Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kresťanstvo a islam - porovnanie

Kresťanstvo (katolícke)

Je jedným zo svetových náboženstiev. Jeho zakladateľom je Ježiš Kristus – prostredník a plnosť celého zjavenia. Pred ním hľadal človek Boha z jeho vlastnej túžby po Bohu, ale je aj iný druh spoznania, ktorý človek svojimi silami nemôže dosiahnuť – poznanie z Božieho zjavenia. Boh sa zjavoval najprv Noemovi, potom Abrahámovi, Mojžišovi a zavŕšením bol práve Ježiš, teda „už nemožno očakávať žiadne nové verejné Zjavenie.“

Jeho učenie vyjadruje vyznanie viery: „Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.“

- jeden boh = tri božské osoby (Boh, Syn - Ježiš, Duch Svätý)
- svätá kniha – Biblia
- proroci, zavŕšenie učenia Ježišom
- existencia anjelov
- posledný súd, posmrtný život v nebi alebo v pekle, očistec

Najdôležitejším sviatkom je Veľká noc, na ktorú Ježiš vstal z mŕtvych a vykúpil nás. Predchádza jej Veľký pôst, ktorého zavŕšením je Veľký piatok, kedy Ježiš zomrel na kríži.

Ďalším veľkým sviatkom je narodenie Ježiša – Vianoce.

Potom sú to rôzne sviatky Panny Márie, Sv. Rodiny a svätých.Islam

Jedno zo svetových náboženstiev s 1,1-1,3 mld. veriacimi, ktorého zakladateľom je Mohamed (7. st. v Arábii). Mohamed je „Boží posol“ (aspekt špecificky islamský) po Abrahámovi (Ibrahim), Mojžišovi (Moussa) a Ježišovi (Issa). Mohamed ako posledný dostal najdokonalejšie posolstvo od Boha, on sám však nie je boh, ani jeho syn, stále iba prorok. Mohamed (nazývaný aj perlou prorokov) sa narodil v Mekke v roku 570 n.l. . Pochádzal z rodiny Hašimovcov z kmeňa Kurajšov. Jeho otec zomrel pred jeho narodením a matka, keď mal 6 rokov. Jeho výchovou sa podujal strýc, uznávaný obchodník, s ktorým od svojich 12-tich rokoch chodil na obchodné cesty. Z Mohameda sa tiež stal uznávaný obchodník, prijal ponuku manželstva od ženy, ktorej spravoval obchody. Na jednej z obch. ciest sa mu na púšti zjavil anjel Gabriel a vyrozprával mu Alahovo učenie. Nevedel však písať ani čítať, a tak sa učenie šírilo ústnym podaním. Nepriateľmi bol však v r. 622 n.l. vyhnaný z Mekky, čo sa považuje za začiatok moslimského letopočtu. Roku 630 sa však vrátil aj s 10 tis. bojovníkmi, Mekka sa stala centrom učenia. O dva roky neskôr Mohamed zomrel a učenie sa začalo prudko šíriť.

Učenie islamu, viera:

- jeden boh (Alah)
- zjavené knihy: Mojžišova Thóra, Dávidove žalmy, Ježišove evanjelium, zavŕšením je Korán zjavený Mohamedovi. Ježiš v Koráne: je veľkým prorokom, Božím služobníkom, vzor svätosti, narodený z Panny Márie; uzdravoval chorých, očisťoval malomocných, kriesil mŕtvych. Ježiš nezomrel na kríži, ale bol Bohom vzatý do neba, odkiaľ sa pred Posledným dňom vráti na zem. Nikdy sa nenazýva synom Boha. Ak sa niekde hovorí ako o božom synovi, tak len vo fyzickom zmysle.
- viera v božích prorokov (Adam, Noe, Abrahám, Mojžiš, Ježiš), posledný je Mohamed.
- viera v anjelov: v dobrých i zlých (démoni poslaní do pekla a pokúšajú ľudí). Gabriel sa označuje za anjela zvestovania, prináša zjavenie prorokom. Identifikuje sa so Svätým duchom. Tiež existujú menej dôležití duchovia džínovia , dobrí aj zlí.
- viera v Posledný deň. V posledný súd, kedy Boh príde súdiť celé ľudstvo. Za odmenu dobrí dosiahnu nebo a zlí budú poslaní do pekla.

Sviatočným mesiacom je mesiac ramadán. Jeho význam zahŕňa modlitba: „Ó, Bože, toto je mesiac ramadán, v ktorom si ľuďom zoslal Korán ako vedenie. Toto je mesiac cvičení, návratu k tebe, pokánia, odpustenia a zľutovania“. V tomto mesiaci sa moslimovia postia od úsvitu až do západu slnka. Po celý biely deň sa všetci dospelí, duševne a telesne zdraví, zdržujú jedla, pitia, fajčenia a pohlavného styku. Pôst je pre nich Božím prikázaním, zákonom a základným prejavom bohabojnosti. Večer sa pôst prerušuje. Mesiac sa končí slávnostným ukončením – Aid-al-Filtr – kedy sa schádzajú celé rodiny. Rok zjavenia koránu 610, r. 612 vystupuje Mohamed.

Vyššie v bodoch uvedené učenie je časťou nazvanou Imam - viera vo všetko, čo Boh učil. Prorok Mohamed povedal o islame, že sa opiera o 3 časti a to o:

1.Islam Poddanosť svojho života Božej vôli – nie pasívna, ale s úsilím nasledovať Boha a vytvárať Dom islamu. Má päť pilierov: šahadah – vyznanie viery, Salah – rituálna modlitba, Zakât – almužna, Saum – pôst počas ramadánu a Hadžidž – Púť do Mekky.
2.Imam Viera vo všetko, čo Boh učil. Jeho päť pilierov je vyššie v bodoch.
3.Išan Dobrota, správny život. Časť práva – šaríja.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk