referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Úvod ku Gréckemu novému zákonu
Dátum pridania: 07.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: memil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 261
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 8.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 14m 40s
Pomalé čítanie: 22m 0s
 
Text
Edícia reprodukuje text tretej edície bezo zmeny. Text je totožný s tým v 26. a 27 vydaní Nestle –Aland. Čísla horného indexu sa dotýkajú textového aparátu. Čísla veršov sa objavujú hrubým písmom. Horný index písaný kurzívou sa vzťahuje na „segmentovaný aparát“, teda na časti textu. Hrubé písmo sa navyše v texte vyskytuje ako priama citácia zo starého zákona. Obodkovanie je zhodné hlavne s tým vo vydaní Nestle – Alanda 26. a 27. Priama reč sa začína veľkým písmenom, ktorému predchádza bodka. Zátvorky [] naznačujú, že uvedené slovo, slová, alebo časti slov sa môžu brať ako súčasť celku, ale v dnešnom ponímaní sa nemôžu pokladať za časť celku s úplnou určitosťou. V kritickom aparáte majú tieto časti ohodnotenie C. Oproti tretiemu vydaniu však počet pasáži s týmito zátvorkami vzrástol. Dvojité zátvorky[[ ]], ktoré sú trochu rozsiahlejšie znamenajú, že text nebol originálnou súčasťou, ale je len neskoršou vsuvkou. Sú uvádzané vzhľadom na ich starobylosť a tradíciu, s ktorou ich prijímala cirkev.

Textový aparát
Výber pasáži pre aparát prešiel zreteľnou zmenou od tretieho vydania. Úmysel bol, aby bol uvedený aparát, v ktorom by boli zahrnuté najznámejšie medzinárodne preklady, ktoré majú poznámky referujúce ku textovým variantom v ich prekladoch a interpretáciách. Tiež boli prijaté tie, ktoré boli uznané za dôležité a hodné prijatia. Komisia pridala 284 nových pasáži do aparátu, rovnako bolo 273 pôvodných pasáži odstránených, lebo mali slabú výpovednú hodnotu.

1.Ohodnotenie evidencie pre text

Na základe všeobecne dohodnutých princípov komisia rozdelila pramene do štyroch odstavcov:

A.– naznačuje, že text je totožný
B.– naznačuje, že text je skoro totožný
C.– naznačuje, že komisia mala problémy so zaradením textu, ktorý variant pasuje do textu.
D.– ktorý sa vyskytuje len zriedkavo naznačuje, že komisia mala veľké problémy v prijatí rozhodnutia.

2. Selekcia svedectiev z Rukopisov, Verzií a poznámok Otcov Cirkvi

Záujmom bolo vybrať pre kritický aparát dostatočný počet svedectiev, ktorý bude zrejmým a reprezentujúcim tradíciu. Všetko na báze najdôkladnejších výskumov. Komisia založila nasledujúce pravidlá pre jednotlivé rozličné typy svedectiev.

3. Grécke texty rukopisov

3.1. Selekcia

Všetky papyrusy označené P sú zahrnuté Ak nejaký z fragmentov nie je medzi existujúcimi pasážami aparátu. Všetky unciálne rukopisy – označené veľkými písmenami , alebo iniciálou 0 sú zahrnuté v dvoch kategóriách I, II ( rukopisy zvláštnej kvality a korešpondujúce s tzv. Alexandrijským textom) III texty rozličného pôvodu , značne ovplyvnené Byzanciou, IV – rukopisy z parafrázovaným textom, korešpondujúcim s tzv. Západným textom. Pre detailnejšie pochopenie týchto skupín sa odporúča preštudovať The text of the New Testament, 2nd edition, pp. 106., 317 – 337. Komisia schválila toto rozdelenie rukopisov, lebo ono najviac zodpovedá dnešným nástrojom dostupným na klasifikáciu a zatriedenie všetkých rukopisných tradícii Nového zákona na objektívnom štatistickom základe. Označenia dôležitých gréckych textov nového zákona sú uvedené v už vyššie spomenutej knihe na str. 107 – 140. Unciály byzantskej tradície sú označené ako Byz rovnako ako aj ostatné príbuzné byzantské spisy. V evanjeliách obsahujú navyše písmeno : E F G H N O P Q S, v skutkoch apoštolov L P, v Pavlových listoch K L P v katolíckych listoch K L P a v Zjavení P 046.
Všetky minuskulné rukopisy sú označené arabskými číslami sú z kategórií I, II. Z kategórie III boli vybraté iba niektoré rukopisy, aby reprezentovali každú z častí Nového zákona. Z kategórie IV nie sú žiadne minuskulné rukopisy. Minuskulné rukopisy byzantského typu sú uvedené ako kategória V a sú označené skratkou Byz.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.