Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mojžiš

„Kto som ja, aby som išiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelitov z Egypta?“ Toto boli slová Mojžiša ( Ex 3, 11 ), keď mu Boh oznámil úlohu pre ktorú si ho vyvolil. Bola to ú-loha výnimočná a Boh si predsa vybral jednoduchého človeka, o ktorom nám Sv. Písmo ho-vorí: „...Mojžiš bol veľmi tichý muž, ( tichší ) ako všetci ostatní ľudia na svete.“ ( Nm 12, 3 )
Boh nepotrebuje ľudí, čo veria vo vlastnú silu a schopnosti, ale ľudí jednoduchých a dôverujúcich, aby sa cez zázraky v ich životoch oslávil. A práve Mojžišova jednoduchosť a pokora ma na ňom najviac zaujala.
Bol vychovaný na faraónovom dvore, čo ho aj napriek tomu, že bol cudzinec, predur-čovalo na zodpovedný post v armáde, kňazstve alebo vo verejnej službe. Mal 40 rokov, keď sa neúspešne rozhodol bojovať za slobodu a po svojom úteku z Egypta viedol jednoduchý ko-čovný život. Pri putovní púšťou videl zrazu horieť ker. Prehovoril k nemu sám Boh, no on sa zdráha a vyslovuje jednu námietku za druhou. „Kto som ja?“ To je Mojžišov problém. Uve-domuje si vlastnú nespôsobilosť, ale Boh ho posilňuje a prepožičiava mu autoritu svojou uis-ťujúcou prítomnosťou: „Budem s tebou.“ Nestačí mu, čo zažil, potrebuje, aby sa Boh pred-stavil jasnejšie, a to slovami: „Ja som, ktorý som!“ Mojžiš sa ďalej obáva, že mu ľud neuverí, preto mu Boh dáva tri znamenia ( palica premenená na hada, malomocná ruka, krvavá voda z Nílu ), ktorými ho má presvedčiť, že sa naozaj stretol s Bohom. Nebol to výrečný muž, no Boh mu môže dať schopnosť prehovoriť. Po Mojžišovej požiadavke, aby radšej poslal iného, sa Boh nahnevá a za hovorcu mu dá Árona. ( Ex 3, 11 – 4, 17 ) Táto snaha vyhnúť sa Božie-mu povereniu a potreba hovorcu svedčí o jeho plachej povahe, no predsa sa stáva vodcom Iz-raela. Napriek svojmu postaveniu Mojžiš nespyšnel a nesnažil sa o uzurpáciu moci. Pri puto-vaní púšťou ho neustále reptanie ľudu opätovne privádza k Bohu, neodváži sa rozhodovať a sľubovať sám, zaujíma ho v prvom rade Božia vôľa. Po odpadnutí Izraela pri uctievaní zla-tého teľaťa mu Boh dokonca ponúkol, že ho urobí zakladateľom nového národa, ale on sa dobrovoľne ponúkne niesť Boží trest namiesto Izraela. Mohol byť so svojím životom spokoj-ný, hoci nevkročil do zasľúbenej zeme.
Kiež by sa aj v dnešnej dobe našlo mnoho ľudí, ktorí by tak radikálne presadzovali Božie požiadavky na zemi a boli pre Neho zapálení tak, ako bol Mojžiš...

Zdroje:
Sväté Písmo. Trnava: SSV, 1995. -
Ilustrovaná príručka k Biblii. Slovenská biblická spoločnosť, 1999. -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk