Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Trenčín

Pamiatky

Trenčiansky hrad

Vznikol na mieste staršieho osídlenia, ktoré tu existovalo od doby bronzovej cez Keltov a Germánov až po slovanské osídlenie. Zo staršieho veľkomoravského hradiska sa v dobe vzniku uhorského štátu stal komitátny kráľovský hrad. Najstaršou kamennou stavbou hradu je predrománska rotunda, pravdepodobne ešte z veľkomoravského obdobia.


Rímsky nápis

Najvýznamnejšia rímska epigrafická pamiatka v strednej Európe na sever od Dunaja, zachovaná in situ. V poslednej tretine 2. storočia rozpútal vpád germánskych kmeňov Markomanov a Kvádov jeden z najnebezpečnejších konfliktov medzi Rímskou ríšou a kmeňmi zadunajského barbarika.


Farské schody

Renesančné Farské schody postavili v roku 1568 ako obrannú komunikáciu, po ktorej nastupovali členovia mestských remeselníckych cechov k obrane mestských hradieb v úseku od Karnera sv. Michala po hrad...


Reliéf Jána Jiskru z Brandýsa

V rokoch 1915-1916 bol v týchto miestach vytesaný podľa návrhu sochára Michala Karu reliéf Víťaznej Hungárie, symbol hrdinstva bývalého Uhorska.


Katov dom

Vidno ho už na najstaršej vedute Trenčína z roku 1580. Podľa ľudovej tradície bol v 17. storočí obydlím mestského kata a mestskou šatlavou. Pravdepodobnejšie je, že za svoj názov vďačí až romantickému 19. storočiu, keď tu vraj býval mestský dráb. Je jediným zachovaným dokladom podoby stredovekého meštianskeho domu v Trenčíne. Renesančný, pôvodne zrejme gotický trojpodlažný objekt s dvojpriestorovou dispozíciou a drevenou obežnou pavlačou, stojí na Ulici Matúša Čáka pri prístupovej ceste na hrad.


Farský kostol Narodenia Panny Márie

Postavili ho v roku 1324, pravdepodobne na základoch ešte staršej stavby z polovice 13. storočia, ako bazilikálne trojlodie s jednoduchým pravouhlým presbytériom a predsunutou vežou na západnej strane. Okolo polovice 15. storočia bol zmenený na sieňové trojlodie s polygonálnym záverom. roku 1528 za Katzianerovho obliehania hradu bol vypálený spolu s neďalekým Karnerom sv. Michala.


Hotel Tatra

Hotel Tatra dal postaviť barón Armin Popper roku 1901 v historizujúcom slohu s prvkami secesie, pravdepodobne podľa projektu E. Bleiera na mieste staršieho hostinca U Červenej hviezdy. Hotel pomenoval po manželke cisára Františka Jozefa Alžbete „ Erzsébet“ (podľa nej má i dnes kaviareň názov Sissi). V roku 1919 odkúpila hotel Tatra banka a v roku 1921 sa zmenil názov hotela Alžbeta na Tatra hotel.
Mierové námestie

Mierové námestie má pretiahnutý šošovkovitý tvar. Jeho podoba sa však v priebehu rokov menila. Poznamenaná bola predovšetkým meštianskou stavebnou aktivitou. V 1652 – 57 na ňom jezuiti postavili kostol a kláštor...

Morový stĺp

Bol postavený v strede námestia v roku 1712 na pamäť morovej rany, ktorá postihla Trenčín v roku 1710. Na popud trenčianskeho a liptovského dedičného župana grófa Mikuláša Ilešháziho ho vytvorili v barokovom duchu viedenskí kamenárski majstri, ktorí po roku 1708 pracovali na obnove kostola Piaristov.


Piaristický kostol sv. Františka Xaverského

Založili ho v roku 1649 jezuiti a základný kameň stavby bol položený v roku 1653. Jezuitský, neskôr Piaristický kostol sv. Františka Xaverského postavili v rokoch 1653 –1657 v ranobarokovom slohu ako jednopriestorovú stavbu s postrannými kaplnkami nad ktorými sa otvárajú emporové oratóriá. Stavebné práce viedol známy taliansky staviteľ Pietro Spazzo, spolu so svojím bratom Berhardom. Stavba nadväzuje na stredoeurópsky typ dvojvežových jezuitských chrámov podľa kostola Sv. Františka vo Viedni.


Pasáž Zlatá Fatima

Pôvodná pasáž bola vybudovaná po veľkom požiari v roku 1886 z prízemia hotela Zlatý Baran. Došlo tak k spojeniu námestia s dnešnou Palackého ulicou...


Dolná brána (Mestská veža)

Šesťpodlažná, pôvodne iba dvojpodlažná gotická veža mestskej brány bola postavená na štvorcovom základe zrejme začiatkom 15. storočia. Prejazd je zaklenutý lomeným gotickým oblúkom. Po renesančnej prestavbe v prvej štvrtine 17. storočia prechádza stavba od tretieho podlažia vyššie do osembokého pôdorysu. Po poškodení za Katzianerovho obliehania hradu bola v rokoch 1543 – 1549 prestavaná, zvýšená a zosilnená vybudovaním polkruhového barbakanu s menšou predsunutou baštou.


Objekt radnice

V roku 1663 zakúpil mestský magistrát obytný dom na námestí pri Dolnej mestskej bráne. Predtým sa zasadnutia magistrátu konali v domoch jednotlivých radných a v polovici 16. storočia v zakúpenom meštianskom dome, ktorý však časom prestal vyhovovať.Mestská sporiteľňa

Funkcionalistickú budovu postavili v rokoch 1934 - 1937 podľa projektu F. Silbersteina –Silvana, ako rohovú štvorpodlažnú stavbu s rovným zastrešením...
Župný dom

Vznikol v rokoch 1760 - 1764 neskorobarokovou úpravou staršieho mestského paláca Ilešháziovcov zo 17. storočia stojaceho pri Hornej mestskej bráne. Pôvodne štvorkrídlový pôdorys bol dispozične zmenený navýšením o jedno podlažie, vstavaním prejazdovej siene, postavením schodiska s toskánskymi stĺpmi a úpravou priečelia. Zachovaná zostala časť vnútorného arkádového nádvoria.


Synagóga

Trenčianska synagóga patrí k najkrajším a najzaujímavejším dielam svojho druhu na Slovensku. Bola postavená v blízkosti starej synagógy. Postavila ju v roku 1913 podľa projektu berlínskeho architekta Dr. Richarda Scheibnera trenčianska stavebná firma Fuchs a Niegreisz.


Archeologická lokalita na Vajanského ulici

Pri budovaní základov Československej obchodnej banky bolo archeologickým výskumom v rokoch 1996 - 1997 zistené základové murivo stredovekej sakrálnej stavby. Možno ju stotožniť s kláštorným...


Karner sv. Michala

Je jedinou podstatne neporušenou gotickou stavbou v meste mimo Trenčianskeho hradu. Postavený bol v druhej tretine 15. storočia ako kostnica v blízkosti Farského kostola. Zadnou stenou naväzuje na pôvodné mestské opevnenie. Začiatkom 16. storočia nadstavili dnešnú nadzemnú časť, ktorá po požiari kostola v roku 1528 slúžila istý čas ako kaplnka.


Kláštorný kostol Notre Dame

Bol postavený v roku 1909 v historizujúcom neorománskom duchu. Nástenné maľby s biblickými námetmi realizoval v roku 1924 známy slovenský maliar Peter J. Kern. Tento umelec vytvoril i 14 obrazov...


Kaplnka sv. Anny

Postavili ju v roku 1789 na mieste staršieho gotického kostola, patriaceho mestskému špitálu. Barokovo klasicistický hlavný oltár
s obrazom sv. Anny pochádza z druhej polovice 18. storočia. V...


Evanjelický kostol

Pôvodne tolerančný kostol postavili v roku 1794 v klasicistickom slohu. Podstatnou prestavbou prešiel najmä interiér kostola v roku 1935. Korpus Ukrižovaného Krista vytvoril akad. sochár Jozef Pospíšil. Kostolné dvere sú dielom trenčianskeho medikováča Artura Michalca. Kostol je prístupný len počas bohoslužieb.


Ranobarokový kláštorný komplex

Budova kláštorného kolégia, v ktorom dnes sídli Piaristické gymnázium J. Braneckého, bola postavená v rokoch 1653 - 1662. ...

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk