referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrich
Pondelok, 15. júla 2024
Financovanie kultúry na Slovensku
Dátum pridania: 14.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zulusa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 717
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 

Problematika a možnosti financovania a zákony upravujúce v súčasnosti financovanie kultúry na Slovensku.

Problematika financovania:

 • nedostatok sponzorov, nedostatok financií zo štátneho rozpočtu
 • nefinancujú sa kultúrne podujatia.

Možnosti financovania na Slovensku:

 • dotácie od vlády alebo od vysokého vládneho činiteľa
 • dotácie z Ministerstva kultúry
 • fond Pro Slovakia
 • dotácie zo samosprávnych krajov, miest a obcí
 • granty zahraničných partnerov, veľvyslanectiev a ich kultúrnych inštitútov ( Goetheho inštitút, Franc. inštitút, British, council)
 • od záujmových združení, neziskových organizácií
 • štipendiá, podpora umeleckého fondu
 • príspevky súkromných sponzorov
 • zbierky, charitatívne podujatia
 • vlastné príjmy ( z predaja napr. vstupeniek, prenajíma priestory, doplnkový predaj)

Zákony upravujúce v súčasnosti financovanie kultúry na Slovensku:

 • zákon o štátnom rozpočte,
 • o rozpočtových pravidlách,
 • osvetový zákon,
 • zákon o periodickej tlači,
 • zákon o STV a SRO,
 • zákon o nadáciách

Sponzori:

 • v krajinách EÚ pôsobia národné asociácie pre podnikateľský sponzoring v kultúre.
 • chcú presadiť myšlienku, aby sa sponzorovanie kultúrnych aktivít stalo bežnou podnikateľskou stratégiou.

Stratégia sponzoringu: pri vypracovaní plánu si spravíme analýzu organizácií a to tak, že budeme odpovedať :

 1. KTO sme, čím je organizácia špecifická, od koho sme závislí, aký podiel na sponzorskom trhu máme právo získať (koľko ľudí chceme sponzorovať)
 2. KOMU je podujatie, akcia určená – divák, návštevník, nepriateľský, či sme medzinárodný, lokálný
 3. KOĽKO peňazí potrebujeme, finančná náročnosť, iné materiálne zabezpečenie, finančná rezerva
 4. KEDY = finančný časový plán

Forma získavania sponzorov:

 1. Písomná – žiadosť adresovaná rôznym sponzorom
  Musí byť konkrétne adresovaná (adresovať tomu, kto je v danej firme poverený sponozorskou činnosťou )
  Žiadosť štrukturujeme jasne, na odstavce s primeranou dĺžkou (krátka – neserioźna, dlhá odradí ), určiť ciele, prínosy projektu, pridať objasňujúci sprievodný list (bilten), fotky ...
 2. Osobné kontakty – sponzora pozveme na akciu našej organizácie, potom ho môžme požiadať o osobné stretnutie (len s ním), vysvetliť mu všetko ohľadom akcie (aj najzákladnejšie , najvšeobecnejšie info.).
  Platí pravidlo :Ak vás vyhodia dvermi vojdite oknom.
 3. Publicita – oslovovanie novinárov, výzvy na príspevky zverejniť tlačou, info formou letákov, Tv, rozhlasu, internetu, tel. kampaňou, treba sponzorovi poďakovať
 4. Poďakovanie – často sa na to zabúda, treba to urobiť, aby bol ochotný znovu sponzorovať vašu akciu. Treba byť na správnom mieste v správny čas.

Motivácia sponzora:

 1. oficiálna – firmy ju udávajú ako dôvod, cítia spoluzodpovednosť za kult. národa, chcú prehĺbiť vzťah k miestnej komunite
 2. účelová – ich účel je vytvárať firemný imidž, sponzorujú predovšetkým také podujatia, kt. vyhovujú vkusu ich zákazníckej základne. Ťažko sa hľadajú sponzori na kult. podujatia. Niekedy sponzorstvom naprávajú zlé svedomie alebo nagat. Dôsledky ich výrobkov. Sú to napr tabakové výrobky ako West

Možné dôvody odmietnutia sponzoringu.
Firmy neočakávajú vplyv na svoje konečné aktivity, kult. podujatia nie je prijateľné.

Možnosti financovania kultúry:

 • Štátne organizácie
  o Rozpočtové- sú plne financované zo štátneho rozpočtu, financuje ich Ministerstvo kultúry,
  o Príspevkové- čiastočne financované zo št. rozpočtu, čiastočne sú financované z vlastných príjmov.
 • Súkromné organizácie = môžu žiadať o dotáciu z fondu Proslovakia, dotácia z účelových prostriedkov rozpočtovej kapitulácii Minister. Kult. SR
 • Neziskové organizácie = môžu požiadať o aj Proslovakiu aj Minister. Kult. SR, môžu požiadať každú organizáciu a tiež sponzorov o finančné prostriedky
 • Ostatné organizácie = patria pod územnú samosprávu, sú financované z rozpočtu samosprávnych krajov a obcí. Dôležitú úlohu majú sponzori – v krajinách EU, pôsobia tu národ asociácie pre podnikateľský sponzoring. Chcú presadiť myšlienky aby sa sponzorovanie kult. aktivít stalo bežnou súčasťou podnikov. Stratégie. Pri financovaní dôležitú úlohu zohrávajú sponzori.

 

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.