Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rozdiely liturgii Sv. Jána Zlatoústeho a Bazila Veľkého

Rozdiely liturgii Sv. Jána Zlatoústeho a Bazila Veľkého.
V byzanskom obrade sa počas liturgického roka najviac slúži liturgia Svätého Jána Zlatoústeho, ale desať krát do roka sa taktiež slúži liturgia Svätého Bazila Veľkého.
A to: 1. V predvečer Narodenia Pána
2.V predvečer Zjavenia Pána
3.Na Nový Rok
4.Na 1,2,3,4,5, veľkopôstnú nedeľu
5.Na Veľký štvrtok (Tu sa slúži s večierňou)
6.Na Veľkú sobotu (Tu sa slúži s večierňou)

Podľa tradície sv. Bazil Veľký upravil a skrátil liturgiu sv. Jakuba a potom zase tuto skrátenú liturgiu upravil sv. Ján Zlatoústy. Ale tento názor vôbec nie je jednotný. Pravdepodobne obe liturgie sa vyvíjali spoločne, vzájomne sa ovplyvňovali, až sa potom ustálila dnešná forma oboch liturgií. Obe tieto liturgie sú si celkom podobné a liturgia sv. Bazila Veľkého ma niektoré kňazské modlitby dlhšie, i keď jej štruktúra je ta istá.
A teraz si ukážeme čo je medzi týmito dvoma liturgiami odlišné.
Proskomídia a začiatok sv. Liturgie Bazila Veľkého je taký istý až po koniec úpenlivej prosby: Prosme všetci s celej duše a s celej svojej mysle volajme.
Až nasledujúce dve modlitby veriacich sú odlišné. V liturgií sv. Jána Zlatoústeho je to modlitba: Dobrorečíme ti, Pane Bože všetkých mocnosti, že nám aj v tejto chvíli dovoľuješ pristupovať k tvojmu svätému žertveníku,...

A v liturgií sv Bazila veľkého je to modlitba už s iným textom:
Pane ukázal si nám veľké tajomstvo spásy. Ty si nám, svojím pokorným a nehodným služobníkom dovolil slúžiť pri tvojom svätom žertveniku....
A druhá modlitba: Znova a mnoho ráz pred tebou padáme a prosíme ťa, dobrotivý a láskaví k ľuďom,... (sv. Jána Zlatoústeho)
Bože ty nás ponížených, hriešnych a nehodných služobníkov obdarúvaš milosrdenstvom a štedrosťou,... (sv. Bazila Veľkého)
Potom je zase všetko rovnaké až po modlitbu obetovania po položení božských darov na svätú trapézu:
Pane Bože všemohúci, jediný svätý, ty prijímaš obetu chvály od tých, ktorí ťa vzývajú celým svojim srdcom. … ( sv. Jána Zlatoústeho).
Pane, bože náš, ty si nás stvoril a povolal do tohto života, ukázal si nám cestu spásy a dal si nám zjavenie nebeských tajomstiev. … (sv. Bazila Veľkého)

A opäť sa pokračuje bez zmeny až do modlitby pred Svätý, svätý, Svätý..., ktorá sa začína slovami:
Naozaj je dôstojné a správne ospevovať ťa a zvelebovať, chváliť ťa a vzdávať ti vďaky i klaňať sa ti na každom mieste...(sv. Jána Zlatoústeho)
Pred tebou Vládca, Pane, Bože Otče všemohúci, sa všetko skláňa, lebo naozaj je dôstojné a správne pre tvoju nesmierne veľkolepú svätosť chváliť... (sv. Bazila Veľkého)

Vidíme, že tieto modlitby nie len, že sú odlišné ale sú aj oveľa dlhšie. Od Svätý, Svätý, Svätý... sú modlitby, ktoré sú modlitbami v liturgii sv Bazila Veľkého. A ďalšie modlitby, ktoré nasledujú sú charakteristické a čítajú sa iba na liturgii sv. Bazila Veľkého. Veľkým rozdielom medzi týmito dvoma liturgiami nie je len rozsiahlosť, ale hlavne to, že sa nahlas spievajú aj úvodné slova premenenia:
Dal svojím svätým učeníkom a apoštolom, hovoriac: Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme na odpustenie hriechov.
A tak je to aj v druhej časti:Dal svojím svätým učeníkom a apoštolom, hovoriac:Pite z nej všetci, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov.
V tretej časti sa kňaz po tichu modlí modlitbu po tichu: Toto robte na moju pamiatku, lebo vždy keď jete tento chlieb a pijete z tejto čaše, zvestujete moju smrť a vyznávate moje vzkriesenie....
A až potom zvolá: Tvoje z tvojho tebe prinášame za všetkých a pre všetko.
Potom nasledujú modlitby ktoré sa modli kňaz potichu. Sú to modlitby: Pre toto všetko, Vládca presvätý, pre tvoje milosrdenstvo a štedrosť, ktoré si na nás vylial v hojnosti, nie pre našu spravodlivosť, lebo sme hriešny...
Po požehnaní chleba , čaše a keď kňaz požehná oboje tak zase sa modlí modlitbu ktorá sa modli v liturgii sv. Bazila Veľkého.: Nás všetkých prijimajúcich z jedného chleba a z jednej čaše zjednoť medzi sebou navzájom,...
Po zvolaní kňaza: Osobitne s presvätou, prečistou, preblahoslavenou a slávnou Vládkyňou našou Bohorodičkou a vždy Pannou Máriou. Ľud spieva: Z teba milostiplná, raduje sa všetko stvorenie...

Potom sa opäť kňaz modlí modlitbu , ktorá je dlhšia a modli sa na liturgií sv. Bazila Veľkého.: So svätým prorokom, predchodcom a krstiteľom Jánom, so svätými, slávnymi a všechválnymi apoštolmi,...
Po zvolaní kňaza: Predovšetkým sa Pane rozpomeň na nášho svätého Otca, Veľkňaza všeobecnej Cirkvi,...
Opäť číta kňaz modlitbu odlišnú od modlitby z liturgie sv. Jána Zlatoústeho: Pamätaj Pane, na Božieho služobníka...
Počas jektenie pred Otče našom sa kňaz tiež modli po tichu modlitbu: Milujúci Pane, zverujeme ti celý svoj život i svoju nádej a vzývame, prosíme a úpenlivo ťa žiadame:... (sv. Jána Zlatoústeho)

Bože náš, Bože spása, nauč nás dôstojne ti dobrorečiť za tvoje dobrodenia, ktoré si nám udelil a stále udeľuješ.... (sv. Bazila Veľkého)
Od modlitby Otče náš je opäť všetko ako v liturgii sv. Jána Zlatoústeho, až po ďakovnú modlitbu na záver liturgie začínajúce sa slovami: Ďakujeme ti, láskyplný Vládca, dobrodinec našich dusí, že si nás aj dnes uznal za hodných prijať tvoje nebeské a nesmrteľné tajomstvá.... (sv. Jána Zlatoústeho)
Dobrorečíme ti, Pane Bože náš, za prijatie tvojich svätých, prečistých, nesmrteľných a nebeských tajomstiev,... (sv. Bazila Veľkého)
Ďalej je to modlitba pri požívaní svätých darov: Ty sám si naplnenie zákona a prorokov, Kriste Bože náš.... (sv. Jána Zlatoústeho)
Kriste, Bože náš, tajomstvo tvojej prozreteľnosti sa naplnilo a uskutočnilo podľa našich síl.... (sv. Bazila Veľkého)
A nakoniec je to zmena pri prepustení kde sa v liturgií sv. Bazila Veľkého vsúva meno sv. Bazila Veľkého, namiesto mena sv. Jána Zlatoústeho.
Na záver chcem ešte spomenúť zmeny, ktoré sa vyskytujú vo veľkom pôste na Veľký štvrtok počas liturgie sv. Bazila s Večierňou a na Veľkú sobotu taktiež na Liturgii sv. Bazila Veľkého s Večierňou. Ale tieto zmeny sa už tykajú piesni, ktoré spieva ľud.
Vo veľký štvrtok na miesto cherubínskej piesne ľud spieva:
Prijmi ma dnes Boží Synu, za spoločníka na svojej tajomnej večeri, veď ja nezradím tajomstvo tvojim nepriateľom, ani ti nedám bozk ako Judáš, ale ako zločinec sa ti vyznávam: Pane spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.
A na miesto Dôstojné sa spieva:
Poďme veriaci, hore do večeradla so srdcom plným viery prijmime Pánovo pozvanie a s radosťou sa zúčastnime na nesmrteľnej eucharistickej hostine i na vznešenej náuke Slova Božieho. Za všetko ho zvelebujeme.

A vo veľkú sobotu ľud taktiež spieva na liturgii s večierňou niektoré piesne iné. Namiesto Cherubinskej piesne je to: Zmĺkni, každý človek! Stoj v bázni a chvej sa! Na nič pozemského nemysli! Hľa, prichádza Kráľ kráľov. Pán všetkých mocnárov, aby seba obetoval a za pokrm veriacim sa dal.
Po veľkom vchode, namiesto Veď máme prijať …: sa spieva: Pred ním anjelské zbory kráčajú. Kniežatstvá a panstvá ho sprevádzajú. Na tróne ho nesú mnohookí cherubíni. Piesňami ho ospevujú šestorokrídli serafini. Aleluja, aleluja, aleluja mu spievajú.
A na miesto Dôstojné sa spieva:
Neplač nado mnou Matka, keď ma vidíš v hrobe. Panenský si m počala, pod srdcom si ma chovala. Vstanem zas a preslávim sa. Ako večný Boh slávne vzkriesim všetkých, ktorí ťa s láskou a vierou uctievajú.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk