Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Satanizmus a okultizmus

ÚVOD
V dnešnom svete sa môžeme stretnúť s rôznymi názormi na politiku, vesmír, vojny ale aj duchovný život. Vzniklo a stále vzniká veľké množstvo zhromaždení, ktoré ako „jediné“ hlásajú pravú spásu, plné využitie života a najzdravší pohľad na celý svet okolo. Jednými z nich sú aj rôzne kulty, s ktorými Vás oboznámime v tejto práci, a sekty. Zámerne spomíname ostatný termín – veľa ľudí nevie určiť rozdiel medzi kultom a sektou. Kult vychádza z náboženského myslenia hlavnej viery, ale natoľko prekrúca a zahmlieva jej systém, že z nej vytvára čosi celkom iné, úplne odlišné od toho, z čoho pôvodne vzišiel. No sekta sa aspoň okrajovo podieľa na základnej viere, z ktorej vzišla.

Obaja sme kresťania – obaja máme vlastné náboženské presvedčenie. A hádam aj kvôli tomu budeme mať na ďalej uvedené zhromaždenia subjektívny pohľad. Chceme poukázať nielen na činnosť kultov, ale aj na rozdiely medzi nimi a kresťanstvom. Na to, aby ste vážnosť situácie úplne pochopili, je nutné, aby sa vás netýkal ani jeden z nasledujúcich prípadov: „Sú dve rovnaké a pritom opačné chyby, ktorých sa môže ľudstvo dopustiť v otázke existencie diablov. Jedna je neveriť, že jestvujú, zatiaľ čo druhá je veriť a prejavovať o nich prepiaty až nezdravý záujem. Diabol sa teší rovnako z oboch chýb a nadšene víta materialistu či stúpenca mágie.“

METODIKA
Tieto témy sme spracovali tak, aby boli činnosti ďalej uvedených zhromaždení porovnávané s kresťanstvom, teda s naším vyznaním. Poukazujeme nielen na konanie, ale aj na zlo, ktoré spôsobujú, a pritom sa tvária neškodne. Poukazujeme na to, ako jednoducho sa dostávajú do života nič netušiacich ľudí.

1 SATANIZMUS
Kult záhadný a temný, násilný až brutálny. Zrodil sa dávno – postupne sa vyvíjal a stále sa vyvíja. Opiera sa o vieru v zlo a v satana ako najvyššieho vládcu. Mnohí ľudia sa dnes považujú za takých civilizovaných, že nie sú vôbec ochotní pripustiť, že by niekto mohol satana skutočne uctievať a slúžiť mu. A obzvlášť – prípady detí. V osemdesiatstranovej správe zaoberajúcej sa špecifickými obvineniami zo satanského obťažovania detí, vznesenými proti istému zariadeniu dennej starostlivosti, sa podľa slov generálneho prokurátora Kalifornie stali pochybnosti zástupcov šerifa o ich pravdivosti príčinou, že zanedbali pátranie po doplňujúcich dôkazoch. V ďalšom prípade sa z radov detských obetí začali opakovane ozývať tvrdenia o satanských rituáloch a kanibalizme. Ich príbehy vyznievali bizarne a neuveriteľne. Vyšetrovatelia dospeli k úsudku, že ak deti vypovedajú o sexuálnych záležitostiach, o ktorých predtým nič nevedeli, a ak prichádzajú totožné správy od detí, ktoré sa navzájom nepoznajú a oddeľujú ich veľké vzdialenosti, musí byť na obvineniach z rituálneho satanského zneužívania aspoň štipka pravdy.

1.1SATAN
V tomto prípade sa budeme opierať o Bibliu, o Písmo sväté. Neuvádza podrobnosti o satanovom pôvode. No od začiatku sa opisuje ako bytosť, ktorá sa nezastaví pred ničím, aby mohla zničiť Bohu svet a ľudí, na ktorých mu tak neobyčajne záleží. Je však známe, že pri stvorení sveta Boh stvoril aj 3 anjelov – Michala, Gabriela a Lucifera. Michal bol bojovníkom, Gabriel poslom a Lucifer mal na starosti chvály. No vo vlastnej pýche sa usiloval o Boží trón a preto ho Boh vyhnal.
Satan má veľa mien. Niektoré opisujú jeho povahu alebo praktiky, všetky sa však vzťahujú na tú istú bytosť, ktorá je v opozícii voči Bohu a aktívne vystupuje v činnostiach proti všetkému, čo zaznáva Boh.

1.Diabol (J 8,44)
-grécke slovo, znamená „našepkávač, ohovárač, nactiutŕhač“
-Adamovi a Eve našepkal, že zle pochopili Boha (1 M, 3, 1;4-5)
-Bohu našepkal, že Jób verí v Neho iba preto, lebo dostal Jeho požehnanie (Job 1, 9-10; 2, 4-5)
2.Satan (Mt 12, 26)
-hebrejské slovo, znamená „protivník, odporca“
-satan je známy ako odporca Ježiša
3.Pokušiteľ (Mt 4, 3)
-využíva predmety, ktoré stvoril Boh – jablko v Edene
4.Otec lži (J 8, 44)
-klamanie je jeho podstatou, nedokáže hovoriť pravdu
5.Belzebúb (Mk 3, 22-23)
-„pán múch“, „pán kopy hnoja“
-tento termín sa používal ako výsmešná paródia mena kanaánskeho boha (2 K 2, 1), pokladaného za predstaviteľa zla alebo je to meno filištínskeho boha, ktorého Židia pokladali za veľmi zlého (2 Kr 1,2 -3); v Novom zákone sa toto meno stalo označením pre satana

6.Beliál (2 K 6, 15)
-titul, ktorý sa dával hociktorej zlej alebo bezbožnej bytosti
7.Zlostník (1 J 2,13)
-hlavných zámerom všetkých biblických odkazov je vykresliť obraz nepriateľa ako najvyššieho tvorcu zla
8.Knieža sveta (J 14,30)
- podľa Biblie sa ľudstvo postavilo proti Bohu a nepriateľovi, vodcovi bol prisúdený tento titul
Samozrejme, že je ešte mnoho ďalších titulov, ktorými sa dá vládca zla pomenovať, no vyššie uvedené patria medzi najznámejšie.

1.2 DÉMONI
Sú to zlí duchovia, „vojaci“ satana. Podobne, ako satan, boli pôvodne sväté, no Boh ich odsúdil na večné zatratenie. Sú skutoční, živí a mocní. Biblia charakterizuje démonov takto:
- sú to duchovia (Ef 6, 12; Ef 2, 1-2)
- je ich mnoho (Mk 5, 9; Mt 12, 43-45)
- sú mocní (1 Pt 5, 8; Ef 6,12)
- veria v Boha (Jk 2, 19; Mt8, 29-31)
- sú chytrácki (2 K 11, 3; Mt 4, 1 – 3; 2 Tim 2, 26)
- sú luhári (J 8, 44; 1 M 3)
- sú zlí (Ef 6, 12; J 8, 44)
- je im dovolené túlať sa a pokúšať (Mt 12, 43-45; 1 Pt 5,8; Job 1,7)
- sú ich celé zástupy (Mt 12, 22-24; Mk 5, 9)
- zaumienili si, že zničia Božie kráľovstvo (L 22, 31; J 13,2; ...)

1.3 ZAKÁZANÉ PRAKTIKY
Nasledujúci zoznam opisuje spôsoby, ktorými satan pôsobí skrze ľudí, aby dosiahol svoje zámery.
1.Zaklínanie – praktizovanie prostriedkov mágie, spočívajúce v ovplyvňovaní prostredníctvom zariekaní a zaklínadiel. Človek, ktorý praktizuje zaklínanie, sa volá „zaklínač“.
2.Bosoráctvo/ Mágia/ Čarodejníctvo/ Kúzelníctvo – praktika jednania so zlými duchmi, využívanie čarodejníctva alebo mágie, využívanie energie získanej za pomoci alebo riadenia zlých duchov najmä pre veštenie.
3.Veštenie/ Hádanie/ Vykladanie znamení - predpovedanie budúcnosti, akt predpovedania udalosti, prorokovanie iným duchom ako Duchom svätým.
4.Nekromantia – komunikácia s mŕtvymi, vyvolávanie duchov mŕtvych za účelom magického odhalenia budúcnosti alebo ovplyvnenia chodu udalostí.
5.Zariekavanie – počarovanie niekomu, obstaranie niečoho pomocou mágie.
6.Hvezdárstvo/ Astrológia/ Pozorovanie oblohy - veštenie podľa predpokladaného vplyvu hviezd na ľudské záležitosti a pozemské udalosti podľa ich polôh a aspektov.

1.4 VÝSKYT SATANIZMU
1.4.1 STARÁ ZMLUVA
Kanaánci, ktorí obývali zasľúbenú zem pred príchodom Izraelitov, uctievali boha menom Baal. Sprevádzalo to obetovanie zvierat (Sud 6,25) a smilnenie (2 M 34,15). Tieto dve dôležité črty satanských obradov pretrvali do dnešných čias.

1.4.2 NOVÁ ZMLUVA
1.Elymas – čarodejník a falošný prorok, nazývaný aj Barzejus (Sk 13,8-12), s ktorým sa stretol apoštol Pavol.
2.V meste Filips sa Pavol a Sílas stretli so slúžkou, ktorá mala veštiaceho ducha a vďaka nemu priniesla svojím pánom veľké bohatstvo.
3.Uctievanie diabla sa spomína v troch zo siedmich listov cirkevným zborom v Malej Ázii (Zjav 2-3).

1.4.3 PRIEREZ HISTÓRIOU
1.Toledo – Španielsko, 681 - mestská rada zakázala tzv. „omšu smrti“, ktorá sa slúžila s cieľom spôsobiť smrť určitej osoby.
2.Súdny proces s lady Alice Kytelerovou v Írsku v roku 1324 – obvinená bola z čarodejníctva, zo zapierania Krista zneuctením niektorých svätých predmetov používaných pri svätom prijímaní, z obetovania zvierat a z pohlavného obcovania s duchmi démonov, ktorí sa zjavovali v ľudskej podobe.
3.Francúzsko – obdobie vlády Ľudovíta XIV. – prípady smrti otrávením v kráľovskej rodine. Policajný komisár odhalil dôkazy, že mnohí členovia úzkeho kruhu obklopujúceho kráľa sa pravidelne uchádzali o pomoc diabla obetovaním novorodencov na satanských omšiach.
4.Spojené štáty – okolo 1650 – množstvo ľudí obvinených zo satanizmu a bosoráctva. Známe sú súdy s bosorkami zo Salemu v štáte Massachusetts.
5.Adolf Hitler – vraj bol aktívne zapojený do okultizmu. Dokonca panujú myšlienky, že si samovraždu naplánoval na „Walpurginovu noc“, čo je jedna z najvýznamnejších nocí v čarodejníckom kalendári, teda 30. apríl 1945. Urobil to vraj preto, aby satanovi priniesol najvyššiu obetu.
1.4.4 SATANIZMUS V AMERIKE
Aleister Crowley – muž, podľa ktorého môžeme najľahšie sledovať moderný satanizmus. Narodil sa v roku 1875 v kresťanskej rodine, v Británii. Mágia ho zaujala knihou A.E. Whitea a o praktikách okutizmu sa dozvedel z práce ďalšieho okultistu Eliphasa Leviho. Vstúpil do okultnej organizácie nazvanej „Cirkev a hermetický rád zlatého úsvitu“. No zamedzili mu ďalší postup pre sklon k homosexualite, a tak vstúpil do niekoľkých ďalších okultných alebo mágii príbuzných organizácií. Nakoniec sa stal veľmajstrom ritualistickej organizácie „Ordo Temple Orientis“ (O.T.O) ktorá používala sexuálnu mágiu a uctievala satana. Túto organizáciu založil okolo roku 1900 viedenský továrnik Carl Kellner spolu s nemeckým teozofom Franzom Hartmannom.

Crowley sa sám nazýval „veľkou šelmou“ a „666“ podľa odkazov v biblickej knihe Zjavenia, na základe čoho bol presvedčený, že v poslednom konflikte satan zvíťazí. Predtým, než prevzal vedenie ako veľmajster (1922) založil akúsi odnož O.T.O v Los Angels a potom sa presťahoval do opátstva Thelema v Cefalu na ostrove Sicília. Založil študijné centrum mágie v Škótsku a vrátil sa k hľadaniu zdroja nadprirodzeného vedenia. Dúfal, že sa skontaktuje s nejakým druhom „supermysle“. Crowley sformuloval základný článok satanistickej viery: „Celým základom má byť heslo ´Rob, čo chceš´“. Otvorene hlásal násilie, zneucťovanie žien a ľudské obety, najmä malých chlapcov.
V Egypte Crowley našiel to, čo hľadal. Skontaktoval sa s duchovnou bytosťou, ktorú nazýval „svätý anjel strážny“. Neskôr jej dal meno Alwass alebo Alwaz.
Niektorí sa od Crowleyho odpojili a vytvorili odštepné skupiny, v Británii známe ako kluby Pekelného ohňa. Venovali sa čiernej mágii, sexuálnym a politickým sprisahaniam.
Crowley bol obhajcom osobnej slobody v čomkoľvek. Opisy jeho sexuálnych a drogových zážitkov dokazujú, že zomrel počas svojho snaženia. Veril, že satan je mocnejší ako Boh rozšíril moderný satanizmus.

1.5 PRVÁ CIRKEV SATANOVA
Túto skupinu považujú ostatné satanské skupiny za kacírsku, a to z dvoch dôvodov: po prvé preto, že termín „cirkev“ je kresťanským, po druhé, že na rozdiel od zvyklostí v stredoveku, táto skupina praktizuje satanizmus a čarodejníctvo úplne verejne.
Zakladateľom Prvej cirkvi satanovej je Anton Szandor LaVey. Narodil sa v roku 1930. Jeho starí rodičia mu rozprávali príbehy o bosorkách a upíroch, ktoré vznikli v ich rodnej Transylvánii. Už vo veku piatich rokov čítal knihy ako Frankestein a Dracula.
V roku 1942 sa ako 12-ročný chlapec začal zaoberať modernou vojnovou stratégiou. Pustil sa do štúdia vojenských príručiek. Dospel k presvedčeniu, ktoré bolo v rozpore s Bibliou, a to že zem nezdedí pokorný ale mocný.

Popri štúdiu sa venoval metafyzike a okultizmu. Povinné štúdium ho nudilo a tak odišiel zo školy a nastúpil ako ošetrovateľ zvierat do cirkusu Clydea Beattyho. Čoskoro ho povýšili na asistenta krotiteľa, ktorého často zastupoval. Keď v cirkuse ochorel hráč na harmónium, preukázal neuveriteľný talent v hre na klavír. Aj preto sa stal členom orchestra.
V osemnástich odišiel z cirkusu a nastúpil do kočovného varieté. Oboznámil sa s hypnózou a pokračoval v štúdiu okultizmu. Bol organistom a aj na základe toho mal vynikajúcu možnosť pozorovať svoje okolie a spoznať najúbohejšiu stránku človeka.
„Vídal som mužov dychtiacich po polonahých dievčatách, ktoré tancovali vo varieté, a keď som v nedeľu ráno hrával na improvizovaných bohoslužbách na druhom konci varietného areálu, vídal som tých istých mužov, ako sedia v laviciach so ženami a deťmi a žiadajú Boha, aby im odpustil a zbavil ich telesných túžob. V ďalšiu sobotňajšiu noc sa však znova vracali do varieté alebo na nejaké iné miesto neresti. Vtedy som pochopil, že kresťanská cirkev ťaží z pokrytectva a že zmyselnosť v človeku vždy preváži, akokoľvek ju potláča, alebo sa usiluje vypudiť každé náboženstvo bieleho svetla.“

Po uzavretí manželstva vo veku 21 rokov sa LaVey rozhodol začať s prípravou na povolanie. Vyštudoval kriminológiu na City College v San Franciscu a stal sa fotografom miestneho policajného oddelenia. Tvrdil, že videl tú najkrvavejšiu, najpríšernejšiu stránku ľudskej povahy. Odišiel zo zamestnania a stal sa hráčom na organ v nočných kluboch a divadlách. Stále však pokračoval v štúdiu čiernej mágie, dokonca raz týždenne prednášal v univerzitnom komplexe. Učil o veštení a satanských obradoch. Čoskoro sa zo skupiny jeho študentov vyvinula ďalšia, známa ako Magický kruh.
LaVey zhromaždil rozsiahlu knižnicu z diel o praktikách stredovekých okultných skupín. Zabával sa na myšlienke, že ľudia budú zosmiešňovať kresťanskú cirkev na tajných obradoch.

30. apríla 1966, v najvýznamnejší sviatok čarodejníkov Walpurginu noc, si LaVey obradne vyholil hlavu a oznámil vytvorenie Cirkvi satanovej. Pritom si obliekol čierne šaty s kňazským golierom. Urobil to spôsobom, ktorý vyznel skôr ako samoľúbe uchvátenie moci a uznania bez nejakej osobnej viery v pravého diabla. Neskôr vycítil, že popularita čiernej omše už klesá a tak vytvoril nové obrady. Ľudia za ním začali prichádzať s požiadavkami o satanské svadby, či pohreby. Najobľúbenejší rituál pravdepodobne umožňoval preklínať nepriateľov a tešiť sa z víťazstva nad nimi.
V prvých rokoch existencie cirkvi si LaVey delil svoj čas medzi vykonávanie obradov a študovanie okultných praktík. No neskôr, keď už cirkev dokázala byť samostatná, presunul rituály jednotlivých cirkevných skupín do ich miestnych grot (kongregácií), aby sa mohol sústrediť na písanie. Napísal Satanskú Bibliu, ktorú v 12.vydaní doplnili Satanské rituály. Obsahovali opisy mnohých obradov prebraných zo starovekých rituálov, a návody pre miestne skupiny, ako ich prispôsobiť svojím potrebám. Jeho tretia kniha Dokonalý čarodejník nie je dostupná dokonca ani v USA.

V šesťdesiatych rokoch si dokonca zahral vo filme Rosemarino dieťa úlohu diabla, na čo reagoval tak, že podľa neho to bola „najlepšie platená reklama pre satanizmus od čias inkvizície“.
V Cirkvi satanovej je diabol symbolickým pojmom pre sebarealizáciu a morálne právo. Opiera sa o „Deväť satanských vyhlásení“, ktoré “uzákonil“ LaVey:
1.Satan uznáva pôžitkárstvo namiesto abstinencie.
2.Satan uznáva vitálnu existenciu namiesto duchovného rojčenia.
3.Satan uznáva nepoškvrnenú múdrosť namiesto pokryteckého sebaklamu.
4.Satan uznáva láskavosť k tým, ktorí si ju zasluhujú, namiesto plytvania láskou na nevďačníkov.
5.Satan uznáva pomstu namiesto nastavenia druhého líca.
6.Satan uznáva zodpovednosť k zodpovedným namiesto starosti o psychických upírov.
7.Satan uznáva človeka iba ako ďalšie zviera, niekedy lepšie, no častejšie horšie ako tie, čo chodia po štyroch, ktoré sa pod vplyvom svojho „božsky duchovného a intelektuálneho vývoja“ stalo najzákernejším zvieraťom zo všetkých.
8.Satan uznáva všetky takzvané hriechy, pretože vedú k telesnému, duševnému alebo citovému uspokojeniu.
9.Satan je najlepším priateľom cirkvi, akého kedy mala, pretože ju celé roky udržuje v činnosti.
Hlavné sídlo Cirkvi satanovej je v Kalifornii, v trojpodlažnom viktoriánskom dome v San Franciscu. Ich heslom je „satan žije“ a používa sa pri početných rituáloch v hlavnom „stane“ i v grotách po celom svete.
V očiach mnohých ľudí sa tento spolok javí ako najnebezpečnejší, v skutočnosti sú na svete aj omnoho hrozivejšie skupiny uctievajúce satana.

1.6 INÉ SATANSKÉ SKUPINY
1.Cirkev spriaznených – The Temple of Set (set je egyptské meno satana) – najvyšší kazateľ sa zjavne rozišiel so satanskou cirkvou LaVeya – tvrdí, že je nadprirodzenými silami určený za LaVeyovho nasledovníka.
2.Procesná cirkev posledného súdu – Proces – Cirkev posledného súdu
Založená bola v roku 1963 v Londýne dvoma čelnými predstaviteľmi kultu nazvaného Cirkev scientológie, Robert Moor a Mary Anne MacLeanová (manželia). Učenie Procesu malo spočiatku dvoch bohov a to Lucifera a Jehovu, no neskôr pribudol tretí, satan. Otvorili si kníhkupectvo a v roku 1967 Robert vydal knihu Ako to je, v ktorej vysvetľoval filozofiu Procesu: „Kristus povedal: ¸Miluj nepriateľa svojho´. Kristov nepriateľ bol satan a satanov nepriateľ bol Kristus. Skrze lásku sa nepriateľstvo zapudí... Skrze lásku Ježiš a satan zapudili svoje nepriateľstvo a spojili sa.“ Členovia Procesu taktiež verili, že vraždením, krviprelievaním a bezuzdným sexuálnym správaním môžu urýchliť koniec.

Spočiatku sa táto skupina rozštiepila na 3 ďalšie: jehovistov alebo „puritánov“; luciferistov, ktorí obhajovali užívanie sexu a drog; a satanistov, ktorí verili v uctievanie satana, obete a násilie.
Korene tejto cirkvi siahajú do Ordo Temple Orientis Aleistera Crowleyho, pričom verne nasleduje Crowleyho vášeň pre sex, drogy a násilie.
Po založení centra v San Franciscu sa k Procesu pridal aj muž menom Charles Manson.(pr.1) Pre vážnu účasť na trestnej činnosti prešla táto skupina do ilegality.
3.V USA existuje okolo 450 identifikovateľných satanských skupín – mnohé nemajú nijakú oficiálnu organizáciu, ani sídla, nepublikujú štatistiky, aby sa dali skúmať.

1.7 SATANSKÉ KULTY
Satanský kult je skupina, ktorá sa odštiepila od ďalšej skupiny, so satanom v svojom strede. Ich správanie sa odchyľuje od pôvodnej skupiny, z ktorej vzišli.
Satanské kulty sú v neustálej činnosti. No policajné oddelenia nemôžu prešetrovať každé oznámenie o satanských bohoslužbách, pokiaľ ide len o neškodné rituály. No keď sú spojené s obetovaním zvierat, vlámaním, podpaľačstvom, znesväcovaním hrobov alebo inak, je zásah polície nutný.
Aj v štáte Idaho funguje neformálne jedna takáto pátracia organizácia. Jej cieľom je na základe celoštátnej výmeny informácií medzi úradmi dozerajúcimi na dodržiavanie zákona objaviť nejaký kľúč k satanským zločinom. Volá sa Cult Crime Impact Network, Inc. a vydáva svoj vestník File 18 Newsletter.
Známe sú tiež ďalšie také skupiny, a to: Warnke Ministries, Box 1075, Danville, KYY 40422; Bothered about Dungeons and Dragons, Box 5513, Richmond, VA 23220; Parent´s Music Resource Center, 1500 Arlington Boulevard, Arlington, VA 22209.
Vo vysielaní stanice ABC News v programe „20/20“, odvysielanom 16. mája 1985, odznel zoznam šiestich charakteristík činností kultov, najmä v súvislosti so zneužívaním detí:

1.Fixácia so smrťou – deti, ktoré sa týchto satanských rituálov zúčastnili, uvádzali, že ich požiadali, aby si ľahli do rakvy, niekedy aj s inými satanistami a príležitostne so skutočnými pozostatkami mŕtveho tela.
2.Satanské symboly - deti rozprávali o hlave pripomínajúcej capa a obrátenej pätcípej hviezde, ktorá je populárnym a známym symbolom satanizmu. Vždy tam bolo množstvo sviečok a ľudia v kutniach a s kuklami.
3.Únosy – takmer v každom prípade bolo dieťa unesené, podrobené týraniu a v neznámom počte prípadov obetované.
4.Pohlavné zneužívanie – vyšetrovatelia sa domnievajú, že sa často využívalo s cieľom zničiť vieru v Boha a všetky ostatné autority, vrátane rodičov.
5.Kanibalizmus – mnohí ľudia, najmä deti, opisovali krájanie obetovaných tiel a jedenie ich častí, zvyčajne srdca.
6.Kremácia – opisovali ju niektoré deti. Ak je to pravda, potom to vysvetľuje, prečo sa nikdy nenájde dôkaz kanibalizmu.
1.7.1 SPOLOČENSTVÁ SATANSKÝCH KULTOV
Dr. Edward J. Moody študoval satanské kulty v Kalifornii v rokoch 1965-1969. Dospel k zaujímavým výsledkom. Zistil, prečo sa zjavne obyčajní ľudia dajú zlákať do skupiny satanistov: „Tí, ktorí sa nakoniec stávajú satanistami, sú skôr ľudia snažiaci sa vyrovnať s každodennými problémami života, teda skôr s prítomnosťou ako s dajakým transcendentálnym životom po živote.“ No zároveň sú to aj ľudia, ktorí vyhľadávajú moc, vzrušenie a bujaré rozptýlenie.
Miestne satanské kulty sa nazývajú podľa návrhu Antona LaVeya „grotá“. Ich rituály a obrady sú iba čosi ako vysmievanie sa z Krista. Ukážka v prílohe z článku E. Moodyho je ukážkou, ako asi taký typický rituál vyzerá. (pr.2)
Ďalej vo svojom výskume zistil, že mnohé satanské kulty nemajú názvy. Ak nejaké odhalil, volali sa záhadne, napr. Bratstvo bielej cirkvi, Kláštor siedmich lúčov a Žiarivá škola. Svojím nasledovníkom dávajú neurčité sľuby o raste ich osobného bohatstva, úspechov alebo ľúbostných vzťahov. Zväčša sú vystavení zasväcovacím obradom a musia zaplatiť členský poplatok.

1.8 SATANISTI - SAMOUKOVIA
V porovnaní s predchádzajúcimi skupinami satanistov (náboženskí a kulty) môžu byť samoukovia omnoho nebezpečnejší. Satanizmus priťahuje najmä mladých (hoci sa nájde aj nemálo starších satanistov samoukov). Informácie čerpajú z troch zdrojov: z literatúry, hudby a z filmov. Knihovníci často pripúšťajú, že satanská literatúra patrí medzi najpopulárnejšie. Mnohé hudobné skupiny hrajú skladby so satanskými textami. Často používajú obrátenú päťcípu hviezdu na obaloch platní, koncertoch apod. . Príkladmi takýchto skupín sú Venom, ktorí majú dokonca na prebale albumu heslo: „Sme posadnutí všetkým, čo je zlé. Čo žiadame, je tvoja smrť, Bože.“; Black Sabbath, Slayer, Sodom a Merciful Fate.
O škodlivosti týchto hudobných prejavov bolo napísaných veľa kníh. Zopár z nich uvádzame v nasledujúcich riadkoch:
-Prečo pranierovať rock – Dan a Steve Patersovci (Bethany, Minneapolis 1984)
-Rock je skrytý nahovárač: Pravda o krytí chrbta – Dan a Steve Patersovci (Bethany, Minneapolis 1985)
-Larsonova kniha rocku – Bob Larson (Tyndale, Illinois, Wheaton, 1987)

-Výchova vzdelanej mládeže v spoločnosti poznačenej pornom – Tipper Gore (Abingdon, Nashville 1987)
Satanské filmy sú taktiež dobrým „nahováračom“ k satanským činnostiam. Filmy ako Zaklínač alebo Rosemarino dieťa pripravili pôdu pre stovky ďalších. V programe rozhlasovej stanice ABC News „20/20“ vystúpil bývalý satanský najvyšší kazateľ a teraz kresťanský evanjelista Mike Warnke, ktorý vyhlásil: „Ak má diabol nejakú agentúru pre styk s verejnosťou, tak je to kino.“
Svojím spôsobom sú nebezpečné aj hračky a hry, najmä tie ako sú Hladomorne a draci, pretože umocňujú vplyv okultizmu a satanizmu. Po vydaní kníh o Harrym Potterovi od J. K. Rowlingovej sa ozvalo mnoho cirkevných kazateľov, ktorí upozorňovali na to, že sú to knihy nabité okultizmom. Čítala som prvých 5 kníh predtým, než som začala pracovať na tomto projekte a ostatnú, šiestu len pred pár dňami. Nikdy som si neuvedomovala to množstvo mágie a celkovo okultizmu, ktoré vládne v spomínaných príbehoch. Je priam zaujímavé, ako dokázala autorka sústrediť všetky prejavy okultizmu (ktorému sa budeme venovať v ďalšej kapitole) do jedného príbehu. Zastávam názor, že táto kniha je neškodná, ale to len v tom prípade, keď sa čítajúci dokáže „nevžiť“ do príbehu a prežívať ho len povrchne. Čo sa často, najmä pri malých deťoch, nestáva.

1.9 STUPNE STYKU SO SATANIZMOM
Združenie duchovných Warnke Ministries vypracovalo dokument nazvaný Filozofia a praktiky satanizmu, v ktorom charakterizuje stupne styku so satanizmom:
1.stupeň: zábava a hry – spočíva iba v povrchnom styku, slúži ako prostriedok na upútanie pozornosti na osobu aktéra, či ako téma na konverzáciu;
2.stupeň: zahrávanie – aktéri veria v nadprirodzeno iba spolovice, majú však oň záujem;
3.stupeň: vážny záujem – aktéri sú naozaj presvedčení o reálnosti toho, čo robia; zvyčajne vyhľadajú nejakú skupinu, alebo si založia vlastnú;
4.stupeň – trestná činnosť – niektorí skutočne veria, že je nevyhnutná – napríklad, že obetovanie zvierat a ľudí im dá moc nad druhými.

1.10 STUPNE UPÚTANIA SATANIZMOM
Podobne, ako v predchádzajúcej podkapitole, existujú 4 stupne upútania. Prvým je ovplyvnenie, ktoré pôsobí na každého človeka. Druhým je opanovanie. Vzniká pri prejave nestriedmeho záujmu o satanizmus – zväčša len zo zvedavosti. Tretím je dominancia, keď sa fascinácia satanizmom stáva prioritou a nahrádza všetky ostatné záujmy. Posledným je posadnutosť, zriedkavý a neraz ťažko diagnostikovateľný stav, keď sa satanské mocnosti doslova zmocnia tela a duše človeka, ktorý prejavuje známky posadnutosti démonom (Mk 5, 2 – 7).

1.11 ZNÁMKY UPÚTANIA SATANIZMOM
Signály, ktoré sú zjavné a neklamné: čierne oblečenie, nosenie obráteného krucifixu, bižutérie ozdobenej pentagramami, čísla „666“ alebo „777“ napísané na poznámkových blokoch, okultné tetovanie, vlastnenie obradných predmetov – oltára, čiernych sviečok a zbierky kostí, „kniha tieňov“(opisujúca vlastné rituály), okultná literatúra a knihy A. LaVeya.
Druhotnými signálmi sú: náhle zmeny nálady, vzdorovitosť, prudké výbuchy hnevu, zmena zdravotného stavu, úniky z domu, menšie potýčky zo zákonom, strach zo samoty alebo vyhľadávanie samoty.

2 OKULTIZMUS
Podľa definície sa slovo „okultizmus“ používa na označenie udalostí a javov, ktoré buď prekračujú, alebo len zdanlivo prekračujú svet našich piatich zmyslov. Samo slovo má latinský pôvod a jeho správny preklad vyjadrujú slová skrytý, tajomný, temný, záhadný, tajný. Môžeme hovoriť o troch základných črtách okultizmu:
1.Okultizmus sa zaoberá skrytými a tajomnými vecami.
2.Okultizmus sa zaoberá činnosťami a udalosťami, ktoré podľa všetkého závisia od ľudských schopností siahajúcich za hranice piatich zmyslov.
3.Okultizmus sa zaoberá nadprirodzenými javmi, existenciou anjelských a diabolských síl.
Podľa toho sa okultizmus delí na tri základné kategórie: veštenie, mágia, špiritizmus.
Časopis McCall´s priniesol v marci 1970 na 32 stranách pod spoločným názvom Explózia okultizmu informácie o mágii, veštení, astrológii, uctievaní satana a seansách. Naša spoločnosť prežíva explóziu okultizmu, svedčia o tom aj nasledujúce riadky:
-vo Veľkej Británii sa okultizmu do istej miery venuje až 50% obyvateľstva (len 2% navštevujú bohoslužby)
-v USA sa profesionálnou astrológiou živí desaťtisíc astrológov na plný úväzok a 175 000 na čiastočný úväzok
-v Los Angeles existuje Tarokový chrám Svätá Kabala

-24 hodín denne funguje telefonický horoskop
-vo Francúzsku je okolo 60 000 čarodejníkov
-čiernou mágiou sa v Londýne zaoberá vyše 8 000 čarodejníkov
-na svete je vyše 100 miliónov prívržencov špiritizmu
-celoštátne združenie špiritistov má takmer 500 kostolov a 18 000 členov
-Marylebornská asociácia špiritistov v Londýne má vyše 26 000 členov

Táto štatistika je alarmujúca. Mnohým kresťanom sa bude zdať hrozivá. Prečo však nastáva taká búrlivá explózia okultizmu? Možno k tomu prispeli aj nasledujúce príčiny:
1.Vzrástol vplyv východných náboženstiev, v ktorých sa prejavuje tendencia zmiešať všetky vyznania bez rozdielu do jednej masy.
2.Okultizmus skutočne existuje (Písmo sväté uznáva realitu neviditeľných satanových síl).
3.Ak prijmeme hypotézu, že žijeme posledné dni, Biblia na mnohých miestach hlása , že (Zjav 9, 1-21; 19, 11-16; 1 Tim 4, 1-6; ai.) v posledných dňoch sa prejaví zvýšená aktivita satana na zemi.
4.Rastie vplyv astrológie.
5.Okultizmus ponúka pocit spolupatričnosti.
6.Funguje to. Lenže úspechy, ktoré ponúka, nie sú zadarmo. Treba za ne platiť, a platí sa draho!
7.Pochybnosť a neistota v živote vedú ľudí do otvoreného náručia okultizmu.

2.1 NADPRIRODZENÉ JAVY
Delíme ich do štyroch kategórií:
1.Božské sily – zdrojom nadprirodzenej sily a nadprirodzených schopností je sám Boh, alebo presnejšie Duch svätý.
2.Démonické sily – zdrojom nadprirodzenej sily a nadprirodzených schopností je diabol alebo démonické sily.
3.Psychologické sily – ak človek neverí v existenciu nadprirodzených javov. Nadprirodzené sily sa vysvetľujú ako extrémny druh exhibicionizmu, napr. plač od radosti alebo hysterické záchvaty smiechu pri oplakávaní mŕtveho.
4.Umelé sily – nadprirodzené javy (sily a schopnosti) sú výsledkom umelého pôsobenia danej osoby.

2.2 VEŠTENIE
Svoj pôvod má v latinskom slove divinare, čo znamená predvídať. Je to spôsob predpovedania budúcich udalostí a ľudskej povahy. Človek, ktorý vie predpovedať, či predvídať, sa nazýva veštec. Tvrdí, že pomocou nadprirodzených javov je schopný predpovedať budúce udalosti alebo odhaľovať budúce javy.
Veštenie nie je to isté, čo jasnovidectvo. Jasnovidec prostredníctvom vízií vyjadruje spontánne zážitky, ktoré mu bez akejkoľvek prípravy sprostredkúva sama osoba. Veštec narába s istými osudovými znameniami a pri svojej práci využíva isté prostriedky, ktoré mu sprostredkúvajú veštbu.
Biblia zakazuje veštenie, preto nie je božské. Je skôr akýmsi druhom či vetvou modloslužobníctva. Niektorí ľudia sú skutočne obdarovaní schopnosťou predpovedať budúcnosť (zdrojom ich sily sú démonické, psychologické alebo umelé sily). Zameriavame sa na démonické sily, čo znamená, že človek obdarovaný takýmito silami má cieľ preniesť svoju vieru v Stvoriteľa na stvoreného.

I. Bjornstad a S. Johnson vo svojej knihe Hviezdy, znaky a spasenie vo veku Vodnára uvádzajú: „Ani v židovských, ani v kresťanských posvätných textoch nie je ani najmenší náznak, že by niektorí z patriarchov alebo prorokov poznali veštenie z hviezd... Biblia zdôrazňuje závislosť patriarchov na Bohu vo všetkom, zdôrazňuje, že iba Boh im zjavil tú jedinečnú zvesť, ktorú šírili ďalej.“
„Nech sa nenájde u teba taký, čo by syna alebo dcéru prevádzal ohňom, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani vedomec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych. Lebo je Hospodinu ohavný každý, kto činí tieto veci. Pre tieto ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh, spred teba. Buď bezúhonný pred Hospodinom, svojím Bohom. Lebo tieto národy, ktoré máš vyhnať, počúvajú vykladačov znamení a veštcov. Tebe to však Hospodin, tvoj Boh, nedovolil.“ (5 M 18, 10-14) V týchto veršoch sú vymenované všetky okultistické javy a všetky sú zavrhnuté ako „ohavné Hospodinovi“. Každému kresťanovi by mali pomôcť v situácii, keď sa ocitne s niekým, kto sa zaoberá okultizmom.

K samotnému vešteniu, ako odvetviu okultizmu, snáď dodáme už len takýto citát R. DeHaana z knihy Satan, satanizmus a bosoráctvo: „Máme nebeského Otca, ktorý nám dokázal svoju lásku, keď nám poslal Krista, nášho Spasiteľa. Ukázal nám, že mu na nás veľmi záleží. Ak sa tak veľmi stará o vtáky, aby ich nakŕmil, a o ľalie, ktoré obdaruje výnimočnou krásou, nepostará sa aj o každú potrebu svojich detí v čase i večnosti? Namiesto toho, aby ste si robili starosti o budúcnosť a usilovali sa dozvedieť o nej čo najviac, verte Bohu, že sa každý deň postará o vaše potreby. Starý žalm, ktorý nám hovorí, aby sme Ho ,poslúchali a verili Mu’, je veľmi výstižný hodnotením života kresťana. Veriaci, ktorý sa uberá touto cestou, nájde radosť, mier a hlboké uspokojenie. Ríša okultizmu mu nemôže poskytnúť nič, pretože má už naozaj všetko.“

2.2.1 ASTROLÓGIA
Je to starobylé umenie alebo pseudoveda, ktorá si pripisuje schopnosti predpovedať budúce udalosti na základe postavenia hviezd, teda slnka, mesiaca a planét. Taktiež si pripisuje schopnosť predpovedať ľudský osud a povahu človeka. Praktizuje sa od najdávnejšieho staroveku a dlho bola zamieňaná s astronómiou (skúmanie hviezd), ktorá sa rozvíjala práve vďaka astrológii (výklad postavenia hviezd). Rozpadli sa v období racionalizmu. Veľký astronóm Kepler vyhlásil: „Astrológia je pre mňa neznesiteľným, ale nevyhnutným bremenom. Musím sa prispôsobiť tomuto primitívnemu čudáctvu, ak si chcem udržať ročný príjem, titul a svoj dom. Astronómia je ako múdra matka a astrológia ako bláznivá dcéra, ktorá sa oddáva každému, čo jej zaplatí, aby mohla podporovať svoju matku.“
Z historického hľadiska je pôvod astrológie dosť nejasný. Astrologický systém vyvinuli chaldejskí a babylonskí kňazi v treťom tisícročí pred Kristom. Z Babylonu sa astrológia rozšírila medzi Egypťanmi, Indiánmi, Číňanmi a v období úpadku Rímskeho impéria aj v Ríme. Známy je aj astrológ Nostradamus, ktorého sme vám priblížili v prílohe (pr.4). V súčasnosti sa astrológia teší veľkej popularite vďaka populárnym horoskopom.

Čínska astrológia spočíva na lunárnom cykle, založenom na ročnom rytme mesačných fáz. Dvanásť znakov, zodpovedajúcich dvanástim zvieratám, sa strieda podľa rokov, nie podľa mesiacov. Je dovolené upresňovať predpoveď takými faktormi, ako je Spoločník na ceste, determinovaný hodinou narodenia, alebo Dominantný prvok, ktorým môže byť jeden z piatich prvkov: Zem, Oheň, Voda, Drevo, Kov. (pr. 3)
Aztécka astrológia je založená na teórii, že mesiac narodenia je determinovaný prítomnosťou Mesiaca a deň narodenia zas postavením Slnka. Aztécky horoskop sa tiež skladá z dvanástich znakov. Bolo možné upresniť predpoveď výpočtom nasledujúceho mesiaca. V aztéckom kalendári je 18 mesiacov, z ktorých každý ma 20 dní.
Indická astrológia sa odvíja od jedného lunárneho zvieratníka, tvoreného 27 až 28 konšteláciami – maksatrami. Najvýznamnejším dielom je Brahajjataka, kde možno nájsť úvahy o možnosti astrologickej determinácie podmienok ďalšej reinkarnácie.

2.2.2 VEŠTENIE Z KARIET
Je to spôsob predpovedania budúcnosti manipuláciou a rozmiestňovaním kariet. Technika veštenia je jednoduchá. Určité karty majú určitý význam. Používajú sa zvláštne vyzerajúce tarokové karty alebo runové karty (pr.6). Runy sú záhadné magické znaky, ktoré sa pred viac ako 2000 rokmi objavili na území severnej Európy. Historici tvrdia, že sa vyvinuli z etruského písma, ufológovia veria, že ich ľuďom priniesli mimozemšťania. Podľa škandinávskej mytológie ich vytvoril severský boh Odin. Vraj sa kopijou pribodol na deväť dní k stromu sveta Yggdrassil, a ten ho za túto obeť odmenil runami – symbolmi, ktoré ukazujú línie osudu a dokážu ich aj čiastočne meniť. Staré severské národy – Kelti, Germáni a Vikingovia ich používali na magické účely. Po príchode kresťanstva bola Runová mágia spolu s ostatnými pohanskými zvykmi potlačená. Záujem o ňu začína ožívať v posledných rokoch, keď sa ľudia opäť viac zaujímajú o ezoteriku.
Podľa okultistov tarokové karty vznikli v starovekom Egypte a do Európy ich priniesli Cigáni. Traduje sa, že mohli vzniknúť už v období ohraničenom prvým storočím existencie starovekého Ríma a rokom 1200 po Kristovi v Egypte. To, čo voľakedy poznali ako škatuľku malých hlinených alebo voskových tabuliek pomaľovaných čudnými znakmi, možno dnes dostať ako balíček 78 obrázkových kariet so záhadnými vzormi a symbolmi.

2.2.3 VEŠTENIE Z RUKY - CHIROMANTIA
Je to predpovedanie budúcnosti na základe výkladu čiar na ľudskej dlani. Okultisti tvrdia, že každý človek má na dlani 4 hlavné čiary – srdce, hlavu, osud, život a sústavu siedmich planét – Merkúra, Apolla, Saturna, Jupitera, Venuše, Marsu a Mesiaca.
K chiromantii patria aj ďalšie oblasti: chirológia (vedecká náuka zaoberajúca sa interpretáciou čiar na ruke a tvaru ruky) a grafológia (interpretácia písma). Obe však na rozdiel od chiromantie čerpajú z vedeckých poznatkov.
Veštenie z ruky sa objavovalo už v starovekom Ríme. Prvé astrologické názory splývali s veštením z ruky, a tak sú mnohí presvedčení o tom, že chiromantiu vymysleli babylonskí kňazi, a preto je stará asi 4000 rokov.

2.2.4 VEŠTENIE POMOCOU PRÚTIKA, KYVADLA, RADIASTÉZIA, FABDOMANCIA
Je to hľadanie skrytých predmetov pomocou prútika, kyvadla, konára alebo iného predmetu. Názov radiastézia vychádza z tvrdenia, že všetko vysiela žiarenie.
Človek, ktorý praktizuje túto metódu sa volá prútkár. Zvyčajne používa rozdvojenú vetvičku v tvare V, pomocou ktorej hľadá vodu, minerály, ropu a pomocou predmetov nosených na tele aj osobu.
Používanie prútika alebo kyvadla je známe už zo staroveku. Čínsky cisár Ju používal magický prút. Podľa Hóšea 4, 12 bol Izrael vystavený nebezpečenstvu prevziať od Kanaáncov prútkárstvo. Hľadanie vody pomocou lieskových prútov spomínajú už starí Gréci, Rimania, Skýtovia i Germáni. Grécki filozofi sa pomocou kyvadla a abecednej tabuľky pokúšali nájsť meno budúceho Cézara. V stredoveku sa prúty a kyvadlo používali na hľadanie studní a rudných žíl. V súčasnosti sa týmto spôsobom hľadá takmer všetko. Kurt Koch vo svojom diele Kresťanské rady a okultizmus o kyvadle a prútoch hovorí: „Z tohto historického pohľadu si musíme uvedomiť jeden fakt. Používanie kyvadla a prútov má totiž z hľadiska dejín korene už v pohanskom veštení. Mojžišovské a prorocké náboženstvo Izraela viedlo preto aktívny boj s týmito pohanskými vešteckými praktikami.“

2.2.5 PSYCHOMETRIA
Je to druh jasnovidectva odhaľujúci povahové vlastnosti indivídua pomocou predmetu, ktorý daná osoba používala alebo nosila. Slovo psychometria znamená „merať myseľ alebo dušu“. Tento termín po prvý raz použil profesor antropológie Buchanan v 19. storočí.
2.2.6 VEŠTENIE ZO ZRKADLA
Je to druh predpovedania budúcnosti, keď sa veštec pomocou krištáľovej gule, zrkadiel, kryštálu kameňa alebo stojatej vody usiluje odhaliť zločiny, nájsť skryté predmety alebo diagnostikovať choroby. Praktizuje sa už stovky rokov.
Má uviesť do pohybu najmä podvedomé sily. Sirhan Sirhan, človek, ktorý zavraždil Roberta F. Kennedyho, bol vášnivých okultistom – praktizoval najmä veštenie pomocou zrkadla. Podľa psychoanalytika Dr. Bernarda L. Diamonda, Sirhan pri každom uvedení do tranzu opakoval to isté: „Kennedy musí zomrieť.“

2.2.7 NUMEROLÓGIA
Je to druh veštenia, ktorý pomocou číselných hodnôt mien a dátumov narodení predpovedá ľudský osud a povahu. Začiatky tohto veštenia sú v starovekej histórii, keď sa verilo, že bohovia dali človeku meno, ktoré charakterizuje jeho povahu.

2.2.8 INÉ DRUHY
Menej známe druhy veštenia sú: aritmancia (veštenie z čísel), čítanie z kávovej usadeniny, geomancia (čítanie z bodov), kapnomancia (veštenie z dymu), veštenie z kociek, veštenie z pečienky, liatie olova, pyromancia (čítanie z ohňa), selenomancia (veštenie z mesiaca, veštenia zo slnka, vykladanie snov), tefromancia (čítanie z popola).

2.3 MÁGIA
Je to umenie alebo aspoň pokus mimozmyslovými prostriedkami spoznať a ovládnuť svet duchov, ľudí, zvierat a rastlín súčasne so svetom mŕtvej matérie za pomoci mystických a iných sprievodných rituálov.
Mágia sa teda praktizuje aktivizáciou mimozmyslových síl. Prostredníctvom mystických obradov a rituálov sa usiluje ovládnuť a podrobiť si iných. Ten, kto praktizuje mágiu môže prostredníctvom obradov a rituálov získať vplyv, pomocou ktorého ovládne svet rastlín a zvierat alebo anorganický svet neživej hmoty. Navyše môžeme mágiu deliť na osobnú a neosobnú. Osobná sa zameriava na živé, rozumné bytosti a usiluje sa ich podrobiť a ovládnuť. Druhý typ mágie je len čosi viac ako poverčivosť, lebo verí, že jeho pôsobením prestávajú fungovať zákony prírody, alebo že ich ovplyvní pomocou zaklínadiel, amuletov, talizmanov a čarovaním, a nie vyvolávaním duchovných bytostí. Elixír lásky a podobné nápoje sú takisto príkladom neosobnej mágie.

Obrady a rituály slúžia ako prostriedky na nadviazanie kontaktu, získavanie moci a ovládanie duchovných bytostí. Aj keď sa v niečom navzájom líšia, každý typický magický rituál možno charakterizovať takto:
1.Vzývanie. Niektorí vzývajú Svätú Trojicu a iní diablovo meno.
2.Čarovanie. Možno ho nazvať aj zaklínaním. Má uviesť do pohybu magické sily.
3.Symbolický akt. Slúži na podporu čarov. Jeho cieľom je umocniť účinky a pôsobenie čarov.
4.Fetiš. Je to akýkoľvek predmet, na ktorý boli zaklínaním prenesené magické vlastnosti. Má magickú silu. Môžu to byť aj predmety ako ľudské kosti, netopier, moč či výkaly, nechty, drevo z rakvy a pod.. Podobné predmety sú aj amulet (ako ochrana proti zlu alebo nešťastiu), talizman (niečo ako prsteň, kameň alebo obrázok s vyrytými znakmi či číslami, ktorý má priniesť šťastie preto, že zaklínaním získal magickú silu).
Písmo sväté zavrhuje mágiu, ale pripúšťa jej existenciu a moc. Uvádza sa v Starom zákone v súvislosti s ranami, ktoré dopadali na Egypt. Mágia skutočne existuje, je reálna a mocná. No Biblia stále zdôrazňuje, že Boh je ešte mocnejší.

2.3.1 KRIMINÁLNA HYPNÓZA
Známa aj pod názvom magická hypnóza. Normálna hypnóza praktizovaná lekármi môže mať na človeka priaznivé účinky, zatiaľ čo hypnóza vykonávaná za účelom mágie môže spôsobiť obrovské škody. Jej vykonávanie je protiprávne.

2.3.2 MENTÁLNA SUGESCIA
Je to prenášanie myšlienok jednej osoby na druhú bez akýchkoľvek prejavov reči či zvuku. Podobne ako v iných prípadoch okultizmu aj tu často prichádza k akémusi duchovnému odporu.

2.3.3 MAGNETIZMUS A MESMERIZMUS
Francúz Abbe Lenoble v roku 1771 vyvinul a predstavil novú metódu liečenia – prikladanie magnetu na choré miesta na tele. Francúz Anton Mesmer túto metódu rozvinul ďalej. Narodil sa v roku 1734 v Nemecku, štúdium medicíny ukončil vo Viedni roku 1766. V roku 1772 si vo Viedni otvoril ordináciu a začal používať vlastnú metódu liečby svojich pacientov. Vychádzal z predpokladu, že existuje isté univerzálne fluidum, vesmírna energia, ktorá vyžaruje z vesmírnych telies – planét na ostatné živé organizmy a navzájom sa ovplyvňujú. Z tohto vzájomného ovplyvňovania vyplýva príliv a odliv energie, ktorá pôsobí na človeka tým, že preniká do jeho nervovej sústavy. Všetky choroby sú tak spôsobené nerovnomerným rozložením fluida v tele človeka. Vzťah medzi človekom a vesmírom má rovnaký charakter ako vzťah, ktorý existuje medzi magnetmi. Takže stačí, ak sa pomocou magnetu nahromadí energia, ktorá nastolí rovnováhu v organizme človeka (minerálny alebo prírodný magnetizmus). Mesmer liečil svojich pacientov spočiatku tak, že prikladal na choré miesta magnety, ktoré vyrobili robotníci vo viedenskom observatóriu. Asi po roku používania tejto metódy Mesmer zistil, že dosahuje rovnako dobré výsledky, ak na choré časti tela prikladá ruky.

A tak namiesto „minerálneho či prírodného magnetizmu“ začal používať tzv. „živočíšny magnetizmus“, to znamená prenos energie samotným telom. Prvý veľký úspech dosiahol touto liečbou u istého Osterwalda, člena Bavorskej akadémie, ktorého vyliečil z ochrnutia a úplnej slepoty. Skutočnú slávu dosiahol vyliečením baróna Horku, ktorý trpel na kŕče hltana a nijaký lekár mu predtým nedokázal pomôcť. V roku 1775 však Berlínska akadémia zverejnila list, v ktorom vyhlásila magnetizmus za mystifikáciu. Aj kvôli tomu Mesmer v roku 1778 odišiel z Viedne do Paríža. O rok neskôr vydal svoje Spomienky na objavenie živočíšneho magnetizmu, ktoré mu zabezpečili úspech a záujem o jeho liečebné metódy.

Mesmer spozoroval, že vlastnosti magnetu sa prenášajú aj na iné telesá, napríklad železné predmety, a tak si myslel, že i živočíšny magnetizmus sa môže prenášať vodou. Vtedy vynašiel svoju slávnu „kaďu“ (pr.7) a rozvinul liečebnú metódu „kolektívneho magnetizmu“ (pr.8). V rokoch 1783-1784 sa mesmerizmus stal modernou liečebnou metódou. Vtedy lekárska fakulta dostala zákaz pokračovať v týchto postupoch, čo vyvolalo pobúrenie verejnosti i pacientov. Na základe toho zriadil Ľudovít XVI. dve komisie, ktoré mali preskúmať tento jav. Jedna sa skladala z členov Kráľovskej lekárskej spoločnosti a druhá z vedcov Akadémie vied. Proti ich verdiktu sa nedalo odvolať. Dospeli k názoru, že žiadne univerzálne fluidum neexistuje a liečba magnetizmom spočíva v sugescii.
Po Mesmerovej smrti pokračovali v jeho diele jeho žiaci, medzi ktorých patrili Deleuze, abbé Faria a markíz de Puységur. Puységur v roku 1784 zistil, že pacienti pod jeho dotykmi zaspali. Objavil tak fenomén umelého spánku – somnambulizmus (spazmatický spánok). Anglický chirurg James Braid nahradil v roku 1843 slovo somnambulizmus výrazom hypnotizmus.

2.3.4 ČIERNA MÁGIA
Spôsob vyvolávania nadprirodzených javov prostredníctvom priameho spojenia so satanom a démonmi. Čiernou mágiou sa nazýva aj preto, lebo tí, ktorí ju praktizujú, sú v spojení s mocnosťami temna, zvyčajne toto spojenectvo s diablom spečatia aj vlastnou krvou.

2.3.5 BIELA MÁGIA
Je to vlastne čierna mágia zahalená do náboženského šatu. Bieli mágovia ju používajú pre kresťanskú terminológiu a často sa ku kresťanstvu aj hlásia, a hoci tvrdia, že nadprirodzené schopnosti im odovzdal Boh, aj tu pôsobia tie isté nadprirodzené sily. Je oveľa viac rozšírená ako čierna mágia, ktorá vzýva sily diabla. Typický príklad bielej mágie uviedol Pavol v Druhom liste Korintským (2 K 11, 14-15): „A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla. Nie je teda veľkou vecou, keď sa aj jeho služobníci predstavujú ako služobníci spravodlivosti. Ale ich koniec bude podľa ich skutkov.“

2.3.6 NEUTRÁLNA MÁGIA
Verí, že človek môže na liečenie využívať neutrálne sily prírody. Takáto kategória v skutočnosti ani neexistuje, a hoci jej prívrženci tvrdia opak, patrí do oblasti činnosti démonov. Podrobné skúmanie prípadov tzv. neutrálnej mágie potvrdilo, že ich vždy možno zaradiť do kategórie bielej alebo čiernej mágie.

2.4 ŠPIRITIZMUS
Slovo špiritizmus má pôvod v latinskom „spiritus“, čo znamená duch. Môžeme sa stretnúť s dvoma termínmi, a to špiritizmus alebo špiritualizmus. Rudolf Tischner vo svojej práci Ergebnisse Okkulter Forschung (Výsledky výskumu okultizmu) definuje špiritizmus ako duchovnú činnosť založenú na presvedčení, že ľudia prostredníctvom istých osôb, istých konkrétnych médií, dokážu nadviazať spojenie so svetom mŕtvych, a teda získať zjavenia z iného sveta. Termín špiritualista zvyčajne označuje osobu, ktorá o sebe vyhlasuje, že verí v Bibliu. Ostatní sa zvyčajne volajú špiritisti. Špiritualisti začínajú svoje stretnutia (seansy) väčšinou modlitbou, spievajú žalmy a čítajú Bibliu. Špiritisti sa snažia nadviazať spojenie s mŕtvymi, ale nehlásia sa ku kresťanskej viere.

Z historického hľadiska existujú dôkazy, že špiritizmus sa praktizoval už pred tisíckami rokov, no aj v Grécku a v Ríme, ba dokonca aj za existencie kresťanskej cirkvi. Špiritistickú orientáciu majú mnohé nekresťanské náboženstvá. Špiritizmus verí v evolučný proces duchovného vývoja. Človek, ktorý odíde z tohto sveta, odchádza do sveta duchov, kde sa za pomoci ostatných duchov vyvíja. Jeho cieľom je vývojové štádium na vyššej úrovni. Špiritisti veria, že aj Boh je duchom, a podobne ako každý duch aj on sa stále vyvíja a dosahuje vyšší stupeň vývoja. Ježiš je zo všetkých médií najvyššie médium, a nie Spasiteľ. Navyše, špiritisti neuznávajú peklo. Taktiež sa vynára otázka, kto sú vlastne duchovia. Špiritisti by odpovedali, že sú to duchovia mŕtvych schopní komunikácie a v niektorých prípadoch sa dokážu pred zrakmi živých dokonca aj zhmotniť. Kresťanská odpoveď je však odlišná. Veríme, že duchovia kontaktovaní na seansách nie sú nič iné ako padlí anjeli, démoni, služobníci satana.

Tranz – stav, kedy špiritistické médium stráca údajne vedomie a nachádza sa pod vplyvom nejakej vonkajšej sily za účelom prenosu spojenia s mŕtvymi.
Médium – osoba obdarená nezvyčajnými psychickými schopnosťami, ktoré jej pravdepodobne umožňujú nadväzovať spojenie so svetom duchov. Často sa nazývajú aj nekromanti, na dôkaz svojej psychickej sily predvádzajú hrôzostrašné ukážky.
Seansa – stretnutie, počas ktorého skupina špiritualistov či špiritistov nadväzuje spojenie s duchmi mŕtvych.

2.4.1 ŠPIRITISTICKÉ JAVY
Telekinéza – pohyb predmetu, čo sa nachádza v určitej vzdialenosti od osoby, ktorá ho uvádza do pohybu inak ako fyzickou silou. Známymi telekinezistami sú Francúz Jean – Pierre Girard a Izraelčan Uri Geller (pr.9), ktorí sú schopní ohýbať kovové predmety bez toho, aby sa ich dotkli. Počas televízneho prenosu jednej seansy sa udial zvláštny jav paranormálnej „nákazy“, aby sme použili slovník odborníka Tocqueta. Lyžičky, kľúče i hodinky televíznych divákov sa takisto ohli. Svedectvá boli také početné, že telefónna ústredňa anglickej televízie BBC sa 23. 11. 1973 preťažila a samočinne rozpojila, čo sa stalo aj vo francúzskej televízii 15. 11 1974.

Levitácia – stav, keď sa predmety alebo ľudia vznesú a zdanlivo vznášajú vo vzduchu. V Anglicku 16. 12. 1868 sa Daniel Dunglass Home v spoločnosti lorda Adara, lorda Lindsaya, kapitána Wynnea a Smitha Barryho začal v tranze dvíhať do výšky. Najprv sa vznášal po miestnosti, potom vyletel cez okno izby, kde sa všetci zdržiavali, vznášal sa 20 m nad zemou iným oknom vletel do vedľajšieho salónika. Do miestnosti sa vrátil spolu s lordom Adarom. Lord nevedel pochopiť, ako mohol vyjsť cez okno, ktoré bolo napoly privreté, preto Home svoje predstavenie zopakoval. Opäť sa vzniesol zo zeme a vyletel von oknom, najprv vyšla hlava a potom stuhnuté telo vo vodorovnej polohe. Nebolo to jediný raz, čo predviedol svoje schopnosti. Už v roku 1866 sa Home zodvihol zo zeme až po plafón miestnosti, kam nakreslil ceruzkou kríž, a tým dokázal svedkom, že sa nestali obeťou kolektívnej halucinácie. Počas svojej kariéry sa pred svedkami zodvihol zo zeme 50-krát.
Aport – premiestňovanie predmetov prenikaním hmoty cez zavreté miestnosti alebo uzavreté priestory.

Špiritistické vízie – tvrdenie, že nám bol odovzdaný odkaz, alebo sme dostali posolstvo zo sveta duchov.
Automatické písmo – stav, keď má osoba v bdelom stave alebo v tranze schopnosť prostredníctvom mediálnych síl písať listy, slová alebo vety. Takéto prejavy pokladajú špiritisti za odkazy zo sveta duchov. Najlepším príkladom je špiritistická tabuľka. Je to akási doštička s ceruzkou. Vyvinul ju francúzsky špiritualista M. Planchette v roku 1853 za účelom komunikácie s duchmi. Asi o 15 rokov neskôr sa tohto nápadu chopila americká firma na výrobu hračiek a zaplavila nimi trh. Doštička je vyrobená z tenkého dreva v tvare srdca, pripevnená na dve kolieska s perom nastaveným nadol, ktoré slúži ako tretia opora.
Rozprávanie v tranze – stav, keď médium stráca vedomie a je ovládané silou nejakého ducha za účelom komunikácie so zosnulým.
Materializácia – nadprirodzené zjavovanie sa a miznutie hmotných obrazov. Materializácia má zvyčajne 5 stupňov: 1. Uvoľňovanie jemnej matérie z telesných dutín média. 2. Vytváranie hlavných kontúr rôznych častí tela. 3. Vytváranie presných kontúr tela, ktoré možno pozorovať pri médiu ako prízrak. 4. Telekinetické javy ako zvonenie zvonca, samočinné písanie písacieho stroja či samočinná hra na hudobný nástroj. 5. Prenikanie hmotných substancií (aporty). Predmety sa zjavujú a zasa miznú z uzavretých priestorov.

Dvíhanie stola – zavesenie stola vo vzduchu v presvedčení, že pomôže pri nadväzovaní spojenia s mŕtvym. Panuje názor, že nakláňanie alebo otáčanie stola je vlastne odpoveďou na položené otázky.
Posúvanie predmetov – poháre posúvané telekinézou odovzdávajú správu.
Putovanie duše – niektorí psychickí jasnovidci tvrdia, že ich duše môžu na ich rozkaz putovať na veľké vzdialenosti.
Prenasledovanie mágiou – vyskytuje sa zvyčajne medzi vyznavačmi čiernej mágie a špiritizmu. Pokusy prenasledovania mágiou pomocou silných médií majú za cieľ psychicky ublížiť alebo privodiť chorobu človeka, ktorý je v nemilosti niekoľkých jedincov alebo celej skupiny prívržencov mágie či špiritizmu.
Obrana mágiou – vyvolanie nadprirodzených síl, ktorých cieľom je pôsobiť proti alebo odčiniť nešťastie spôsobené prenasledovaním mágiou. Tu by sme chceli opäť podotknúť súvislosť medzi tzv. Patronusom, „kúzlom“, ktoré sa vyskytuje v príbehu Harryho Pottera. Dosiahne sa vyslovením formulky „Expecto Patronum“ a sú ľudia, ktorí veria, že to skutočne privodí určitý druh ochrany pred magickými silami, konkrétne Ľubica Lehotská, medializovaná práve v posledných dňoch.
Prízraky – vidiny duchov mávajú často zvláštnu, grotesknú až hrôzostrašnú podobu (niekedy sa im hovorí aj strašidlá). A opäť – príbeh Harryho Pottera – prízrak sa definuje ako nehmotná vec, ktorá naberie podobu predmetu alebo osoby, ktorá vyvoláva u danej osoby strach.

Duchovia pôsobiaci na jednom mieste – duchovia šarapatiaci v dome, o ktorom sa hovorí, že v ňom straší. O duchoch sa v Biblii nehovorí. Špiritualisti však veria, že keď človek umrie, zanecháva po sebe duchovný celok, ktorý žije samostatne v astrálnom svete a ktorý sa rozpadáva až po niekoľkých storočiach. Tento duchovný celok má spôsobovať jav nazývaný duchovia a prízraky. Tu sa stretávame s príbehom sestier Foxových (pr.5).
Ektoplazma – je biela substancia, ktorá vychádza z tela média (najčastejšie z úst), keď je médium v tranze. Má formu hustej pary alebo jemných vlákien. Môže sa dokonca zhmotniť do ľudskej podoby. Vedecky sa týmto javom začal zaoberať na začiatku nášho storočia profesor C. Richet. Zhotovili sa aj negatívy a parafínové odtlačky, aby sa dokázalo, že nešlo o halucináciu.(pr.10)

Špiritistické uctievanie – stretnutia špiritistov, ktorí sa usilujú zahrnúť do svojej činnosti náboženský aj duchovný svet. Typický obrad pozostáva zo žalmov, modlitieb a kázne (ktorú zvyčajne podáva prostredníctvom média duch zosnulého z iného sveta). Ich kostoly sú hojne navštevované, majú aj vlastné nedeľné školy (nazývajú ich lýceá) a mládežnícke skupiny. Mladí ľudia sa môžu stať členmi okultistických spoločností až vo veku 21 rokov. Tri popredné okultistické spoločnosti sú Celoštátna únia špiritualistov, Marylebornská asociácia špiritualistov a Celosvetová kresťanská špiritualistická liga. Existujú aj iné špiritistické organizácie, ako napríklad Duchárska výskumná spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1882 a združovala mnohých prívržencov špiritizmu.
Špiritizmus medzi kresťanmi – doteraz sme hovorili o členoch špiritistických náboženstiev, no existuje množstvo veriacich kresťanov, ktorí stoja na oboch stranách barikády, pretože súčasne praktizujú kresťanstvo i špiritizmus a nie sú si vedomí nijakých protirečení.
ZÁVER
Tento projekt sme venovali určitej skupine ľudí. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že je určená mase, ktorá sa spomínanými kultmi chce v živote zaoberať. Táto domnienka však nie je správna. Touto prácou chceme upozorniť na zlo, ktoré produkuje satanizmus a okultizmus. Chceme upozorniť na to, ako sa ich prvky ľahko dostávajú do bežného života nás, našich súrodencov, rodičov, či aj detí. Mnohokrát majú vytvorenú priestrannejšiu cestu ako skutočná Pravda. Satan sa vie k ľuďom dostať jednoduchšie ako Kristus, ako Boh. Satan zvádza slabých, naivných ľudí, ktorí nevedia, kým a čím vlastne sú. Boh víta múdrych a čestných, skromných a zároveň „bohatých“. A je už len na nás, ku ktorej skupine sa pridáme.

Pr.1
Charles Manson
Charles Manson bol nechceným synom prostitútky a na dráhu bezohľadného zabijaka sa zrejme dostal vinou svojich extrémne nešťastných životných osudov. Navyše bol pravdepodobne posadnutý chorobnými predstavami, ktoré vyvrcholili jeho príklonom k satanizmu. Manson bol pod vplyvom satanského spolku nazývaného The Process Church a vystupoval zároveň ako mesiáš a diabol. Zhromaždil okolo seba skupinu asi 40 ľudí, podobnú sekte. Rodina, ako skupinu sám nazýval, ho pokladala za veľkého proroka a nekriticky ho poslúchala. Ovládal ich drogami. Hlásal blížiaci sa koniec sveta, po ktorom mala „rodina“ prevziať moc – nech to už malo znamenať čokoľvek. Dovtedy museli jeho nasledovníci spáchať celý rad rituálnych zločinov; on sám sa na všetkých nezúčastnil.
Keď prišlo k zatýkaniu v kalifornskej púšti, „rodinu“ Charlesa Mansona tvoril Charlie a asi tucet mladých dievčat. Boli obvinení a usvedčení zo spáchania siedmich vrážd z 9. na 10. augusta 1969. Keď Manson čakal vo väzení na súdne pojednávanie, navštívili ho nejakí ľudia, ktorí patrili k Procesu. Dovtedy suverénny Manson bol po tej návšteve prekvapujúco tichý. Jeho zločiny by nevyvolali toľkú publicitu, keby jeho obete neboli známe osobnosti, vrátane populárnej a v tom čase tehotnej herečky z televíznych seriálov Sharon Tateovej. Avšak, členovia Mansonovej skupiny svoje obete vôbec nepoznali.

Pr. 2
Ukážka z článku E. Moodyho o tom, ako asi taký typický rituál vyzerá:
Každý piatok tesne pred polnocou sa v istom dome v San Franciscu stretáva skupina mužov a žien, ktorí sa pod vedením svojho najvyššieho kazateľa, čarodejníka alebo mága, niekedy tiež nazývaného „čierny pápež satanizmu“, venujú štúdiu a praktikám starého umenia čiernej mágie. Presne o polnoci vykonávajú satanské rituály, ktoré sa očividne iba málo odlišujú od tých, čo údajne vykonávali európski satanisti a čarodejnice prinajmenšom už v 7.storočí. Pri tlmenom a blikajúcom svetle sviečok zakuklené postavy vykonávajú svoje obrady nad tradičným satanským oltárom – nahým telom peknej mladej čarodejnice, vzývajúc tajomné mocnosti temnôt, aby sa zjavili. Pod znakom Bafometa, boha s rohmi, sa oddávajú pôžitkom tela a zmyslov, za ktoré ich predchodcov stíhalo mučenie a smrť z rúk stredovekých kresťanských fanatikov. (Moody, s.280)

Pr. 3
Čínsky kalendár
Podľa starého čínskeho lunárneho kalendára, v srdci každého z nás sa ukrýva jedno z 12 zvierat čínskeho astrokruhu. Niekedy je dobré vedieť ako počúvať slová múdreho Hada, prečo vám rozumie nežná Ovca, kedy sa máte riadiť osnovami bystrej Opice, ako sa baviť s bezstarostným Koňom, využiť diplomaciu neomylného Zajaca, vážiť si silu neskrotného Draka, vyhovieť kritickému Kohútovi, polemizovať so statočným Psom, vyhnúť sa boju s optimistickým Tigrom, vyjednávať s usilovným Potkanom, podiskutovať s priamym Kancom, či vyhovieť pracovnému tempu usilovného Byvola. Analýza vašich osobných dát (PODĽA MNOHÝCH) pomocou týchto ezoterických vied odkrýva veľa tajomstiev, ktoré Vám MÔŽU (ale nemusia) pomôcť nájsť správny smer či prispieť k skvalitneniu života. Nižšie je uvedená jednoduchá orientačná tabuľka podľa rokov od r.1900 do r.2000, z ktorej sa dozviete, aké znamenie lunárneho kalendára ste. Pozor! Lunárny kalendár nezačína 1. januára ako náš bežný rok. Podľa presného dátumu narodenia sa každému zvieraťu pripisujú ešte vlastnosti KOVU, VODY, DREVA, OHŇA alebo ZEME v negatívnom alebo pozitívnom aspekte.

ZnamenieODDOŽivel
Potkan 31. január 1900 18. február 1901 Kov /+/
Byvol 19.február 1901 7.február 1902 Kov /-/
Tiger 8. február 1902 28.január 1903 Voda /+/
Zajac 29.január 1903 15.február 1904 Voda /-/
Drak 16.február 1904 3.február 1905 Drevo /+/
Had 4. február 1905 24. január 1906 Drevo /-/
Kôň 25. január 1906 12. február 1907 Oheň /+/
Ovca 13. február 1907 1. február 1908 Oheň /-/
Opica 2. február 1908 21.január 1909 Zem /+/
Kohút 22.január 1909 9. február 1910 Zem /-/
Pes 10. február 1910 29. január 1911 Kov /+/

Kanec 30.január 1911 17. február 1912 Kov /-/
Potkan 18. február 1912 5. február 1913 Voda /+/
Byvol 6. február 1913 25.január1914 Voda /-/
Tiger 26.január 1914 13.február1915 Drevo /+/
Zajac 14. február 1915 2. február1916 Drevo /-/
Drak 3. február 1916 22. január1917 Oheň /+/
Had 23.január 1917 10.február1918 Oheň /-/
Kôň 11. február 1918 31. január1919 Zem /+/
Ovca 1. február 1919 19. február1920 Zem /-/
Opica 20. február 1920 7. február1921 Kov /+/
Kohút 8. február 1921 27. január1922 Kov /-/
Pes 28.január 1922 15.február1923 Voda /+/
Kanec 16. február 1923 4. február1924 Voda /-/
Potkan 5.február 1924 24.január 1925 Drevo /+/
Byvol 25.január 1925 12.február1926 Drevo /-/

Tiger 13. február 1926 1. február1927 Oheň /+/
Zajac 2.február 1927 22.január1928 Oheň /-/
Drak 23.január 1928 9.február1929 Zem /+/
Had 10. február 1929 29. január1930 Zem /-/
Kôň 30. január 1930 16. február1931 Kov /+/
Ovca 17.február 1931 5.február1932 Kov /-/
Opica 6. február 1932 25. január1933 Voda /+/
Kohút 26. január 1933 13. február1934 Voda /-/
Pes 14. február 1934 3. február1935 Drevo /+/
Kanec 4. február 1935 23. január1936 Drevo /-/
Potkan 24.január 1936 10.február1937 Oheň /+/
Byvol 11. február 1937 30. január1938 Oheň /-/
Tiger 31.január 1938 18.február1939 Zem /+/
Zajac 19. február 1939 7. február1940 Zem /-/
Drak 8. február 1940 26. január1941 Kov /+/

Had 27.január 1941 14.február1942 Kov /-/
Kôň 15. február 1942 4. február1943 Voda /+/
Ovca 5. február 1943 24. január1944 Voda /-/
Opica 25. január 1944 12. február1945 Drevo /+/
Kohút 13. február 1945 13. február1945 Drevo /-/
Pes 2. február 1946 21. január1947 Oheň /+/
Kanec 22. január 1947 9. február1948 Oheň /-/
Potkan 10. február 1948 28. január1949 Zem /+/
Byvol 29.január 1949 16.február1950 Zem /-/
Tiger 17.február 1950 5.február1951 Kov /+/
Zajac 6. február 1951 26. január1952 Kov /-/
Drak 27. január 1952 13. február1953 Voda /+/
Had 14. február 1953 2. február1954 Voda /-/
Kôň 3. február 1954 23. január1955 Drevo /+/
Ovca 24.január 1955 11.február1956 Drevo /-/
Opica 12. február 1956 30. január1957 Oheň /+/

Kohút 31. január 1957 17. február1958 Oheň /-/
Pes 18. február 1958 7. február1959 Zem /+/
Kanec 8. február 1959 27. január1960 Zem /-/
Potkan 28.január 1960 14.február1961 Kov /+/
Byvol 15. február 1961 4. február1962 Kov /-/
Tiger 5.február 1962 24.január1963 Voda /+/
Zajac 25. január 1963 12. február1964 Voda /-/
Drak 13. február 1964 1. február1965 Drevo /+/
Had 2. február 1965 20.január1966 Drevo /-/
Kôň 21. január 1966 8. február1967 Oheň /+/
Ovca 9. február 1967 29. január1968 Oheň /-/
Opica 30.január 1968 16.február1969 Zem /+/
Kohút 17. február 1969 5. február1970 Zem /-/
Pes 6. február 1970 26. január1971 Kov /+/
Kanec 27. január 1971 14. február1972 Kov /-/
Potkan 15.február 1972 2.február1973 Voda /+/

Byvol 3. február 1973 22. január1974 Voda /-/
Tiger 23. január 1974 10. február1975 Drevo /+/
Zajac 11. február 1975 30. január1976 Drevo /-/
Drak 31. január 1976 17. február1977 Oheň /+/
Had 18.február 1977 6.február1978 Oheň /-/
Kôň 7. február 1978 27. január1979 Zem /+/
Ovca 28.január 1979 15. február1980 Zem /-/
Opica 16.február 1980 4.február1981 Kov /+/
Kohút 5. február 1981 24. január1982 Kov /-/
Pes 25. január 1982 12. február1983 Voda /+/
Kanec 13. február 1983 1 február1984 Voda /-/
Potkan 2.február 1984 19.február1985 Drevo /+/
Byvol 20.február 1985 8.február1986 Drevo /-/

Tiger 9.február 1986 28.január1987 Oheň /+/
Zajac 29. január 1987 16. február1988 Oheň /-/
Drak 17. február 1988 5. február1989 Zem /+/
Had 6. február 1989 26. január1990 Zem /-/
Kôň 27.január 1990 14.február1991 Kov /+/
Ovca 15.február 1991 3.február1992 Kov /-/
Opica 4. február 1992 22. januär1993 Voda /+/
Kohút 23. január 1993 9. február1994 Voda /-/
Pes 10. február 1994 30. január1995 Drevo /+/
Kanec 31. január 1995 18. február1996 Drevo /-/
Potkan 19.február 1996 6.február1997 Oheň /+/
Byvol 7. február 1997 27. január1998 Oheň /-/
Tiger 28. január 1998 15. február1999 Zem /+/
Zajac 16.február 1999 3.február2000 Zem /-/

Pr. 4
Nostradamus
Michel de Nostre-Dame, prezývaný Nostradamus, bol židovského pôvodu. Narodil sa v roku 1503 v Saint-Rémy. Študoval medicínu na univerzite v Montpellier. V roku 1526 liečil ľudí napadnutých morovou epidémiou v južnej časti Francúzska. Usadil sa v Agene, kde sa oženil a zoznámil sa s Césarom Scaligerom, jedným z najväčších učencov tej doby. O niekoľko rokov však prišiel o manželku i svoje deti, ktoré podľahli ďalšej epidémii. Vydal sa na cesty a dostal sa až do Egypta. Jedného dňa mu skrížil cestu mních a on v ňom spoznal budúceho pápeža Sixta V., padol pred ním na kolená a vyhlásil: „Klaniam sa pred Jeho svätosťou.“
V roku 1546 sa usadil v Salone, o dva roky sa opäť oženil a otvoril si vlastnú ordináciu. V roku 1550 napísal svoje prvé dielo – almanach s „predpoveďami“. Nasledovali Centúrie, ktoré sú podľa všetkého výsledkom jeho nočných videní. V roku 1556 ho Katarína Medicejská pozvala na svoj dvor, aby zostavil horoskop pre jej synov. Oznámil jej, že traja z nich budú vládnuť. Predpoveď sa splnila - boli to králi František II., Karol IX. a Henrich III.. Karol IX. zveril Nostradamovi významný post riadneho kráľovského lekára. V tom čase dosiahol najväčšie uznanie. O dva roky neskôr zomrel pri výkone svojho poslania v Arles.

Jedno z jeho štvorverší obsahovalo predpoveď jeho konca:
Po návrate z úradu, ktorý mu zveril kráľ
Neostáva mu veľa času, Boh ho povolá
Najbližší človek, pokrvný brat a priateľ
Ležať bude tam, kde smrť ho nájde.
Kompletné vydanie Nostradamových diel zahŕňa Listy Césarovi; Epištola neprekonateľnému, mocnému a dobrému kresťanovi Henrichovi Druhému, kráľovi Francúzska; Centúrie (v celkovom počte 12), Predpovede (141 štvorverší) a Šesťveršia (54 strof, z nich každá po šesť veršov). Všetky sú sformulované veľmi nejasne, zrejme aby sa Nostradamus vyhol prenasledovaniu. V roku 1555 vyhlásil obavy z prenasledovania cirkvi a to, že nevlastní žiadnu knihu mágie.
Podľa niektorých mágových obdivovateľov sa viaceré predpovede splnili: Nostre-Dame perdpovedal útek Ľudovíta XVI. do Varenne, nástup Napoleona I. k moci aj vznik republiky po páde monarchie. Lúštitelia usudzujú, že jeho štvorveršia nie sú práve najpriaznivejšie pri predpovedaní súčasnosti. Oznamujú tretiu svetovú vojnu, ktorá vypukne na Strednom východe a počas nej Marseiile a Paríž budú zrovnané so zemou; príchod Antikrista na zem. Podľa Jeana-Charlesa de Fontbrune, jedného z najznámejších vykladačov Nostradamových textov, je Antikristov príchod stanovený na rok 1999.
Proroctvá M. Michela Nostradama, frontispis originálneho vydania, Lyon 1555

Pr. 5
Sestry Foxové
Rodina Foxovcov, rodičia a dve dcé-ry – 14-ročná Margaret a 11-ročná Kate, žili v mestečku Hydesville, v štáte New York, v dome, v ktorom podľa chýrov strašilo. Údery na múry sa pravidelne opakovali, ale príčina sa nenašla. V roku 1848 údery natoľko zosilneli, že domáci nemohli zaspať. V noci na 31.marca Kate, ochotná reagovať na výzvu, požiadala rušiteľa, aby odpovedal na jej otázky. „Duch“ odpovedal sériou úderov. Istý obyvateľ susedného mestečka Rochester zostavil duchársku abecedu – vyslovoval jednotlivé hlásky, na ktoré duch reagoval údermi. Tak vznikol istý druh dialógu, z ktorého sa prítomný dozvedeli, že ide o ducha Charlesa B. Rosmu, ktorý bol za života podomovým obchodníkom. Pred piatimi rokmi ho údajne zavraždil bývalý obyvateľ domu, ktorý ho najprv okradol a telo zahrabal v pivnici.

Po preskúmaní miesta sa asi 1,5 m pod zemou našli vlasy a niekoľko kostí – išlo o ľudské pozostatky. Výroky ducha sa potvrdili aj druhýkrát, po 56 rokoch, keď sa pod zbúranými múrmi domu našla tentoraz skoro celá kostra. Vedľa nej bol biely kufrík podomového obchodníka.
Foxovci sa po nejakom čase presťahovali do iného domu. Tu sa začali ozývať nové údery na stenu. No ozývali sa len vtedy, keď boli prítomné obidve sestry – Margaret a Kate. Vyvolalo to obrovské nadšenie, mnohí boli presvedčení, že sa našiel spôsob komunikácie s mŕtvymi. 14.11 1849 sa v Rochestri v prítomnosti oboch sestier Foxových konala prvá schôdza prívržencov „špiritizmu“. Neskôr sestry spolu s matkou precestovali celé Spojené štáty a dostali sa až do Anglicka. Ich vystúpenia zožali obrovský úspech. Nečakali, kým ich osloví nejaký duch, ale začali ich samy vyvolávať sústredením pozornosti na okrúhle stoly, okolo ktorých si posadali. Keď s nimi duch mŕtveho nadviazal spojenie, stôl sa začal hýbať. Tlač však obe sestry hanobila a cirkev ich prakticky jednoznačne odmietla a postavila sa proti ich tvrdeniam. Sestry sa rozhádali a Margaret v roku 1888 priznala, že všetky javy, ktoré predvádzali boli výsledkom trikov a úskokov. No 16.11.1889 tá istá Margaret poprela svoje predchádzajúce vyhlásenia s odô-vodnením, že ju k tomu prinútili a prisľúbili značnú sumu za popretie komunikácie s mŕtvymi...

Pr. 6
Uvádzame dve z 24 runových kariet:
Feoh – Dobytok
Dobytok bol pre staré národy symbolom bohatstva. Bol nielen zdrojom potravy, ale používal sa aj ako platidlo. Feoh predpovedá možnosti získať majetok. Je symbolom hmotného, ale i duchovného bohatstva.

Rad – Cesta
Cesta naznačuje zmenu prostredia alebo návykov. V minulosti sa cestovalo najmä za obchodom, preto runa predpovedá zisk – finančný alebo duchovný. V duchovnej oblasti ide najmä o výmenu informácií.

Pr. 7
Mesmerova kaďa (musée d´Histoire de la médicine, Lyon)

Pr.8
Živočíšny magnetizmus: skupinová terapia okolo „kade“, rytina z r. 1784 (musée Carnavalet, Paríž)

Pr. 9
Uri Geller, telekinezista, ktorý je schopný ohýbať kovové predmety bez toho, aby sa ich dotkol.

Pr. 10
Produkcia ektoplazmy na začiatku 20. storočia

Zdroje:
Balthazar, Jean; Batellier, Jean; Bossy, Jean; Boulocová, Fabienne a kolektív: Voyage au Cœur du Mystérieux, SÉLECTION DU READER´S DIGEST, PARIS 1996; do prepracovaného nemeckého vydania preložili: Chrisoph Arndt, Marion Papenbrok – Schrammová, Margit Schäferová a kolektív: Grenzen unseres Wissens, VERLAG DAS BESTE GmbH, Stuttgart 1998; z prepracovaného nemeckého vydania preložili: Daniela Humajová, Jozef Bžoch, Katarína Hatalová, Viera Juríčková, Jozef Molitor: Záhady okolo nás, READER´S DIGEST VÝBER, organizačná zložka, 9.publikácia, BRATISLAVA 1999, vydanie prvé, ISBN 80-88983-00-2 -
Beck, Hubert F.: How to respond to ... THE CULTS, CONCORDIA PUBLISHING HOUSE, MO., ST. LOUIS 1977; preložila Dáša Zvončeková: Ako odpovedať na ... KULTY, TRANOSCIUS, a.s., LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1993, vydanie prvé, ISBN 80-7140-034-3 -
Beck, Hubert F.: How to respond to ... THE CULTS, CONCORDIA PUBLISHING HOUSE, MO., ST. LOUIS 1977; preložila Dáša Zvončeková: Ako odpovedať na ... KULTY, TRANOSCIUS, a.s., LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1993, vydanie prvé, ISBN 80-7140-034-3 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk