Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Najvýznamnejšie medzinárodné udalosti v r. 1945 - 1960

- po vojne sa svet rozdelil na 2 tábory
- dôležitú úl. zohrávala propaganda
- dohody, pred skončením vojna dávali najavo, že by sa dalo exist.

august 1945 - USA zastavili pomoc pre Sov. zv.
- 1. opatrenie, kt. Truman urobil
- rástli obavy zo šírenia komunizmu
- týmto začal proces odcudzovania

prvé náznaky nedorozumení - Postupimská konferencia
- Truman (známy antikomunista), Atlee, Stalin
- ukázalo sa, že majú rozdielne názory na povojnový vývoj
- tu sa sformovali 2 superveľmoci
- ZSSR - oprávnene sa cítil víťazom nad Hitlerom
- USA - cítili sa jediným ekonom. najsilnejším št. - už tu sa začali vážne konflikty, kt. potom prerástli do studenej vojny

USA
- nárast priem. počas 2. SV - o 96%
- zdvojnásobili sa týždenné mzdy
- najsilnejšie námorníctvo a letectvo
- mali atómovú bombu
- mali nulovú nezamestnanosť

ZSSR
- vojnovým a morálnym víťazom 2. SV

september 1945 - konferencia ministrov zahran. vecí v Londýne
- mala za úlohu pripraviť uzatvorenie mier. zmlúv
- min. zahran. vecí sa tu nedohodli (s Japonskom nemajú Rusi dodnes podpís. mier. zmluvu, nemajú dodnes ukončenú vojnu)
- 1. zmluvy boli podpísané v r. 1947

- na čom sa dokázali Spojenci dohodnúť - potrestanie vojnových zločincov ->

20. november 1945 - 1. október 1946 - Norimberský proces
- 1. krát v hist. proces s vojnovými zločincami
- 24 hl. vojnových zločincov bolo súdených za zločiny proti mieru, ľudskosti a z genocídy
- zároveň boli súdené ako zločinecké vš. organizácie, kt. -> v Nem. počas Hitlerovej vlády
- norimberský tribunál tvorili predstavitelia justície ZSSR, USA, Angl. a Franc. - hl. žalobca: am. právnik - toto niesli Sovieti veľmi ťažko (stratili vo vojne 20 mil. ľudí)
- výsledok: 12 odsúdených na trest smrti (Goring spáchal pred popravou v cele samovraždu), 3 dostali doživotie (napr. Hess), dvaja dostali 20 r., jeden 15 a jeden 10 r. a 3 boli omilostení
- prijali princíp kolektívnej viny - súdili organizácie => tým boli Nem. odsúdený ako národ

- mier. zmluvy sa začali uzatvárať až v r. 1947

2. február 1947 - Paríž
- podpísanie mier. zmluvy s Bulharskom, Fínskom, Tal., Maď., Rumunskom
- zmluvy podpísané iba s nepodstatnými satelitmi Nem. - neboli uzavreté s Rak., Nem., Jap. - príčina bola v rozdielnych pohľadoch na povojnové usporiadanie sveta

studená vojna
- symbolický začiatok: prejav W. Churchilla.15.

apríla 1945 vo Fultone - „treba spustiť železnú oponu"
- zahraničnopolit. doktrína zal. na vyhrotení polit. napätia medzi krajinami NATO a Varšavskej zmluvy

12. marec 1947 - Trumanova doktrína
- zač. studenej vojny
- spoluautori: min. zahran. vecí Marschall a znalec sovietskych pomerov Keanan
- Truman ju predniesol v am. kongrese a tým vyhlásil ideologickú vojnu ZSSR
- USA sa prihlásili k politike containmentu = zadržiavania
- obsah:
1. z záujme bezpečnosti USA je nutné čeliť komunist. agresii
2. vyhlasovala polit. zadržiavania komunizmu kdekoľvek vo svete

- 1. zásah: Grécko a Turecko - hrozil tu nástup komunistov a USA zasiahli
- USA uvoľnili 400 mil. $ na vybudovanie vojenských základní v Stredozemnom mori a ako pomoc Gr. Tur. na vybudovanie armády pod vedením am. poradcov
- po Trumanovej doktríne: hon na komunistov (napr. Chaplin bol obvinený, že je komunista a sovietsky agent a musel odísť)

- 70% prostriedkov išlo v ZSSR do zbrojenia
- v 50-tych rokoch obrat od ľavicovej polit. v Z Európe, vyostrila sa situácia medzi 2 superveľmocami

1952 - prezidentské voľby v USA vyhral republikán Eisenhower
- vyhrať voľby mu pomohlo niekoľko vecí
- predovš. vyhlásil absolútny boj proti komunizmu, korupcii a návrat k slobodnému podnikaniu (v USA počas 2. SV - znárodňovanie)
- postavil sa proti vojne v Kórei
- jeho konzervatívna vláda je poznačená mccartizmom ->

McCartizmus
- McCarty - senátor, presadil zákon, kt. by zakotvoval vyšetrovanie pre tzv. neamerickú činnosť
- vyvolal vlnu špionománie
- prenasledovaní vš. , kt. prejavili pravicové sympatie
- knihy, kt. boli označené ako závadné, boli odstraňované
- z Am. muselo odísť veľa umelcov
- r. 1954 McCarty obvinil vedenie armády, že sympatizuje ku komunizmu - Eisenhower to kázal prešetriť a McCarty obvinil aj Eisenhowera
- 1954 - kongres prijal uznesenie, kt. mccartizmus zastavil.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk