Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Písma

Najstaršie písmo

Písmo nevzniklo na jednom mieste, ale nezávisle od seba na Strednom východe, v Číne a v Strednej Amerike. Nikto vlastne presne nevie, prečo ľudia začali písať, ale prvá písomné znaky pravdepodobne používali panovníci, aby tak prezentovali svoju moc, a mestský úradnici, aby mohli zaznamenať a označiť potraviny a ďalšie produkty. Napr. v Strednej Amerike bolo používanie písme výsadou panovníka.

Klinopis

Je to jedno z najstarších foriem písma. Používali ho Sumeri, Babylončania, Asýrčania a ďalšie národy ostatných oblastí Stredného východu medzi r. 3100 až 75 pred n. l. Písmo používalo súbor klinovitých znakov, ktoré sa vyrývali trstinovým rydlom do vlhkých hlinených tabuliek. Najprv to boli skupiny jednoduchých obrázkov, ale postupne sa skupiny používali na zobrazovanie hlások alebo dokonca slabík(častí slov).

Čínske písmo

Čínske písmo sa v priebehu niekoľkých storočí zmenilo z obrázkového na znakové. Znaky predstavujú slová, alebo zvuk slov.

Obrázky a hlásky

Ľudia zaznamenávali udalosti pomocou znakov vytlačených do hliny pred viac než 10 000 rokmi. Najstaršie známe písma sú značky na hlinených tabuľkách zo sumerského mesta Uruk (okolo r. 3500 pred n. l.). Sú to údaje o predaji pôdy, záznamy o obchodnom rokovaní detaily o vyberaní daní. Dnešné písmo používa abecedné znaky na vyjadrenie rôznych hlások v slove. Najstaršie písma však používali obrázky (piktogramy) alebo symboly (ideogramy- používajú symboly), ktorými veci vyjadrovali priamo (napr. more sa znázorní vlnoukou). Takým typom písma boli aj egyptské hieroglyhy. Neskôr ľudstvo začalo používať symboly na vyjadrenie rôznych slov (logografické, čiže slovné písmo). Týmto druhom písma sú čínske znaky. Toto písmo používa na vyjadrenie každého slova jeden osobitný symbol. Preto čínština pozná takmer 50 000 rôznych znakov. Abeceda

Väčšina písiem dnes používajú abecedu. Slová sa skladajú z písmen, pričom každé z nich predstavuje znak. Angličtina používa písmená latinskej abecedy, ruština zase azbuku, ktorá má pôvod v gréckej cyrilike. Hebrejská a arabská abeceda sú odvodené od najstaršej známej abecedy(hláskové písmo), ktorú vynašli v Sýrii pred asi 3500 rokmi. Túto abecedu najprv rozvíjali Feničania, potom starovekí Gréci a Etruskovia v Itálii, od ktorých ju prevzali Rimania.

Hieroglyfy

Hieroglyfy z chrámu Ramessa II. (1290- 1224 pred n. l.). Hieroglyfy sa písali z ľava doprava, sprava doľava alebo zhora nadol.

Obrázky sa pozerajú na začiatok , takže tieto znaky sa čítajú zhora nadol, každý stĺpec z ľava doprava. Znaky v tvare oka na začiatku stĺpca znamenajú „ústa“. Ale na tomto obrázku „oko“ reprezentuje hlásku „r“. Sokol reprezentuje boha Hóra.

Staroveký Egypt

Staroveký Egypt používal obrázkové písmo – hieroglyfy. Stretávame sa s ním v mnohých chrámoch a pyramídach. Táto forma písma bola veľmi zložitá, používalo sa viac ako sedemsto rôznych znakov. Každému predmetu spočiatku zodpovedal vlastný obrázok nazývaný piktogram. Ako sa písmo vyvíjalo, piktogrami začali reprezentovať slová alebo hlásky. Skupiny týchto znakov nazývané fonogramy sa používali pri tvorbe nových slov.

Pergamen a rukopisy

V dávnych dobách udržiavali umenie písať a čítať len kláštory. Od r. 1000 n. l. písali mnísi na pergamen, písaciu látku zhotovenú z ovčej kože. Koža sa namočila, oškrabala a natiahla, očistila sa kriedou a vyhladila pemzou. Pergameny sa často spájali do tzv. kódexov. Písanie a čítanie bolo umenie, ktoré ovládal len málokto. Mnísi venovali veľa úsilia manuskriptom (rukopisom) a mnohé iluminovali (ilustrovali) kresbami, prípadne iluminovali len iniciály (začiatočné písmeno textu). Existujú tieto písma:
Grécka abeceda - 24 písmen
Hindská abeceda - 46 písmen
Azbuka - 33 písmen
Klinopis
Čínske písmo
Ideogramy
Hieroglyfy
Abeceda

Papier:
Rukopisy
Pergamen.

Zdroje:
encyklopédia -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk