Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Proroci

Hebr. Nabi (hlásať)
Gr. Proferas (pred-hovoriť, tlmočiť)

pred nejakou udalosťou ľudom -nevystupujú z vlastnej iniciatívy, sú Bohom poslaní, vyvolení

Eliáš – prorok severného kráľovstva za kráľa Achaba – 851-852 pr. Kr., jeho žena – kráľovna Izabel, uctievali kult boha Báala. Boh posiela Eliáša na kráľovský dvor, aby predpovedal, že nebude pršať, iba na Pánovo slovo = bol to priamy útok na boha Báala (boh dažďa),brali to ako kliatbu -obeta na vrchu Karmel-išlo o rozsúdenie, ktorý boh je lepší.

Falošní proroci: šírili modloslužby, ich proroctvá sa neplnili, umelo dosahovali vytŕženie, boli Podporovaní kráľom (hovorlili to, či chcel kráľ počuť)
Praví proroci: viera: monoteizmus, trpeli,pretože častokrát hovorili pravdu a ľud to nechcel počuť

proroctvá: vyplnené

poslanie prorokov: - boj proti modloslužbe (všetci boli zabití) - boj prot sociálnej nespravodlivosti

Mesiášske proroctvá: patria sem proroci:

Zachariáš: predpovedá kráľa Mesiáša, dobrého pastiera a prebodnutého.
Micheáš: predpovedá, že Mesiáš vyjde z mesta Betlehém, bude z Dávidovho rodu.
Daniel: Mesiáš:Syn človeka, ktorý príde na konci vekov a bude súdiť všetky národy. (človek a  Boh) podoba súdi národy

Deuteroizaiáš: najznámejší: 4 piesne o Pánovom služobníkovi

1.pieseň : Pánov služobník prinesie vládu, ktorá bude pokojná
2.pieseň: prinesie spásu všetkým národom (nielen Izraelitom)
3.pieseň : hovorí , áe bude trpieť, bude potupený a bitý
4.pieseň: trpí preto, aby nás vykúpil, obetuje sa za nás

-kresťanská tradícia už od počiatku stotožňuje Pánovho služobníka s JK

Izaiáš: predpovedá kráľa, ktorého kráľovstvo bude : pokoj, blahobyt, spravodlivé, priateľské. Predpovedá Emanuela (=Boh s nami)

Delenie prorokov:

1. a) má spis – Izaiáš b) nemá spis – Eliáš

2. z hľadiska, kde žili: a) Severné kráľovstvo b) Južné kráľovstvo

3. podľa rozsahu spisov: a) veľké – Izaiáš, Ezechiel, Jeremiáš, Daniel b) malé- Ozeáš, Amos, ...

4.podľa obdobia, v ktorom žili:

-predexiloví : Jeremiáš, Ozeáš
-exiloví : Ezechiel
-poexiloví

Predexilová prorocká literatúra

Znaky: - ostrá kritika voľnosti mravného života, výzva k obráteniu, varovanie, že príde trest

Exilová prorocká literatúra

Znaky: - v babylonskom zajatí podporovali Izraelitov vo viere v Boha. Dodávali im nádej, pripomínali im minulosť. - predpovedali oslobodenie a návrat zo zajatia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk