Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Božia láska a evanjelium

Božia láska a evanjelium
Možno každý z nás si pod slovom „ láska „ predstavuje niečo iné, ale verím, že každý z nás cíti potrebu milovať a byť milovaný. Možno každý z nás si už v živote položil otázky : Čo to vlastne je láska? Je to nejaký pocit? Sú to vzájomné sympatie a príťažlivosť? Je to cit? Alebo je to niečo ešte hlbšie? Ako zistím, či to čo cítim, je tá „ skutočná- pravá „ láska ?
Chcel by som vám priblížiť, ako tú skutočnú lásku opisuje Boh, skrze apoštola Pavla v Biblii a zároveň vám predstaviť ten najdokonalejší príklad lásky v dejinách ľudstva.
Originálna biblická gréčtina rozlišuje niekoľko stupňov, alebo druhov lásky.
Spomeniem napr. „filadelfia“ – bratská láska; „eros“ – telesná láska; „agapé“- dokonalá Božská láska...A práve táto dokonalá láska je hlavným predmetom môjho referátu. Prečítam text z 1.Korinťanom 13. Kapitoly
„Čo by som hovoril jazykmi ľudskými i anjelskými, avšak lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom alebo zvučiacim zvoncom. A čo by som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a mal všemožné poznanie a čo by som mal všemožnú vieru, že by som hory prenášal, ale lásky by som nemal, nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok, ba čo by som svoje telo vydal a dal sa spáliť, no lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je zhovievavá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa márnivo nevypína, nenadúva. Nechová sa neslušne, nehľadá vlastný prospech, nerozčúli sa, nepripisuje zlo, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa s pravdou. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko pretrpí. Láska nikdy nezaniká.
Teraz ešte ostáva viera, nádej, láska, toto troje, ale najväčšia z nich je láska.
( 1.Kor. 13: 1-7;13)
Tak asi takto vyzerá skutočná láska, ktorá je podstatou Boha, o čom nám svedčí celá Biblia, no najmä evanjelium. Nemôžem hovoriť o Božej láske a nespomenúť pri tom evanjelium. Určite každý z vás už počul slovo evanjelium, ale možno nie každý vie, čo to v skutočnosti evanjelium je a čo obsahuje. Slovo „evanjelium“ pochádza z gréckeho „euaggelion“, čo znamená doslovne „radostná zvesť“, a rád by som vám predstavil jeho 4 základné princípy.

Nasledujúce štyri princípy vám môžu pomôcť spoznať Boha osobne a zakúsiť hojný život, ktorý on zasľúbil.
1.BOH ŤA MILUJE A STVORIL ŤA, ABY SI HO OSOBNE SPOZNAL

Biblia hovorí:
„ Lebo tak miloval Boh svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný.“
Ján 3:16

„Avšak ten večný život je v tom, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal - Ježiša Krista.„
Ján 17:3

Ježiš povedal: „Ja som prišiel, aby mali život a mali ho v hojnosti.“
Ján 10:10
( To znamená, aby náš život mal skutočný zmysel a bol plnohodnotný.)

Vzhľadom na tieto verše, tu vzniká správna otázka: Čo nám zabraňuje spoznať Boha osobne a prežiť plnohodnotný život, ktorý by mal skutočný zmysel?

2.ČLOVEK JE HRIEŠNY A ODDELENÝ OD BOHA, PRETO NEMOŽE SPOZNAŤ BOHA OSOBNE A PREŽÍVAŤ JEHO LÁSKU

Božie slovo nám hovorí, že všetci ( to zahrňuje každého z nás) pred Bohom zhrešili a že ľudia raz za to budú niesť zodpovednosť.
Biblia hovorí:
„Lebo všetci zhrešili...“
Rim.3:23

„Preto ako skrze jedného človeka hriech vošiel do sveta a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili.“
Rim.5:12

„Lebo odplatou za hriech je smrť...“
Rim.6:23
(To je duchovná smrť, večné zavrhnutie a oddelenie od Boha)

Človek bol stvorený preto, aby žil v spoločenstve s Bohom. Keď sa však rozhodol žiť podľa svojich vlastných predstáv, nezávisle na Bohu, spoločenstvo s Bohom bolo prerušené. Svojvôľa človeka je sprevádzaná aktívnym odporom alebo pasívnou ľahostajnosťou voči Bohu a je prejavom toho, čo Biblia nazýva hriechom. Hriech tvorí medzi Bohom a človekom hlbokú priepasť.
Mnohí ľudia sa márne pokúšajú dosiahnuť Boha a plný život vlastným úsilím, napríklad
dobrými skutkami, filozofiou alebo rôznymi
náboženstvami.

Tretí princíp vysvetľuje jediný spôsob, ako túto priepasť preklenúť...
3.JEŽIŠ KRISTUS JE JEDINÝM BOŽÍM RIEŠENÍM PROBLÉMU ĽUDSKÉHO HRIECHU. JEHO PROSTREDNÍCTVOM MOŽEŠ SPOZNAŤ BOHA OSOBNE A PREŽÍVAŤ JEHO LÁSKU

Ježiš za nás zomrel

„Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešni.“ Rim. 5:8

Ježiš vstal z mŕtvych
„Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písma, bol pochovaný a v tretí deň vzkriesený podľa Písma, i ukázal sa Petrovi, potom dvanástim, potom zjavil sa naraz viac ako päťsto bratom...“ 1.Kor. 15: 3-6

Ježiš je jedinou cestou k Bohu

„Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie prostredníctvom mňa.“ Ján 14:6

Na začiatku som čítal verš z epištoly Rimanom 6:23 :
„Lebo odplatou za hriech je smrť..., ale je úžasné že tento verš takto nekončí a pokračuje slovami..., ale darom milosti Božej je život večný v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.“

Všimnite si ten kontrast! Na jednej strane smrť- na druhej večný život!
Na jednej strane hriech- na druhej JEŽIŠ KRISTUS, ktorý má moc nás od hriechu uzdraviť!

Nestačí však tieto tri zákony iba poznať...

4.JEŽIŠA KRISTA MUSÍME OSOBNE PRIJAŤ AKO SPASITEĽA A PÁNA. POTOM MOŽEME SPOZNAŤ BOHA OSOBNE A PREŽÍVAŤ BOŽIU LÁSKU.

Ježiša Krista musíme prijať
Biblia hovorí: „Ale tým, čo ho prijali, dal právomoc stať sa dietkami Božími.“ Ján 1:12

Ježiša prijímame vierou
Je napísané: „ Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ Efežanom 2:8-9

Keď prijmeme Krista, prežijeme znovuzrodenie
„Vtedy žil istý farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi.

Ten prišiel k nemu v noci a povedal mu: „ Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš Ty, ak nie je s ním skutočne Boh.“ Ježiš mu odpovedal: „Skutočne, skutočne, hovorím ti, ak sa niekto znova nenarodí, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.“ Tu mu hovorí Nikodém: „Akože sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do života svojej matky a narodiť sa?“ Odpovedal Ježiš: „ Skutočne, skutočne, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z mäsa je mäso a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal: Vy sa musíte znova narodiť! „Vietor veje, kde chce; počuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“

Ježiša prijímame osobným pozvaním
Ježiš povedal: „ Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“ Zjav.3:20

Prijať Pána Ježiša znamená priznať si svoju hriešnosť, obrátiť sa k Bohu, vyznať Mu svoje hriechy (urobiť pokánie) a dôverovať Ježišovi, že vstúpi do môjho života, odpustí mi hriechy a urobí ma takým, akým ma Boh chce mať. Nestačí rozumom prijať, že Ježiš je Boží Syn a zomrel za naše hriechy na kríži. Nestačí ani žiadny citový zážitok. Ježiša musíme prijať vierou, rozhodnutím svojej vôle.
Ježiša môžeš prijať vierou v modlitbe, a to aj teraz
(Modlitba je rozhovor s Bohom)

Boh pozná Tvoje srdce, preto nie je dôležité, aké slová volíš; záleží na ich úprimnosti. Môžeš sa modliť hoci aj takto:

„Pane Ježišu potrebujem Ťa. Ďakujem Ti za to, že si zomrel za moje hriechy na kríži. Otváram Ti dvere svojho života a prijímam Ťa za svojho Spasiteľa a Pána. Ďakujem Ti za odpustenie hriechov. Ujmi sa vedenia môjho života a zmeň ma, aby som bol taký, akým ma chceš mať.“

Vyjadruje táto modlitba túžbu Tvojho srdca?

Ak áno, môžeš sa takto modliť a Pán Ježiš vstúpi do tvojho života presne tak, ako to zasľúbil vo svojom Slove.

Biblia zasľubuje večný život všetkým, ktorí prijmú Pána Ježiša
„ A toto je to svedectvo, že Boh nám dal život večný, a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.
Toto som napísal vám, ktorí veríte v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte život večný.“ 1.Jánov 5:11-13

Tento referát by som chcel ukončiť slovami apoštola Pavla...
„Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz je deň spasenia!“ (2.Kor.6:2)
„Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich sŕdc...“ ( Žid.3:7).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk