Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Radošínské naivné divadlo (3 jazykmi)

Obsah

I. Úvod

II. Metodika práce

III. Vlastná práca

IV. Záver

V. Zhrnutie

VI. Zoznam literatúry

VII. Prílohy


I. Úvod

Svoje rozhodnutie spracovať vybranú tému odôvodňujem nasledovne:
Môj osobný záujem o túto problematiku vzrástol po zistení, že Radošinské naivné divadlo existuje v našich podmienkach a úspešne pôsobí na slovenskej divadelnej scéne už vyše tridsať rokov a za ten čas záujem divákov o ich predstavenia neustal; práve naopak – vzrástol. Je dokonca dosť ťažké zohnať lístky na ich predstavenia. Zaujal ma tiež grafický znak RND – muchotrávka s fúzami, „čo otravuje hlupákov a rozosmieva divákov.“ (1)
Vyše tridsať rokov existencie divadla predstavuje bohatú históriu, preto by som v práci poskytol prierez jeho činnosťou od jeho vzniku po súčasnosť.
Zakladateľom a vedúcou osobnosťou súboru je Stanislav Štepka. Jeho pôvod, životné skúsenosti, ktoré čerpal v spoločnosti otca Michala, tety Kolníkovej a ostatných Radošinčanov, a zmysel pre humor, poznačili celú tvorbu a fungovanie divadla. Vo svojej práci sa preto budem venovať i osobe Stanislava Štepku, jeho umeleckému rastu a svojskému humoru.
V ďalšej časti práce by som sa chcel zmieniť o tom, ako divadelné hry RND humorno-tragickým spôsobom odrážali a odrážajú konkrétne spoločenské javy slovenskej spoločnosti, a ako tak vplývali na súčasníkov, pretože divadlo bolo často označované za divadlo s politickými narážkami, v ktorom sa zbytočne provokuje a za ktoré sa hanbila celá dedina, lebo si robilo posmech z funkcionárov a bolo protisocialistické. (2)
Podstata úspechu hier RND spočíva v tom, že vedia majstrovsky opísať všetky každodenné „maličkosti“, ktoré my, ostatní, vidíme, vnímame a cítime.
Mienka divákov je teda nezanedbateľná a spolu s kritikami vytvára celistvejšie hodnotenie RND. Uskutočnil by som anketu medzi divákmi a v práci by som zovšeobecnil mienku divákov a sprostredkoval názory kritikov a recenzie na divadelné hry RND. Uviedol by som aj zoznam uznaní a ocenení činnosti RND.

Stanislav Štepka – „slovenský Lope de Vega“ , ako sa o ňom vyjadril Boris Filan, je veľmi plodný a úspešný autor, preto pre konkrétnejšiu predstavu o rozsahu jeho tvorby, v závere práce uvediem zoznam jeho najúspešnejších hier od vzniku RND po súčasnosť.
Súčasťou mojej práce bude obrazová príloha so zábermi z hier a života RND.

Cieľ, ktorý by som sa snažil prácou dosiahnuť je
priblížiť RND a humor S. Štepku mojim rovesníkom, aby prostredníctvom divadelných hier lepšie pochopili javy, o ktorých RND a S. Štepka vo svojich dielach vypovedali a ukázať, ako reagovali na život a dianie v slovenskej spoločnosti od 60. rokov do revolučného roku 1989, ale i v súčasnosti. (1) RND ( 1963 – 1993) Revue, Členovia RND, Istropolis, 1993, str. 11
(2) tamtiež
II. Metodika prácePri tejto práci budem vychádzať z doteraz publikovanej literatúry o RND a Stanislavovi Štepkovi, Revues RND a programových bulletinov RND.
Počas študovania literatúry si budem robiť poznámky a výpisky citátov s presnými odkazmi na bibliografiu.
Okrem teoretických podkladov, t.j. spomínanej literatúry, ktorá je dostupná v knižniciach a Revues RND, ktoré sa dajú zakúpiť v priestoroch divadelnej scény RND na Škultétyho ulici v Bratislave, budem vychádzať i z recenzií divadelných kritikov, ohlasov divákov, ale aj z vlastných poznatkov a dojmov nadobudnutých po absolvovaní niektorých z množstva divadelných predstavení RND.
Niektoré údaje možno doplniť obrazovým materiálom. Fotografie členov RND, zábery z niekoľkých divadelných hier a bulletiny z inscenácií zaradím
do osobitnej prílohy.


III. Vlastná práca
1. História Radošinského naivného divadla

1.1. Radošinské obdobie (do roku 1970)
1.2. Bratislavské obdobie (1970 – 1989)
1.3. Tvorba po roku 1989

2. Stanislav Štepka a jeho humor

2.1. Okolnosti a osobnosti ovplyvňujúce formovanie osobnosti autora
2.2. Svojský, slovenský „dedinský“ humor Stanislava Štepku

3. Odraz javov spoločnosti v divadelných hrách RND
3.1. Jááánošííík
3.2. Človečina
3.3. Ženské oddelenie
3.4. Vygumuj a napíš
3.5. Ako som vstúpil do seba
3.6. Včela v zime
3.7. Súpis dravcov


4. Podstata úspechu a hodnotenie divadelných hier RND

4.1. Názory divákov
4.2. Recenzie a kritiky
4.3. Uznania a ocenenia činnosti RNDIV. ZáverSnažil by som sa čo najstručnejšie zhrnúť obsah celej práce a výsledky mojej ankety o obľúbenosti RND u divákov a predpokladám, že prínosom práce bude sprostredkovanie tvorby RND a humoru Stanislava Štepku mladej generácii, aby lepšie pochopila význam a miesto tohto súboru v slovenskej literárnej tvorbe, ako aj v dejinách slovenského divadla 20. storočia.


V.

ZhrnutieRadošinské naivné divadlo bolo založené v roku 1963 v obci Radošiná, 11 kilometrov od Piešťan, miestnym študentom vysokej školy – Stanislavom Štepkom. Odvtedy až po súčasnosť, divadelné predstavenia RND boli vždy vypredané a mali pozitívny ohlas u divákov, ako aj u kritiky.

Hoci divadlo začalo pracovať v Radošine, z politických dôvodov boli autor i divadlo donútení presťahovať sa v roku 1970 do Bratislavy. Tu však divadlo naďalej úspešne rozvíjalo svoju činnosť, i napriek tomu, že v predrevolučnom období malo často problémy s funkcionármi komunistickej strany kvôli myšlienkam, ktoré divadelné hry nastoľovali. Po roku 1989 divadlo pokračuje vo svojom štýle, pretože nové spoločensko-politické pomery priniesli nové problémy, ktoré jeho divadelné hry humorným spôsobom zobrazujú.

Vedúca osobnosť súboru a autor všetkých hier, Stanislav Štepka nachádzal inšpiráciu pre svoju tvorbu v miestnom ľudovom humore a osobitom dedinskom pohľade na svet. Okrem toho ho ovplyvnili i iné osobnosti kultúrneho života -Suchý, Šlitr z divadla Semafor v Prahe, Lasica, Satinský, Markovič, Melkovič, režiséri i profesionálni herci, s ktorými spolupracoval.

Na prvý pohľad jednoduché naivné príbehy, pod zásterkou bezstarostného smiechu a ľudového humoru, často skrývajú vážne morálne a spoločenské témy. Osobité radošinské nárečie ešte zvýrazňuje svojský - „dedinský“ pohľad na svet.

Hlavnými témami autora sú narúšanie mýtov, falošných ilúzií, ľudská hlúposť, ale aj pacifizmus a neustály záujem o humánnosť.

Štepkov humor pomáha ľuďom vidieť a pomenovať našu dobu, jej problémy a
cez smiech pochopiť, že je to o nás všetkých – a v tom je podstata úspechu RND.
Potvrdzujú to nielen názory divákov, ale aj recenzie kritikov.

Stanislav Štepka napísal doteraz celkovo tridsaťpäť úspešných hier. V. ZusammenfassungRadošiner Naives Theater wurde im Jahre 1963 in der Gemeinde Radošiná, 11 Kilometer von der Stadt Piešťany entfernt, durch den Hochschulstudenten Stanislav Štepka gegründet. Seit dieser Zeit bis zur Gegenwart waren die Vorstellungen des RND immer ausverkauft und hatten eine positive Resonanz bei den Zuschauern, aber auch bei der Kritik.

Obwohl das Theater in Radošina zu arbeiten begann, mussten der Autor sowie das Theater aus politischen Gründen im Jahre 1970 nach Bratislava umziehen. Hier hat das Theater seine Tätigkeit erfolgreich entwickelt, obwohl es in der Vorrevolutionszeit oft Schwierigkeiten mit den Funktionären der Kommunistischen Partei - wegen der Ideen, die die Theatervorstellungen vorgelegt hatten – gab.

Nach dem Jahre 1989 setzt das Theater seine Tätigkeit in ihm eigenen Stil fort, weil die neuen gesellschaftlich-politische Verhältnisse neue Probleme brachten, die von den Theatervorstellungen humorvoll abgebildet werden. Die führende Persönlichkeit des Ensembles und Autor aller Stücke S. Štepka fand die Inspiration für seine Werke im örtlichen Volkshumor und in der besonderen ländlichen Weltanschauung. Er wurde auch von anderen Persönlichkeiten des Kulturlebens beeinflusst – Suchý, Šlitr vom Theater Semafor in Prag, Lasica, Satinský, Markovič, Melkovič, Regisseuren, sowie professionellen Schauspielern, mit denen er zusammenarbeitete. Die Geschichten – auf ersten Blick einfach und naiv – enthalten unter dem Schleier sorglosen Lachens und des volkstümlichen Humors oft ernste gesellschaftliche und moralistische Themen. Radošiner Dialekt betont noch den besonderen „dörflichen“ Blick auf die Welt. Zu den Hauptthemen des Autors gehören das Zerstören der Mythen, der falschen Illusionen, die Dummheit der Menschen, aber auch Pazifismus und unbeständiges Interesse für die Humanität.

Štepkas Humor hilft den Menschen unsere Zeit und ihre Probleme sehen und benennen, und durch das Lachen begreifen, dass dies und alle betrifft – und darin liegt der Grund des Erfolgs von RND. Dies beweisen nicht nur die Ansichten der Zuschauer, sondern auch die Beurteilungen der Kritiker.

Stanislav Štepka schrieb bisher fünfunddreiβig erfolgreicher Theaterstücke. V. RésuméThe Radošina Naive Theatre Company was established in 1963, in the village Radošiná, 11 kilometres away from Piešťany, by the local university student – Stanislav Štepka. Since then till today, all the performances of the RNTC have always been sold out and have had positive responses from both – the public and the critics.

Although the theatre started to work in Radošiná, political reasons forced the author and the theatre to move to Bratislava in 1970. There, the theatre continued working successfully in spite the facts that in the pre-revolution era, it often had problems with the Communist Party leaders because of the ideas brought up in its plays. After 1989, the theatre continued to perform in its own style because the new socio-political situation brought new problems which are worth presenting in a humoristic way.

The leading personality of the theatrical company and the author of all the plays – Stanislav Štepka found the inspiration for his production in local folk humour and in their special way of looking at the world.

Besides, he was influenced by other personalities of our cultural life - Suchý, Šlitr of the Semafor Theatre from Prague; Lasica- Satinský, Markovič, Melkovič; directors and professional actors with whom he collaborated.

At first sight, simple, naive stories undre the cover of carefree humour, laughter and folksiness often hide serious ethical and social themes. The special local dialect of Radošiná even emphasises the special “village“ look at the world.

Author´s major themes are – breaking myths, false-hearted illusions, people´s stupidity; pacifism and permanent interest in humanity, as well.

The humour of Stanislav Štepka helps people see and name the contemporary times, their problems and understand throuhg laugh: that is about all of us – and that is the essence of the RNTC´s success. It can be confirmed by the positive response of the audience and the critics alike.

Stanislav Štepka has written 35 successful plays. VI. Zoznam literatúry


ŠTEPKA, S. – PORUBJAKOVÁ, D. : Radošinské naivné divadlo (alebo Správa
o dedinských poštároch 1963-1983).
Osvetový ústav, Bratislava 1985

ŠTEPKA, S. : Radošinské naivné divadlo. Tatran, Bratislava 1983

ŠTEPKA, S. : Radošinské naivné divadlo 2. Tatran, Bratislava 1989

ČLENOVIA RND : RND (1963 – 1993) Revue. Istropolis, Bratislava 1993

ČLENOVIA RND : Radošinské naivné divadlo (Revue 8), Divadelná ročenka
o 37. sezóne. Agentúra RND, Bratislava 2000

Časopis Pyramída, marec 1984, č. 153 (pus – raj), Bratislava, 1984, str.4892

ŠTEPKA, S. : Tri sny (a doslov do snov). Slovenský spisovateľ, Bratislava 1993

VICEĽOVÁ, E.: Stanislav Štepka a Radošinské naivné divadlo,Výberová
bibliografia. Topoľčany 1994

MISTRÍK, M.: Slovenské divadlo v 20. storočí. VEDA, Bratislava 1999

ŠTEPKA, S.: .. a já, Katarína Kolníková. Ikar, Bratislava 2001

www.rnd.sk

VII. Prílohy


1.

Zoznam divadelných hier

Zver sa píše s veľkým Z (1963)
Pitva (1966)
Z duba padol, oddýchol si (1968)
Pŕŕŕ (1969)
Jááánošííík (1970)
Človečina (1971)
Alžbeta Hrozná alebo krw story (1975)
Hrob lásky (1977)
Rozprávka o tom, ako žijeme dodnes, ak sme nepomreli (1978)
Slovenské tango (1979)
Kúpeľná sezóna (1980)
Svadba (1982)
Čierna ovca (1983)
Nevesta predaná Kubovi (1984)
Pavilón B (1984)
O čo ide (1985)
Nebo, peklo, raj (1986)
Ženské oddelenie (1987)
Loď Svet (1988)
Vygumuj a napíš (1989)
Pokoj domu tomuto (1990)
Kam na to chodíme (1991)
Lás-ka-nie (1992)
Delostrelci na Mesiaci (1992)
Hostinec Grand (1993)
Dohoda možná (1994)
Malá srdcová príhoda (1994)
Štedrý divadelný večer (1994)
Materské znamienko (1995)
Kino Pokrok (1995)
Tata (1996)
Konečná stanica (1997)
Ako som vstúpil do seba (1998)
Včela v zime (1999)
Súpis dravcov (2000)2. Ukážky z divadelných hier RNDŽenské oddelenieHosť do domu

Kam na to chodíme
Dohoda možná

Včela v zime


Súpis dravcovAko som vstúpil do seba
Stanislav Štepka – dramatik,
umelecký šéf RND, textár,
herec, spevák.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk