referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Václav
Štvrtok, 28. septembra 2023
Satanizmus a okultizmus
Dátum pridania: 20.07.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: NIKA368
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 12 258
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 36.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 60m 20s
Pomalé čítanie: 90m 30s
 
2.2.6 VEŠTENIE ZO ZRKADLA
Je to druh predpovedania budúcnosti, keď sa veštec pomocou krištáľovej gule, zrkadiel, kryštálu kameňa alebo stojatej vody usiluje odhaliť zločiny, nájsť skryté predmety alebo diagnostikovať choroby. Praktizuje sa už stovky rokov.
Má uviesť do pohybu najmä podvedomé sily. Sirhan Sirhan, človek, ktorý zavraždil Roberta F. Kennedyho, bol vášnivých okultistom – praktizoval najmä veštenie pomocou zrkadla. Podľa psychoanalytika Dr. Bernarda L. Diamonda, Sirhan pri každom uvedení do tranzu opakoval to isté: „Kennedy musí zomrieť.“

2.2.7 NUMEROLÓGIA
Je to druh veštenia, ktorý pomocou číselných hodnôt mien a dátumov narodení predpovedá ľudský osud a povahu. Začiatky tohto veštenia sú v starovekej histórii, keď sa verilo, že bohovia dali človeku meno, ktoré charakterizuje jeho povahu.

2.2.8 INÉ DRUHY
Menej známe druhy veštenia sú: aritmancia (veštenie z čísel), čítanie z kávovej usadeniny, geomancia (čítanie z bodov), kapnomancia (veštenie z dymu), veštenie z kociek, veštenie z pečienky, liatie olova, pyromancia (čítanie z ohňa), selenomancia (veštenie z mesiaca, veštenia zo slnka, vykladanie snov), tefromancia (čítanie z popola).

2.3 MÁGIA
Je to umenie alebo aspoň pokus mimozmyslovými prostriedkami spoznať a ovládnuť svet duchov, ľudí, zvierat a rastlín súčasne so svetom mŕtvej matérie za pomoci mystických a iných sprievodných rituálov.
Mágia sa teda praktizuje aktivizáciou mimozmyslových síl. Prostredníctvom mystických obradov a rituálov sa usiluje ovládnuť a podrobiť si iných. Ten, kto praktizuje mágiu môže prostredníctvom obradov a rituálov získať vplyv, pomocou ktorého ovládne svet rastlín a zvierat alebo anorganický svet neživej hmoty. Navyše môžeme mágiu deliť na osobnú a neosobnú. Osobná sa zameriava na živé, rozumné bytosti a usiluje sa ich podrobiť a ovládnuť. Druhý typ mágie je len čosi viac ako poverčivosť, lebo verí, že jeho pôsobením prestávajú fungovať zákony prírody, alebo že ich ovplyvní pomocou zaklínadiel, amuletov, talizmanov a čarovaním, a nie vyvolávaním duchovných bytostí. Elixír lásky a podobné nápoje sú takisto príkladom neosobnej mágie.

Obrady a rituály slúžia ako prostriedky na nadviazanie kontaktu, získavanie moci a ovládanie duchovných bytostí. Aj keď sa v niečom navzájom líšia, každý typický magický rituál možno charakterizovať takto:
1.Vzývanie. Niektorí vzývajú Svätú Trojicu a iní diablovo meno.
2.Čarovanie. Možno ho nazvať aj zaklínaním. Má uviesť do pohybu magické sily.
3.Symbolický akt. Slúži na podporu čarov. Jeho cieľom je umocniť účinky a pôsobenie čarov.
4.Fetiš. Je to akýkoľvek predmet, na ktorý boli zaklínaním prenesené magické vlastnosti. Má magickú silu. Môžu to byť aj predmety ako ľudské kosti, netopier, moč či výkaly, nechty, drevo z rakvy a pod.. Podobné predmety sú aj amulet (ako ochrana proti zlu alebo nešťastiu), talizman (niečo ako prsteň, kameň alebo obrázok s vyrytými znakmi či číslami, ktorý má priniesť šťastie preto, že zaklínaním získal magickú silu).
Písmo sväté zavrhuje mágiu, ale pripúšťa jej existenciu a moc. Uvádza sa v Starom zákone v súvislosti s ranami, ktoré dopadali na Egypt. Mágia skutočne existuje, je reálna a mocná. No Biblia stále zdôrazňuje, že Boh je ešte mocnejší.

2.3.1 KRIMINÁLNA HYPNÓZA
Známa aj pod názvom magická hypnóza. Normálna hypnóza praktizovaná lekármi môže mať na človeka priaznivé účinky, zatiaľ čo hypnóza vykonávaná za účelom mágie môže spôsobiť obrovské škody. Jej vykonávanie je protiprávne.

2.3.2 MENTÁLNA SUGESCIA
Je to prenášanie myšlienok jednej osoby na druhú bez akýchkoľvek prejavov reči či zvuku. Podobne ako v iných prípadoch okultizmu aj tu často prichádza k akémusi duchovnému odporu.

2.3.3 MAGNETIZMUS A MESMERIZMUS
Francúz Abbe Lenoble v roku 1771 vyvinul a predstavil novú metódu liečenia – prikladanie magnetu na choré miesta na tele. Francúz Anton Mesmer túto metódu rozvinul ďalej. Narodil sa v roku 1734 v Nemecku, štúdium medicíny ukončil vo Viedni roku 1766. V roku 1772 si vo Viedni otvoril ordináciu a začal používať vlastnú metódu liečby svojich pacientov. Vychádzal z predpokladu, že existuje isté univerzálne fluidum, vesmírna energia, ktorá vyžaruje z vesmírnych telies – planét na ostatné živé organizmy a navzájom sa ovplyvňujú. Z tohto vzájomného ovplyvňovania vyplýva príliv a odliv energie, ktorá pôsobí na človeka tým, že preniká do jeho nervovej sústavy. Všetky choroby sú tak spôsobené nerovnomerným rozložením fluida v tele človeka. Vzťah medzi človekom a vesmírom má rovnaký charakter ako vzťah, ktorý existuje medzi magnetmi. Takže stačí, ak sa pomocou magnetu nahromadí energia, ktorá nastolí rovnováhu v organizme človeka (minerálny alebo prírodný magnetizmus). Mesmer liečil svojich pacientov spočiatku tak, že prikladal na choré miesta magnety, ktoré vyrobili robotníci vo viedenskom observatóriu. Asi po roku používania tejto metódy Mesmer zistil, že dosahuje rovnako dobré výsledky, ak na choré časti tela prikladá ruky.

A tak namiesto „minerálneho či prírodného magnetizmu“ začal používať tzv. „živočíšny magnetizmus“, to znamená prenos energie samotným telom. Prvý veľký úspech dosiahol touto liečbou u istého Osterwalda, člena Bavorskej akadémie, ktorého vyliečil z ochrnutia a úplnej slepoty. Skutočnú slávu dosiahol vyliečením baróna Horku, ktorý trpel na kŕče hltana a nijaký lekár mu predtým nedokázal pomôcť. V roku 1775 však Berlínska akadémia zverejnila list, v ktorom vyhlásila magnetizmus za mystifikáciu. Aj kvôli tomu Mesmer v roku 1778 odišiel z Viedne do Paríža. O rok neskôr vydal svoje Spomienky na objavenie živočíšneho magnetizmu, ktoré mu zabezpečili úspech a záujem o jeho liečebné metódy.

Mesmer spozoroval, že vlastnosti magnetu sa prenášajú aj na iné telesá, napríklad železné predmety, a tak si myslel, že i živočíšny magnetizmus sa môže prenášať vodou. Vtedy vynašiel svoju slávnu „kaďu“ (pr.7) a rozvinul liečebnú metódu „kolektívneho magnetizmu“ (pr.8). V rokoch 1783-1784 sa mesmerizmus stal modernou liečebnou metódou. Vtedy lekárska fakulta dostala zákaz pokračovať v týchto postupoch, čo vyvolalo pobúrenie verejnosti i pacientov. Na základe toho zriadil Ľudovít XVI. dve komisie, ktoré mali preskúmať tento jav. Jedna sa skladala z členov Kráľovskej lekárskej spoločnosti a druhá z vedcov Akadémie vied. Proti ich verdiktu sa nedalo odvolať. Dospeli k názoru, že žiadne univerzálne fluidum neexistuje a liečba magnetizmom spočíva v sugescii.
Po Mesmerovej smrti pokračovali v jeho diele jeho žiaci, medzi ktorých patrili Deleuze, abbé Faria a markíz de Puységur. Puységur v roku 1784 zistil, že pacienti pod jeho dotykmi zaspali. Objavil tak fenomén umelého spánku – somnambulizmus (spazmatický spánok). Anglický chirurg James Braid nahradil v roku 1843 slovo somnambulizmus výrazom hypnotizmus.

2.3.4 ČIERNA MÁGIA
Spôsob vyvolávania nadprirodzených javov prostredníctvom priameho spojenia so satanom a démonmi. Čiernou mágiou sa nazýva aj preto, lebo tí, ktorí ju praktizujú, sú v spojení s mocnosťami temna, zvyčajne toto spojenectvo s diablom spečatia aj vlastnou krvou.

2.3.5 BIELA MÁGIA
Je to vlastne čierna mágia zahalená do náboženského šatu. Bieli mágovia ju používajú pre kresťanskú terminológiu a často sa ku kresťanstvu aj hlásia, a hoci tvrdia, že nadprirodzené schopnosti im odovzdal Boh, aj tu pôsobia tie isté nadprirodzené sily. Je oveľa viac rozšírená ako čierna mágia, ktorá vzýva sily diabla. Typický príklad bielej mágie uviedol Pavol v Druhom liste Korintským (2 K 11, 14-15): „A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla. Nie je teda veľkou vecou, keď sa aj jeho služobníci predstavujú ako služobníci spravodlivosti. Ale ich koniec bude podľa ich skutkov.“

2.3.6 NEUTRÁLNA MÁGIA
Verí, že človek môže na liečenie využívať neutrálne sily prírody. Takáto kategória v skutočnosti ani neexistuje, a hoci jej prívrženci tvrdia opak, patrí do oblasti činnosti démonov. Podrobné skúmanie prípadov tzv. neutrálnej mágie potvrdilo, že ich vždy možno zaradiť do kategórie bielej alebo čiernej mágie.

2.4 ŠPIRITIZMUS
Slovo špiritizmus má pôvod v latinskom „spiritus“, čo znamená duch. Môžeme sa stretnúť s dvoma termínmi, a to špiritizmus alebo špiritualizmus. Rudolf Tischner vo svojej práci Ergebnisse Okkulter Forschung (Výsledky výskumu okultizmu) definuje špiritizmus ako duchovnú činnosť založenú na presvedčení, že ľudia prostredníctvom istých osôb, istých konkrétnych médií, dokážu nadviazať spojenie so svetom mŕtvych, a teda získať zjavenia z iného sveta. Termín špiritualista zvyčajne označuje osobu, ktorá o sebe vyhlasuje, že verí v Bibliu. Ostatní sa zvyčajne volajú špiritisti. Špiritualisti začínajú svoje stretnutia (seansy) väčšinou modlitbou, spievajú žalmy a čítajú Bibliu. Špiritisti sa snažia nadviazať spojenie s mŕtvymi, ale nehlásia sa ku kresťanskej viere.

Z historického hľadiska existujú dôkazy, že špiritizmus sa praktizoval už pred tisíckami rokov, no aj v Grécku a v Ríme, ba dokonca aj za existencie kresťanskej cirkvi. Špiritistickú orientáciu majú mnohé nekresťanské náboženstvá. Špiritizmus verí v evolučný proces duchovného vývoja. Človek, ktorý odíde z tohto sveta, odchádza do sveta duchov, kde sa za pomoci ostatných duchov vyvíja. Jeho cieľom je vývojové štádium na vyššej úrovni. Špiritisti veria, že aj Boh je duchom, a podobne ako každý duch aj on sa stále vyvíja a dosahuje vyšší stupeň vývoja. Ježiš je zo všetkých médií najvyššie médium, a nie Spasiteľ. Navyše, špiritisti neuznávajú peklo. Taktiež sa vynára otázka, kto sú vlastne duchovia. Špiritisti by odpovedali, že sú to duchovia mŕtvych schopní komunikácie a v niektorých prípadoch sa dokážu pred zrakmi živých dokonca aj zhmotniť. Kresťanská odpoveď je však odlišná. Veríme, že duchovia kontaktovaní na seansách nie sú nič iné ako padlí anjeli, démoni, služobníci satana.

Tranz – stav, kedy špiritistické médium stráca údajne vedomie a nachádza sa pod vplyvom nejakej vonkajšej sily za účelom prenosu spojenia s mŕtvymi.
Médium – osoba obdarená nezvyčajnými psychickými schopnosťami, ktoré jej pravdepodobne umožňujú nadväzovať spojenie so svetom duchov. Často sa nazývajú aj nekromanti, na dôkaz svojej psychickej sily predvádzajú hrôzostrašné ukážky.
Seansa – stretnutie, počas ktorého skupina špiritualistov či špiritistov nadväzuje spojenie s duchmi mŕtvych.

2.4.1 ŠPIRITISTICKÉ JAVY
Telekinéza – pohyb predmetu, čo sa nachádza v určitej vzdialenosti od osoby, ktorá ho uvádza do pohybu inak ako fyzickou silou. Známymi telekinezistami sú Francúz Jean – Pierre Girard a Izraelčan Uri Geller (pr.9), ktorí sú schopní ohýbať kovové predmety bez toho, aby sa ich dotkli. Počas televízneho prenosu jednej seansy sa udial zvláštny jav paranormálnej „nákazy“, aby sme použili slovník odborníka Tocqueta. Lyžičky, kľúče i hodinky televíznych divákov sa takisto ohli. Svedectvá boli také početné, že telefónna ústredňa anglickej televízie BBC sa 23. 11. 1973 preťažila a samočinne rozpojila, čo sa stalo aj vo francúzskej televízii 15. 11 1974.

Levitácia – stav, keď sa predmety alebo ľudia vznesú a zdanlivo vznášajú vo vzduchu. V Anglicku 16. 12. 1868 sa Daniel Dunglass Home v spoločnosti lorda Adara, lorda Lindsaya, kapitána Wynnea a Smitha Barryho začal v tranze dvíhať do výšky. Najprv sa vznášal po miestnosti, potom vyletel cez okno izby, kde sa všetci zdržiavali, vznášal sa 20 m nad zemou iným oknom vletel do vedľajšieho salónika. Do miestnosti sa vrátil spolu s lordom Adarom. Lord nevedel pochopiť, ako mohol vyjsť cez okno, ktoré bolo napoly privreté, preto Home svoje predstavenie zopakoval. Opäť sa vzniesol zo zeme a vyletel von oknom, najprv vyšla hlava a potom stuhnuté telo vo vodorovnej polohe. Nebolo to jediný raz, čo predviedol svoje schopnosti. Už v roku 1866 sa Home zodvihol zo zeme až po plafón miestnosti, kam nakreslil ceruzkou kríž, a tým dokázal svedkom, že sa nestali obeťou kolektívnej halucinácie. Počas svojej kariéry sa pred svedkami zodvihol zo zeme 50-krát.
Aport – premiestňovanie predmetov prenikaním hmoty cez zavreté miestnosti alebo uzavreté priestory.

Špiritistické vízie – tvrdenie, že nám bol odovzdaný odkaz, alebo sme dostali posolstvo zo sveta duchov.
Automatické písmo – stav, keď má osoba v bdelom stave alebo v tranze schopnosť prostredníctvom mediálnych síl písať listy, slová alebo vety. Takéto prejavy pokladajú špiritisti za odkazy zo sveta duchov. Najlepším príkladom je špiritistická tabuľka. Je to akási doštička s ceruzkou. Vyvinul ju francúzsky špiritualista M. Planchette v roku 1853 za účelom komunikácie s duchmi. Asi o 15 rokov neskôr sa tohto nápadu chopila americká firma na výrobu hračiek a zaplavila nimi trh. Doštička je vyrobená z tenkého dreva v tvare srdca, pripevnená na dve kolieska s perom nastaveným nadol, ktoré slúži ako tretia opora.
Rozprávanie v tranze – stav, keď médium stráca vedomie a je ovládané silou nejakého ducha za účelom komunikácie so zosnulým.
Materializácia – nadprirodzené zjavovanie sa a miznutie hmotných obrazov. Materializácia má zvyčajne 5 stupňov: 1. Uvoľňovanie jemnej matérie z telesných dutín média. 2. Vytváranie hlavných kontúr rôznych častí tela. 3. Vytváranie presných kontúr tela, ktoré možno pozorovať pri médiu ako prízrak. 4. Telekinetické javy ako zvonenie zvonca, samočinné písanie písacieho stroja či samočinná hra na hudobný nástroj. 5. Prenikanie hmotných substancií (aporty). Predmety sa zjavujú a zasa miznú z uzavretých priestorov.

Dvíhanie stola – zavesenie stola vo vzduchu v presvedčení, že pomôže pri nadväzovaní spojenia s mŕtvym. Panuje názor, že nakláňanie alebo otáčanie stola je vlastne odpoveďou na položené otázky.
Posúvanie predmetov – poháre posúvané telekinézou odovzdávajú správu.
Putovanie duše – niektorí psychickí jasnovidci tvrdia, že ich duše môžu na ich rozkaz putovať na veľké vzdialenosti.
Prenasledovanie mágiou – vyskytuje sa zvyčajne medzi vyznavačmi čiernej mágie a špiritizmu. Pokusy prenasledovania mágiou pomocou silných médií majú za cieľ psychicky ublížiť alebo privodiť chorobu človeka, ktorý je v nemilosti niekoľkých jedincov alebo celej skupiny prívržencov mágie či špiritizmu.
Obrana mágiou – vyvolanie nadprirodzených síl, ktorých cieľom je pôsobiť proti alebo odčiniť nešťastie spôsobené prenasledovaním mágiou. Tu by sme chceli opäť podotknúť súvislosť medzi tzv. Patronusom, „kúzlom“, ktoré sa vyskytuje v príbehu Harryho Pottera. Dosiahne sa vyslovením formulky „Expecto Patronum“ a sú ľudia, ktorí veria, že to skutočne privodí určitý druh ochrany pred magickými silami, konkrétne Ľubica Lehotská, medializovaná práve v posledných dňoch.
Prízraky – vidiny duchov mávajú často zvláštnu, grotesknú až hrôzostrašnú podobu (niekedy sa im hovorí aj strašidlá). A opäť – príbeh Harryho Pottera – prízrak sa definuje ako nehmotná vec, ktorá naberie podobu predmetu alebo osoby, ktorá vyvoláva u danej osoby strach.

Duchovia pôsobiaci na jednom mieste – duchovia šarapatiaci v dome, o ktorom sa hovorí, že v ňom straší. O duchoch sa v Biblii nehovorí. Špiritualisti však veria, že keď človek umrie, zanecháva po sebe duchovný celok, ktorý žije samostatne v astrálnom svete a ktorý sa rozpadáva až po niekoľkých storočiach. Tento duchovný celok má spôsobovať jav nazývaný duchovia a prízraky. Tu sa stretávame s príbehom sestier Foxových (pr.5).
Ektoplazma – je biela substancia, ktorá vychádza z tela média (najčastejšie z úst), keď je médium v tranze. Má formu hustej pary alebo jemných vlákien. Môže sa dokonca zhmotniť do ľudskej podoby. Vedecky sa týmto javom začal zaoberať na začiatku nášho storočia profesor C. Richet. Zhotovili sa aj negatívy a parafínové odtlačky, aby sa dokázalo, že nešlo o halucináciu.(pr.10)

Špiritistické uctievanie – stretnutia špiritistov, ktorí sa usilujú zahrnúť do svojej činnosti náboženský aj duchovný svet. Typický obrad pozostáva zo žalmov, modlitieb a kázne (ktorú zvyčajne podáva prostredníctvom média duch zosnulého z iného sveta). Ich kostoly sú hojne navštevované, majú aj vlastné nedeľné školy (nazývajú ich lýceá) a mládežnícke skupiny. Mladí ľudia sa môžu stať členmi okultistických spoločností až vo veku 21 rokov. Tri popredné okultistické spoločnosti sú Celoštátna únia špiritualistov, Marylebornská asociácia špiritualistov a Celosvetová kresťanská špiritualistická liga. Existujú aj iné špiritistické organizácie, ako napríklad Duchárska výskumná spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1882 a združovala mnohých prívržencov špiritizmu.
Špiritizmus medzi kresťanmi – doteraz sme hovorili o členoch špiritistických náboženstiev, no existuje množstvo veriacich kresťanov, ktorí stoja na oboch stranách barikády, pretože súčasne praktizujú kresťanstvo i špiritizmus a nie sú si vedomí nijakých protirečení.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Balthazar, Jean; Batellier, Jean; Bossy, Jean; Boulocová, Fabienne a kolektív: Voyage au Cœur du Mystérieux, SÉLECTION DU READER´S DIGEST, PARIS 1996; do prepracovaného nemeckého vydania preložili: Chrisoph Arndt, Marion Papenbrok – Schrammová, Margit Schäferová a kolektív: Grenzen unseres Wissens, VERLAG DAS BESTE GmbH, Stuttgart 1998; z prepracovaného nemeckého vydania preložili: Daniela Humajová, Jozef Bžoch, Katarína Hatalová, Viera Juríčková, Jozef Molitor: Záhady okolo nás, READER´S DIGEST VÝBER, organizačná zložka, 9.publikácia, BRATISLAVA 1999, vydanie prvé, ISBN 80-88983-00-2, Beck, Hubert F.: How to respond to ... THE CULTS, CONCORDIA PUBLISHING HOUSE, MO., ST. LOUIS 1977; preložila Dáša Zvončeková: Ako odpovedať na ... KULTY, TRANOSCIUS, a.s., LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1993, vydanie prvé, ISBN 80-7140-034-3, Beck, Hubert F.: How to respond to ... THE CULTS, CONCORDIA PUBLISHING HOUSE, MO., ST. LOUIS 1977; preložila Dáša Zvončeková: Ako odpovedať na ... KULTY, TRANOSCIUS, a.s., LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1993, vydanie prvé, ISBN 80-7140-034-3
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.