Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Učenie o očistci - skutočnosť, alebo podvod ?

Rímska cirkev učí naskrze pravoverne, že existuje peklo, z ktorého nieto úniku. Ale dodáva, že medzi peklom a nebom, sa nachádza prechodné miesto, nazvané očistec. Ta odchádzajú, hneď po smrti, všetky duše, spasené Ježišom Kristom, z večnej záhuby, ale ktoré nie sú dostatočne čisté na to, aby mohli ísť priamo do neba. Aby si niekto mohol byt istý nebom, musí byť kanonizovaný. A podnes sa odbavujú omše za pápežov, ktorí sú už stovky rokov mŕtvi. Stačí obrátiť sa na Písmo, aby sme uvideli, že očistec je iba imaginárna predstava. Všetky jasné texty o živote na druhej strane nám predkladajú iba dve riešenia: Široká cesta vedie do zahynutia, úzka brána do života. /Mat.7,13- 14/
Plevel sa hodí na oheň, pšenica sa zhromaždí do stodoly. /Mat.13,30/
Bezbožní sú vhodení do ohnivej pece, spravodliví sa budú skvieť v kráľovstve ich Otca./Mat. 13,41- 43;49,50/.
Bláznivé panny zostanú vonku, opatrné vstúpia do svadobnej siene. /Mat. 25,10-11/
Neverný sluha je vyvrhnutý do vonkajšej tmy, verný vstúpi do radosti svojho Pána. /Mat. 25,21.30/
Zlorečení po lavici odchádzajú do ohňa, na večné odsúdenie, požehnaní po pravici pôjdú do kráľovstva a večného života. /Mat.25,33-46/
Bohatý človek sa nachádza v trápení, Lazar je potešovaný v lone Abrahámovom/Luk. 16,22-23/
Jedni sa zobudia na súd, iní do života. /Jan 5,29/
Niektorí vstanú na večnú potupu, iní pre večný život. /Daniel 12,2/
Bezbožní sú uvrhnutí do ohnivého jazera, vyvolení sú v nebeskom Jeruzaleme. /Zj.21,1-4.8/
Očistec podľa katolíckeho učenia:
Ak katolík zomrie v nedokonalom stave, musí vstúpiť do stavu trestu (očistec), predtým, než bude uvoľnený do neba. Toto obdobie môže byť skrátené darmi a peniazmi, modlitbami kňaza, za ktoré sa platí, omšami atď. Známi dotyčnej osoby môžu financovať omše a tak skrátiť tento čas. Rím zozbiera každý rok milióny od smútiacich rodín a priateľov, len aby sa dotyční dostali z očistca čo najskôr. Očistec bol a je tým najvýnosnejším obchodom, aký bol kedy vymyslený! Taká smútiaca matka, dá aj posledné haliere na slúženie omší za svojho syna, aby ho "dostala" z očistca- aby tam nemusel trpieť...
Celá myšlienka očistca a odpustkov hovorí o tom, že hriech musí byť vyplatený- zmierený. Katolícky koncil tvrdí, že "ak sa odvážiš povedať, že Kristove utrpenia na kríži stačia a ty už potom nemusíš trpieť takým istým spôsobom v očistci, predtým než sa dostaneš do neba- si prekliaty!"
Katolicizmus teda hovorí, že nestačí, že Kristus trpel- musíš aj ty trpieť.

"Dôvod" pre ktorý existuje očistec je ten, aby katolík mohol byť ohňom očistený.
Povedzte mi, kde v Biblii sa píše, že oheň očisťuje?
My sme predsa boli kúpení a očistení skrze krv Pána Ježiša. On získal naše očistenie od hriechov!
Takže vy vraj musíte sami trpieť, aby ste boli očistení. Ale moment!- keď ja vraj budem dávať za vás slúžiť omše ( a samozrejme, že za ne zaplatím...) tým vraj môžem skrátiť vaše utrpenie...
Takže Kristova krv, ktorú prelial na kríži vás nemôže zachrániť od očistca, ale omša to zvládne.. A ty nakoniec ani nemusíš trpieť, lebo katolicizmus hovorí, že ja môžem trpieť za tvoje hriechy...Chápete to? Celý dôvod pre očistec je ten, že vy musíte trpieť. Ale zároveň katolicizmus hovorí, že aj iní môžu trpieť za duše tých, čo sú v očistci. Poznáte meno Páter Pio? Je jedným z najznámejších mníchov v Taliansku. Kedysi požiadal o povolenie trpieť za hriechy sveta a bolo mu "dané" povolenie. Nejakých 40 rokov mal stigmy na rukách, na nohách na boku...A mnísi, ktorí boli s ním v kláštore. hovorili, že počúvali mnohé hlasy, ako s ním v noci rozprávali. Páter Pio tvrdil, že mnoho mŕtvych duší mu prišlo poďakovať...lebo vraj vďaka jeho utrpeniu sa dostali z očistca...a sú na ceste do neba. Takže opäť ten istý problém. Tieto duše museli ísť do očistca, aby trpeli za svoje hriechy. Ale Páter Pio, pretože mal stigmy- on trpel za ich hriechy a oslobodil ich z očistca. Nič vám to nehovorí? Zas to isté- Kristove utrpenia na kríži to nedokázali, ale Páter Pio to "zvládol"..

A tak sa "Páter Pio" aj zjavoval ľuďom a ľudia sa k nemu modlili a verili, že ich vyslobodil z ich hriechov!!! Chápete tú zvrátenosť? Pán Ježiš na to nestačí, ale Páter Pio to "zvládne"...ALE TO NIE JE EVANJELIUM BOŽIE ! To sú obyčajné klamstvá! Zamyslite sa nad tým, že EVANJELIUM SA NEMENÍ ! Bol nám dané dávno predtým, než nejaký pápež Rehoř vymyslel očistec a dávno predtým, ako bolo toto zvrátené učenie o očistci uzákonené na koncile!
Zacitujem vám dve katolícke ustanovenia, ktoré sa týkajú očistca: " Verní veriaci, ktorí v rozjímaní používajú objekt nejakej piety, ako je - krucifix, kríž, ruženec, škapuliar, alebo medaila, čo bola správne požehnaná kňazom, môžu dostať čiastočný odpustok."
" Ale aj je tento objekt piety požehnaný pápežom, alebo biskupom na sviatok apoštola Petra a Pavla, môžu dostať úplný odpustok za predpokladu, že urobia vyznanie viery za použitia schválenej formulky..."
A ešte tam máš ďalších 18 ustanovení, ktoré hovoria o odpustkoch.
Všetci ľudia by si mali uvedomiť, že evanjelium je o tom, čo KRISTUS UROBIL! Evanjelium nie je o tom, čo my máme urobiť! To čo Kristus urobil je HOTOVÉ! Je to DOKONANÉ! Spomeňte si na to, ako Pán Ježiš na kríži zvolal : "DOKONANÉ JE!" V pôvodnej gréčtine tento výraz doslovne znamená " je zaplatené v plnosti!"
Poznáte ten príbeh, ako Pán Ježiš plakal v Getsemanskej záhrade? Čo si myslíte, prečo plakal? Kvôli tomu fyzickému utrpeniu, ktoré ho čakalo? Nie, veď fyzicky takto trpeli aj iní ľudia mnohí to zvládli bez plaču. Tak prečo Pán Ježiš plakal? Prečo sa potil krvou a bol v takej agónii?
No preto, že: " Ten, ktorý nepoznal hriechu, bol učinený hriechom za nás, aby sme sa mi mohli stať spravodlivosťou Božou v ňom." Pán Ježiš, ktorý tak nenávidel hriech, musel niesť hriechy celého sveta...
Prečo Pán Ježiš povedal: " Otče, ak chceš, vezmi tento kalich odo mňa ! Ale nie moja, ale Tvoje vôľa nech sa stane!"
Nepovedal to preto, že by nechcel byť naším Spasiteľom, ale hovorí v tom význame- ak je nejaká iná cesta spasenia, nedaj mi prejsť touto cestou. Aká bola Otcova odpoveď? Nie je žiadna iná cesta- je to úplne jasné z toho, čo potom nasledovalo. Z Božieho slova je jasné, že toto je jediná cesta spasenia! Kristus musel zaplatiť za náš hriech. A teraz povedzte mi- naozaj si myslíte, že Boh by potom, ako veľmi trpel jeho Syn na kríži- dovolil niekomu dostať sa do neba inou cestou? Bola by to doslova "facka" do tváre Pána Ježiša...Položte si sami logickú otázku. Načo by musel zomrieť Pán Ježiš na kríži, keby sme si mohli sami za svoje hriechy vytrpieť v nejakom očistci?
Boh nám povedal aká je cesta do neba! Keby Boh pustil do neba niekoho inou cestou ako cez Ježiša Krista, už by potom nestál viac za svojim Slovom. Boh povedal: "Duša, ktorá hreší zomrie."
Pokuta musí byť zaplatená- a tak sa Svätý Boh stal človekom, aby za človeka mohol vziať trest- smrť , a zaplatiť tak za nás, aby sme mohli mať večný život! A Boh dáva skrze obeť Pána Ježiša len večné a dokonalé odpustenie hriechov!
" Ja, ja som ten ktorý vytieram tvoje prestúpenia pre seba a nespomínam na tvoje hriechy." Izaiáš 43:25
"Nože poďte a pravoťme sa potom! Keby boli vaše hriechy ako šarlát, budú biele ako sneh; keby boli ako červec dvakrát farbený, budú ako vlna." Izaiáš 1:18
" Zahladím Tvoje prestúpenia ako hustý oblak a ako mrákavu tvoje hriech. Navráť sa ku mne, lebo som Ťa vykúpil!" Izaiáš 44:22
Už chápete akou ohavnosťou je v Božích očiach doktrína o očistci? Veď ÚPLNE POPIERA dostatočnosť a dokonalosť Kristovej obeti na kríži!
A to ani nejdem písať o tých miliónoch katolíkov, ktorí sa spoliehaním na očistec pripravili o rozhodnutie pre Krista už teraz na tejto zemi...
Očistec v Biblii nenájdete. Musíte sa rozhodnúť, čomu budete veriť.

Buď katolíckym koncilom, alebo Božiemu Slovu a v tom prípade zložíte úplnú dôveru v Ježiša Krista! Božie Slovo jasne hovorí o tom, že kto zloží svoju dôveru v Pána Ježiša, ako svojho jediného Vykupiteľa a Spasiteľa, je dokonale ospravedlnený!- a preto žiadny očistec nemá opodstatnenie. A kto zomrel bez Krista- je stratený a ide do pekla. Žiadna stredná cesta, žiadny očistec neexistuje! Je na Vás, či sa pre Krista rozhodnete už dnes- ďalšia šanca už prísť nemusí. Boh má pre vás dobrú správu- ponúka vám v Kristovi nebo a dokonalé odpustenie. Ak mu skutočne vo svojom srdci uveríte, dá vám do srdca Svätého Ducha a s ním aj pokoj- takže už sa nebudete báť toho, kam sa dostanete, keby sa vám niečo stalo...Pán Ježiš je ten dobrý Pastier...Počujete aj vy dnes jeho hlas?
" Veď aj Kristus raz vytrpel smrť za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu." (nie do nejakého očistca...) 1 Petrova 3:18
"Skutočne, skutočne, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, MÁ život večný a NEJDE NA SÚD, ALE PREŠIEL ZO SMRTI DO ŽIVOTA." Ján 5:24;
" Nieto preto NIJAKÉHO ODSÚDENA tým, ČO SÚ V KRISTU JEŽIŠOVI." Rim.8:1
" Sme však dobrej mysle a radšej sa chceme vysťahovať z tela a prebývať s Pánom. Preto sa horlivo usilujeme, či v domove, či mimo domova, aby sme sa jemu ľúbili." 2 Kor 5:7-9
" Lebo mne žiť je Kristus a zomrieť mi je zisk. Ale ak žiť v tele- znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem čo si voliť. Oboje na mňa dolieha. Túžim sa odobrať a byť s Kristom, lebo to by bolo omnoho lepšie..." Fil 1:21-23
" A na ich hriechy a na ich neprávosti si viac nespomeniem."" Žid 10:17
" Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti." 1 Jánov 1:9
" Potom som počul hlas z neba, ktorý hovoril: Napíš: Blažení mŕtvi, ktorí odteraz v Pánovi zomierajú! Áno, hovorí Duch, nech si odpočinú od svojich namáhavých prác, lebo ich skutky idú s nimi!" Zjav 14:13
Pán s Vami!.

Zdroje:
René Paché- Peklo skutočne existuje? -
Prednášky Dave Hunta -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk