. minister zahran. vecí, Kellog - angl. politik
- št., kt. ho podpíšu sa zaväzujú riešiť konflikty len diplomat. rokovaniami, zriekajú sa vojny
- v príp. porušenia ostatné št. pomôžu
- podpísalo 42 št.
- 1 závažná chyba: nedefinoval, kto je agresor a ako sa bude voči nemu postupovať - neboli určené sankcie
- (v r. 1935 sa ukázalo, že je nanič, tal. fašisti obsadili Etiópiu a a nedalo sa proti ním zasiahnuť)
- neriešil žiadny problém

1922 - Washingtonská konferencia
- USA od r. 1922 obnovili polit. izolacionizmu - zaujímalo ich Tichomorie, museli si to vysporiadať s Japonskom
- USA a Japonsko si rozdelili územie a určili si pravidlá hry

- politika appeseamentu - vyvrcholila, keď sa k moci v Angl. dostal lord Chamberlain

- v Maďarsku vývoj po vojne komplikovaný
- Mihály Károlyi - predseda vlády, liberálna polit.
- zosilneli ľavicové polit. str. => po vojne -> komunistická str. (kon. r. 1918) + silná sociálno-demokrat. str. - tieto 2 str. uskutočnili prevrat ->

21. marca 1919 - prevrat v Maďarsku, -> Maďarskej republiky rád
- boľševici na čele s Bélom Kunom
- rady - organizácie robotníkov, roľníkov, vojakov
- zoštátnenie priemyslu, pôdy (omyl, kt. Rusi neurobili; strata podpory roľníkov)
- vyhlasovali, že chcú vybudovať nový socialistický št. podľa ruského vzoru, no ich hl. snahou bolo obnovenie Veľkého Uhorska (pričlenenie Slovenska)

jar 1919 - vojenská intervencia Maďarskej republiky rád na Slovensko
- Červená armáda obsadila takmer 1/3 slovenského územia

jún 1919 - v Prešove vyhlásená Slovenská republika rád
- úradný jazyk: maďarčina, vrátila sa celá maďarská št. administratíva
- na čele: Čech Janoušek
- vyvolalo to ohlas v Európe (bolo pred podpísaním Trianonskej dohody) - zareagovala Dohoda
čsl vláda vyslala čsl vojenské jednotky (bývalí legionári)
na pomoc nám ihneď prišli i Rumunsko a Juhoslávia (cítili sa ohrození) => neskoršie vytvorenie Malej Dohody
- nemala absolútne žiadnu podporu obyvateľstva
- netrvala dlho (3 týždne), potom maďarské vojská opúšťajú Slovensko

leto 1919 - k moci sa dostáva admirál Horthy
- na čele vlády
- predstaviteľ krajne pravicových síl
- nastolil systém tvrdej osobnej diktatúry
- postupne zn. fašizmu

r. 1925 - 29
- veľmi ekonom. úspešné roky
- roky stabilizácie priemyslu a výroby a roky konjuktúry (rast život. úrovne, stabilizácia život. pomerov)
- prekonaná povojnová kríza
- väčšina št. zaznamenala rast, vysp. št.

dosiahli predvojnovú výrobu
- črty:
o rast životnej úrovne
o rast platov
o -> rôznych sociálnych podpôr
- väčšina ekonómov tvrdila, že kapitalizmus má už problémy za sebou a bude to len lepšie
- 1929 - krach na New Yorkskej burze, zač. hosp. krízy

24. októbra 1919 - krach na ekonomickej burze v New Yorku
- väčšina ľudí si myslela, že najlepšie je investovať do akcií
- akcie boli nadhodnotené, robili sa špekulácie, predávali sa akcie podnikov, kt. neexistovali (napr. diamantové doly, kt. nikdy neexistovali)
- jedného dňa ľudia začali hromadne predávať
- klesol dolár => oslabili sa meny vš. št. - zastavil sa obchod = kríza

1930 - 34 - veľká hosp. kríza
- najviac sa to prejavilo na št, kt. už boli oslabené - Nem.
- neexistoval systém sociálnych opatrení (podpora v nezamestnanosti…)
- 1. kríza v živote kapitalistickej spoločn., kt. naraz zasiahla priemysel, poľnohosp. a bankovníctvo
- zasiahla celý svet (okrem Ruska - to bolo ekonom. izolované od ostat. sveta)
- s výnimkou 3 št. (Nem., Švédsko, USA) nikde nebola prekonaná až do 2. SV (nepodarilo sa dosiahnuť predkrízový stav)

Švédsko
- nemalo ani fašist. ani komunist. vládu ale sociálnu demokraciu
- urobili schodkový rozpočet s vysokým deficitom
- tieto peniaze nedali na sociálne podpory, ale do výroby
- časť ekomoniky zobrali pod rozhodovanie št. - št. rozhodoval o kľúčových odvetviach

USA
- 1932 - prezidentom sa stáva Delano Roosevelt
- do volieb išiel s programom na odstránenie krízy New deal - št. prebral vedenie nad niekt. odvetviami ekonomiky, št. ekonomicky zainteresoval roľníkov (roľník 1 úrody zničil a dostal št. dotáciu).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk