Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nábožensky orientované voľnočasové aktivity detí a mládeže

Zistilo sa, že je priam nezmerné množstvo detí a mladých, ktorým by bolo treba venovať pozornosť: veľa postihnutých, chorých, neurotizovaných, vyrastajúcich v zlých rodinných pomeroch a hŕba bežných "normálnych mladých", o ktorých nikto nezakopne, pretože na pohľad nič nepotrebujú. Taktiež sem patria mladí záškoláci, ťažko zvládnuteľné deti, ktorých počet v poslednej dobe narastá. Vyriešením tohto problému sa začali zaoberať rôzne občianske združenia a mládežnícke spolky. To že rodičia nemajú čas na deti pramení i v súčastnej ekonomickej situácii, kedy je práca veľmi dôležitá a pri tom sa zabúda na to, čo asi naše deti robia, keď sme v práci. Badať tu i narušenie výťahov a blízkych kontaktov medzi nimi. A ovplyvniť množstvo a využitie voľného času dospelých, aby sa mohli venovať svojim deťom je pre nás otázne. Čo je preto prioritou pre občianske združenia a spolky?
Vytvoriť priestor pre tieto deti a mládež, postarať sa o ich duševný rozvoj, poskytnúť im možnosť prejaviť sa a pripraviť pre nich aktivity, aby svoj voľný čas naplnili plnohodnotne.

Od roku 1948 boli akékoľvek prejavy náboženského života stíhané. Až po revolúcii sa mohli naplno rozvíjať svoju činnosť. Takýchto spolkov je v súčasnosti dostatok a sú orientované rôznymi smermi. Najväčšie zastúpenie majú nábožensky orientované skupiny, spoločenstvá a združenia. Združenie DOMKA
Združenie DOMKA je dobrovoľníckou mládežníckou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Je členom Rady mládeže Slovenska (RmS). Má 33 samostatných stredísk. V nich je združených viac ako 4500 detí a mladých ľudí. DOMKA patrí medzi najväčšie slovenské mládežnícke organizácie - ak nie počtom členov, tak určite počtom a kvalitou aktivít. Združuje totiž ľudí, ktorí sú ochotní a schopní dávať, deťom a mladým ľuďom a najmä tým, o ktorých okolie javí záujem. Disponuje obrovským dobrovoľníckym potenciálom. Jej úlohou a poslaním je starať sa o tento potenciál.
Na pomoc sa rozhodli vybrať a investovať do ľudí, ktorí sú ochotní robiť práve pre mladých. Poskytujú im možnosti pre ich osobnostný rozvoj, potreby pre ich aktivity. Vzdelávajú ich, trénujú, motivujú. Ovocie je zrejmé: stovky dobrovoľníkov sú v pravidelnom kontakte s okolo ôsmymi tisíckami mladých ľudí. Podieľajú sa na formovaní aktívnej, zodpovednej a kvalitnej mladej generácie. Pri ich práci úzko spolupracujú s Ministerstvo školstva SR, Ministerstvom kultúry SR, Maticou Slovenska, NAFYM, s rôznymi nadáciami a firmami a samozrejme aj s tretím sektorom.

Patriotom pri ich práci sú Saleziáni don Bosca. Je to katolícka rehoľa, ktorej poslaním je pracovať pre mladých a vychovávať z nich čestných občanov a dobrých kresťanov. Svojou otvorenosťou a ochotou umožňujú DOMKE pracovať s mladými v ich priestoroch a s ich pomocou. DOMKA je otvorená pre všetkých mladých bez ohľadu na vzdelanie, vierovyznanie, kultúrne či národné pozadie. Dôležitá je snaha byť lepším, kvalitnejším a prospešnejším človekom, ktorý si nachádza svoje unikátne miesto v spoločnosti.
DOMKA patrí medzi organizácie, ktoré dosahujú úspech medzi mladými dlhodobou systematickou činnosťou. Podstatou ich práce je predovšetkým ponuka príťažlivých aktivít, ktoré reagujú na potreby mladých a sprostredkúvajú im zážitky a skúsenosť spolupatričnosti, vzájomného prijatia, priateľstva a sebarealizácie. Majú pre nich pripravené rôzne stretnutia, krúžky, tábory, športové podujatia, spoločenské akcie, rôzne školenia, európsku dobrovoľnícku službu, duchovné podujatia...

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM)
Začalo sa formovať už v 3O. rokoch minulého storočia. Po roku 1948 nastala odmlka a až v roku 1990 sa pretransformovali na Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže /HSKM/, s právnou formou občianske združenie. Kladné stanovisko k ich činnosti vyjadrila aj Konferencia biskupov Slovenska na svojom zasadnutí dňa 26. 8. 1991. V r. 1999 si zmenili názov na Zduženie kresťanských spoločenstiev mládeže /ZKSM/ a pod týmto názvom fungujú do dnes. Ich činnosť nesúvisí s činnosťou žiadnej politickej strany. Základ ZKSM tvoria malé skupinky mladých ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú pri čítaní Božieho Slova, pri modlitbe, na diskusii, vzájomnom zdieľaní, štúdiu, výmene skúsenosti a informácií. Stretnutia v skupine tvoria hlavný nástroj k dosahovaniu cieľu ZKSM.
Cieľom združenia je napomáhať formácii mladého človeka v kresťanskú osobnosť s uceleným pohľadom na život, prispievajúceho svojimi postojmi, konaním a prácou k rozvoju spoločnosti ZKSM napomáha činnosti spoločenstiev formou vydávania rôznych materiálov (časopis, knihy), organizovaním kurzov a školení pre animátorov (vedúcich spoločenstiev), ale i finančne formou - grantov a projektov.
Okrem aktivít nasmerovaných na skupinky mladých ľudí ZKSM organizuje aj rôzne celoslovenské podujatia (Muráň - Levoča, Akadem), letné tábory, jazykové výmeny, plesy… K napĺňaniu poslania a cieľov im napomáha štruktúra, ktorej základ tvoria skupinky mladých ľudí, združujúce sa do oblastných centier (OC).

Animátori danej oblasti si volia spomedzi seba vedúceho/vedúcu OC stávajúcu sa členom oblastnej rady (OR).Členovia OR si tiež volia vedúceho/vedúcu OR. Títo vedúci OC a OR tvoria celoslovenskú radu - najvyšší orgán ZKSM. Výkonným orgánom je predsedníctvo, ktoré riadi a zabezpečuje činnosť združenia. Členov predsedníctva ako aj samotného predsedu združenia volia členovia celoslovenskej rady. V roku 2002 vynikli špeciálne komisie patriace do štruktúry združenia.Spoločenstvá pravidelne sa stretávajúcich sa mladých ľudí vytvárajú oblastné zoskupenie, ktorého činnosť zoskupuje oblastné centrum (OC). OC organizuje oblastné stretnutia animátorov, kde sa spoločne stretávajú Animátori spoločenstiev. Tu si majú možnosť vymieňať svoje skúsenosti, vzájomne pomôcť pri riešení vzniknutých problémov, prípadne spoločne organizovať podujatia. Tieto stretnutia sa konajú spravidla každé dva mesiace. OC organizuje podujatia na farskej, miestnej, dekanátnej, regionálnej ale i na celoslovenskej úrovni. Patrí sem nespočetné množstvo krátkodobých (športové popoludnie, turnaj, stretnutia, posedenia, predstavenia, koncerty, burzy, ...) a dlhodobých podujatí (letné a zimné tábory, prímestské tábory, turistické prechody, sústredenia, zbierky, ...). Medzi najčastejšie a najpopulárnejšie, počas letných prázdnin určite patria detské a mládežnícke tábory.
ERKO
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je od roku 1990 zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona 83/1990 Zb. ako občianske združenie.
Jeho cieľom je pomáhať pri formovaní detí na dospelé kresťanské osobnosti schopné kvalitným osobným životom prispievať k rozvoju spoločnosti, v ktorej žijú. Cieľ pomáha realizovať veľa ochotných mladých ľudí na rozličných miestach Slovenska, ktorí sa vo svojom voľnom čase dobrovoľne venujú deťom. Prežívajú s nimi radosti a strasti všedných dní cez školský rok v rámci pravidelnej činnosti na spoločných "stretkách", cez organizovanie tematických výletov, a tiež na letných táboroch cez prázdniny. Spolu s deťmi sa usilujú vzájomne sa obohacovať a prehlbovať vedomie jedinečnosti a individuality každého človeka. Učíme sa hrať a používať férové pravidlá, vytvárať priateľstvá a žiť radosť. Svojou činnosťou sa usilujeme dopĺňať rodinnú výchovu a vyučovanie náboženstva. Chceme deťom poskytnúť možnosť formovať sa na základe všeobecných morálnych princípov a sprostredkúvame im myšlienky kultúry života, tolerancie, úcty a vzájomnej pomoci.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk