Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Bohozjavenie

Šiesteho januára sa vo Východnej Cirkvi slávi sviatok Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Podľa tradície v tridsiatom roku svojho života, pred svojím verejným účinkovaním, prijal Ježiš krst od Jána v rieke Jordán. Duch Svätý zostúpil na neho v podobe holubice a Boh Otec vydal o ňom svedectvo „Toto je môj milovaný Syn , v ktorom mám zaľúbenie. V dávnych časoch sa v tento sviatok završovalo obdobie, kedy sa katechumeni krstom stavali členmi apoštolskej Cirkvi.
Sviatok Bohojozjavenia patrí medzi najstaršie sviatky Východnej Cirkvi. Počiatky jeho slávenia siahajú do obdobia konca druhého storočia a začiatkom tretieho. Apoštolské ustanovenia zo štvrtého storočia pre tento sviatok hovoria. Nech sviatok Bohozjavenia slávia všetci kresťania, lebo v tento deň sa zjavilo Kristovo Božstvo, o ktorom svedčí Otec pri krste a Svätý Duch naň poukazuje zostupujúc v podobe holubice. Na Západe sa tento sviatok začína sláviť okolo roku 361n.l. Svätí otcovia a kazatelia postupom času začali nahradzovať tento sviatok pripomienkou Poklony troch mudrcov, preto sa stalo, že sviatok Bohozjavenia preniesli na 13 Januára. V histórií slávenia tohto sviatku tak možno pozorovať tri periódy.

1.V 3. stor.sa zlučuje sviatok Bohozjavenia, Poklony troch mudrcov a Zázraku v Káne Galilejskej.
2.V 4str.Krisovo narodenie zaujme prvé miesto.
3.Koncom 4str.sa Bohozjavenie oddeľuje od Narodenia Pána a Poklony troch mudrcov. Tie sa presúvajú na 25 december.
V roku 450. sa Bohozjavenie stáva národným sviatkom za panovania Teodoziána mladšieho.
V Didache je napísane. Nech je tento sviatok pre nás veľkým dňom, lebo v tento deň pán zjavil ľuďom svoje Božstvo.
Sviatok Bohozjavenia má 4 dní predprazdenstva a 8 dní poprazdenstva. Zakončuje sa 14 Januára. Sobota a Nedeľa pred sviatkom sa nazývajú Sobotou a Nedeľou pred Bohozjavením. V tieto dni sú predpísane osobitné čítania z apoštola a evanielia, ktoré poukazujú na daný sviatok. V tento deň platí podľa stanov slúženia tohto sviatku, že poriadok liturgií je taký istý, ako počas sviatku Narodenia Ježiša Krista (Cárske časy, liturgia sv.Bazila Veľkého začínajúca veľkou večierňou).
Večiereň:
Požehnané kráľovstvo
Zvyčajný začiatok
103 žalm
Pane ja volám
Svetlo tiché
Parameje
Prokimen
Apoštol

Potom už nasleduje liturgia sv.Bazila Veľkého (Sväty Bože 3x)
Namiesto Dôstojne sa spieva Z teba Milostiplná...
Ak vyjde navečerie sviatku v sobotu alebo v nedeľu, Cárske časy sa zakončujú v piatok a na navečerie býva liturgia Jána Zlatoústeho. Vtedy sa večiereň slúži už oddelene a liturgia Bazila Veľkého je až v samotný sviatok Bohozjavenia. Hlavnou osobitosťou tohto sviatku je Veľké svätenie vody. Po liturgii po zaambonnej modlitbe kňaz odchádza na miesto, kde je nádoba s vodou. V našej eparchii je prax, že sa môže svätiť aj prameň alebo voda v potoku (rieke). Kňaz berie kadidlo a okiadza vodu, chrám a prítomní ľud pričom kantor spieva Tropár a Kondák (Hlas Hospodeň nad vodami...). Potom nasledujú parameje t.j.starozákonné a novozákonné čítania spolu s evanieliom. Potom kňaz začína jekténiu nazývanú tiež mírna. Po jekténií nasledujú modlitby až po slová Velij jesi Hospodi...,vtedy kňaz berie do ruky Trojsvietnik (trijica), znamená vodu znamením kríža a modli sa nahlas danú modlitbu. Všetko to opakuje 3-krát pričom vždy jeden knôt svietnika uhasí. Ďalej číta modlitbu Ty ubo čeloviče...a pri slovách Osviati vodu siju...kňaz žehná vodu 3-krát ponoriac pritom prsty. Potom pokračuje v čítaní modlitby I dažďjej blahodať...po slová Sam i nyni Vladyko osviati vodu siju Duchom tvojim sviatym kňaz dýcha na vodu v znamení kríža 3-krát a dokončuje modlitbu. Pri slovách Spasi Hospodi blaženijšaho...kantor odpovedá 3x Hospodi pomiluj. Na konci kňaz berie do rúk kríž ponára ho do vody a žehná ním prítomní ľud tiež 3-krát. Posvätenou vodou sa svätí chrám i prítomní a tiež príbytky ľudí. Nasleduje požehnanie s prepustením.
V predsviatok Bohozjavenia je predpísaný prísny pôst, no ak sviatok vyjde na sobotu alebo nedeľu pôst odpadá. V nasledujúci deň sa slávi sviatok sv.Jána Krstiteľa. Nasledujúca sobota a nedeľa sa nazývajú Sobota a Nedeľa po Bohozjavení.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk