Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Špania Dolina

Špania Dolina

Historická banícka obec

Špania Dolina - história :

Špania Dolina, leží 11 km severne od Banskej Bystrice, na rozhraní Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, v nadmorskej výške 728 m. Pre svoje náleziská medenej rudy obsahujúcej aj striebro, bola kedysi preslávená po celej Európe. Prvé bane v lokalite boli otvorené v roku 1006. Tento údaj sa nedá historicky overiť, je však nepochybné, že ruda sa tu dobývala dávno predtým.

Archeologické nálezy potvrdzujú dobývanie rudy už v eneolite. Banícke tradície sú dominantnými tradíciami Španej Doliny. Ovplyvnili všetky tradičné zvyky, slávnosti, zábavy, sviatočné i všedné dni osobitými obradmi. K dávnym historickým remeselníckym tradíciám patrila už zaniknutá výroba cínového, medeného a smaltovaného riadu, známeho od 16. storočia. Ojedinelé kusy sa dnes nachádzajú v európskych múzeách. V okolitých krajinách je oddávna známa dodnes živá umelecko-remeselná tradícia - paličkovanie čipiek.
Čipky s veľkou dávkou tvorivej fantázie sú charakteristické geometrickými vzormi a vpletanou niťou. Robia sa bez predkreslenia, spamäti tak, že sa vypichujú do uhlopriečnej siete. Už roku 1883 bola v obci zriadená čipkárska škola a v súčasnosti sa v letných mesiacoch koná Škola paličkovania v rámci podujatia Týždeň špaňodolinskej čipky. Však čipkami žije obec každý deň, pretože ženy s obľubou vyťahujú stoličky z domčekov a "kneplujú" na priedomí alebo priamo na námestí.

Španiu Dolinu navštevuje veľmi veľa turistov. Chodníky banského náučného chodníka privedú turistov k miestam zašlej slávy baníckej histórie – šachtám a štolňam ukrytým v okolitých lesoch.

Špania Dolina, stará horská banícka obec, v ktorej od 13. storočia ťažili meď. Banícku tradíciu pripomínajú štôlne, obrovská hálňa nad obcou, klopačka zo 16.storočia, ale aj banícke drevené domy zo 17. a 18. storočia terasovito rozložené na svahoch strmých kopcov. Nad obcou stojí pôvodne gotický, teraz neskororenesančný, opevnený kostol, ku ktorému z námestia vedú kryté schody. K vzácnym pamiatkam patrí aj starý vodovod.

Špania Dolina je svojou polohou prirodzene predurčená byť turistickým centrom. Nachádza sa v pohorí Starohorské vrchy. Pohorie je časťou subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a patria do Tatransko – Fatranskej oblasti. Tvorí samostatný geomorfologický celok podľa regionálneho geomorfologického členenia Slovenska.

V obci sa nachádza pôvodne renesančná banícka klopačka zo 16. storočia, neskororenesančná budova fary z prvej polovice 17. storočia, gotická kaplnka z konca 15. storočia a rímskokatolícky kostol, ktorý vznikol prestavbou staršieho, prevdepodobne románskeho kostola v roku 1593. V blízkosti obce sa nachádza technická pamiatka Špaňodolinský vodovod.

Špania Dolina je jedna z veľmi vyhľadávaných historicko-turistických miest na Slovensku. Je v nej pamiatka na prvé ťaženie medi.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk