Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Religionistika

- veda o náboženstve, má dve časti
1/ história náboženstva (vznik a vývoj jednotlivých náb.)
2/ teória náboženstva (pôvod a podstata náb.)

- sociológia skúma miesto náboženstva v spoločnosti, jeho funkciu a štruktúru
- psychológia analyzuje psych. zvláštnosti vnútorného sveta veriacich

- k povahe človeka patrí, že si od pradávna kladie otázky o vzniku vesmíru, Zeme, človeka, myslenia, či je smrť konečným riešením, či bol život stvorený, alebo z čoho vznikol. Na tieto otázky dávali odpovede: mytológia
náboženstvo
filozofia
- mýtus : je považovaný za najstaršiu formu duchovnej kultúry, je prazákladom náboženstva, u menia a filozofie
- mytológia: dlho zabezpečovala duchovný život mnohých pokolení a má nesmiernu umeleckú a literárnu hodnotu
- napriek blízkosti mýtu a náboženstva nemôžeme ich stotožňovať, lebo rozdiel je v tom, že náboženstvo má kultovú zložku a rôzne spôsoby uctievania. Bohovia v mýtoch konajú ľudsky, sú zobrazení so svojimi chybami a neresťami a nevyžadujú si zvláštnu formu uctievania.
- mýtus postupne doznieval a odpovede na najdôležitejšie otázky hľadá náboženstvo a filozofia.

Pôvod a vývoj náboženstva
- náboženstvo je historický jav, ktorý vznikol v určitej dobe a za určitých okolnosti sa rozvíja
- ešte pred vznikom veľkých náboženských systémov existovali prvotné predstavy o všetkých nadprirodzených silách
1/ Fetišizmus: uctievanie predmetov a vecí, ktoré samé môžu spôsobiť zlo, až smrť, ale môžu pôsobiť aj ako ochrana pre zlom.
2/ Totemizmus: totemom označovali bytosť, s ktorou boli v mýtickom príbuzenstve. Podľa totemu sa nazýva celý rod. S totemizmom sa spájajú už prvé kultúrne prejavy = totemické tance.
3/ Démonizmus: vyjadruje predstavu, že sily pôsobiace v prírode sú osobné, vychádzajúce z nejakej bytosti, ktorá usmerňuje konanie človeka v dobrom, či zlom.
4/ Animatizmus: oduševňovanie prírodných síl a javov
5/ Animizmus: viera v dušu, je súčasťou vyspelých náboženských systémov
6/ Mágia: vyjadruje vieru v možnosti ovplyvňovať prírodné javy, či osudy ľudí prostredníctvom zriekaní. Mág privolával úrodu, dážď..

- mnohé z týchto predstáv prešli do vyspelých náboženstiev a ďalšou duchovnou kultiváciou sa sformovali dva typy náboženstiev: polyteistické
monoteistické

Svetové náboženstvá
- sú najrozšírenejšie a vyznáva ich najväčšie množstvo veriacich

BUDHIZMUS:
- vyznáva ho 5,7 % veriacich = 315 mil. ľudí
- 4.

najrozšírenejšie
- z Ázie – Európa, Amerika
- pôvodne vznikol v Nepále, korene má v hinduizme
- rozšírený pre svoje silné duchovné posolstvo, v súčasnosti sa stáva viac filozofiou ako náboženstvom
- Buddha:syn vládcu Kapilarasta
- Buddha = osvietený, prebudený
- Celý život hľadal liek proti bolesti a strasti
- 4 pojmy: BUDHA = sám B
- DHARMA = budhistická náuka
KARMA = skutky
SANGHA = spoločenstvo mníchov
-Budha žil bezstarostným životom do 29. roku, kedy jeho náhodné stretnutie s bolesťou a so smrťou zmenilo jeho ďalší život, odišiel z paláca hľadať liek na bolesť a utrpenie, pri svojom putovaní mal 4 stretnutia: s chudobou, s chorobou, s bolesťou a so smrťou.
Liek nachádza v stave NIRVANY = stav absolútneho oslobodenia sa od túžby a utrpenia, ku ktorému sa možno dostať pomocou meditácií,
- ak chce byť človek spasený, musí pochopiť a nasledovať 4 ušľachtilé pravdy:
1/ všetko bytie je utrpenie
2/ utrpenie vzniká z túžby po živote
3/ človek musí umŕtviť všetky svoje vášne a túžby a pochopiť nestálosť všetkého pozemského
4/ dosiahnuť to môže kráčaním po osemdielnej ceste, ovládaním svojho správania a myslenia
- osvietenie tak nepochádza od Boha, ale vychádza od človeka
- SKANDHY = to, čo sa stále znovu zroďuje, zložky osobnosti
- ZÁKON KARMANU – tak ako koná človek vo svojom živote, jeho činy sa prenášajú do ďalšieho života, v závislosti od toho sa bude jeho ďalší život odvíjať
- Buddha 5. prikázaní: 1/ nezabíjať
2/ nekradnúť
3/ necudzoložiť
4/ neklamať
5/ nepožívať alkohol a drogy
- budhizmus sa rozdelil a) therrada = starší budhizmus
dodržiavanie starej mravouky
úzka cesta spasenia = ,, malý voz“
b) mahajána = široká cesta ,, veľký voz“, prístupný viacerým ľuďom
- v súčasnosti vznikajú nové školy jedna z nich je Zen Budhizmus ( meditácia = nirvána )
- ďalšia škola je tantrický budhizmus = rozšírený v Tibete ( tantra = popis techniky dosiahnutia nirvány)

KRESŤANSTVO
- 1,833 miliardy = 33,4 %
- najrozšírenejšie univerzálne náboženstvo
- vzniklo v 1. storočí nášho letopočtu
- v provinciách Rímskeho impéria na základe učenia, ktoré hlásal Ježiš Kristus
- v priebehu prvých štyroch storočí sa rozšírilo do všetkých rímskych provincií
- spočiatku to bolo N najchudobnejších vrstiev, ktoré boli za neho aj prenasledovaní
- postupne sa však k nemu začali hlásiť majetnejšie vrstvy a za vlády cisára Konštantína v roku 313 Milánskym ediktom bolo uznané za štátne náboženstvo RR
- Najdôležitejším zdrojom kresťanskej vierouky je Biblia : Starý zákon a Nový zákon
- Starý zákon - obsahuje posvätné spisy židovského náboženstva. Najvýznamnejších je 5 kníh Mojžišových, ktoré hovoria o stvorení sveta a o dejinách židovského národa.
- Nový zákon - 4 evanjelia ( Marek, Matúš, Lukáš a Ján), skutky apoštolské, apokalypsa (zjavenie sv.

Jána)
- Vývoj kresťanstva sa vyznačoval rôznymi teologickými spormi o výklade Biblie a článkov viery
- Rozdelenie RR na Západorímsku a Východorímsku ríšu spôsobilo formovanie dvoch základných centier. 1. Rím a 2. Konštantinopolis
- Spory viedli na rozdelenie kresťanstva a to katolicizmus a pravoslávie
- V rámci katolicizmu vzniklo reformačné hnutie za nápravu cirkvi
- Vznikol tak protestantizmus, ktorý sa rozdelil na viacero vieroučných smerov (Luther, Kalvin)
- Uvedené rozdelenie pretrváva dodnes
- História kresťanstva: asi v roku 4 pred n. l sa narodil v meste Betleheme pôvodca a hlavná osobnosť Ježíš Kristus
- Vo svoji 30- tich rokoch začal kázať a uzdravovať chorých. Jeho učenie bolo postavené na hlásaní novej morálky a lásky k blížnemu. Ako 33 ročný bol odsúdený za svoje názory a ukrižovaný. Stúpenci JK sú kresťania. Významnou sviatosťou je krst.

ISLAM
- Predstavuje monoteistické náboženstvo
- Vzniklo v 7. Storočí pred našim letopočtom
- Najviac rozšírené: Afrika, Ázia, Juhovýchodná Európa
- Vzniklo na základe učenia proroka Muhammada
- Posvätná kniha = KORÁN, ktorý obsahuje hygienické predpisy a jeho obsah zjavil podľa moslimského podania Alláh, prostredníctvom Džebraila Mohamedovi.
- Korán je doplnený Kadísom ( rozprávanie o výrokoch a činoch Mohameda)
- Postupne vzniká sunna = moslimská svätá tradícia
- Islams je založený na 5 stĺpoch viery:
- Šaháda = vyznanie viery
- Salat = 5 modlitieb denne
- Zakát = náboženská daň
- Ramadán = pôst v deviatich mesiacoch
- Púť do Meky = každý moslim má túžbu aspoň raz za život absolvovať hadžidž.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk