Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Evanjelium podľa Jána (otázky)

Evanjelium podľa Jána

1.Ako sa volala Jánova matka? (pozn. Salome)
2.Kde bol Ján poslaný do vyhnanstva? (pozn. na ostrov Patmos)
3.Kde zomrel Ján? (pozn. v Efeze)
4.Pre koho bolo podľa tradície napísané Jánovo Evanjelium? (pozn. pre kresťanov v Malej Ázii)
5.Akú moc dal tím ktorí ho prijali ten, o ktorom hovorí sv. Ján vo svojom prológu? (Dal im moc stať sa Božími deťmi)
6.Ako nazýva sv. Ján Ježiša Krista? (pozn. Slovo, grécky Logos)
7.Aké svedectvo vydal Ján o Ježišovi Kristovi? („Toto je ten o ktorom som hovoril: Ten čo príde po mne, je väčší ako ja, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“)
8.Zákon bol daný skrze Mojžiša, čo prišlo skrze Ježiša Krista? (milosť a pravda)
9.Akú odpoveď dal Ján Krstiteľ Židom na otázku kto si? („Ja som hlas volajúceho na púšti:, Vyrovnajte cestu Pánovi.´“ pozn. Izaiáš 40,3))
10.Kde sa nachádzalo miesto, kde krstil Ján Krstiteľ? (bolo to v Betánii za Jordánom)
11.Čo zvolal Ján Krstiteľ, keď videl ako k nemu prichádza Ježiš? („Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.“)
12.Odkiaľ je vzatý obraz „Božieho Baránka“? (pozn. Z Izaiášovho proroctva 53, 3-7)
13.Čo videl Ján Krstiteľ pri krste Ježiša? (Ducha, ako v podobe holubice zostupoval z neba a spočinul na Ježišovi)
14.Čím krstil Ježiš? (Duchom Svätým)
15.S koľkými zo svojich učeníkov stál Ján Krstiteľ v nasledujúci deň, keď videl okolo prechádzať Ježiša? (S dvoma)
16.Ako sa volali tí dvaja učeníci čo boli s Jánom Krstiteľom a nasledovali Ježiša a zostali s ním? (Ondrej, brat Šimona Petra a Ján)
17.Aké bolo Šimonovo nové meno? (pozn. po aramejsky Kefá´, t.j. „Skala“, po grécky Pétros alebo Pétra, z toho naše Peter)
18.Ako je preložené „Kristus“? (pozn. grécky preklad Christós, hebrejsky Mašíach, t.j. „Pomazaný“)
19.Kde išiel Ježiš na druhý deň, potom čo sa k nemu pridali bratia Ondrej a Peter a Ján? (do Galiley)
20.Koho povolal Ježiš ako štvrtého z apoštolov? (Filipa)
21.Odkiaľ pochádzal Filip? (z Betsaidy, taktiež ako Ondrej a Peter)
22.Kto bol ako piaty z Ježišových učeníkov, ktorého stretol Filip? (Natanael)
23.Odkiaľ pochádzal Natanael? (z Kány Galilejskej)
24.Čo povedal Ježiš o Natanaelovi? („Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“)
25.Kto bol iným menom Natanael? (pozn. Bartolomej)
26.Ako spoznal Natanael, že Ježiš je Boží Syn? (Ježiš ho videl prv ako ho Filip zavolal, keď bol pod figovníkom)
27.Čo povedal Ježiš učeníkom o tom že uvidia väčšie veci? („Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“)
28.Kde bol Ježiš na svadbe aj so svojou matkou? (v Káne Galilejskej)
29.Koľko nádob na vodu stálo v Káne, v ktorých neskôr Ježiš premenil vodu na víno? (šesť kamenných nádob, ktoré slúžili na očisťovanie)
30.Akú mieru mala každá z nich? (dve až tri miery, jedna miera mala asi 40 litrov)
31.Ako sa nazýva dnešná Kána? (pozn. Kefr Kenna, neďaleko Nazareta)
32.Kde odišli Ježiš, jeho matka a učeníci po svadbe v Káne? (do Kafarnauma)
33.Koho našiel Ježiš chráme, keď vstúpil do Jeruzalema na Veľkú noc? (predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli)
34.Z čoho si Ježiš v chráme urobil bič? (z povrázkov)
35.Čo robili kupci z domu jeho Otca? (tržnicu)
36.Na čo si spomenuli učeníci, že je napísané, keď Ježiš vyháňal predavačov z chrámu? („Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ pozn. Ž 69,10)
37.Koľko rokov stavali chrám v Jeruzaleme, keď Ježiš hovoril že zborí chrám a za tri dni ho znova postaví? (46 rokov)
38.Kde sa nachádza mesto Kafarnaum? (pozn. na západnom brehu Genezaretského jazera, kde býva najviac rýb)
39.Ako sa volal človek medzi farizejmi, popredný u Židov, ktorý prišiel v noci za Ježišom? (Nikodém)
40.Z čoho sa musí narodiť človek, ak smie vojsť do Božieho kráľovstva? (z vody a z Ducha)
41.Čo v gréckom i hebrejskom jazyku znamená „pneúma“? (pozn. Duch aj vietor)
42.Čo bolo predobrazom ukrižovaného Krista v starom zákone? (pozn. Mojžišov medený had)
43.Kde v Judejskej krajine krstil Ján, pretože tam bolo veľa vody? (v Enome blízko Salima)
44.O čom vznikla hádka medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom? (o očisťovaní)
45.Ako sa nazýva odborné pomenovanie výrazu „V meno“? (pozn. semitizmus, keď meno predstavuje osobu)
46.Kto krstil pri strednom toku Jordánu, neďaleko Beisanu, Ježiš alebo Ján? (pozn. Ján Krstiteľ)
47.K čomu prirovnáva Ján ženícha a nevestu? (pozn. ženích je Ježiš a nevesta je Cirkev)
48.Čo sa stane s každým, kto neuverí Synovi? („neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev“)
49.V ktorom meste sa nachádzal pozemok, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi, kde bola Jakubova studňa? (Sychar)
50.Koho stretol Ježiš, keď sedel pri Jakubovej studni? (Samaritánku)
51.Prečo neboli Ježišovi učeníci s Ježišom pri Jakubovej studni? (lebo odišli do mesta nakúpiť potravy)
52.Ktorý kráľ usadil po roku 720 p. K. Samaritánov v Samárii? (asýrsky kráľ Sargon II. a jeho nástupcovia)
53.Na ktorom vrchu si Samaritáni vystavili okolo roku 400 p. K. svätyňu? (Garizim)
54.Ktoré mesto sa dnes nazýva Askar? (Sychar)
55.Koľko mužov mala Samaritánka pred tým ako povedala, že už nemá žiadneho? (5)
56.Čo povedal Ježiš učeníkom, že je jeho pokrmom? (plniť vôľu toho, ktorý ho poslal a dokonať jeho dielo)
57.Aké príslovie sa potvrdzuje po Ježišovom stretnutí so Samaritánkou? (Jeden rozsieva, druhí žne)
58.Ako dlho Ježiš zostal u Samaritánov? (dva dni)
59.Čo chcel istý kráľovský úradník od Ježiša, keď prišiel opäť do Kány? (uzdravenie svojho syna, ktorý je v Kafarnaume)
60. Koľko bolo hodín, keď úradníkovmu synovi prešla horúčka? (jedna hodina popoludní)
61.Ako sa volal rybník v Jeruzaleme, pri ktorom bolo päť stĺporadí a ležalo mnoho chorých? (Betsata)
62.Ako sa volala brána, kde sa nachádzal rybník zvaný Betsata? (Ovčia brána)
63.Koľko rokov bol chorý istý človek, ktorý ležal pri rybníku, ktorého Ježiš vyliečil? (38 rokov)
64.Čo sa dnes nachádza na mieste, kde bol kedysi rybník Betsata? (pozn. kostol sv. Anny)
65.Čo sa stane s tými, čo vyjdú z hrobov, keď začujú jeho hlas? (tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie)
66.Ku komu Ježiš prirovnával lampu, ktorá horí a svieti? (k Jánovi Krstiteľovi)
67.Čo je centrom a cieľom Písma? (pozn. Ježiš)
68.Kde Ježiš rozmnožil päť chlebov a dve ryby? (Na druhom brehu Galilejského mora)
69.Ako inak sa nazývalo Galilejské more? (pozn. Tiberiadské more alebo Genezaretské jazero)
70.Podľa čoho sa nazýva Tiberiadské more? (pozn. podľa mesta Tiberiady, ktoré dal vystavať Herodes Antipas a nazval ho podľa rímskeho cisára Tibéria)
71.Prečo sa Ježiš pýtal Filipa pri rozmnožení, že kde nakúpia toľko chleba, aby sa všetci nasýtili? (skúšal ho)
72.Ktorí z učeníkov našiel chlapca, čo má pri sebe 5 jačmenných chlebov a 2 ryby? (Ondrej, brat Šimona Petra)
73.Koľko bolo mužov pri rozmnožení chleba? (okolo päťtisíc)
74.Koľko košov odrobín nazbierali pri rozmnožení chleba? (12)
75.Akú vzdialenosť veslovali Ježišovi učeníci, keď videli Ježiša, ako za nimi kráča po mori? (25 až 30 stadií)
76.Aká je vzdialenosť medzi Betsaidou a Kafarnaumom cez jazero? (pozn. asi 10 km, teda asi pol druha hodiny cesty člnom)
77.Akú vzdialenosť mal jeden Stadion? (pozn. starogrécka dĺžková miera rovnajúca asi 186 m)
78.Ako označil Otec Syna človeka? (svojou pečaťou)
79.Predobrazom čoho je rozmnoženie chleba? (pozn. predobrazom Eucharistie)
80.Čo povedal Šimon Peter, keď sa Ježiš pýtal dvanástich, či chcú odísť? („Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“)
81.Ako sa volal otec Judáša? (Šimon Iškariotský)
82.Prečo Ježiš nechcel ísť do Judei? (lebo ho Židia chceli zabiť)
83.Aký titul dal Peter Ježišovi? (Boží Svätý)
84.Ako dlho trvali sviatky Stánkov? (pozn. týždeň)
85.Prečo sa nazývali „sviatky Stánkov“? (pozn. lebo Židia museli celý čas bývať v stanoch, na pamiatku putovania po púšti)
86.Čo robil každé ráno kňaz určený losom, počas sviatkov stánkov? (pozn. musel ísť k prameňu Siloe a do zlatej čaše načrieť vody a v slávnostnom sprievode ju doniesť do chrámu)
87.Čo urobil Ježiš, keď jeho bratia odišli na sviatky? (odišiel za nimi, lež potajomky)
88.Ktorý z farizejov sa im vzoprel a oni mu odvrávali? (Nikodém)
89.Kedy Ježiš prišiel do chrámu z Olivovej hory? (zavčas ráno)
90.Koho priviedli zákonníci k Ježišovi keď učil v chráme? (ženu pristihnutú pri cudzoložstve)
91.Symbolom čoho je svetlo a symbolom čoho je tma? (pozn. svetlo je symbolom života, radosti a šťastia, tma je symbolom smrti a nešťastia)
92.Čo povedal Ježiš, že ako súdi on, a ako farizeji? („Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho.“)
93.Kde sa nachádzal, keď rozprával tieto slová o súde? (v pokladničnej sieni v chráme)
94.Čo v Starom zákone znamená „poznáte, že Ja Som“? (potvrdzuje Božiu moc, alebo oznamuje osobitný zásah Jahveho)
95.Koho potomstvom sa nazývali Židia? (Abrahámovým potomstvom)
96.Prečo Ježiš povedal Židom, že sú otroci? (lebo páchali hriech)
97.Čo znamená smilstvo u prorokov? (pozn. nevernosť voči Bohu)
98.Čo povedal Ježiš, že prečo bol človek, ktorého stretol, už od narodenia slepý? (lebo sa na ňom majú zjaviť Božie skutky)
99.Čím Ježiš potrel oči slepcovi? (blatom zo slín)
100.V ktorom rybníku sa mal umyť slepec? (v rybníku Siloe)
101.Čo znamená slovo „Siloe“? (pozn. hebr. Šiloach – Poslaný; aj stok - vody, vodovod)
102.Odkiaľ prichádzala voda do rybníka Siloe? (pozn. z prameňa Gichon)
103.Kto dal vykopať dlhý kanál podzemný kanál privádzajúci vodu do rybníka Siloe? (kráľ Ezechiáš okolo r. 700 p. Kr.)
104.Čo by sa stalo s každým Židom, kto by uznal Ježiša za Mesiáša? (bol by vylúčený zo synagógy)
105.Aká bola biblická formula na prísahu, že sa povie pravda a napraví urážka spáchaná voči Božej velebnosti? (Vzdaj Bohu slávu)
106.Kto je ten, čo nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade? (zlodej a zbojník)
107.Kto je ten čo vchádza do ovčinca bránou? (pastier oviec)
108.Čo urobí dobrý pastier? (položí svoj život za ovce)
109.Aké sviatky boli v Jeruzaleme, keď sa Ježiš prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí? (sviatky posvätenia chrámu)
110.Aké ročné obdobie bolo , keď boli v Jeruzaleme sviatky posvätenia chrámu? (bola zima)
111.Pamiatkou na čo boli sviatky posvätenia chrámu? (pozn. boli pamiatku očistenia chrámu za Júdu Machabejského r.165 p. Kr.)
112.Kde sa nachádzalo Šalamúnove stĺporadie? (pozn. na východnej strane chrámu)
113.Kto bol bratom Marty a Márie, ktorá pomazala Pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi? (Lazár)
114.Odkiaľ pochádzal Lazár? (z Betánie)
115.Koľko dní počkal Ježiš, kým sa vydal znova do Judey, aby vzkriesil Lazára? (dva)
116.Aká bola Tomášova prezývka? (Didymus)
117.Ako Ďaleko bola vzdialená Betánia od Jeruzalema? (asi 15 stadií pozn. t.j. asi 3km)
118.Ako dlho bol Lazár v hrobe, kým ho Ježiš vzkriesil? (4 dni)
119.Kto bol veľkňazom toho roka? (Kajfáš)
120.Čo prorokoval Kajfáš, ako veľkňaz toho roka? (že Ježiš má zomrieť za národ)
121.Na čom sa uzniesli farizeji, že urobia s Ježišom? (že ho zabijú)
122.Kde sa zdržiaval Ježiš so svojimi učeníkmi, keď nechodil verejne medzi židmi, lebo ho chceli zabiť? (v meste Efraim)
123.Koľko dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár? (6 dní)
124.Akým olejom pomazala Mária Ježišove nohy a utrela mu ich svojimi vlasmi? (vzácnym nardovým olejom)
125.Čo povedal Judáš, za koľko denárov mohli predať olej, ktorým Mária pomazala Ježišove nohy? (za 300 denárov)
126.Čo nosil Judáš stále pri sebe? (mal mešec a nosil to, čo doň vkladali)
127.Ako sa dnes volá mesto Efraim? (el Taijibe)
128.Akú váhu mala jedna Libra? (funt mala váhu asi 330g)
129.S čím vyšli ľudia v ústrety Ježišovi, keď slávnostne vstupoval do Jeruzalema? (s palmovými ratolesťami)
130.Na čom sedel Ježiš, keď slávnostne vstupoval do Jeruzalema? (na osliatku)
131.Aký národ prišiel ešte do Jeruzalema klaňať sa Bohu? (Gréci)
132.Ktorý prorok predpovedá, že Židia nebudú veriť? (Izaiáš)
133.Kto bol otcom Judáša Iškariotského? (Šimon Iškariotský)
134.Ktorý učeník nechcel, aby mu Ježiš umýval nohy? (Šimon Peter)
135.Akú hlavnú udalosť opisuje evanjelista Ján pri poslednej večeri? (umývanie nôh)
136.Akým prejavom bolo Ježišove umývanie nôh? (prejavom poníženosti a lásky Ježiša Krista)
137.Ako sa vtedy stolovalo? (Poležiačky)
138.Kto bol pri poslednej večeri celkom pri Ježišovej hrudi? (evanjelista Ján)
139.Ako označil Ježiš svojho zradcu? (Podal mu namočenú smidku)
140.Komu Ježiš odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život“? (Tomášovi)
141.Čo Ježiš prisľúbil tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania? (Tešiteľa, Ducha Svätého)
142.Aké ma významy „Tešiteľ“ (gr. parákletos)? (obranca, obhajca, pomocník, zástanca)
143. Kto je „pravý vinič a kto je vinohradník? (Ježiš je pravý vinič a Otec je vinohradník)
144.Aké je prikázanie lásky? („Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“)
145.Koho miluje svet a koho nenávidí? (svet miluje toho, kto je zo sveta a nenávidí toho, kto nie je zo sveta)
146.Čo sa bude každý nazdávať, keď zabije Ježišových učeníkov? (že tým slúži Bohu)
147.V akých troch smeroch sa prejaví pôsobenie Ducha Svätého? (pozn. -v obvinení sveta z hriechu, že nechcel uznať Ježiša -v spravodlivosti, inak by sa nemohol vrátiť k Otcovi -v súde, v ktorom bude zlomená moc diabla)
148.Čo znamená: „Ešte chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma.“? (je to čas od Poslednej večere do rána Veľkej noci)
149.V akom postoji sa Ježiš modlil Veľkňazskú modlitbu? (pozn. nahlas, s očami pozdvihnutými k nebu a s rozpätými rukami)
150.Za čo sa Ježiš modlil Veľ kňazskú modlitbu? (pozn. za seba/17,1-5/, za učeníkov/17,6-19/, za celú Cirkev/17,20-26/)
151.Z akých troch dôvodov sa Ježiš modlil za učeníkov? (pozn. -sú Otcovi a Ježišovi, pretože zasvätili celý život evanjeliu -v nich sa prejavila Božia sláva, pretože prijali jeho učenie -sú vo svete, kde s nimi nebude ako viditeľná opora)
152.Ako sa volal potok, ktorý tiekol medzi Jeruzalemom a Olivovou horou? (Cedron)
153.Ktorý z Ježišových učeníkov odťal mečom veľkňazovmu sluhovi ucho? (Šimon Peter)
154.Ako sa volal veľkňazov sluha, ktorému Peter odťal ucho? (Malchus)
155.Ako sa volal tesť Kajfáša, ku ktorému priviedli zajatého Ježiša? (Annáš)
156.Kedy zaprel Peter Ježiša po prvýkrát, po druhýkrát a po tretíkrát? (1. pri vrátničke 2. keď sa zohrieval 3. jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho)
157.Kto bol Barabáš? (zbojník)
158.Na akom hrade sa nachádzala Pilátova vládna budova? (pozn. na hrade Antonia)
159.Kedy zomrel Kristus podľa židovského kalendára? (pozn. 14. nisana)
160.Ako sa volalo miesto, kde sa nachádzala súdna stolica, kde si sadol Pilát, keď vyviedol Ježiša? (Lithostrotus, po hebrejsky Gabbatha)
161.Ako sa volá miesto, kde bol Ježiš ukrižovaný? (Lebka, po hebrejsky Golgota)
162.V akých jazykoch dal Pilát vyhotoviť nápis na kríži? (hebrejsky, latinsky a grécky)
163.Na koľko častí si vojaci rozdelili Ježišove šaty? (na štyri časti, pre každého jedna)
164.Prečo si nerozdelili Ježišov spodný odev? (lebo bol nezošívaný, odhora v celku utkaný)
165.Čo dali piť Ježišovi, keď bol na kríži? (ocot)
166.Na čo dávali piť odsúdením na trest smrti ocot? (pozn. bolo to kyslé víno, zmiešané s myrhou, používalo sa na omámenie, a tak na zmiernenie bolestí)
167.Čo vyšlo z Ježišovho boku, keď mu ho vojak prebodol kopijou? (krv a voda)
168.Kto poprosil Piláta, aby dovolil sňať Ježišovo telo? (Jozef z Arimatey, Ježišov tajný učeník)
169.Čo doniesol Nikodém, keď pochovávali Ježiša? (asi 100 libier zmesi myrhy s aloou)
170.Kto prišiel prvého dňa v týždni ako prvý k Ježišovmu hrobu? (Mária Magdaléna)
171.Ktorí dvaja učeníci pribehli k Ježišovmu hrobu? (Šimon Peter a Ján)
172.Ktorý z tých dvoch učeníkov bežal rýchlejšie a dobehol k hrobu ako prvý? (Ján)
173.Koho videla Mária Magdaléna, keď sa nahla do hrobu a plakala? (dvaja anjeli v bielom, jeden sedel tam, kde mal Ježiš nohy a druhý tam, kde mal Ježiš hlavu)
174.Čo mala Mária Magdaléna odkázať Ježišovým učeníkom? („Vstupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“)
175.Ako oslovila Mária Magdaléna vzkrieseného Ježiša pri hrobe? („Rabbuni“)
176.O koľko dní sa Ježiš zasa zjavil učeníkom, keď s nimi bol aj Tomáš? (o osem dní)
177.Ktorí učeníci boli spolu pri Tiberiadskom mori, keď sa im znova Ježiš zjavil? (Peter, Tomáš, Natanael, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov)
178.Ktorý učeník ako prvý spozoroval Ježiša, keď boli pri Tiberiadskom mori? (Ján)
179.Koľko chytili učeníci rýb, keď im vzkriesený Ježiš kázal hodiť sieť? (153 rýb)
180.Ako sa volal otec Šimona Petra? (Ján)
181.Koľko krát sa Ježiš opýtal Petra, či ho miluje? (3 krát)
182.Koľko meral jeden lakeť? (pozn. lakeť mal okolo 0,45m)
183.Čo odčinil Peter svojim vyznaním lásky Ježišovi? (trojnásobné zapretie)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk