Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Štýl v hudbe

ŠTÝL najvšeobecnejšie je pojem štýl definovaný ako „charakteristická vonkajšia jednota akéhokoľvek javu ľudského života a skutočnosti, typická forma jeho vonkajšieho vyjadrenia“. Štýl sa môže dávať do súvislosti len s človekom a s výsledkami jeho činnosti. UMELECKÝ ŠTÝL je objektívny prejav jednoty, spájajúci určité množstvo umeleckých diel. Je v úzkom vzťahu s umeleckým tvorivým myslením. Na jednej strane je podmienený myslením, na druhej strane sám štýl hrá pri formovaní tvorivého myslenia aktívnu úlohu. V hudbe sú navzájom úzko späté výrazové prostriedky, ktoré v istom kontexte vystupujú ako štýlové príznaky.
HUDOBNÝ ŠTÝL je výraz osobitostí hudobného myslenia ako špecifickej umeleckotvorivej formy myslenia.
Hudobné myslenie je myslenie v hudobnoobrazových predstavách, ktoré si človek osvojuje prostredníctvom hudobno-intonačnej sluchovej skúsenosti. Rozličné javy, ktoré umelec vníma, a reálie ktoré sú zdrojom jeho tvorby, sa predstavujú do svojráznej hudobno-intonačnej podoby. Hudobné myslenie je zvláštnym druhom myslenia ako psychologickej funkcie. Mimoriadne veľký význam má najmä pamäť, hlavne hudobná. Pojem hudobné myslenie je nevyhnutným základom troch hlavných oblastí, ktoré tvoria podstatu hudobnej kultúry: tvorby, interpretácie a vnímania hudby.
ŠTÝL je najdôležitejším východiskovým momentom v súbore objektívnych hudobných faktorov. V tvorbe samostatne mysliaceho skladateľa má štýl výrazne originálny charakter. Takýto individuálny štýl sa potom stáva východiskom pre ďalší vývin hudobného myslenia. Postupy určitého štýlu sa používajú aj v dielach vytvorených na základe rozličných metód.
ŽÁNER je jeden z podstatných komponentov štýlu. Obe kategórie sú navzájom úzko späté. Žáner je podriadený štýlu.
ŠTÝL v umení a najmä v hudbe je výrazom jednoty vlastnej istému množstvu umeleckých javov: od diel jedného autora alebo viacerých autorov až po súhrn diel celého historického obdobia. Hudobný štýl, vznikajúci na základe hudobného myslenia, sa interpretuje ako celistvý hierarchický systém. Hudba mimo štýlu nejestvuje.
Z psychologického hľadiska každý štýl ako istá jednota vzniká na základe skúseností z vnímania istého počtu hudobných textov.
Štýl ako systém invariantných hudobnologických noriem je nevyhnutným predpokladom logicky uvedomeného, umeleckého a emocionálneho vnímania hudby. Pojem štýl je teda mnohovrstvový. Člení sa na rad štýlových rovín. Tieto sa medzi sebou líšia po 1. množstvom hudobných javov, textov diel, po 2.

svojou podmienenosťou rozličnými faktormi: časom, estetickým smerom, individuálnej tvorbe jednotlivého skladateľa.

Zdroje:
Oskar Elschek: Hudobné formy -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk