Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slávni hudobní skladatelia

Johan Sebastian Bach (1685-1750, Nemec, 18.stor., baroko)
Rodisko- Eisenach. Pochádza z hudobníckeho rodu. Ako 10-ročný osirel. Ujal sa ho jeho 28 ročný brat. Stal sa popredným organistom, huslistom a čembalistom, stal sa znalcom hudobnej literatúry a stavby organov. Komponoval inštrumentálne a volkálne skladby. Bol geniálny skladateľ a orgánový virtuóz, hral bez nôt dlhé a krásne improvizácie. Jeho dielam a hre sa málokto vyrovná.
Pôsobil vo weimarskej dvornej kapele. Vo Weimare skomponoval slávnu Passacagliu c mol pre organ a 45 orgánových chorálov - Knižočka pre organ. Po 9 rokoch opstil Weimar a stal sa dvorným kapelníkom v Köthene. Pre túto kapelu vytvoril veľa krásnych skladieb - napr. dva koncerty pre husle a orchester a mol, E dur ; Koncert pre dvojo huslí d mol; šesť concerti grossi Brandeburské koncerty a Temperovaný klavír. Tu vznikla slávna Toccata d mol pre organ a Chaconne d mol z husľovej partity, ktorá udivuje tým, ako sa z jednoduchej melódie rozvíjajú jej najrozličnejšie spracovania v krásnom mnohohlase na sólových husliach. Takýto mnohohlas pre sólové husle nedokázal dodnes nikto skomponovať.
Bol dvakrát ženatý a mal 20 detí. Mnohí jeho synovia boli hudobný skladatelia. Všetci vyrástli pod otcovim velením, ale svojimi ideálmi sa prihlásili k klasicizmu.
Posledným pôsobiskom J.S. Bacha sa stalo Lipsko, kde bol učiteľom hudby a organistom v kostole sv. Tomáša. Tu vytvoril mnoho cenných skladieb - napr. pre klavír Taliansky koncert F dur; Goldbergove variácie; Chromatickú fantáziu a fúgu d mol; Vianočné oratórium, omša h mol, Jánove a Matúšove pašie a veľa kantát.
Bol veriaci, vzdelaný a veriaci skladateľ. Posledné roky strpčila Bachovi očná choroba. Nakoniec oslepol. Zomrel v Lipsku. Po jeho smrti sa jeho skladby prestali hrať. O ich opätovné hranie sa zaslúžil Felix Mendelssohn - Bartholdy.

Milij Alexejevič Balakirev (1837-1910,rus,19.stor., rus.nár.hud., romantizmus, Mocná hŕstka)
Rodisko- Nižný Novgorod.18 ročný učiteľ hudby v Petrohrade a klavirista. Jeho výkon i skladba - Koncertné allegro pre klavír a orchester, mali veľký úspech a otvorili mu dvere do petrohradskej spoločnosti.
Balakirev sa stretol aj s Glinkom. Zaslúžil sa o vytvorenie skupiny Mocná hŕstka, ktorá sa podujala komponovať ruskú národnú hudbu. Komponovali tu Musorskij, Cui, Rimskij-Korsakov a Borodin. Balakirev skomponoval Predohru na tri ruské témy a predohru ku divadelnej hre Kráľ Lear. Podnikol tri cesty na Kaukaz, aby študoval orientálne umenie.

Roku 1862 založil v petrohrade Bezplatnú ruskú hudobnú školu a dirigoval jej koncerty. Stal sa dirigentom ruskej hudobnej spoločnosti. Skomponoval druhú predohru na ruské témy, ktorú nazval Tisíc rokov. Neskôr ju prepracoval na symfonickú báseň Rus.
Balakirev uviedol v Prahe dve Glinkove opery. V Čechách skomponoval Predohru na české témy, ktorú prepracoval na symfonickú báseň V Čechách. Vytvoril veľké množstvo diel napr. 1. symfóniu C dur, 2. symfóniu d mol, Druhý klavírny koncert Es dur, kantátu k 100. výročiu narodenia Glinku. Zomrel v Petrohrade 73 - ročný.

Béla Bartók (1881-1945, maďar, 20.stor.,spojil hudbu V a Z,spojil hudbu histórie a súčasnosti, neofolklorista, neoklasik, impresionista, expresionista)
Rodisko- Nagyszentmiklós. Komponovať začal ako osem ročný a prvý raz koncertoval ako deväť ročný. Od 15 rokov žil v Bratislave, chodil do gymnázia a venoval sa hudbe. Potom študoval na akadémii v Budapešti. Prvé skladby písal podľa vzoru romantických skladateľov. Boli to Rapsódia pre orchester a symfonická báseň Kossuth. Študoval ľudovú hudbu. Napísal vedecké štúdie o ľudových hudbách. Opustil dur-molový sýstém a tvoril v modálnych tóninách a v bohatej chromatike.
Skomponoval Dva portréty pre orchester, 1.sláčikové kvarteto a Allegro barbaro pre klavír. Táto skladba mala úspech. Roku 1907 sa stal Bartók profesorom klavírnej hry na Hudobnej akadémii v Budapešti. Podnikol cestu okolo Európy. Zaujala ho impresionistická farebnosť Debussyho. Napísal jednodejovú operu Hrad kniežaťa Modrofúza. Opera vyjadruje vžitie sa do postavy človeka, ktorý je v hlbokej kríze. V roku 1923 zožal úspech na premiére Tanečnej suity pre orchester. Vytvoril pantomímu Zázračný mandarín, Klavírny koncert, 3. sláčikové kvarteto. Jeho hudba sa vyvýjala desaťročia. Veľmi cenný je jeho vedecký výskum.
Po roku 1934 sa Béla Bartók stal pracovníkom Maďarskej akadémie vied,kde sa zaujímal o štúdium ľudových hudieb. Béla Bartók emigroval do USA, pretože už hrozila II. svetová vojna.Od roku 1940 žil v biede, samote a smútku. Jeho ďalšie diela sú napr. Cantata profana, Divertimero pre sláčikový orchester, tri klavírne koncerty, dva husľové koncerty, Koncert pre orchester, Sonáta pre dva klavíry a bicie, Kontrasty pre husle, Štrnásť bagatel, Mikrokozmos pre klavír a ďalšie.
Svojho úspechu sa už nedožil. Jeho posledné dielo je sonáta pre husle. Zomrel v New Yorku ako 64- ročný.

Ludwig van Beethoven (1770-1827, nemec, prelom 19. a 18. stor., vrcholný klasik)
Rodisko- Bonn. Strarý otec- kapelník, otec- spevák a huslista. Otec chcel mať z neho druhého Mozarta.

Ako osemročný koncertoval v Kolíne, neskôr v Rotterdame, ako trinásť-ročný skonponoval tri sonáty. Od jedenástich rokov člen arcibiskupského orchestra. Prevzal starosť o rodinu, lebo jeho otec podľahol alkoholu. Po matkinej smrti vychoval a zabezpečil dvoch mladších bratov. Beethoven išiel študovať do Viedne na odporúčanie Haydna. Jeho diela mali úspech, ale už ako 25- ročný pociťoval budúcu stratu sluchu. Dokázal sa postaviť voči tejto chorobe, čoho je dôkazom jeho 5. symfónia c mol Osudová. V Európe bol Beethoven uznávaný skladateľ rovnocenný s Haydnom a Mozartom. Úplne ohluchol, keď mal 49 rokov. Neprestal komponovať a jeho diela boli ešte lepšie a prepracovanejšie.
Z jehodiela vyniká hlavne 9 symfónií,najmä 3. symfónia Es dur Eroica, 5. c mol Osudová, 6. F dur Pastorálna, 9. symfónia d mol¨so záverečným zborom na Schillerovu Ódu na radosť. Päť koncertov pre klavír, Koncert pre husle a orchester D dur. Z 10 sonát pre husle a klavír sú známe Sonáta F dur Jarná a sonáta A dur Kreutzerova. Z 32 sonát pre klavvír patria k najoblúbenejším c mol Patetická, cis mol Mesačného svitu, f mol Appassionata a B dur Veľká sonáta pre kladivkový klavír.16 sláčikových kvartét- napr. Veľká fúga B dur pre sláčikové kvarteto. Predohry k hrám- Egmont, Coriolan a k baletu Prometeus. Jediná opera Fidélio.
Zomrel vo Viedni ako 57- ročný. Predznamenal cestu romantizmu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk