referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vojtech
Utorok, 23. apríla 2024
Bratislava
Dátum pridania: 22.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: syfonova
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 250
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 

Michalská brána(Michalská ulica)

 • Archeologické nálezy dokazujú osídlenie tejto oblasti z čias Keltov a Rimanov( našli sa keltské biateky a rímske mince).
 • Michalská ulica bola pôvodne súčasť obchodnej cesty z Moravy k Dunajskému brodu.
 • Po stavbe mestských hradieb v 13. storočí ulica sa stala súčasťou stredovekého mesta. Najstaršia zmienka o nej je z roku 1379. Meno dostala podľa brány, ktorá bola na jej vrchnom konci.
 • Brána dostala meno podľa kostola sv. Michala, ktorý stál na predmestí ( 1. zmienka o ňom je z roku 1307)a podľa osady pred bránou. Samotná brána bola postavená na začiatku 14.storočia.
 • V stredoveku sa tu nachádzali domy remeselníkov a kupcov.
 • Niektoré domy boli zasiahnuté delovými guľami, keď v roku 1809 z Petržalky Napoleon ostreľoval Prešporok.
 • Michalská brána sa jediná zachovala z pôvodného mestského opevnenia, ktoré bolo zbúrané na príkaz Márie Terézie v rokoch 1775-78, kedy mesto začalo expandovať.
 • Okrem nej sa dalo do mesta dostať bránami Laurinskou, Rybnou a Vydrickou.
 • Ulica: „palác Uhorskej kráľovskej dvorskej komory“( Najv. finančná inštitúcia feudálneho Uhorska, kt. zriadil Ferdinand1. Od r.1802-1848 tu zasadala dolná tabuľa uhorského snemu, t.j. župani miest, vystúpil na nej aj Stúr ako poslanec za mesto Zvolen...Dnes Univerzitná knižnica) 2. „dom cistercitov“ (sklad úrody a ubytovňa pre hostí, ktorí do mesta prichádzali kvôli správe pozemkov v stredoveku ) 3.“Kaplnka sv. Kataríny“ (Vybudovaná r. 1311. Od r.1676 pod správou kapucínov.) 4.“rodný dom Adama Friedricha Oesera“(barokový maliar, riaditeľ výtvarnej akadémie v Lipsku. Od 18. stor. tu sídlila 1. slobodomurárska loža v Bratislave.) 5. „Segnerova kúria“ (Postavená r.1648. Bydlisko bohatých, talianskych evanjelikov Segnerovcov , kt. boli hlavní sponzori stavby evanjelických kostolov v Bratislave. Narodil sa aj Andrej S.- fyzik, vynálezca- segnerovo vodné koleso, matematik –spresnil Ludolfovo číslo..) 6. „Lekáreň u červeného raka „( najstaršia bratislavská lekáreň ), 7. „priekopa“ (v časoch pokoja v16. ,18.- tom stor. tu bola strelnica spoločnosti strelcov, neskôr miesto rôznych slávností, divadla, od r.1961 čitáreň..)

Brána: Zachovala sa ako jediná zo 4 brán pôvodného mestského opevnenia. Chránila mesto zo S a na noc sa zatvárala padacím mostom. Vo veži býval hlásnik s rodinou (hlásil čas a príp.
nebezpečenstvá).Podľa povesti, na zač. 18.stor. prišiel mor práve touto bránou..
Strechu pôvodnej gotickej veže zo 14. stor. upravili na barokovú podobu r.1753 (na vrchol umiestnili sochu Michala archanjela, zabíjajúceho draka- majster Peter Eller). Na počiatku neboli hodiny na všetkých 4 str. veže (podľa povesti na Z strane, v Podhradí bývali Zidia a tí odmietli zaplatiť svoju čiastku...).
Barbakán Michalskej brány- postavený v 15.stor. na ochranu M.b. V 16. stor. boli dobudované strieľne. V 18. stor. bol vystavaný kamenný most so sochami Michala archanjela a Jána Nepomuckého (Gode).Má 2 podchody...Sirší používali vozy, užším údajne prechádzal kat na popravisko na popravu bosoriek..

Dóm sv. Martina

 • V r. 1563- 1830 tu bolo korunovaných 19 kráľov(10 panovníkov,1 kráľovná- Mária Terézia ,8 kráľ. manželiek).Prvý bol korunovaný Maximilián2 (8.9.1563) a posledný dostal tzv. svätoštefanskú korunu Ferdinand5 (28.9.1741). Kráľovské manželky nemali právo niesť na hlave korunu, iba im ju symbolicky priložili k pravému plecu.
 • Pôvodne tu stál románsky kostol Najsvätejšieho Spasiteľa.
 • V r.1291 bol kostol prebudovaný nemeckými a rakúskymi staviteľmi(na nezvyčajnej hviezdicovej klenbe pracovalo 40 kamenárov). Stal sa súčasťou mestských hradieb a jeho nová veža slúžila ako obranná bašta.
 • V r.1318 ostrihomský arcibiskup vystavil odpustkovú listinu na príspevky na Kostol sv. Martina. Ale až od 15. stor. sa začína používať názov.
 • (sv. Martin sa rozdelil o svoj plášť so žobrákom- symbol dobročinnosti a pokory...,tiež bol patronom súkenníkov- symbol bohatstva mesta).
 • Slávnostne vysvätený v r.1452.
 • Gotickú kaplnku Zofie Bavorskej postavili v 1.pol.15. stor. pre vdovu po českom kráľovi Václavovi4.Zofia do Bratislavy utiekla do kláštora klarisiek, aby unikla Zigmundovi( brat Václava), ktorý ju chcel vydať za poľského kráľa.
 • V 2.pol. 15.stor. bola postavená Kaplnka sv. Anny.
 • O Oltáre sedembolestnej Panny Márie sa od r. 1642 hovorilo ,že spôsobuje zázraky.(katolícka cirkev to potvrdila, protestanti odmietli ako poveru)
 • Veža dvakrát vyhorela.(dnešná podoba od r.1847)
 • Pod domom i cintorínom sú krypty (pochovaní sú tam bratislavskí prepošti, kanonici, ostrihomskí arcibiskupi, jezuiti.. Pálffyovci a vybrané osobnosti -napr. J.I.Bajza, J. Danko).
 • V dome prvýkrát zaznela Beethovenova „Missa solemnis“ v r. 1833.
 • R.1734 postavený barokový oltár s oloveným súsoším sv. Martina s tvárou Imricha Esterháziho („uhorský Medici“).
 • 1729-1732-Kaplnka sv . Jána Almužníka( jeho pozostatky získal Matej Korvín, jeho pozostatky nosili napr. po meste počas moru s nádejou na jeho odstránenie..).
 • Cintorín bol okolo kostola do r. 1778.(Neskôr premenený na Domske námestie, dnes Rudnayovo nám.).

Univerzita Komenského

 • 11. júla 1919 nadobudol účinnosť zákon o založení Ceskoslovenskej štátnej univerzity v Bratislave, ktorý 27. júna prijalo Národné zhromaždenie.
 • 31. júla 1919 začala pôsobiť lekárska fakulta spočiatku s 11 českými profesormi.
 • 11. novembra 1919 bola univerzita premenovaná na Univerzitu Komenského.
 • V roku 1921 začala pôsobiť právnická fakulta a filozofická fakulta spočiatku len s českými profesormi.
 • Prednášky sa konali ako v slovenčine, tak aj v češtine.
 • Asi polovica českých profesorov sa vrátila na svoje pôvodné pracoviská ešte pred r. 1938. Ostatní boli vyhnaní po vzniku Slovenského štátu (1939), keď sa rektorom Univerzity Komenského stal Vojtech Tuka.
 • V roku 1939 bola univerzita premenovaná na Slovenskú univerzitu.
 • V roku 1940 vznikla Prírodovedecká fakulta, 4. januára 1947 otvorili Pedagogickú fakultu, zriadenú v roku 1946, v roku 1952 vznikla fakulta farmaceutická, v roku 1960 telesnej výchovy a športu...
 • V r. 1954 bola opäť premenovaná na Univerzitu Komenského.
 • Budova bola pôvodne projektovaná ako burzový palác, ale v r.1936 do nej umiestnili univerzitu.
 • Filozofická fakulta UK: Medzi dvoma sv. vojnami to bola „vládna budova“. Pôsobilo tu Ministerstvo Ceskoslovenskej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska ,ktoré viedol minister Vavro Srobár. Od r. 1926 tu sídlilo prvé rozhlasové štúdio na Slovensku.

Stará Radnica

 • V 14. storočí stál na jej mieste dom s vežou, ktorý dal postaviť richtár Jakub.
 • Stará radnica vznikla v 15. storočí spojením viacerých meštianskych domov.
 • Po zemetrasení v r. 1599 bola prestavaná v renesančnom slohu.
 • Veža radnice bola po požiari v 18. storočí prestavaná v barokovom slohu .
 • V roku 1912 bolo postavené zadné krídlo v neorenesančnom slohu zo strany nádvoria a v neogotickom zo strany Primaciálneho námestia.
 • Veža radnice mala obranný charakter.
 • Naspodku sa nachádza tabuľka s dátumom Február 1850, ktorý pripomína výšku vody pri povodni, kedy sa Dunaj vylial z koryta.
 • Vľavo od Gotického okna sa nachádza zamurovaná deľová guľa pripomínajúca útoky napoleonských vojsk v roku 1809.
 • Na rohu veže stojí socha Madony z roku 1676.
 • Z balkóna veže boli v minulosti vyhlasované rozhodnutia snemu, kráľovské nariadenia a nariadenia mestskej rady.
 • Na fasáde je freska starého muža z roku 1533 a soška uhorského kráľa - sv. Ladislava.
 • Mestské múzeum je najstaršie múzeum v Bratislave, bolo založené v roku 1868.
 • Podľa povestí, každý večer zvolával oneskorencov hlas zvona z radničnej veže (nazývaný „Zvon lumpov“.- Podľa legendy je doň zaliaty richtár ,ktorý zviedol manželku zvonárskeho majstra.).

Primaciálny palác

 • Kardinál a ostrihomský arcibiskup Jozef Baťán ho dal vystavať v r 1744. Mal požiadavku ,aby bola budova vyššia ako stará renesančná kúria, kt. stála na tomto mieste. Tak mu architekt z Viedne (Malchior Hefelh) postavil veľkolepý palác..
 • Sochy na streche majú vyjadrovať cnosti Baťána..
 • V Zrkadlovej sieni v r.1805 bol v ňom podpísaný mier medzi Francúzskom a Rakúskom po bitke pri Slavkove.
  V r. 1848 tu cisár Ferdinand podpísal významné sociálne zákony (aj zrušenie poddanstva).
 • V auguste 1903 ho mesto kúpilo od ostrihomského arcibiskupa za 320 000 strieborných.(našli sa vtedy vzácne anglické tapisérie z 30.rokov 17.stor. ,ktoré na umeleckom trhu po víťazstve Cromwellovej revolúcie rozpredali jeho prívrženci...Baťán ich pravdepodobne kúpil).
 • Fontána: Renesančná. Znázorňuje boj sv. Juraja s drakom.(podľa „zlatej legendy“ z ranokresťanských čias, je symbolom rytierstva a víťazstva kresťanstva nad pohanstvom..)
 • Kaplnka sv. Ladislava: Iluzívna freska od A.F. Maulbertscha o uhorskej legende (Zázrak sv. Ladislava).
 • Studňa: objavená r. 1977.

Bratislavský hrad

 • Volutová keramika svedčí o osídlení týchto miest už v dobe kamennej.
 • Na sklonku železnej doby- prekvitalo významné keltské oppidum.
 • Na hradnom kopci sídli i Rímsky tábor, kt. vysielal signály do Gerulaty.
 • Pod Braslavovým hradom( slovanské knieža) sa v r .907 konala bitka medzi Bavormi a Madarmi.
 • V r.1052 2 mesiace obliehalo vojsko nem. cisára Henricha 3 hrad, lebo Ondrej 1 neplnil sľúbené záväzky. Podľa povestí ich preľstil rybár Zotmund.
 • V 11.stor. sa stal župným sídlom jednej zo 45 uh. žúp. Na hrade sa vtedy tiež razili mince kráľa Stefana.
 • V 13.stor. sa stal hradom Arpádovským a bol prestavaný v románskom slohu.
 • Opevnenie sa postupne zdokonaľovalo..(kvôli vpádom Turkov i kvôli konfliktu s českými husitmi..), lebo bolo považované za najvýz. pevnosť na Z hraniciach.(prestavbe sa venoval aj majster Konrád z Erlingeru).Vybudovaná Zigmundova brána, gotická Rytierska sieň..
 • Od r.1430 zriadená mincovňa.
 • Po Moháčske bitke sa stal dočasným sídlom kráľa Ferdinanda1. –Hrad bol zmodernizovaný v renesančnom slohu (Pietro Ferra- Bosco), vytvorená podzemná nádrž na vodu.
 • Vdaka Mikulášovi Palffymu sa stáva sídlom dedičných županov jeho rodu.
 • V r. 1635- 1649 prestavaný v ranobarokovom slohu (Carlone).-silueta „prevráteného stolca“.
 • V r.1712 dal Karol3 vybudovať slávnostnú bránu s antickým nádychom (Viedenská, Zámocká) a zamurovať starú Leopoldovu bránu.
 • V r 1698 navštívil hrad ruský cár Peter 1 Veľký, kde vystupoval inkognito ako Piotr Michajlovič.
 • Na zač. 18.stor. vznikajú na hrade kasárne.
 • Mária Terézia chcela na hrade pripraviť príjemné sídlo pre svoju dcéru Máriu Kristínu a jej manžela. Vybudované Cestné nádvorie s dvoma strážcami pre kráľovskú gardu, jazdiarne, budovu na loptové hry, záhrady vo Fr. štýle. Kempen postavil vodovod.+ Stavba „Tereziana“-3 poschodový rokokový palác, ktorý v r. 1811 vyhorel.
 • Jozef 2 preniesol centrálne krajinské úrady do Budína.. A tiež preniesol korunovačné klenoty z Korunnej veže do Viedne.. V r. 1783 prikázal na hrad umiestniť Katolícky seminár. (boli preto nutné stavebné úpravy).A práve odchovanci tohto seminára na čele s A. Bernolákom sa podujali ako prví na úlohu zaviesť jednotný spisovný slovenský jazyk.
 • V r.1802 na hrad bolo umiestnených 16 kompánií vojska, stali sa z neho kasárne.
 • V r.1811 vypukol veľký požiar (vyhorelo i Terezianum). A 150 rokov nedošlo k žiadnej prestavbe.
 • 1. projektant bol Dušan Jurkovič, v 30-tych rokoch 20. stor. Ale aktívna renovácia sa začala až v r. 1955 podľa návrhu Alfréda Piffla.
 • Od r. 1961 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
 • Verejnosti sprístupnený od r. 1968.
 • V r. 1968- podpísaný zákon o čssr, v r.1992-podpísaná ústava SR, v r. 1993-sídlo prezidenta.
 • Viedenská brána: tereziánska prestavba, Leopoldova brána, Zigmundova brána, Mikulášska bránka, Víťazné brány
 • Cestné nádvorie
 • Korunná veža: strážci strážili korunovačné klenoty
 • Klenotnica
 • Leopoldovo nádvorie: šedomodré dlaždice, ktoré označujú základy románskych palácov a obytnej veže z 13. stor.
 • Hradná studňa: kamenná nádrž zo 16. stor. a ústi sem kanál Kempelenovho vodovodu z 18.stor.
 • Hradný palác
 • Západná terasa
 • Dom v južnom bastione
 • Základy veľkomoravskej baziliky
 • Bašta Luginsland
  Budova na severných hradbách
 • Budova pri Mikulášskej bránke
 • Hradná vináreň
 • Interiér: Slávnostné schodište, Federálna sieň, Malý salon ,Rytierska sieň (resp. Sieň Ustavy), kaplnka (koncertná sieň )

Slavín

-Pamätník a cintorín vojakov Sovietskej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Bratislavy a jej okolia v apríli 1945.(pochovaných 6 845 v 6 hromadných a 278 individuálnych hroboch )

Architekt –Ján Svetlík

-Bol postavený v rokoch 1957 -1960. Dokončený pri príležitosti 15. výročia oslobodenia Bratislavy (r. 1960 ).
-Socha „Víťazný vojak“ (A. Trizuljak ) , súsošie „Po boji“ (J. Kulich) ,súsošie „Nad hrobom spolubojovníka“ (T. Bártfay ) , „Súsošie vdaky“ (J. Kostka ) ,reliéf „Prísaha na bojovú zástavu“ (L. Snopko ) , bronzové dvere memoriálnej siene zdobia reliéfy R. Pribiša
-Vysadené stromami dovezenými z bývalej ZSSR.
- V r. 1961 vyhlásený za národnú pamiatku.

 
Podobné referáty
Bratislava SOŠ 2.9400 320 slov
Bratislava SOŠ 2.9409 602 slov
Bratislava SOŠ 2.9369 1987 slov
Bratislava SOŠ 2.9238 378 slov
Bratislava SOŠ 2.9748 839 slov
Bratislava SOŠ 2.9247 441 slov
Bratislava SOŠ 2.9375 602 slov
Bratislava SOŠ 2.9763 247 slov
Bratislava SOŠ 2.9454 3060 slov
Bratislava SOŠ 2.9420 352 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.