Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kľúče královstva nebeského

Zasľúbenie kľúčov

Pán Ježiš Kristus počas svojho prvého príchodu sem na túto zem si vyvolil dvanástich učeníkov. Vyučoval ich Božím pravdám, otváral im Božie tajomstvá a pripravoval ich na budúce udalosti. Raz sa svojich učeníkov opýtal, za koho ho ľudia považujú, čo hovoria ľudia o ňom, kto on je. Vtedy mu Peter povedal: Ty si Kristus, Syn živého Boha! A Ježiš Kristus mu
okrem iného povedal: .. a dám ti kľúče nebeského kráľovstva..., Mt16:19. Pán Ježiš Kristus Petrovi zasľúbil, že mu dá kľúče nebeského kráľovstva a teraz o týchto kľúčoch rozjímajme a pojednávajme. Hľadajme ich význam, hľadajme kedy a kde dostal apoštol Peter tieto kľúče a za akým účelom.

Čo môžeme porozumieť z tohoto zasľúbenia:
“.. a dám ti kľúče nebeského kráľovstva...”.

Pre úplnosť si, prosím, milý čitateľ prečítaj aj kontext tohoto miesta a to aspoň verše 17 až 19 v 16 kapitole evanjelia podľa Matúša. Z týchto veršov môžeme porozumieť, že tu sú zapísané slová Ježiša Krista, ktoré adresoval priamo apoštolovi Petrovi.

V týchto slovách (...a dám ti kľúče nebeského kráľovstva...) a v kontexte tohoto miesta, môžeme vidieť nasledovné fakty:

Kľúče sa týkajú iba nebeského kráľovstva a ničoho iného.
Kľúče boli zasľúbené Petrovi a iba Petrovi, nikomu inému.
Toto zasľúbenie Petrovi dal Pán Ježiš Kristus.
Slovo “kľúče” je v množnom čísle. Teda sa jedná aspoň o dva alebo o viac kľúčov.

Zvlášť by sme si mali všimnúť a zdôrazniť prvé dva fakty, lebo keď si ich uvedomíme, uchránime sa od podstatných a závažných omylov.

V súvislosti s týmito faktami si položme niekoľko otázok.

Koľko je kľúčov?
Aký je účel kľúčov?
Kedy dostal Peter kľúče?
Kde dostal Peter kľúče?
Keďže sa hovorí o kľúčoch nebeského kráľovstva, v akom zmysle sa tu hovorí o nebeskom kráľovstve? Čo sa tu rozumie pod nebeským kráľovstvom?

Odpoveď na tieto otázky budeme hľadať priamo v Biblii. Biblia vysvetľuje sama seba a preto aj odpovede na tieto otázky budeme hľadať priamo v Biblii a nie inde.

Na prvom mieste si musíme uvedomiť, že Petrovi zasľúbil kľúče Ježiš Kristus v autorite Božej a podľa vôle Božej, Jn7:16-19 a Jn8:38. Preto môžeme s istotou povedať, že zasľúbenie o kľúčoch sa naplnilo a Peter kľúče určite dostal.

Čo máme v tomto verši rozumieť pod nebeským kráľovstvom?

Nebudeme tu nejak zvlášť hovoriť o nebeskom kráľovstve.

Uvedomme si však to, že keď hovoríme o kráľovstve, tak sa jedná o vládu kráľa a môžeme tým myslieť územie nad ktorým vládne kráľ alebo tým môžeme myslieť ľudí, ktorým vládne kráľ a títo ľudia tvoria jeho kráľovstvo. Keď sa hovorí o nebeskom kráľovstve alebo aj o Božom kráľovstve, čo je to isté, tak rozumieme tým vládu Boha a z toho vyplýva, že kráľom je tu Boh. Toto je dôležité si uvedomiť, keď chceme porozumieť kľúčom nebeského kráľovstva. Jedná sa o prítomnosť a vládu Boha osobne. Tak tomu malo byť aj vtedy, keď Pán Ježiš Kristus prvýkrát prišiel na túto zem. On prišiel ako zasľúbený kráľ. A tak tomu bude aj po jeho druhom príchode. Príde ako kráľ a bude kráľom, bude kraľovať osobne prítomný. Toto druhé obdobie poznáme z Biblie ako tisícročné kráľovstvo.

A ako je to teraz s nebeským kráľovstvom na tejto zemi?

Božie kráľovstvo je len jedno, ale sa môže prejavovať v rôznych formách. Jednu z foriem sme už spomenuli, a to tisícročné kráľovstvo. Iná forma kráľovstva bude po súde, keď bude nové nebo a nová zem. Ak Peter dostal kľúče kráľovstva, tak o akú formu kráľovstva sa teraz jedná? Je tu teraz, v tomto čase na zemi prítomné nebeské kráľovstvo? Áno je! Teraz, v tejto dobe, je nebeské kráľovstvo prítomné tu na tejto zemi. Je to kráľovstvo v zmysle verša R14:17 “Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu”. Je to kráľovstvo, kde Boh je osobne prítomný v osobe Svätého Ducha. Je to spravodlivosť, radosť a pokoj v Svätom Duchu.

Je to kráľovstvo, ktoré je zjavené, zviditeľnené, skrze cirkev. Cirkev, telo Kristovo, je vytvárané, spojené a zjednotené Svätým Duchom. Cirkev a Svätý Duch sú nerozlučne spojené. Cirkev bez Svätého Ducha jednoducho neexistuje.

Keď budeme v Biblii hľadať kedy a kde, na ktorom mieste, dostal Peter kľúče nebeského kráľovstva, tak tam musí byť osobne prítomný jednak Peter a musí tam byť osobne prítomný aj Svätý Duch. Bez Petra to nemôžu byť kľúče o ktorých je reč v Mt16:19 a bez Svätého Ducha nemôže byť v terajšej dobe reč o nebeskom kráľovstve. Uvidíme, že to tak v Biblii zapísané je.

Myslím si, že najjednoduchšie čo môžeme porozumieť je to, že Peter dostal kľúče ešte počas svojho pozemského života. Z Biblie môžeme rozumieť, že duša znovuzrodého človeka po jeho fyzickej smrti odchádza k Pánovi, 2Ko5:8-9 a Fi1:21-25, odkiaľ nieto návratu až po druhý príchod Pána Ježiša, 1Te4:13-18 a tiež, že duša zomrelého už viacej s týmto fyzickým svetom nekomunikuje a neprichádza s ním do styku, Lk16:25-31.

Z toho môžeme rozumieť a aj uvidíme, že to tak je, že Peter dostal tieto zasľúbené kľúče ešte počas svojho pozemského života.


Účel kľúčov

Pre mňa najťažšie bolo porozumieť účelu kľúčov. Vysvetlím prečo. Mal som zafixovanú predstavu, že účel kľúčov je len ten, aby sme si niečo odomkli a aby sa človek pomocou nich dostal niekde dovnútra. Napríklad odomknúť si byt a vojsť do bytu. Teda, aby človek mohol niekde vstúpiť. Tak tomu bolo aj v súvislosti s kľúčmi, ktoré boli Petrovi zasľúbené. V súvislosti s týmito kľúčmi som mal predstavu a rôzne výklady ma k tomu smerovali, že Peter dostal kľúče na to, aby on a aj ostatní ľudia mohli do nebeského kráľovstva vstúpiť. Vstúpiť v zmysle vojsť dovnútra. Až keď som porozumel, že účel kľúčov nie je len tento, porozumel som aj samotným kľúčom. Porozumel som, že účelom kľúčov nie je len ten, aby sme ich použitím vošli do nebeského kráľovstva, ale aj ten, aby nebeské kráľovstvo bolo “odomknuté”, aby sa ono mohlo rozšíriť a aby sa ľudia mohli do neho dostať. Stručne povedané účel kľúčov ktoré dostal Peter bol ten, aby sa nebeské kráľovstvo mohlo (roz)šíriť a ľudia mali možnosť do neho vstúpiť a byť v ňom, Ko1:12-13. Až keď som toto porozumel, porozumel som, aké kľúče, kde a kedy Peter dostal.

Ale aby človek mohol niekde vstúpiť, musí to, do čoho má vstúpiť, už existovať. A tak to bolo aj s nebeským kráľovstvom. Aby sa ono mohlo rozšíriť a ľudia aby mohli do neho vstupovať, muselo nebeské kráľovstvo najprv byť, existovať tu na zemi, muselo na zem zostúpiť, muselo najprv na zem prísť. Všimnime si aj otázku nebeského kráľovstva.

Keď chceme nájsť kľúče nebeského kráľovstva, ktoré boli zasľúbené Petrovi a porozumieť im, musíme hľadať tam, kde bol súčasne prítomný Peter a Svätý Duch.

Zoberme si do rúk Bibliu a pozorne hľadajme v nej kľúče nebeského kráľovstva, ktoré Peter dostal tak, ako mu to Pán Ježiš Kristus zasľúbil.


Prvý kľúč

Čo sa stalo na Letnice?

Pán Ježiš Kristus po ukrižovaní zomrel, bol uložený do hrobu a bol vzkriesený, na tretí deň vstal z mŕtvych. Ukázal sa svojim učeníkom, 40 dní bol s nimi, vyučoval ich o Božom kráľovstve, Sk1:3 a potom bol vzatý do neba. Prikázal im, aby sa z Jeruzalema nerozchádzali, ale čakali až budú zaodetí mocou Svätého Ducha. Učeníci zotrvávali spolu v Jeruzaleme v hornej dvorane. Na päťdesiaty deň po vzkriesení Ježiša Krista, na deň Letníc, zostúpil z neba Svätý Duch a učeníci boli ním razom naplnení. Boli zaodetí mocou Božou tak, ako im Pán Ježiš Kristus zasľúbil, Sk1:5 a Sk2:34. Toto bol okamih vzniku cirkvi. To bol okamih zostúpenia nebeského kráľovstva na zem.

Tu a takto v Jeruzaleme v okamihu zostúpenia Svätého Ducha na tých asi 120 učeníkov, vznikla cirkev a nebeské kráľovstvo zostúpilo na zem. Tu na zemi sa zjavilo nebeské kráľovstvo skrze Svätého Ducha a tých asi 120 učeníkov.

V moci Svätého Ducha sa Peter postavil a kázal tam prítomným Židom z rôznych krajín sveta. Kázal ukrižovaného, zmŕtvychvstalého a osláveného Ježiša Krista, Sk2:36. Aký bol výsledok Petrovej kázne? Vo verši Sk2:41 čítame, že sa ich pripojilo okolo tri tisíc duší, t.j. už vzniknutá cirkev vzrástla do počtu o týchto tri tisíc uverivších v ten deň a skrze cirkev teda nebeské kráľovstvo bolo viditeľné všetkému ľudu, Sk2:47. Peter skrze kázané Božie slovo odomkol nebeské kráľovstvo a týchto tri tisíc uverivších do neho vstúpilo.

Tu v Jeruzaleme na deň Letníc prišlo nebeské kráľovstvo medzi ľudí v osobnej prítomnosti Svätého Ducha. Tu v Jeruzaleme na deň Letníc Peter dostal prvý kľúč. Skrze jeho kázeň bolo nebeské kráľovstvo poprvýkrát odomknuté. Tu, za prítomnosti Svätého Ducha, prišlo nebeské kráľovstvo a tu sa aj začalo šíriť medzi ľudí a ľudia do neho mohli vojsť, vstúpiť (presnejšie povedané: mohli byť do neho premiestnení Bohom, lebo predtým boli v kráľovstve satanovom, Ko1:13). Bol tu Svätý Duch a bol tu aj Peter.

Pán pridával cirkvi zachránených každý deň, Sk2:47. Cirkev rástla. Počet učeníkov v Jeruzaleme sa veľmi rozmnožoval, Sk6:7. Ale prišlo k prenasledovaniu cirkvi v Jeruzaleme, Sk8:1 a všetci sa rozpŕchli po krajoch Judska a Samárie, okrem apoštolov.


Druhý kľúč

A tak tí, ktorí sa rozpŕchli, prešli každý svojou stranou a zvestovali slovo Božie, Sk8:4. Filip zišiel do mesta Samárie a kázal im Krista, Sk8:5. A zástupy jednomyseľne pozorovali na to, čo hovoril Filip čujúc a vidiac divy, ktoré činil, Sk8:6. A povstala veľká radosť v tom meste. Uverili tomu, čo kázal Filip o kráľovstve Božom a o mene Pána Ježiša Krista a krstili sa, Sk8:12. Ale Svätý Duch nezostúpil na niktorého z nich, boli len pokrstení v meno Pána Ježiša. Keď počuli apoštolovia, ktorí boli v Jeruzaleme, že Samária prijala slovo Božie, poslali k nim Petra i Jána. Aké boli vtedy vzťahy medzi Samaritánmi a Židmi? Zlé! Samaritáni a Židia sa od seba oddeľovali a to od doby, keď sa Židia vrátili z Babylonského zajatia. Vtedy, pri obnove Jeruzalema, vzniklo medzi nimi nedorozumenie, ktoré ešte stále pretrvávalo. Židia sa nestýkali so Samaritánmi, štítili sa ich, oddeľovali sa od nich. Ale keď apoštolovia v Jeruzaleme počuli, že Samária prijala slovo Božie, poslali k nim Petra a Jána.

Myslím si, že oni boli niečo ako parlamentári, parlamentná delegácia a skrze Petra a Jána došlo k zmiereniu týchto dvoch skupín. Že došlo k zmiereniu môžeme tak usudzovať z toho, že Peter a Ján sa modlili za nich, skladali na nich ruky a vtedy dostávali Svätého Ducha, Sk8:17. Môžeme to chápať ako zmierenie, lebo asi ťažko dovolí niekto, aby skladal na neho ruky ten, ktorý nie je s ním v zhode, v priateľstve, s kým nemá usporiadané vzťahy. A rovnako ani tí, ktorí sa modlia za iných, pravdepodobne nezložia ruky na tých, ktorí by ich odmietali a neprijímali. Skladanie rúk predstavuje zjednocovanie sa. Napríklad: Zbor sa zjednotil s Barnabášom a Pavlom, položili na nich ruky, prepustili ich na misijnú cestu a zbor za nimi aj stál, Sk13:1-4. Taktiež pri obetovaní zvierat sa na obeť skladali ruky čím sa hriešnik stotožňoval s obeťou. Čítame v ôsmej kapitole Sk, že ani Svätý Duch nezostúpil na niktorého Samaritána prv ako prišiel Peter a Ján a prv, ako došlo k tomu, že sa Peter a Ján za Samaritánov modlili a skladali na nich ruky. A tak môžeme povedať, že Svätý Duch zostúpil na Samaritánov až potom, čo došlo k zmiereniu, lebo inak by bolo v cirkvi rozdelenie od samého začiatku. Aj v Samárii by bola vznikla cirkev, ale cirkev v Samárii a cirkev v Judsku by boli bez predchádzajúceho zmierenia oddelené jedna od druhej a cirkev ako taká, by bola rozdelená od samého počiatku.

Nebeské kráľovstvo prišlo aj do Samárie. Bol tam Peter a bol tam Svätý Duch. Bol tam aj Ján, ale z pohľadu zasľúbenia kľúčov je podstatné a dôležité, že tam bol Peter a Svätý Duch. V moci Svätého Ducha sa diali skrze Filipa zázraky a divy, ale Svätý Duch na niktorého Samaritána nezostúpil prv, ako prišiel do Samárie Peter. A to bol druhý kľúč, ktorý dostal Peter. Dostal ho tu v Samárii, aby odomkol Božie kráľovstvo pre Samáriu. Tak sa Božie kráľovstvo rozšírilo, prišlo aj do Samárie a Samaritáni mohli do neho vstúpiť. Bol tam Svätý Duch a bol tam aj Peter. Tretí kľúč

Evanjelium sa zvestovalo a nebeské kráľovstvo sa šírilo. Zbory po Judsku, Galilei a Samárii sa rozhojňovali. A tak sa dostávame k udalosti, ktorá je opísaná v desiatej kapitole Sk.

V Cezarei žil muž menom Kornélius, ktorý bol nábožný, bojaci sa Boha, ale bol pohan. Apoštol Peter v Jope dostal videnie a skrze toto videnie porozumel, že má ísť ku Kornéliovi, Sk10:28-29. Išiel spolu s viacerými a v Kornéliovom dome kázal, zvestoval a svedčil o Ježišovi Kristovi, Sk10:39. Ešte počas toho, ako Peter kázal o Ježišovi Kristovi, zostúpil Svätý Duch na všetkých, ktorí počúvali toto slovo.

Vtedy užasli všetci tí židia, ktorí boli prišli s Petrom, že i na pohanov je vyliaty dar Svätého Ducha, Sk10:45.

V dome Kornéliovom po prvýkrát bol aj na pohanov vyliaty Svätý Duch a nebeské kráľovstvo bolo otvorené aj pre pohanov. Hoci je v Písme napísané, že apoštolom pohanov je Pavol, R11:13, predsa to bol Peter cez ktorého nebeské kráľovstvo sa dostalo aj k pohanom, Sk15:7. V dome Kornéliovom dostal Peter tretí kľúč nebeského kráľovstva. Tu bolo nebeské kráľovstvo odomknuté aj pre pohanov. Bol tu prítomný Svätý Duch a bol tu prítomný aj Peter.


Koľko kľúčov dostal Peter?

Doteraz sme hovorili o troch kľúčoch. Peter ich dostal v Jeruzaleme, Samárii a v dome Kornéliovom. Kráľovstvo Božie bolo odomknuté pre Židov, Samaritánov a aj pre pohanov. V Božích očiach boli vtedy tieto tri skupiny: Židia, Samaritáni a pohania. Preto boli potrebne tri kľúče, aby Božie kráľovstvo bolo odomknuté pre všetky tieto tri skupiny. Židia boli vyvoleným národom. Samaritáni boli takým zvláštnym národom. Vznikli zmiešaním pozostatkov izraelského obyvateľstva a pohanských osadníkov na území Samárie po Asýrskom zajatí. Čiastočne sa riadili Mojžišovým zákonom a súčasne uctievali aj cudzie, pohanské božstvá, 2Kr17:33-41. Boli tri skupiny ľudí a tak boli potrebné aj tri kľúče na odomknutie Božieho kráľovstva. Všetky tri kľúče dostal Peter tak, ako mu to zasľúbil Ježiš Kristus. A zdalo by sa, že ani viac a ani žiadne iné kľúče kráľovstva nebeského neboli potrebné. Ale nie je tomu tak. Ako sme už povedali, použité už boli tri kľúče. Pomocou nich kráľovstvo Božie bolo odomknuté Židom, Samaritánom aj pohanom. Božie kráľovstvo zostúpilo v Jeruzaleme a rozšírilo sa po Judsku, Samárii a dostalo sa aj do okolitých krajín a ľudia do neho vstupovali a zostávali v ňom, Sk9:31 a Sk11:19-21. Ale stalo sa niečo zvláštneho. Vznikol problém a kráľovstvo sa prestalo šíriť a ľudia prestali do neho vstupovať, resp. toto bolo ohrozené. Bolo potrebné tento problém vyriešiť. Bola tu prekážka, ktorá bránila šíreniu nebeského kráľovstva a bránila ľuďom dostať sa do nebeského kráľovstva. Túto prekážku bolo potrebné odstrániť.

Čo sa vlastne stalo? Kde to bolo? Skúmajme v Biblii.


Štvrtý kľúč

V Biblii máme opísanú ešte jednu udalosť ktorú si treba všimnúť v súvislosti s nebeským kráľovstvom, Svätým Duchom a Petrom.

Učeníci sa z Jeruzalema rozpŕchli pre súženie, ktoré povstalo za času Štefana a prišli až do Fenície, na Cyprus a do Antióchie, Sk 11 kapitola. A ruka Pánova bola s nimi a uveril veľký počet duší a obrátil sa k Pánovi. Z Jeruzalema do Antióchie prišiel Barnabáš, ktorý keď prišiel a uvidel tú milosť, zaradoval sa.

Potom Barnabáš odišiel do Tarzu pre Pavla, ktorý sa na ceste do Damašku obrátil k Pánovi, ako je to opísané v 9 kapitole Sk. Keď Barnabáš našiel Pavla, doviedol ho do Antióchie. Zbory rástli, evanjelium sa zvestovalo, nebeské kráľovstvo sa šírilo. V Antiochii Svätý Duch povolal a vyslal Barnabáša a Pavla na prvú misijnú cestu, Sk13:2+4 a evanjelium sa zvestovalo na Cypre a v Malej Ázii, Barnabáš a Pavol zakladali zbory a nebeské kráľovstvo sa šírilo. Keď sa vrátili z misijnej cesty späť do Antiochie zvestovali bratom čo všetko učinil s nimi Boh a že otvoril pohanom dvere viery, Sk14:27.

Ale prišli niektorí z Judska a tvrdili bratom, že ak sa neobrežú podľa obyčaje Mojžišovej, nemôžu byť spasení. Pavol a Barnabáš sa dostali s nimi do sporu, Sk15:1-2. Nastal zmätok, nastali rozpaky. Ako teda to je so spasením? Je ku spaseniu potrebná obriezka a je potrebné zachovávať Mojžišov zákon, Sk15:5? Ako ďalej, keď niektorí bratia z Judska tvrdia, že obriezka je nutná ku spaseniu? Nebeské kráľovstvo akoby ostalo stáť, akoby ostalo zmrazené. Obriezka - to už sú skutky zákona, to už nie je podľa milosti, to už nie je Božie kráľovstvo. Sú ku spaseniu potrebné skutky zákona? Je spasenie z milosti a aj zo skutkov? Túto otázku bolo potrebné vyriešiť. Bratia sa vypravili do Jeruzalema a apoštolovia a starší sa zhromaždili, aby uvážili o tejto veci, Sk15:3+6. Medzi zhromaždenými došlo k hádke o tejto veci. Každý hovoril čo si myslel, že je pravda. Po mnohom dohadovaní sa povstal Peter a začal hovoriť, Sk15:7. Povedal niečo, na čo všetci zmĺkli, Sk15:12. Povedal niečo, čo umlčalo všetkých prítomných. Uviedol dôvod, ktorý prijali všetci. Medzi veršom 7, kedy boli všetci v hádke, a veršom 12, kedy všetci už mlčali, Peter povedal niečo, čo sa stalo zjavenou pravdou pre všetkých. Táto pravda je uvedená vo verši 11: “Ale veríme, že skrze milosť Pána Ježiša Krista budeme spasení na ten istý spôsob ako aj oni”.

Spasení sme milosťou skrze vieru v Ježiša Krista a nie skrze zákon, nie skrze skutky. Spasenie je z milosti a spôsob spasenia je rovnaký ako pre Židov, tak aj pre pohanov. Boli tam aj iní apoštolovia, ale Táto pravda bola zjavená a oznámená práve a len skrze Petra. A to bol štvrtý kľúč nebeského kráľovstva, ktorý Peter dostal.

Bol pri tomto aj Svätý Duch? Áno, bol! Hovorí nám o tom Biblia? Áno, hovorí! A nádherným spôsobom. Máme to zapísané v 15 kapitole Skutkov vo verši 28: “Lebo za dobré sa videlo Svätému Duchu i nám neuvaľovať na vás viacej nijakého bremena ...”. Aj z tohoto miesta môžeme vidieť, ako Svätý Duch bol s apoštolmi a učeníkmi.

Tie slová: ...za dobré sa videlo Svätému Duchu i nám...” hovoria o tom, ako pomáha Svätý Duch, ako usmerňuje a radí tým, ktorí sú Ježišovi. Vyjadrujú Božiu lásku a milosť s ktorou sa Boh k svojim deťom skláňa až na ich úroveň a vedie ich, pomáha im a potvrdzuje ich.

Štvrtý kľúč bol iný kľúč ako predchádzajúce tri, ale bol to rovnako kľúč, ktorý dostal Peter, aby odomkol existujúce, ale zamknuté, zmrazené, kráľovstvo, ktoré boli “zamkli” tí, ktorí prišli z Judska dolu, Sk15:1. Dnes je nebeské kráľovstvo otvorené a ľudia môžu do neho vstupovať.

Štvrtým kľúčom bolo nebeské kráľovstvo odomknuté aj v tom zmysle, že tento štvrtý kľúč oddelil od seba dve obdobia, dve éry. Dobu zákona, v ktorej bolo od Židov a prozelytov požadované dodržiavanie Mojžišovho zákona a dobu milosti, v ktorej Boh od človeka očakáva vieru v Ježiša Krista, Božieho Syna. Štvrtým kľúčom bolo nebeské kráľovstvo definitívne odomknuté v zmysle spôsobu, akým sa do neho dá vstúpiť.


Záver


Ako sme uvideli, účel kľúčov je teda dvojaký. Jeden účel bol ten, aby sa nebeské kráľovstvo mohlo tu na zemi rozšíriť a to z Jeruzalema až do celého sveta. Druhý účel bol, aby ľudia do kráľovstva mohli vstupovať a to všetci: židia, samaritáni a aj pohania.

O kľúčoch môžeme povedať ešte aj tak, že to boli kľúče jednorázové. Peter ich dostal a použil. Neboli to kľúče, ktoré by Peter potom ešte niekomu odovzdal. Prvotné otvorenie nebeského kráľovstva - kľúče - boli dané iba Petrovi. To si treba veľmi dobre uvedomiť, že kľúče na prvotné otvorenie nebeského kráľovstva pre židov, samaritánov a pohanov dostal iba Peter a niet nikde takej biblickej výpovede, že by tieto kľúče boli prenosné, že by boli prenesené na niekoho iného, alebo že by kľúče boli dedičné. Každý kľúč, ktorý dostal Peter, ako môžeš milý čitateľ aj sám posúdiť, bol jedinečný, určený pre špecifický účel, jednorázový a neopakovateľný. Pán Ježiš Kristus zasľúbil Petrovi kľúče nebeského kráľovstva. Toto zasľúbenie sa aj naplnilo. Bol to Peter, skrze ktorého bolo nebeské kráľovstvo odomknuté, aby sa nakoniec dostalo aj k nám, aj k tebe milý čitateľ, aby si, ak vierou prijmeš Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a vyznáš ho ako svojho Pána, mohol zažívať nebeské kráľovstvo vo svojom živote. Aby si mohol prežívať spravodlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk