referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Sobota, 24. februára 2024
Boj so závislosťou
Dátum pridania: 26.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jozotom
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 671
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.6
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 24m 0s
 

Každá skutočná reforma má svoje miesto v šírení evanjelia a vedie človeka k novému, lepšiemu životu. Boj proti závislosti si zvlášť vyžaduje podporu kresťanských pracovníkov, ktorí by mali upozorňovať na naliehavosť tohto problému. Všade vôkol je potrebné šíriť zásady pravej striedmosti a vyzývať ľudí, aby podľa nich žili. Máme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli tým, ktorí sa stali otrokmi svojich zlozvykov.

Všade je dosť práce pre tých, čo pomáhajú ľuďom, ktorí sa v dôsledku závislosti ocitli na dne. Mnohí mladí ľudia z rôznych cirkví, náboženských inštitúcií a kresťanských rodín sa rozhodli ísť cestou, ktorá vedie do skazy. Tým, že holdujú zlozvykom, privolávajú si choroby. Túžba po peniazoch, ktoré potrebujú na hriešne zábavy, ich vedie k nečestnému správaniu. Ničia si zdravie a kazia charakter. Títo nešťastní, od Boha odlúčení a spoločnosťou zavrhnutí ľudia cítia, že nemajú ani v tomto ani v budúcom živote žiadnu nádej. Rodičia sú nimi sklamaní. Ľudia ich považujú za beznádejné prípady. Boh však nie. Chápe všetky okolnosti, (171) ktoré na nich vplývali a hľadí na nich so súcitom. Práve oni potrebujú pomoc. Počínajte si tak, aby nikdy nemali dôvod povedať: „Nikto nemá o mňa záujem.“

Medzi obeťami závislosti nájdeme ľudí všetkých spoločenských vrstiev a rôznych povolaní. Ľudia vo vysokom postavení, s nevšedným nadaním i tí, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky, podliehali svojej vášni tak dlho, že už nemajú silu pokušeniu odolať. Niektorí z nich boli kedysi bohatí. Teraz sú bez domova a bez priateľov. Žijú v biede a problémoch, strápení (115) chorobami. Stratili svoju dôstojnosť a nevedia sa ovládať. Ak im niekto nepodá pomocnú ruku, ich stav bude stále horší. Ich závislosť nie je len mravný hriech. Ničí aj ich telo.

Ak pomáhame závislým, musíme sa najprv zaujímať o ich telesné zdravie. Podobne to robil aj Kristus. Títo ľudia potrebujú výživnú, nedráždivú stravu a nápoje, čisté oblečenie a možnosť dbať o telesnú čistotu. Ich hlavnou potrebou je však žiť v ovzduší láskavého a povznášajúceho kresťanského vplyvu. V každom meste by malo byť zriadené centrum pomoci pre ľudí, ktorí sa stali obeťami závislostí. Tu by mali získať informácie i pomoc k víťazstvu. Mnohí považujú alkoholické nápoje za jedinú útechu v ťažkostiach. Keby sa kresťania nesprávali ako kňaz a levíta, ale nasledovali by príklad milosrdného Samaritána, nemuselo by to tak byť.

Pri starostlivosti o závislých ľudí musíme pamätať, že nepracujeme s ľuďmi úplne zdravými, ale s tými, ktorí sú práve pod vplyvom satana. Buďme trpezliví a zhovievaví. Nevšímajme si ich odpudzujúci výzor, ale myslime na vzácny život, za záchranu ktorého zomrel Kristus. Ak si alkoholik uvedomí svoj úbohý stav, urobme všetko, čo je v našich silách, aby cítil, že sme jeho priateľmi. Ani jediným slovom ho nenapomínajme. Ani jeden náš čin a pohľad nesmie vyjadrovať výčitku či odpor. Je veľmi pravdepodobné, že tento úbožiak si bude nadávať. Pomôžme mu dostať sa z toho. Slovami povzbuďme jeho vieru. (172) Posilnime každú dobrú vlastnosť jeho povahy. Učme ho, ako získať stratenú vôľu, silu a odvahu. Ukážme mu, že môže začať žiť tak, aby opäť získal úctu svojich priateľov. Boh mu dal schopnosti, ktoré však zanedbával a nerozvíjal. Pomôžme mu poznať ich cenu.

Aj keď je jeho vôľa podlomená a slabá, v Kristovi má nádej. Kristus prebudí v jeho srdci šľachetné pohnútky a túžby. Povzbuďme ho, aby sa chytil nádeje, ktorú mu (116) ponúka evanjelium. Otvárajme s ním Bibliu a znovu a znovu mu čítajme Božie zasľúbenia. Budú pre neho lístím zo stromu života. Vo svojom úsilí trpezlivo pokračujme, až kým sa chvejúca ruka s radosťou a vďačnosťou nechopí nádeje na vykúpenie v Kristovi.

Musíme byť pevnou oporou tým, ktorým sa snažíme pomôcť. Inak nikdy nedosiahnu víťazstvo. Stále sú totiž pokúšaní na zlé. Stačí tak málo a túžba po alkohole opäť zvíťazí. Znova a znova môžu padnúť. Nenechajme sa však odradiť a pokračujme vo svojom úsilí.

Rozhodli sa, že sa budú usilovať žiť pre Krista. Ich vôľa je však oslabená. Preto sa máme o nich starať a správať sa k nim veľmi ohľaduplne vo vedomí, že sme za nich zodpovední. Potrebujú opäť získať svoju stratenú ľudskú dôstojnosť. Mnohí musia odolávať silným dedičným sklonom k zlému. Od narodenia boli ich dedičstvom neprirodzené túžby a zmyselné vášne. Preto si musia na ne dávať veľký pozor. Dobro a zlo bojujú o nadvládu vôkol nich i v nich samých. Tí, ktorí nikdy niečo podobné nezakúsili, nepoznajú takmer nepremožiteľnú silu zmyselných túžob ani strašný boj človeka zmietajúceho sa medzi zlozvykmi a rozhodnutím byť vo všetkom zdržanlivý. Takýto vnútorný zápas prežívajú opätovne.

Mnohí, ktorí sú priťahovaní ku Kristovi, nemajú dosť morálnej sily a odvahy pokračovať v boji proti vášňam a žiadostiam. (173) Ten, kto s nimi pracuje, nesmie tým byť znechutený. Či len tí, ktorí boli vytrhnutí z najväčšej biedy, sa potknú a padnú? Pamätajte, že nepracujete sami. S každým čestným Božím dieťaťom spolupracujú anjeli. Uzdravuje Kristus. Veľký Lekár stojí po boku svojich verných spolupracovníkov a kajúcemu človeku hovorí: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy!“ (Mar 2,5)Mnohí vydedenci sa chopia nádeje, ktorú im ponúka evanjelium, a vstúpia do nebeského kráľovstva, zatiaľ čo (117) tí, ktorí boli obdarovaní veľkým svetlom a vzácnymi možnosťami, budú ponechaní vo vonkajšej tme preto, že ich nevyužili.

Osobné úsilie

Tých, ktorí sa stali obeťami nejakého zlozvyku, musíme povzbudiť. Naše úsilie postaviť ich na nohy je veľké, Božia milosť je im ponúkaná v hojnosti, Kristus sa za nich prihovára a jeho anjeli im pomáhajú. Všetko to je však zbytočné, ak nepozbierajú silu, ktorú ešte majú, a nezačnú sami bojovať. Dávid povedal mladému Šalamúnovi, ktorý sa mal onedlho stať kráľom Izraela, tieto posledné slová: „...ty buď silný, buď mužom!“ (1 Kráľ 2,2) Slová „buď silný a statočný“, sú určené každému človeku, ktorý sa usiluje získať korunu nesmrteľnosti.Závislí ľudia si musia uvedomiť, že jedinou cestou späť k skutočnej ľudskosti je veľká mravná obnova. Boh ich volá, aby sa vzchopili a v Kristovej sile túto ľudskosť, ktorú obetovali hriešnemu pôžitkárstvu, znovu nadobudli.Nejeden cíti silné pokušenie a túžbu, ktorej sa nevie vzoprieť. Stáva sa závislým a v zúfalstve volá: „Nedokážem tomu odolať.“ Povedzme mu, že to dokáže, že tomu musí odolať. Môže sa stať, že podľahne znovu a znovu. Ale vždy to tak byť nemusí. Jeho morálna sila (174) je vplyvom hriešnych zvykov oslabená. Sľuby a rozhodnutia takého človeka sú ako hrad z piesku. Vedomie nesplnených sľubov a nedodržaných slov ešte viac oslabuje jeho sebadôveru. Začína si myslieť, že Boh ho nemôže prijať ani mu pomôcť v jeho snahe. Nech sa však nevzdáva a nestráca nádej.

Tí, ktorí dôverujú Kristovi, nemusia holdovať žiadnym zdedeným ani získaným zlozvykom či sklonom. Nemusia zostať otrokmi svojej hriešnej prirodzenosti. Nad každou žiadosťou i vášňou môžu zvíťaziť. Boh nás nenecháva bojovať proti (175) zlu (118) našimi slabými silami. Nech sú naše zdedené a získané sklony k zlému akékoľvek, môžeme nad nimi zvíťaziť silou, ktorú nám Boh ochotne daruje.

Sila vôle

Pokúšaný človek by si mal uvedomiť skutočnú silu vôle. Je to sila, ktorá v našej prirodzenosti ovláda schopnosť rozhodovať sa a voliť. Všetko závisí od správneho použitia vôle. Je správne túžiť po čistote a dobre. Ak však zostaneme iba pri túžbach, nič nedosiahneme. Mnohí chcú premôcť sklony k zlému a dúfajú, že sa im to podarí. Pretože však svoju vôľu nepodriadili Bohu, uberajú sa do záhuby. Nerozhodli sa slúžiť mu.

Boh nám dal schopnosť rozhodovať sa. Záleží na nás, či ju používame. Nemôžeme zmeniť svoje srdce. Nemôžeme ovládať svoje myšlienky, pohnútky a sklony. Nemôžeme urobiť sami seba dokonalými, vhodnými pre službu Bohu. Môžeme sa však rozhodnúť slúžiť mu. Môžeme mu odovzdať svoju vôľu. Potom bude pôsobiť v nás, aby naše predsavzatia i činy boli v súlade s jeho vôľou. Takto sa celá naša prirodzenosť podriadi Kristovej moci.

Správnym používaním vôle môže v živote nastať úplná zmena. Ak svoju vôľu podriadime Kristovi, spojíme sa s Božou mocou. Dostaneme silu zhora a budeme nepremožiteľní. Každý, kto svoju podlomenú, slabú vôľu spojí so všemohúcou, nezlomnou vôľou Božou, môže žiť čistým a šľachetným životom a víťaziť nad zlými žiadosťami a vášňami.

Poznanie zdravotných zásad

Ľudia, ktorí zápasia so svojou chuťou, by mali byť poučení o zásadách zdravého spôsobu života. Mali by sme ich upozorniť, že porušovanie zdravotných zákonov napomáha k vzniku neprirodzených žiadostí a vytvára priaznivé podmienky pre návyk na alkohol. (176) Dúfať, že sa oslobodia od (119) závislosti na povzbudzujúcich prostriedkoch, môžu len vtedy, ak budú žiť v súlade s princípmi zdravia. Aby sa zbavili pút zvrátenej chuti, musia sa spoliehať na Božiu silu, spolupracovať s ním a zachovávať jeho mravné i fyzické zákony.

Tí, ktorí sa usilujú o nápravu svojho života, by mali byť zamestnaní. Ak sú schopní pracovať, nemali by čakať, že potravu, oblečenie a ubytovanie dostanú zdarma. Bolo by dobré nájsť nejaký spôsob, ako by mohli určitú protihodnotu za to, čo dostávajú, vracať, a to kvôli sebe samým i kvôli druhým. Povzbuďme každú snahu o samostatnosť. Posilní to ich sebavedomie i zdravú nezávislosť. Zamestnať myseľ i telo užitočnou prácou je hlavnou ochranou pred pokušením.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.