referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Richard Bennett: Večera Pánova
Dátum pridania: 22.12.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kazateľ
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 896
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 20.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 34m 20s
Pomalé čítanie: 51m 30s
 
Nikdy nie je možné naplniť toto prikázanie vo vlastnej svätosti veriaceho, pretože tá je, kvôli jeho prirodzenosti, vždy nedokonalá. To je hlavným dôvodom, prečo je sústavnou témou Starej aj Novej zmluvy to, že Boh venoval svojho Dokonalého, Ježiša Krista, ktorého spravodlivosť sa pripisuje veriacemu. Preto Izaiáš mohol vyhlásiť: „Len v Hospodinu mám spásu a moc...“ a „...zahalil ma plášťom spravodlivosti.“ Chvála starozmluvných svätých je chválou Božej spravodlivosti, v ktorej našli svoje spasenie a silu. „Nech moje ústa rozprávajú o Tvojej spravodlivosti a celý deň o Tvojich spásnych skutkoch...Pristúpim s chválou mocných skutkov Hospodina, Pána, pripomínať budem len Tvoju spravodlivosť.“ „Svätú ozdobu“, v ktorej sa veriaci približuje k Bohu, najlepšie zhrnul prorok Jeremiáš: „A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať: Hospodin naša spravodlivosť.“ Hoci sa tento základ vzťahu, cez ktorý môže veriaci komunikovať s Všesvätým Bohom, v Starej zmluve chápal a používal pod zákonom a prorokmi, teraz v Novej zmluve sa jasne prejavuje. „Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim; lebo nieto rozdielu: ale ospravedlnení bývajú zdarma z Jeho milosti, ksrze vykúpenie v Kristu Ježiši.“ Zatiaľ čo téma večere Pánovej je veľmi dôležitá, je druhoradá vo vzťahu spasenia z milosti skrze vieru a je jeho dôsledkom.

Matúš 5:48
1. Kronická 16:29
Izaiáš 45:24
Izaiáš 61:10
Žalm 71:15-17
Jeremiáš 23:6
Rímskym 3:21,22,24

Keď človek stojí pred Všesvätým Bohom, prijatý v Milovanom, odetý spravodlivosťou Kristovou, tento človek má základ spoločenstva s Bohom. Pri posvätení, keď On píše svoj zákon do sŕdc veriacich, oni sa snažia zo všetkých síl byť svätí ako On.

On je ich Bohom a oni sú Jeho ľudom a majú výsadu volať Ho Abba Otče. Najprv evanjelium milosti, potom, následne po ich prijatí v Milovanom, je podstatou Novej zmluvy spoločenstvo s Otcom skrze spoločenstvo so Synom, v spoločenstve so Svätým Duchom.

Skutočná láskyplná komunikácia
Takéto spoločenstvo v Novej zmluve bolo predpovedané: „Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Potom už nikto nebude viac poučovať blížneho ani svojho brata: Poznajte Hospodina! Lebo všetci ma budú poznať od najmenšieho až po najväčšieho, - znie výrok Hospodinov...“ Takéto spoločenstvo je podstatnou črtou Novej zmluvy. Pán Ježiš Kristus je prostredníkom tohto dedičstva, ako bolo prehlásené: „Preto je prostredníkom novej zmluvy, aby Jeho smrťou, smerujúcou k vykúpeniu z priestupkov, spáchaných za prvej zmluvy, prijali povolaní zasľúbenie večného dedičstva.“ Dedičstvom je dokonalé poznanie Otca a Syna. „A to je život, aby poznali Teba jediného pravého Boha, a ktorého i poslal, Ježiša Krista.“
Tak ako vyhlásil Mojžiš v Starej zmluve: „To je krv zmluvy, ktorú vám nariadil Boh.“ , tak vyhlásil Ježiš Kristus: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi: to čiňte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku!“ Kristov príkaz pri ustanovení Jeho večere nie je jednoducho „pre spomienku“, ale je to láskyplné pripomínanie si samotnej Osoby“ Význam koreňa slova “pamiatka“ tu nesie so sebou pojem spoločenstva so samotným Pánom.

Apoštol Pavol zdôrazňuje kľúčovú myšlienku jednotnosti s Pánom v Jeho večeri v 1. Korintským 10:16, kde hovorí: „Či kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je spoločenstvom tela Kristovho?" Základnou podstatou pri Pánovom stole nemôže byť doslovne fyzická prítomnosť Pána, kvôli príčinám daným v samotných vysvetleniach z Písma, na ktoré sa obrátime neskôr. Jednota, ktorá sa vyučuje, je jednotou duchovného spoločenstva s Bohom a s Jeho ľudom a oslavuje sa pri Pánovom stole. V novom Jeruzaleme bude toto spoločenstvo tvárou v tvár, ako je to načrtnuté v 1. Jána 3:2: „Milovaní, teraz sme dietkami Božími, a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je.“ Ale zatiaľ v Novej zmluve sa skutočnosť našej jednotnosti s Pánom oslavuje v znameniach a nie tvárou v tvár.

„Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ Obrad Jeho Novej zmluvy je dokonalým spoločenstvom s Ním.

Efezským 1:6
Jeremiáš 31:33-34
Židom 9:15
Ján 17:3
Židom 9:20
1. Korintským 11:25
W. E. Vine, And Expository Dictionary of New Testament Words (Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell Co., 1940) #1. anamnesis, pp. 274-275
Lukáš 22:20
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.