Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Útoky na kresťana

Oblasti najčastejších útokov u kresťana:
1.telesnosť
2.vzťahy
3.rodina
4.vzťah k sebe
5.kresťanské spoločenstvo (oddelenie sa od kresťanského spoločenstva)
6.služba (modlitba, evanjelizácia, a iné služby v Cirkvi)
7.čas s Pánom

Druhy útokov v týchto oblastiach:
1.TELESNOSŤ:- lenivosť, kompromis, sebectvo
myšlienky, pohľady, zmysly a skutky
pocit vlastnej nemohúcnosti, že nemá zmysel bojovať, pokušenie vzdať sa, „Boh ma takého nemôže mať rád“
ľahostajnosť, „kľudne zhreš, veď sa vyspovedáš“

2.VZŤAHY:- hnev, zlosť, nenávisť, netrpezlivosť, neláska
pocit, že mi nikto nerozumie
pocit samoty, nezáujmu
naviazanie sa na človeka
ublíženie blízkym človekom
tlaky okolia: náboženské, spoločenské, názorové...
3.RODINA:- pýcha, „ty si ten najlepší v rodine“
netrpezlivosť
nepochopenie
strácanie nádeje, „že moja rodina zmení“

4.VZŤAH K SEBE:- pýcha, pocit nadradenosti „pretože som kresťan“, beznádej, neprijatie seba samého
búranie sebahodnoty, „som nikto“, podceňovanie sa
precitlivelosť na svoju osobu, urážlivosť

5.KRESŤANSKÉ SPOLOČENSTVO:- pýcha, sebectvo, nespokojnosť, ohováranie,
vzťahovačnosť, ctižiadostivosť, neposlušnosť
zranenie, nepochopenie
„vystačím si sám“, „budem žiť kresťanstvo na vlastný spôsob“
prechádzanie zo spoločenstvo do spoločenstva

6.SLUŽBA:- lenivosť, nechuť, sklamanie, beznádej, neposlušnosť
pokušenie k pasivite, nedbalosti, ľahostajnosti
prílišné zdôrazňovanie tej - ktorej služby – fanatickosť
služba vlastnou silou, vo vlastných predstavách
odpútavanie od služby kvôli útokom v iných oblastiach
pocit nehodnosti
7.ČAS S PÁNOM:- lenivosť, nestálosť, pohodlnosť
pocit, že sú dôležitejšie veci, kvôli ktorým sa nemôžem modliť
klamstvo, že „lepší čas je pred TV, ...“
nesplnené očakávania z modlitby
oddelenie sa od kresťanského (modliaceho sa) spoločenstva

Duchovná výzbroj kresťana:
modlitba:- osobná: - strelná, jednoduchá („Pane, zmiluj sa“, Ježišova modlitba, vzývanie Božie mena, ruženec,...)
- chvála – oslava Boha (práve vtedy, keď je tendencia upadať aj v
modlitbe do pesimizmu – sklon k nekonečným prosbám alebo
sebaľútosti)
- vzývanie Matky Božej

- spoločná:- liturgická
v kresťanskom spoločenstve – vlastnými slovami

sviatosti:- hlavne krst, myropomazanie, eucharistia a pokánie

Božie Slovo:- modlitba s Božím Slovom (aktualizácia Božieho slova do konkrétnej
situácie)
- stáť na tom, čo Boh prisľúbil, vyhlasovanie biblických právd
spoločenstvo:- zdieľanie (viac skúsenosti)
- spoločná modlitba (aj modlitba príhovoru)
- duchovný vodca

pripomínanie si toho, čo som už s Pánom zažil v podobných situáciách (dať vyniknúť pravde nad pocitmi)

askéza, pôst – „duchovné násilie na sebe“(sebazapretie)

vytrvalosť, pokora, viera, poslušnosť

čítanie duchovnej literatúry, životopisov svätých

vyhýbať sa oblastiam, v ktorých som slabý

byť neustále v Božej prítomnosti – vo vnútornej modlitbe

proti pokušeniu do hriechu postaviť hriechu opačnú čnosť (proti hnevu – láska, proti lenivosti – horlivosť)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk