Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Umelecký obraz človeka

1a) Porovnajte chápanie človeka v jednotlivých epochách a naznačte demokratizačné tendencie v rozvoji literatúry. Svetonázorové zmeny v myslení človeka, jeho vzťah k svetu, k ľuďom.

ANTICKÁ LITERATÚRA: (9. st. pnl - 5. st. nl)
hrdina je spätý s prírodou, má pre neho význam pozemský život úlohu zohrávajú bohovia, kt. majú ľudské vlastnosti a človek je voči ním bezmocný

GRÉCKA:
Homér, Sofokles (Platón, Sokrates, Ezop...)

HOMÉR
Ilias, Odysea -hrdinské eposy, v kt. hl. témou je Trójska vojna

hrdinský epos- oslavná epická báseň
veršovaný epický žáner veľkého rozsahu
jedna hl. postava, veľkú úlohu hrajú bohovia

hl. postava sa vyznačuje mimoriadnymi vlastnosťami, na ktoré pôsobia bohovia, ktorí zasahujú do deja

autori opisujú prostredie, bitky /odbočenie od deja/
význam- zárodky dobrodružného románu
prameň poznania starovekej gréckej spoločnosti

Odysea
zobrazuje posledné dni 10 ročného putovania itackého kráľa pri návrate z trójskej vojny

jeho návrat je predlhá, ťažká a úmorná cesta plná nečakaných zvratov a nebezpečenstiev - je to cesta v znamení priazne i nepriazne bohov

Odyseus je hrdina, kt. sa vyznamenal už pod hradbami Tróje, keď dal postaviť „Trójskeho koňa" je silný, víťazí nad bohmi, pretvára prírodu, oslava šikovnosti hrdinu

SOFOKLES - Antigona
tragédia, v kt. hl. hrdinka i napriek zákazu kráľa pochová sv. otca, za čo je zatvorená do skalnej hrobky
je odvážna, hrdá, spravodlivá, za česť otca je ochotná dať svoj život - obesí sa
RÍMSKA:
Ovídius, Horatius, Vergilius

OVÍDIUS
Metamorfózy (premeny) -spracované grécke a rímske báje a povesti s motívom premeny

mnohé básne symbolizujú ľud. túžby a vášne (Daidalos a Ikaros)
hrdina túži po slobode, vlasti

HORATIUS
Ódy - básnická zbierka, kde sa básnik zamýšľa nad ľud. šťastím a zmyslom života
báseň - Ak chceš priateľ, múdro žiť - básnik vyjadruje svoj ideál
život v ústraní, tichý, skromný = zlatá stredná cesta

VERGILIUS
Bucolica, Georgica -pastierske idyly, kde opisuje pastiersky život


STREDOVEKÁ LITERATÚRA: (5. - 15. stor. nl)

NÁBOŽENSKÁ: zdôrazňovala kresťanské cnosti
príbehy zo života, s dôrazom na zázraky /legendy/,piesne, kázne..
hl. hrdina je svätec

Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi (napísal biskup Maurus)
oslavuje Svoradov a Benediktov pustovnícky život na Skalke pri Trenčíne. Zázrakmi a idealizáciou je opradená najmä Svoradova osoba. Maurus zachytil veľa z ľudového podania (epizódy o Svoradovej pracovitosti a o sympatiách k zbojníkom - utečencom pred feudálnou svojvôľou)

SVETSKÁ:
hrdina je zidealizovaný bojovník, šľachtic, rytier, kt. je odvážny, oddaný pánovi a ochranca ženy
hrdinský + rytiersky epos - Pieseň o Rolandovi + O kráľovi Artušovi

HUMANIZMUS A RENESANCIA: (14. - 17. stor.)
obroda, znovuzrodenie antiky - zdôrazňuje zmyslové poznanie (nie je cit)
význam jednotlivca, demokratizačné tendencie, racionalizmus, senzualizmus, individualizmus
právo človeka na plné prežitie života
SHAKESPEARE - Hamlet - tragický príbeh kráľovskej rodiny
chce pomstiť smrť otca, kt. zavraždil vl. brat
popri vinníkoch zomierajú aj nevinní

renesančný hrdina, kt. chce spravodlivosť, verí vo veľké myšlienky, čisté ľudské vzťahy, ale styk s drsnou skutočnosťou v ňom vyvoláva sklamanie, pesimizmus

človek s ideálmi, za kt. bojuje - pomsta
zamýšľa sa nad zmyslom života Byť, či nebyť - to je otázka"
pomstí sa pomocou divadla - zahrajú smrť Hamletovho otca

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA - Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha
satira na rytierske romány
tragikomický rozpor skutočnosť - ideály (kritický obraz spoloč.)
hrdina je starnúci rytier, kt. paroduje rytierske cnosti, chce sa podobať rytierom z kníh, jeho túžby sú komické

DANTE ALIGIERI -Božská komédia
epická báseň s 3 časťami -Peklo, Očistec, Raj
Peklom ho sprev. Vergílius, stretáva sa so známymi ľuďmi, s kt. vedie dialóg
Rajom ho sprevádza milá Beatrice, opisuje alegorickú príťaž jednotlivca - sveta k Bohu

GIOVANI BOCCACCIO - Dekameron
100 poviedok, kt. rozpráva 10 ľudí 10 dní
vyjadruje úsilie človeka uchopiť osud do vl. rúk a sám si ho usporiadať
poviedky sú zábavné, ironické, nemravné

MARTIN RAKOVSKÝ - O spol. vrstvách v štáte
príčiny prevratov v štátoch

O svetskej vrchnosti
pôvod vrchnosti, humanistický ideál spravodlivého panovníka


BAROK
(2. polovica 16. stor.)
protireformačné boje, sociálny útlak, beznádej, bezmocnosť, zúfalstvo, pesimizmus, viera v nadpozemský život, kontrasty
emocionálnosť, patetickosť, pesimizmus, beznádej, zúfalstvo, viera v nadpozemský svet
JOHN MILTON
Stratený raj, Raj znovu nájdený
- biblické eposy

TORQUATO TASSO
Oslobodený Jeruzalem
- epos o prvej križiackej výprave

HUGOLÍN GAVLOVIČ
Valašská škola mravúv stodola
- životné múdrosti, skúsenosti pastierov (Valašská škola), mravné ponaučenia, rady do života (Mravúv stodola), odsudzuje vlastizradu („Velmi je hlúpý, kdo vlast svú tupí“), opilstvo („Hle, človek opilý - žádnému nemilý“), vojnu („Voják dvúm bohúm na obet se krmí“)
láska k chudobnému ľudu, antipatia voči boháčom


KLASICIZMUS (17.- 18. storočie)
kríza feudalizmu
vychádza z racionalizmu, viera v rozum, ľud. myslenie, túžba po poznaní
iba rozumom môže človek poznať svet „Myslím, teda som" (Descartes)
druhý návrat k antike, pravidlá ako písať, nezaujíma ich aký je človek, ale aký by mal byť
ideálom jasné a presné myslenie

J.B.P.MOLIERE - Lakomec
komický príbeh lakomca, kt. za peniaze vymení čokoľvek na svete, peniaze sú mu prednejšie ako rodina, šťastie rodiny
majetok je božstvom, pre kt. je meštiak tyranom sv. okolia

PIERRE CORNEILLE - Cid
konflikt drámy (tragédie) je založený na rozpore, konflikte cit - povinnosť = víťazí povinnosť
Cid zabije otca svojej milej, pre ukážku sv. otca
dielo bolo zakázané pre nedostatočné uplatnenie klasicistických pravidiel (napr. zmierlivé zakončenie)

ANTON BERNOLÁK - Slovár..., Gramatica Slavica
JOZEF IGNÁC BAJZA - René mládenca príhody a skúsenosti
JURAJ FÁNDLY - Dúverná zmluva medzi mňíchom a diáblom

KOLLÁR, ŠAFÁRIK, HOLLÝ


ROMANTIZMUS: (koniec 18. stor. - začiatok 19. stor.)
pocit samoty, pesimizmu - rozpor hrdina - spoločnosť = individualizmus
rozpor sen - skutočnosť, protiklady v harmónii
hl. postavy- ľudia z najnižších vrstiev (zbojník, žobrák, väzeň)
čl. nemôže uskutočniť sv. sny, prítomnosť je neriešiteľná - zobrazujú minulosť, víziu budúcnosti
hoci je to človek túžiaci po živote a láske, často v zápase o uskut. zahynie
G.G.BYRON - Childe Heroldova púť
obraz hrdinu, kt. pohŕda veľkomestskou spoločnosťou a sympatizuje s bojom národov za slobodu, odchádza z domu putovať po Európe, vidí ľudské utrpenie, pustošenie vojny, vyjadruje túžbu po slobode

VICTOR HUGO - Chrám Matky božej v Paríži
epický, dramatický, lyrický román
Quasimodo - mrzák, škaredý zvonár, milý, mal dobré srdce, zaľúbil sa do krásnej cigánky Esmeraldy harmónia konfliktov - krása - škaredosť

A. S. PUŠKIN - Eugen Onegin
mladý statkár, je unavený životom, zomiera mu strýko, po kt. dedí - odchádza na vidiek
poukázanie na bezcieľny život mladých ľudí "zbytoční ľudia", nepriazeň doby ničí najkrajší ľud. cit - lásku


REALIZMUS (pol. 19.stor.- zač. 20.stor.)
zobrazuje postavy zo vš. spoloč. vrstiev, všedný život na základe vl. skúseností, autori zostávajú v prítomnosti, vplyv prostredia
snažia sa zobraziť v konfliktoch
zákon moci peňazí je zdrojom konfliktov, ľudia sú produktom prírody

HONORÉ DE BALZAC - Otec Goriot
obraz chorobnej rodičovskej lásky a cynickej nevďačnosti detí voči rodičom, vykreslenie skutoč. sveta, vzťahov spol.- otec -dcéry - vzťah je určený peniazmi
Goriot - starček skromnej povahy, nezhovorčivý, obetavý, miluje svoje deti, kt. však idú i po peniazoch

F. M. DOSTOJEVSKIJ - Zločin a trest - psychologický román
hl. postava je študent, kt. je chudobný a preto prerušuje štúdium, utiahne sa do samoty, je zničený, chorý, potuluje sa
zabil starenu a jej sestru "Nezabil som čl., ale princíp"
nepriznáva sa, ale jeho milá ho k tomu donúti - ide do vyhnanstva, s milou sa nerozchádza, majú sa radi

CHARLES DICKENS - Kronika klubu Pickwickovcov


LITERÁRNA MODERNA (1890 - 1918)
rozvoj poézie, hl. postava je samotárska, je v konflikte so spol., jeho pocity sú zobrazené cez symboly /rozvoj modern. smerov/ - lyrický hrdina
pocit bezmocnosti, pesimizmus, mihilizmus /nedôvera/, individualizmus
CHARLES BAUDELAIRE - Kvety zla
zbierka, báseň Človek a more -porovnáva- nie cez symboly more a človek, morský živel a psychika, problémy človeka, majú spoločné: tajomnosť, nepoznateľnosť
majú radi smrť, vedú medzi sebou boj

J. A. RIMBAUD - Pobyt v pekle
túžba po nepoznanom, plod fantázie
báseň Opitý koráb - symbol - koráb, kt. je obrazom samotného básnika, snaží sa uniknúť od skutoč., hľadá slobodu, dochádza k záveru, že život nemožno zmeniť


MEDZIVOJNOVÁ LITERATÚRA (1918 - 1945)
vznik avantgardných smerov (dadaizmus, surrealizmus...)

Stratená generácia
strácajú ilúzie vo vojne, nežijú vo vlasti, aktívne sa zúčastňujú bojov, dezilúzia, sklamanie, užívajú život naplno, individualizmus

HEMINGWAY
Komu zvonia do hrobu, Starec a more
- postavy si uvedomujú nevyhnutnosť discipolíny a podriadenia sa vyššiemu cielu. Nevyhrávajú, ani nie sú porazení.


1b) W. Shakespeare: Hamlet
úvaha - subjektizovaný variant výkladového slohového postupu, kde autor zaujíma postoj k závažnejším spoločenským, fyziologickým problémom
prevažuje hodnotenie, presviedčanie, subjektívny postoj, voľná citácia, hybridizácia útvarov, všeobecná argumentácia, voľnejšia štylizácia, expresívne výrazové prostriedky, rečnícke otázky, prirovnania, kontrasty, gradácia, poetizmy.
jazykové prostriedky úvahy - reč. otázka - expresívne výrazy, prirovnanie - kontrasty, stupňovanie
úvaha v umeleckom diele - poézia - reflexívna lyrika
próza - vnútorný monológ
dráma - reč rozprávača, reč postavy
úvaha v odbornom (náučnom) štýle - literárna kritika
recenzia
esej
úvaha v publicistickom štýle - úvodník
komentár
1c) množné číslo sa pri abstraktných pod. menách nepoužíva
namiesto neho sa používa GENITÍV jednotného čísla
pr.- nominatív j.č - šťastie
nominatív m.č - šťastia
genitív j.č - veľa šťastia
(abstraktné podstatné mená: p. m, ktoré nepoznáme priamo zmyslami, ale odvodzujeme ich rozumom (stovky hrôz, more bied))

2. Literárna tvorba autorov, ktorí žili a tvorili na území dnešného okresu Považská Bystrica

JOZEF IGNÁC BAJZA
(Predmier)- predstaviteľ prózy osvietenstva

1. neúspešný pokus o spisovný jazyk
nebol natoľko vzdelaný, aby jeho gramatika obstála na verejnosti
začal písať podľa vlastných pravopisných pravidiel
zakladateľ novodobej slovenskej krásnej prózy

1. slovenský román - René mláďenca príhodi a skúsenosťi

satirický obraz spoločenských pomerov z konca 18. stor.
I. časť - podáva dobrodružstvá Reného z Benátok do Tripolisu
hľadá svoju sestru - dobrodružná časť
II. časť - so sprievodom sa vyberie spoznávať cudzie krajiny, aj Slovensko
podáva pravdivé stanovisko - zameriava sa na život na dedine - kritizuje poverčivosť, žobráctvo, alkoholizmus, bitky, žobr. mníchov, márnotratnosť šľachty
spoznáva despotizmus
Slovenské dvojnásobné epigramata - epigram na "slovenskú reč"
vyjadruje odpor proti Bernolákovej slovenčine

VLADIMÍR ROY
(evanjelický farár v Púchove) - predstaviteľ lit. moderny
vplyv symbolizmu, impresionizmu
bás. zbierky - Keď miznú hmly - báseň - Loď moja - spoveď lyrického subjektu, osobné pocity autora
vyjadruje sv. skľúčenosť, beznádej, bol nespokojný so svojim životom, so svojim postavením
revol. báseň - Carmaagnolet mocnému streštencovi -burcuje ľud do vzbury, v predvojnovom období vidí krach bohatých, kt. si to neuvedomujú, vyčíta im, že si užívajú na úkor chudoby, verí v lepšiu budúcnosť, v slobodu

Rosou a tŕním - motív neplnosti života, odsudzuje spoločnosť
život a smrť - dva póly, medzi kt. kolíše životný pocit básnika
vytvára víziu lepšej budúcnosti, verí, že príde zmena

DOMINIK TATARKA (1913 Plevník - 1989 BA)
študoval v NT, TN/ Prahe, Paríži
redaktor v Pravde, NO, scenárista, SS profesor
Charta 77

novela Panna zázračnica - prvky nadrealizmu, alegorické odsúdenie režimu SR, bohémske prostredie BA
hlavná postava Anabella - múza umelcov

Prútené kreslá - autobiografické črty
Bartolomej Slzička prišiel študovať do Paríža, sprevádza ho Daniela, nakoniec mu vyzná lásku, láska k žene

Farská republika (1948)- kritika pomerov SR
Démon súhlasu
Bartolomej Boleráz - rozum a názory verzus súhlas, pokrytectvo

PETER JILEMNICKÝ
(Kostolec) - socialistický realizmus
krátke prózy - vplyv expresionizmu, poetizmu
román - Víťazný pád - črty psychologického románu
dej na Kysuciach, Maťo Horoň sa vracia z vojny, zabije svoju milú, kt. mu bola neverná, zomiera mu otec, záplava mu berie dom, ale Maťo sa nevzdáva
zbierka noviel - Kompas v nás - 6 relatívne samostatných próz
O dvoch bratoch, z ktorých jeden druhého vôbec nepoznal - myšlienka ľudského šťastia a podmienky tohto šťastia:
oslobodenie od majetku, sloboda ľudských citov, soc. oslobodenie domova, porovnáva mentalitu, životný štýl
špina, zlá hygiena, zastaralý spôsob hospodár., alkoholizmus
Prípad Evy Burdovej, ktorej chceli zahatiť cestu k láske
Ukrajina, Evu chcú vydať za starého bohatého muža, kt. neznášala, uteká z domova, u strýka sa zaľúbi, čaká dieťa, ale potratí
i napriek tomu žijú spolu, majú sa radi, nemôžu mať deti
JOZEF GREGOR - TAJOVSKÝ
predstaviteľ kritického realizmu
téma - dedinský život, prehlbuje sa tu soc. kritika, vysťahovalectvo
starootcovský cyklus poviedok -Do konca

Omrvinky - sociálne problémy dedinského človeka
zbierka poviedok - Besednice - problémy života na dedine, alkohol, zaostalosť, konzervatívnosť, poverčivosť
poviedka MACO MLIEČ- slúži iba za stravu, oblečenie
zbierky - Spod kosy - Mamka Pôstková, Tŕpky, Zbohom

drámy - Ženský zákon - majetkové záujmy zasahujú do ľúbostných vzťahov Aničky a Miška, lásku narúšajú vonkajšie vplyvy (odchod Miška na vojnu, klebety)

Statky zmätky - statky - majetky spôsobujú zmätky
Hriech - Eve odchádza muž do USA a ona čaká so sluhom dieťa- hriech 2b)

HUGOLÍN GAVLOVIČ (Pruské)
didakticko-reflexívna veršovaná skladba /uvažuje tu o rozmanitých spol. a životných javoch/ - Valaská škola mravúv stodola

Cieľom bolo dať čitateľovi bohatstvo mravných ponaučení a praktických rád o najrozmanitejších veciach a životných otázkach na základe náboženských a najmä občianskych morálnych zásad.

Valaská škola - životná múdrosť, skúsenosť pastierov
Mravúv stodola - skladba dáva čit. mravné ponaučenia, prakt. rady do života
odsudzuje tu vlastizradu, opilstvo, vojnu

dielo je napísané bohemizovanou slovenčinou = opiera sa o ľud., hovor. jazyk
láska k chudobnému ľudu, antipatia k pánom

JÁN BALTAZÁR MAGIN (Dubnica)
predbernolákovské obdobie

Ostne ...alebo obrana - odpovedá na útoky Michala Bencsika z Trenčína, ktorý znevažujúco píše o Trenčanoch, Slovanoch, Slovákoch
vyzdvihuje Cyrilometodejskú tradíciu, občiansku slobody Trenčanov, hovorí o rovnoprávnosti Trenčanov, Slovákov, Slovanov

DANIEL KRMAN
prívrženec Františka Rákóczyho II.
písal cestopisnú prózu - Itinerarium (cestovný denník)- písaný po latinsky
prešiel POL, Prusko, Litvu, BLR, UA, Moldavu
dramatické rozprávanie
zaujímal sa o zemepisné, sociálne, politické, národnostné, národopisné, náboženské a kultúrne pomery
Básnická oslava slovenčiny ako matky ostatných slovanských jazykov
ŠTEFAN PILÁRIK
báseň s epickým dejom - Osud Pilárikovský - píše o svojom zajatí a vyslobodení z rúk Turkov

sústreďuje sa na verné epické zobrazenie skutočnosti, najmä svojich osobných zážitkov
rušné, dramaticky vyrozprávané príbehy
slovakizovaná čeština, osemslabičný veršŽIVOTOPIS - opisný slohový útvar
stručný prehľad o živote osoby, uvádzajú sa dôležité fakty (dátum a miesto narodenia, mená rodičov, bydlisko a iné, záujmy, záľuby, osobitné schopnosti)
nie je správna ani prílišná skromnosť, ani prehnané vychvaľovanie

ŽIADOSŤ
opisný slohový útvar, ktorý má rovnakú formu ako úr. list
vecnú kompozičnú a jazykovú stránku dopĺňa okrem informácie aj odôvodnenie - prečo sa žiada
píše sa v úradnej reči, stručne, jasne, výstižne

OSNOVA ŽIVOTOPISU
1. Dátum a miesto narodenia, ostatné miesta stáleho pobytu 2. Meno a povolanie otca, matky, súrodencov 3 Priebeh vzdelania (roky) 4. Schopnosti, záujmy, záľuby (jazykové, umelecké) 5. Zdravotný stav 6. Cieľ, ktorý chcem dosiahnuť, 7. Dátum, miesto a vlastnoručný podpis


3. Staroslovienska literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre

Veľkomoravskú ríšu založil knieža Mojmír I. (830 - 846) a zveľadil knieža Rastislav (846 - 870). Veľkomoravské kniežatá museli bojovať proti vplyvu Východofranskej ríše, ktorý upevňovali šírením kresťanstva franskí kňazi. Preto Rastislav požiadal r. 862 byzantského cisára Michala III. (838 - 867) o vyslanie vierozvestov Konštantína (827 - 869) a Metoda (813 - 885). Konštantín a Metod po príchode r. 863 hlásali u nás kresťanstvo slovanským nárečím z okolia Solúna. Franskí kňazi obžalovali vierozvestov na pápežskom dvore. Konštantín a Metod museli prísť obrániť svoje učenie do Ríma. Pápež Hadrián II.(867 - 887) potvrdil slovanskú bohoslužbu a vymenoval Metoda za arcibiskupa.

Konštantín vstúpil v Ríme do kláštora, prijal meno Cyril a čoskoro zomrel. Za Rastislavovho nástupcu Svätopluka (871 - 894) Metod dosiahol v Ríme u pápeža Jána VIII. (872 - 882) nové schválenie slovanskej bohoslužby (880) ale po Metodovej smrti slovanská bohoslužba zanikla a jeho žiaci museli opustiť krajinu.

Významným kultúrnym činom Konštantína a Metoda bolo zostavenie prvého slovanského písma - HLAHOLIKY, založenie 1. slovanského liter. jazyka - Staroslovien-činy, a vytvorenie 1. slovanskej prekladovej a pôvodnej literatúry. (Cyrilika vznikla až na zač. 10. st. na bulharskom území. Starosloviensky jazyk bol macedónskym nárečím z okolia Solúna.)
písmo: HLAHOLIKA (vychádzala z malej gréckej abecedy)

jazyk: STAROSLOVIENSKY

Stredoveká literatúra vyrastala na základe feudálneho spoločenského poriadku a kresťanského náboženstva. Spočíva vo viere v božský, nadpozemský svet. Ľudský, pozemský svet je podľa nej iba jeho odrazom a symbolom.

V cirkevnom prostredí vznikala feudálna náboženská literatúra. Hl. hrdina: svätec. Literárne žánre: piesne, kázne, legendy, exemplá a dráma.

Vo feudálnej svetskej literatúre bola ústredným hrdinom zidealizovaná postava bojovníka, šľachtica a rytiera. Hrdina sa vyznačoval statočnosťou, oddanosťou feudálnemu pánovi.

Začiatky slovenskej literatúry siahajú do stredoveku. Slovenská stred. lit. sa delí na dve vývinové obdobia.

1. Literatúra písaná po starosloviensky (863-1000)
2. Literatúra písaná po latinsky (1000-1500) a po česky or slovakizovanou češtinou (od druhej polovice 14. stor.)

a) PREKLADOVÁ LITERATÚRA
bola určená na náboženské potreby, Konštantín a Metod preložili sv. Písmo, kázne, modlitby. Pôvodné preklady sa nezachovali, zachovali sa len odpisy ich žiakov z 10. a 11. storočia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk