referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatko
Sobota, 12. júna 2021
Cieľ pravej výchovy
Dátum pridania: 26.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jozotom
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 247
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 14m 0s
Pomalé čítanie: 21m 0s
 
Učiť sa odovzdávaním vedomostí

Pri získavaní vedomostí by mali mladí ľudia postupovať tak rýchlo a tak ďaleko, ako len môžu. Nech je okruh ich štúdia taký veľký, na aký stačia ich sily. Keď sa učia, nech svoje vedomosti využívajú a odovzdávajú ďalej. Tým sa ich myslenie vycibrí a posilní. Hodnota ich výchovy je určená schopnosťou využívať získané vedomosti. Dlho študovať bez snahy využiť to, je skôr prekážkou než pomocou skutočného rozvoja. V rodine i v škole by sa študent mal snažiť naučiť, ako študovať a ako svoje poznatky uplatňovať. Nech je jeho povolanie akékoľvek, kým žije, má byť stále žiakom i učiteľom. Len tak môže pokročiť, dôverujúc Bohu, a držať sa pri tom pevne toho, ktorý je nekonečný v múdrosti, odhaľuje tajomstvá skryté po veky a môže vyriešiť najťažšie problémy tým, ktorí v neho veria.

Vplyv spoločnosti

Božie slovo upozorňuje, aký vplyv má spoločnosť na dospelých. O čo silnejší je jej vplyv na rozvoj mysle a charakteru detí a mladých ľudí. Spoločnosť, v akej sa pohybujú, zásady, ktoré si osvojujú a zvyky, ktoré si utvárajú, rozhodnú o ich pozemskom i večnom údele. (402) Rodičia sú znepokojení, že na mnohých školách a univerzitách, kam sú mladí ľudia posielaní, aby získali vzdelanie a prax, prevládajú vplyvy, ktoré deformujú charakter, odvracajú myseľ od skutočných cieľov a kazia morálku. Stykom s neveriacimi, skazenými a roztopašnými ľuďmi strácajú mnohí mladí ľudia (285) jednoduchosť, čistotu, vieru v Boha a ducha obetavosti – teda to, k čomu ich kresťanskí otcovia a matky viedli starostlivou výchovou a úprimnou modlitbou.

Mnohých, ktorí prichádzajú do školy, aby sa pripravili na niektoré odvetvie nesebeckej služby, pohltí sekulárne štúdium. Prebudí sa v nich ctižiadosť vyniknúť vzdelaním a získať vo svete postavenie a uznanie. Zabudnú, s akým úmyslom išli na školu. Svoj život zasvätia sebeckým a svetským cieľom. Neraz si osvoja zvyky, ktoré zničia ich dočasný i večný život.Tí, ktorí majú vznešené plány, nesebecké ciele a šľachetné túžby, sú spravidla ľudia, u ktorých sa tieto vlastnosti formovali pod vplyvom priateľských vzťahov v detstve a mladosti. Izraelcom Boh stále pripomínal, aké dôležité je dbať na prostredie obklopujúce ich deti. Všetky ustanovenia pre občiansky, náboženský a spoločenský život boli vydané preto, aby chránili deti pred skazenou spoločnosťou a od najútlejšieho detstva im vštepovali naučenia a zásady Božieho zákona. Pokyn, daný pri zrode národa, sa mal hlboko vryť do sŕdc všetkých ľudí. Pred poslednou strašnou ranou, ktorá postihla Egypťanov smrťou prvorodených, prikázal Boh svojmu ľudu, aby svoje deti zhromaždili doma. Zárubne každého domu mali byť označené krvou. Chránení týmto znamením mali všetci čakať. Podobne i dnes, rodičia, ktorí milujú a ctia Boha, majú svoje deti držať pod „zmluvou“, (403) teda pod ochranou onoho posväcujúceho vplyvu, ktorý pôsobí vďaka tomu, že nás Kristus vykúpil svojou krvou.

O svojich učeníkoch Kristus povedal: „Dal som im tvoje slovo, ...nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.“ (Ján 17,14)Boh nás vyzýva: „Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania.“ (Rim 12,2) „Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi! Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo (286) s tmou? ...Ako patrí k sebe chrám Boží a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako povedal Boh: Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa, a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás prijmem a budem vám Otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.“ (2 Kor 6,14-18)„Zhromaždite ľud.“ (Joel 2,16) „...vyhlasujem Božie ustanovenia a jeho zákony“. (2 Moj 18,16) „Tak nech kladú moje meno na Izraelcov a ja ich požehnám.“ (4 Moj 6,27) „Vtedy všetky národy zeme zbadajú, že nosíš meno Hospodinovo a budú sa ťa báť.“ (5 Moj 28,10)„Vtedy bude zvyšok Jákobov uprostred mnohých národov ako rosa od Hospodina, ako dážď na trávu, ktorá neskladá nádej v človeka a nečaká na ľudských synov.“ (ROH Mich 5,7; ECAV Mich 5,6) (404) Považujeme sa za duchovný Izrael. Všetky nariadenia dané kedysi Izraelcom o výchove a vzdelaní ich detí, všetky zasľúbenia o požehnaní vďaka poslušnosti platia i pre nás.

Božie slovo pre nás je: „Požehnám ťa, ...a tak sa staneš požehnaním.“ (1 Moj 12,2)O svojich prvých učeníkoch, ako aj o všetkých, ktorí prostredníctvom nich uveria v neho, Kristus povedal: „A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne, aby dospeli k dokonalej jednote, aby svet poznal, že si ma ty poslal a že si si ich zamiloval, ako si si zamiloval mňa.“ (Ján 17,22.23)

Sú to úžasné slová, ktoré sa sotva dajú pochopiť. Stvoriteľ všetkých svetov miluje tých, ktorí svoj život zasvätia jeho službe, tak ako miluje svojho Syna. Práve tu a teraz nám preukazuje svoju milosť v takej veľkej miere. Boh nám dal Svetlo a Majestát nebies a s ním nás zahrnul všetkými nebeskými pokladmi. Zasľúbil nám krásny večný život a obdarováva nás kráľovskými darmi už v tomto živote. Keďže nám dáva svoju milosť, (287) chce, aby sme využili všetko, čo zušľachťuje, rozvíja a povznáša náš charakter. Túži mladých ľudí naplniť svojou mocou, aby sa mohli postaviť pod Kristovu vlajku pokropenú krvou a pracovať tak, ako pracoval on, viesť ľudí po bezpečných cestách a postaviť nohy mnohých na Skalu vekov.

Božie zasľúbenia

Všetci, ktorí sa snažia pracovať v súlade s Božím výchovným plánom, dostanú od Boha milosť, pomoc a silu. Jeho prítomnosť ich bude ustavične sprevádzať. Boh každému hovorí:„Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou... Nenechám a neopustím ťa.“ (Józ 1,9.5) (405) „Lebo ako dážď a sneh padá z neba a nevracia sa tam, lež napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semä rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst, nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. Vskutku, s radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú, vrchy a kopce vypuknú pred vami v jasot a všetky stromy budú tlieskať. Miesto tŕnia vzrastie cyprus, miesto hložia vzrastie myrta. Bude to na chválu Hospodinu a ako večné, nezničiteľné znamenie.“ (Iz 55,10-13)

Ľudská spoločnosť na celom svete je zmätená. Potrebná je dôkladná zmena. Výchova mladých ľudí by mala viesť k pretvoreniu celej štruktúry spoločnosti. „Oni vystavajú pradávne zrúcaniny, postavia, čo bolo prv spustošené, obnovia zrúcané mestá, cez pokolenia spustošené. Pretože ja, Hospodin, milujem právo, ...verne im dám ich odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu. (288) Ich potomstvo bude známe medzi pohanmi, aj ich výhonky uprostred národov. Kto ich uvidí, každý ich pozná, že sú potomstvom, ktoré Hospodin požehnal. Lebo ako zem vyháňa svoje výhonky a ako záhrada dáva vzklíčiť svojmu osivu, tak Hospodin dá vyrásť spáse i chvále pred všetkými národmi.“ (Iz 61,4.6-9.11) (406) (407) (408) (289)
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.