Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Oni milujú svet

Oni milujú svet .To je to,čo Biblia hovorí o každom živote,ktorýsa nechce podvoliť Božiemu vedeniu. Títo ľudia milujú ľahký a pohodlnýživot a usilujú sa pokiaľ možno, obísť všetky veci,ktoré sú vážne avyžadujú si celé srdce. Otázka ,čo by na to povedali tí druhí jerozhodujúcim faktorom ich života. Nenechávajú sa viesť ani Bohom,anivlastným svedomím,ale idú za väčšinou. Pokúšajú sa držať v takomrozmedzí,aby sa nemuseli vzdať ani Boha,ale aby príliš nedráždili svet.,,Ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta,stáva sa nepriateľom Božím.´´Keď príde Pán Ježiš,oddelí tých,ktorí sa Mu podriaďujú,od tých,ktorí Hoodmietajú.Môžu byť k sebe viazaní zväzkom krvi a priateľstva taktesne,ako je to ľudsky len možné,môžu byť rodičia,bratia asestry,manželia,priatelia,aj keby každý deň pracovali popri sebe bok poboku,aj keby jedli za jedným spoločným stolom,alebo ležali v tej istejposteli,ich životy delí obrovská priepasť : a to je rozličný postojvoči Pánu Ježišovi. On hovorí, že toto rozdelenie má byť večné.Rozdelíľudí do dvoch skupín na večné časy. Skupinu tých,ktorí Spasiteľaprijali a skupinu tých,ktorí Ho odmietli.,, A odídu do večného zatratenia,ale spravodliví do večného života.´´Každý má možnosť zvoliť si postoj voči Nemu slobodne.Prichádza kVám,aby Vám povedal,kde sa to všetko skončí,ak budete ďalej taktopokračovať.Hovorí,že Vás môže zachrániť a Váš život zmeniť na životnový,bohatší a šťastný,ak Ho do svojho srdca vpustite a dáte Mu hocelé. Človek je postavený pred voľbu.Je mu absolútne jasné,že nie jemožné spojiť zbožnosť so svetáctvom.Nestačí byť trochu pobožný,aninikto nebude spasený tým,že hľadá Boha.Nikto nevojde do kráľovstvanebeského tak,že bude pobehovať okolo tesnej brány.On totiž tou bránoumusí vojsť.,, Nikto nemôže slúžiť dvom pánom.´´,, Každý kto chce byť priateľom sveta,stáva sa nepriateľom Božím.´´Musí sa rozhodnúť koho nasledovať : Boha,alebo svet. A to je tonajťažšie rozhodovanie.Ak si vyberie Boha,svet sa obráti protinemu.Skoncovať s Bohom je nemožné a predstava o nepriaznisveta,stretávanie sa s jeho cynickým úsmevom,s jeho posmievaním sa, jerovnako neznesiteľná.Niečo nás na tom zaráža ? Ako môže mať jednaobyčajná voľba také veľké následky ? Človek je v jednom okamihunespasený a v druhom spasený.A to v dôsledku jedinej voľby.Je spasenýpreto,že ľutoval svoj hriech,vyznal ho Pánovi Ježišovi a pozval Ho dosvojho srdca za svojho osobného SpasiteľaMôžem sa rozhodovať a uvažovať o voľbe dlhé roky,avšak samá voľba všaknetrvá dlhšie ako okamih.V jednom okamihu som nespasený a v druhomspasený.V jednom okamihu som dieťaťom diablovým a v druhom dieťaťomBožím.
Preto pri rozhodovaní nezáleží na čistote našej duše,ani naintenzite naších citov.Spasiteľná moc voľby spočíva jedine v našomvzťahu k nášmu jedinému Spasiteľovi, Kristovi Ježišovi, pre ktorého smesa rozhodli.Pán Ježiš povedal : ,,Hľa stojím predo dvermi a klopem! Kto počúvne môjhlas a otvorí dvere,vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou.´´(Zj.Jána 3.20) Len jedno jediné je treba z našej strany pre naše spasenie – a toneodmietnuť Ježišovo klopanie,ale otvoriť Mu dvere nášho srdca,keďprichádza,aby nám ponúkol svoje slávne spasenie.Povieš si,moja duša túži a volá po Bohu a po pokoji s Bohom,ale janechcem,nemôžem. Čo by povedali moji známi,moji priatelia,keby sadozvedeli,že som sa obrátil ? Samo pomyslenie na to mi naháňa strach.To je ,, zbabelosť.´´ Áno zbabelosť nám najjasnejšie ukazuje,ako hriechzničil náš duchovný život.Je strašné,keď človek zabudne na Boha,eštehoršie je,keď ignoruje Jeho vôľu,ale najhoršie je to,keď sa človekhanbí za Boha.Nechce sa Mu podriadiť len preto,že je mu hanbou byťopravdivým kresťanom.Byť polovičným kresťanom nie je vôbec takáhanba,ale byť kresťanom srdcom a dušou,uprednostňujúcim Boha predčlovekom,to nie a nie pripustiť.Nájdete si vždy nejakú výhovorku.To nie je tak,ako si myslíš,aj druhí čítajú Bibliu a oni to tak nevidia atď. Výhovorka! Výhovorka! Výhovorka!Pravda a Biblia je jedna.Pán Ježiš povedal : Ja som cesta i pravda i život,nikto neodíde k Otcovi,len skrze Mňa ( Ján 14.6 ),, Lebo je jeden prostredník Boha a ľudí,človek Ježiš Kristus. (I Tim 2.5 ) Ako to len zdeformovala pravdu tá naša osvietená a kultúrna doba ! AlePán Ježiš sa ponúka každému a každému zároveň môže aj aj pomôcť.Jednovšak predsa len očakáva : aby sme k Nemu prišli a čestne sa priznali ksvojej zbabelosti,aby sme Ho prosili o odvahu,ktorá nám chýba.Urobte to a uvidíte,čo pre Vás Kristus urobí.Pomohol všetkým,ktorí súspasení a pomohol aj mne.Bolo to tak,ako keby mi bol povedal : ,,Terazvlož svoju trasúcu sa ruku do mojej a pôjdeme spolu k ľuďom,ktorích satak veľmi obávaš.´´Ďalší problém môže nastať v domácnosti,kde jeden je spasený a druhý jenespasený.Dobrý domov skutočne stojí za ochranu všetkýmiprostriedkami,ktoré v Božom svetle obstoja Lenže Pán Ježiš hovorí : ,,Kto viac miluje otca,alebo matku ako mňa,nie je ma hoden.´´ Preto anitá najbližšie stojaca osoba nemá právo rozhodovať o Vašom správnompomere k Spasiteľovi.Každý,kto by sa dožadoval,aby ste konali podľaneho a nie podľa Vášho vlastného svedomia Vás skutočne nemiluje.
Jenapísané : ,, Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty,aj tvoj dom.´´(Sk.16.31) Toto je Pánovo zasľúbenie a uskutoční sa len čo uveríš vPána Ježiša Krista.To znamená,že sa podriadite Jemu bez toho,že by stesa o tom radili s telom a krvou. Vy budete spasení ako prví a skrz Vásbudú aj ostatní zachránení.Kresťanstvo nie je ,,náboženstvo.´´Náboženstvo je ľudský pokus ,,dopracovať´´ sa k Bohu pomocou dobrýchskutkov.Ale práve to Boh nepotrebuje.Kresťanstvo je založené na tom,žeBoh prišiel k ľuďom prostredníctvom Pána Ježiša Krista a chce s niminadviazať vzťah.Poviete si : chodím do kostola,tak som aj kresťanom.Noto nie je vôbec pravda.Len preto,že budete chodiť do garáže,stanete sašoférom? Kresťan je človek ,ktorý dôveruje Kristovi, prijal Pána Ježišaza svojho osobného spasiteľa a to je veľký rozdiel – chodiť dokostola,chcieť sa páčiť Bohu,alebo chcieť pre Neho pracovať, alebo Hoprijať do srdca a dôverovať mu.Pracovať preň môžeš až vtedy,keď si hoprijal a Mu aj dôveruješ.Veď ako budeš pre niekoho pracovať,komunedôveruješ a od ktorého ani neprijmeš ponúknutý dar.Veď spasenie jedar.Ale ak si dar neprijal,teda si Mu ani nedôveroval,preto nepotrebuje aniOn tvoju zbožnosť.Kresťanstvo nie je niečo,čo sa dá niekomu naliať dohlavy,alebo niekomu nanútiť.Každý má svoj život.Ja môžem povedať ibato,čo môže zmeniť aj Váš život,ale Vy to musíte chcieť.Ako sarozhodnete,to záleží len a len od Vás.,,Hľa stále stojím pri tvojich dverách a klopem,keby niekto počul môj hlas a otvoril mi vojdem k nemu.´´ ( Zj. Jána 3.20 )Chceš aj ty prežívať radosť zo spasenia ? Pros Pána Ježiša Krista a dajsa Mu nájsť.Ak po tom túžiš úprimne,otvoríš Mu svoje srdce a On príde ktebe.,,Prosím Ťa Pane za tých,ktorí sa ešte nerozhodli a stoja s obavamipred tesnou bránou rozhodovania.Ty,ktorý si pomohol pri voľbe mne,pomôžaj im.Zjav sa im Pane,aby už ďalej neváhali a hodili sa do Tvojejmilostivej náruče.Amen

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk